Oud en Nieuw hebben traditioneel hun betekenis gehouden: gaat heggen herstellen OPRUIMING KORTINGEN TOT i^Z. Zak van Zuid-Beveland o co Meer dan 400 penfriends in Litouwen en Nederland 8 Vandaag begint onze opruiming KEN JE LIMIET 80 "s weekblad voor zuid- en noord beveland In kader waardevol cultuurlandschap GRAND THEATER GOES 01100-15165 LION KING Woensdag 28 december 1994 - 46e jaargang no. 52 PLANTERS’ 1 TE HARD RIJDEN KOST TE VEEL PUNCH 30 - 50% STEÜTEL HYUHDHI VAN DER VLIET STEUTEL y«-At STERTEL «-AL 1 I '7? «sBIBUOTm De Hyundai Excel Hatchback v.a. 22.995,- Alvast Gelukkig Nieuwjaar! LD NEDERLANDS GESPROKEN Lange Vorststraat 12 - 4461 JP Goes L o 1 LU Drankje voor Oudjaarsavond: Verras eens iemand met een bioscoopbon! Feestdagen? Sportief of gekleed Maak nu gebruik van onze uitverkoop Ook grote maten kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 (Van een onzer redacteuren) Uitbanning Gelukkig Nieuwjaar De nacht FILMPROGRAMMA VANAF 00. 29 DEC. 1994 T/M WO. 4 JAN. 1995 THE SPECIALIST VIK7O rvVPOIXTll Bent u de eerste nieuwe miljonair in '95? Klein Frankrijk 23, Goes tel. 01100 - 28751 Kwartmaten profiteren ook in de uitverkoop Zie pag. 3 Zo zag vroeger een Zeeuwse Oudjaarsavond er uit: een schaal oliebollen en het slabberjanspel. STALLONE STONE r- Ook lengtematen kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 3 NOORD- EN ZUID-BEVE LAND -- Als we de Oud- en Nieuwjaarstradities van vroeger en nu bekijken, hebben ze allemaal twee dingen gemeen: het kwade moet worden afgezworen en we gunnen iedereen het allerbeste. Direktie en medewerkers wensen U een filmvol 1995! 'Even voorstellen onze jongste' fc. g jw EN GOEDE WENSEN VOOR IEDEREEN iiiir 50% Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes Goes «vi 0 Th» Walt Oianty Company .21.30 u. .21.30 u. Over de hele wereld staat de Elkaar het allerbeste toewen- Tegenwoordig is de beeltenis van Vadertje Tijd gebruikelijker. Hij wordt doorgaans afgebeeld met een pasgeboren baby op zijn arm. De baby (het nieuwe jaar) is een symbool uit het oude Griekenland, waar bij de cere- Het ont- tijdens bezoek monieën rond de wedergeboorte van de god Dionysos een baby werd getoond. ven met een jongen in Neder land. Voor Rasa en Lina, beiden 17 jaar, maakt het niet uit, zij willen graag in het Engels schrijven met een jongen of meisje. Ook een groot aantal jongeren, die in augustus 1995 met een folklore ensemble Zeeland hopen te bezoeken, zouden graag willen schrijven met jongeren in Neder- i een gastgezin kunnen verblijven en enkele dagen kunnen optrekken met een Nederlandse jongen of Oudjaarfolklore in het teken van het uitbannen van kwaad en pech. Het nieuwe jaar mag niet beginnen, als de boze geesten van het voorbije jaar niet verdwenen zijn. Het huis of het dorp moeten 'schoon' zijn, voordat het nieuwe jaar kan beginnen. en teertonnen. Weg met het kwade dus! Voor velen is die dag toch wat moeilijk door te komen, omdat het in de Oud-/Nieuwjaarsnacht wat laat is geworden. Want een nieuwe gewoonte, die zich de afgelopen 10 a 20 jaar heeft ont wikkeld, is om in de bewuste nacht 'even' bij de buren en in de Het 'zingen aan huis' op Nieuw jaarsdag raakte rond het midden van de 19e eeuw buiten gebruik. Het werd gebruikelijker om bij familie en kennissen 'gewoon' op bezoek te gaan op Nieuwjaars dag. Men was dan de hele dag op toernee. sen, met een hand en een kus, is bij ons tegenwoordig de meest gebruikelijke manier om Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag... Dinsdag Woensdag. .20.00 u. .20.00 u. .20.00 u. .20.00 u. Opril Grote Markt 1 01100-52400 J vroeger compleet anders: de goede wensen gingen toen vaak vergezeld van geschenk jes. Op 1 januari beginnen we alle maal weer met een schone lei.... Een typisch Oudejaars- avonddrankje is de Plan ters' Punch. Het recept is oorspronkelijk afkomstig van Jamaica, maar het is inmiddels zeer populair geworden in