Kans op sneeuw in de komende dagen is slechts 1 op 10 I I i Zeeuwse folklore wereldwijd Archeologen zoeken foto's Oud-Valkenisse Jl s Aanleveren van Kopij rond de feestdagen Muzikale Kerstgroet door OKK Wemeldinge heeft echter een flink gat gesla gen in de financiële reserves van de Muziekvereniging. Vandaar ook dat OKK de Wemeldingse bevolking vraagt extra gul haar waardering te laten blijken voor het kerstoptreden, zodat de ver eniging door kan gaan met het organiseren van de vele muzika le activiteiten, zoals we dat al jaren van haar gewend zijn. De Kerstensembles zullen dan ook vergezeld gaan van een aantal collectanten, die u om een bijdra ge zullen vragen. IS Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. STEÜTEL Lion king Being weekblad voor zuid- en Woensdag 21 december 1994 - 46e jaargang no. 51 WAARDEBON GRAND THEATER GOES 01100-15165 IS 20 - 50% VOOR 5,- noord beveland F®3 geus* Heilig (Van een onzer redacteuren) NEDERLANDS GESPROKEN VERSCHOORE Maak nu gebruik van onze voorverkoop Feestdagen? Sportief of gekleed Verras eens iemand met een bioscoopbon! Een witte Kerst: een kans van 1 op 10 in Nederland (Foto: Rabobank) Warme winters NOORD- EN ZUID-BEVELAND - Zullen we dit jaar een witte Kerst krijgen? Vroeger. FILMPROGRAMMA VANAF DO. 22 T/M WO. 26 DECEMBER 1994 r-L m Bent u de eerste nieuwe miljonair in '95? fl STALLONE STONE Zo'n honderd jaar geleden was de Grote Markt van Goes volkomen autovrij. Als het had gesneeuwd, werd het plein direct in bezit genomen door de spelende en sleeënde jeugd. De foto dateert van omstreeks 1900. (Foto: Gemeentearchief Goes) Direktie en medewerkers wenst u een vorlijke kerst VAN 9,95 Het klopt Depressie THE SPECIALIST IS II «ft n witte raaf! Witte Kerst is •ws Ij IH ïfiir Wij wensen u een gelukkig 1995 1 Goes Opmerkelijker is echter, dat éch te winters zelden in december beginnen. Dat maakt de kans op een witte Kerst klein. En als het in december al vriest, kunnen daaruit géén voorspellingen wor den gedaan voor de rest van de winter. Volkswijsheden als 'Witte Kerst, groene Paas' en 'Als met Kerstmis de muggen zwermen, Een witte Kerst is spannend en romantisch. Het is een hoogtijperiode voor fotografen. Maar we moeten u teleur stellen. kunt ge met Pasen uw oren wer- men' zijn dan ook volstrekte onzin. Althans, dat zegt Baltus Zwart, meteoroloog en bioloog bij het KNMI. In zijn boek 'Het weer van sei zoen tot seizoen’ lezen we zelfs, dat vorstperioden in december absoluut geen voor spellende betekenis hebben, maar dat 'warme' decemberda gen dat wél hebben. Het KNMI heeft deze z.g. winter- regel ook voor ons land nageplo zen. En wat bleek? In Nederland gaat de bewering van Baur zelfs voor 100% op! Wij kenden tus sen 1881 en 1994 elf december- helften die gemiddeld 3° zachter waren dan normaal, en al die elf winters bleven 'warm'. Kortom: zachte winters zijn gemakkelijker te voorspellen dan koude. Uit het vorenstaande kan statis tisch worden afgeleid, dat de We kijken nog even naar het ver schijnsel 'vorst in december'. Al eerder stelden we, dat vorst in december zelden voorkomt. Uit de historische annalen van het KNMI valt af te leiden, dat in de periode 1775-1850 (met daarin de beruchte 'napoleontische win ters') de strenge vorst vaak al in november inviel. In die periode was de kans op een strenge win ter statistisch veel groter dan kans op een witte Kerst (met een pak sneeuw op één of twee kerstdagen) niet groot is. Ster ker: het is een zeldzaam ver schijnsel. Donderdag Vrijdag Zaterdag 1e Kerst zondag.... 2e Kerst maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag 2e Kerst maandag Dinsdag Woensdag Doden is ZUN BEROEP. Wraak is HAAR DOEL. Samen VERKLAREN ZIJ DE OORLOG AAN DE ONDERWERELD van Miami. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. Opril Grote Markt 1 01100-52400 20.00 u. 19.00 u. .14.00-19.00 u. 14.00-20.