vrijwel alle Engelstalige landen in de wereld. En in vrijwel elk boek over Oud en Nieuw kom je het recept tegen. Daarom ook maar in De Bevelander. LO s 8 s O LU LU GO LU S cö LU LU O 3 Exclusieve Modeschoenen Die kans heeft u nog 4 dagen bij inlevering van deze adverten tie en aankoop van een paar dames- of herenschoenen. Tot binnenkort! Bovendien kortingen van Laatste paren extra korting Wij wensen u een gelukkig 1995 «-At LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 THE - VUB In vroeger eeuwen was het in ons land gebruikelijk, dat kinde ren op Nieuwjaarsdag langs de deur gingen om de burgers toe te zingen. Ze kozen daarvoor meestal de gegoede burgers uit. Hun liedjes waren vaak complete bedelverzen. Veel tradities en gebruiken rond de jaarwisseling hebben een hei dense oorsprong. Het lawaai, het vuurwerk, de houtvuren, het klokkegelui: het heeft allemaal tot doel, het kwade te verjagen teneinde het goede te kunnen verwelkomen. De wisseling van het jaar heeft altijd een mysterieuze onder toon. We kunnen de tijd niet beïnvloeden en elk jaar staan we daarom ietwat fatalistisch stil bij de voortgang van de jaren. Nog een paar jaar en we stappen over van de 20e in de 21 e eeuw. We voelen er niets van, maar het zal toch een raar gevoel geven. Die nacht zal heel bijzonder zijn. En waarom eigenlijk? Want de tijd sluipt gewoon voort. En ons leven ook. Vele eeuwen is het hoofd van de Romeinse god Janus hèt sym bool geweest van de jaarwisse ling. Hij werd altijd afgebeeld met twee gezichten: één gezicht keek naar het verleden, het andere naar de toekomst. Ook nu nog noemen we iemand met twee gezichten een dubbel hartig, onoprecht iemand) nog wel eens een 'januskop' Die cadeautjes waren overal in Europa verschillend. Soms was het een fooitje (bijvoorbeeld van de werkgever), soms was het fruit (vruchtbaarheidsgebaarl), soms een stukje handwerk. In ons eigen land krijgen kinderen op Nieuwjaarsdag vaak een fooi tje van hun grootouders. In Hongarije heeft die zondebok de vorm van een pop, die op Oudjaarsdag door het dorp wordt 'Gelukkig Nieuwjaar' tegen rondgedragen en daarna wordt elkaar te zeggen. Toch was dat verbrand. In sommige Italiaanse steden bestaat de opmerkelijke ge woonte om de boze geesten weg te jagen met een bijzondere vorm van lawaai, namelijk het kabaal van brekend servies. Vanuit de ramen wordt het ser vies gewoon op straat gesmeten. Het wordt later door nieuw ser vies vervangen. Kassa voor de winkeliers! De Zak van Zuid-Beveland is aangewezen als waardevol cultuurlandschap (WCL). Eén van de projekten die geduren de de looptijd van 5 jaar wordt uitgevoerd is het heggenher- stelprojekt. Het projekt is inge diend door Stichting Land- schapsverzorging Zeeland. De Landinrichtingsdienst en de Direktie N.B.L.F. zorgen bin nen het Ministerie van L.N.V. voor coördinatie van de ver schillende projekten. De mees te projekten worden voor 50% door het ministerie gesubsi dieerd. In de Zak van Zuid- Beveland is buiten het heggen reservaat van Staatsbosbe heer nog een 20-tal kilometer meidoornheg te vinden, over wegend in de randzone van de Poel tussen 's-Gravenpolder, Nisse en 's-Heer Arendskerke. Veel van deze partikuliere heg gen verkeren in slechte staat. Geheel uitgebreide aaneenge sloten heggen zijn buiten het SBB-reservaat een zelfzaam- heid. Via het heggenherstel- projekt zal jaarlijks een flink aantal meidoornheggen rond weilanden in de Zak van Zuid- SYLVESTER SHARON Nieuwjaar wordt algemeen aan vaard als een nieuw begin. Er worden goede voornemens gemaakt, misverstanden bijge legd, verwaarloosde vrienden opgezocht, en iedereen hoopt op WEG MET HET KWAAD, In sommige delen van Schotland wordt nog altijd alle slechtheid overgedragen op een kat of hond. Daarna wordt het dier uit het huis verdreven. In bijna alle Schotse dorpen branden op Oudjaarsavond grote houtvuren Beveland hersteld worden. De eerste prioriteit hebben de heg gen in de randzone van de Poel. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het plaatsen van goede rasters teneinde de heggen te beschermen tegen veelvraat en de nog veel voorkomende opslag van hondsroos en mei doorn meer kans te geven. Op enkele plaatsen zullen heggen worden aangeplant. Er worden voornamelijk meidoorn en ver der hondsroos, egelantier, sleedoorn, koebraam en een wilg geplant. Dit najaar is een begin gemaakt met de uitvoering van het projekt. Eén van de eerste weilanden die worden aange pakt is het weiland op de hoek Bergweg en Polderweg tussen 's-Gravenpolder en 's-Heer Abtskerke. Naast het herstellen en aanleggen van enkele heg gen, wordt hier ook een drink put gegraven. Het projekt houdt terdege rekening met de mogelijkheid van optreden van bacterievuur. Bacterievuur (of perevuur) is een planteziekte die vooral veel schade kan Bereiding: Doe alle ingrediënten met veel gestampt ijs in een hoog glas. Goed roeren. Stukjes ananas, sinaas appel en citroen toevoe gen. Garneren met een takje mint en een cocktail- kers. 14.00-19.00 u. .14.00-19.00 u. „..14.00 u. 14.00 u. ...,:14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 kunst. Linas Aleliunas is 19 jaar en zou graag in het Engels willen schrijven met een jongen die belangstelling heeft voor de landbouw. Grazina Stakenaite is 19 jaar en land. Zij hopen dat ze dan in zoekt een jongen waarmee ze x- graag in het Engels wil schrijven. Egle en Vitalija, beiden 18 jaar willen graag in het Engels schrij- meisje. Belangstellende jongeren die ook graag in het Engels, Duits of Frans zouden willen schrijven met een penfriend in Litouwen, kunnen zich aanmelden via tele foonnummer: 01100 - 31755. aanrichten aan perebomen maar die ook optreedt in onder andere meidoorns en appelbo men. De via het projekt aange plante heggen worden opgeno men in een door SLZ uitge voerd bacterievuurcontrolepro- jekt. Dit houdt in dat de heggen door medewerkers van de Stichting tijdens bacterievuur- gevoelige weersomstandighe den (juni-september) één tot twee keer per maand gecontro leerd worden. Door bacterie vuur aangetaste takken wor den zo snel mogelijk verwij derd. Het ontstaan van besmettingsbronnen in mei doornheggen wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen. Aanplant van meidoorns vindt terughoudend plaats. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke opslag. Als er geplant moet worden, dan worden alleen meidoorns van inheemse her komst aangeplant. Deze mei doorns zijn beter aangepast aan de Zeeuwse omstandighe den. Ze zijn daardoor minder gevoelig voor aantastingen zoals bacterievuur. Ingrediënten: 1 dessertlepel suiker 1 dessertlepel vers li moensap (limoenen zijn kleine citroenen) 3 eetlepels koud water 4 eetlepels rum Donderdag.. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag... Dankzij de medewerking van de regiona le weekbladen in Zeeland en West-Brabant kunnen nu al meer dan zo'n 400 jongeren in Litouwen en Nederland met elkaar corres ponderen in het Duits, Engels, Frans en zelfs Russisch, initiatief stond een aan school nr. 13 in de Litouwse stad Panevezys. Een groot aan tal leerlingen van deze school gaf een briefje mee aan de Nederlandse delegatie met het verzoek om een penfriend in Nederland voor hen te zoeken. Via de regionale weekbladen en enkele scholen ontstonden al snel de eerste kontakten. Na verloop van tijd waren er ook jongeren in Litouwen die met speciale verzoeken kwamen: De 17-jarige Ineta Steponaviciute is bijzonder geïnteresseerd in kunst en zou graag in het Engels willen schrijven met een jongen, die ook belangstelling heeft voor DES buurt nieuwjaar te gaan wensen, een beter jaar dan het vooraf- En dan kan het wel eens laat gaande. worden.... F’ Doden is zun BEROEP. Wraak is HAAR DOEL. Samen VERKLAREN ZU DE OORLOG AAN OE ONDERWERELD van Miami. i 'AJ'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1