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00-19.00 u. Exclusieve Modeschoenen Die kans wordt u geboden bij inlevering van deze advertentie en aankoop van een paar dames- of herenschoenen. Hoewel weekblad De Bevelander tussen Kerstmis en de Jaar wisseling normaal op woensdag (28 december) zal verschij nen, zal wel het sluitingstijdstip voor aanleveren van adver tenties en redactiekopij zijn vervroegd. Advertenties dienen uiterlijk vrijdag 23 december a.s. om 16.00 uur te zijn aangeleverd. Indien uw advertentie ook in de Faam-Vlissinger moet worden geplaatst, dient de kopij op 23 december om 11.00 uur binnen te zijn. Berichten voor de redactie kunnen tot uiterlijk donderdag 22 december 16.00 uur worden aangeleverd. Wij hopen dat u hiermee rekening wilt houden. SYLVESTER SHARON Tot binnenkort! Bovendien kortingen van «K v-.v,; 1 (Owrtfawp De afgelopen honderd jaar heeft Nederland slechts 10 witte Kerst feesten gehad. De kans op sneeuw in de komende dagen is slechts 1 op 10! Een witte Kerst is dus bijna even zeldzaam als een witte raaf.... vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede tegenwoordig. Reden? Onbe kend! OKK en Wemeldinge zijn onlos makelijk met elkaar verbonden, wat in het afgelopen jaar nadruk kelijk is ondervonden. Door mid del van de OKK Kerstcollecte kunt u de Wemeldingse muziek vereniging dat steuntje in de rug geven, dat ze zo hard nodig heeft om ook in de komende jaren actief naar buiten te kun nen blijven treden. Het is deze eeuw niet vaak gebeurd, dat het kwik in december al stevig beneden nul daalde. In 1946 begon een strenge vorst medio decem ber. Ze duurde tot in maart 1947. Mede door zijn lengte zou het de strengste winter van deze eeuw worden. Het begint langzamerhand tradi tie te worden, dat Muziekvereni ging OKK de Wemeldingse bevolking een muzikale Kerst groet brengt. Ook dit jaar trekken de leden van OKK er weer op uit in de week voor Kerstmis. Op woensdagavond 21 december verspreiden de muzikanten zich in kleine ensembles over het dorp, om in gezelschap van lam pendragers overal in de wijken traditionele Engelse Christmas Carols ten gehore te brengen. Heel Wemeldinge zal deze avond, dankzij OKK in kerstsfeer zijn. OKK staat op het punt een zeer actief jaar af te sluiten. Ruim een half jaar lang hebben de leden bikkelhard gewerkt aan de totale renovatie van hun repe titielokaal. Wanneer op 14 janu ari a.s. de deuren officieel her opend worden, zal blijken of al die inspanningen lonend zijn geweest. De hele opknapbeurt Veel meteorologen hebben de periode van 1766-1994 nagere kend en ze moeten Baur gelijk geven. Ruim zestig december maanden waren in de eerste helft 2,5° warmer dan normaal en inderdaadin 75% van die gevallen volgde een zachte win ter. Er begon deze eeuw overigens nog een derde barre winter in december, te weten die van 1978/1979. Op 30 december 1978 viel de vorst in. Er volgde een periode met enorme sneeuwval. Zelden werd het ver keer in ons land zó geteister door gladde wegen als in die nare winter. Toen dit artikel werd afgesloten (afgelopen weekeinde) kon de weersvoorspelling voor de kerst dagen nog niet met zekerheid worden gedaan. Een 'witte Kerst' leek echter niet waarschijnlijk. Oorzaak: zo rond 20 december is er op de weer kaarten altijd een opleving te zien van de depressie-activiteit op de noordelijke Atlantische Oceaan. En dat houdt tijdens de Kerst de temperatuur hier door gaans vrij hoog. Slechts 1 op de 10 keer loopt het anders. Dan kunnen we ons warmen aan een witte Kerst Onlangs ontvingen de Stichting Zeeuwse Klederdracht en de volksdansvereniging Vodago het verzoek om video-materiaal beschikbaar te willen stellen voor een nieuwe 'Holland Promotie'- tape voor de Nederlandse ambassades in het buitenland. Doordat beide organisaties al in veel landen actief zijn geweest, hebben ze in de loop der jaren al heel wat televisieoptredens ver zorgd in diverse landen. Van deze optredens hebben de Goe- se vereniging en stichting veelal een originele tape. Daarnaast heeft de Goese volksdansvereni ging op dit moment zo'n 9 video- In Berlijn beweerde ooit de weer kundige Baur op grond van een statistiek van zijn waarnemin gen: "Als de temperatuur in Ber lijn over de eerste 10 of 15 dagen van december méér dan 2,5° hoger is dan normaal, kan Mid- den-Europa rekenen op een zachte winter". De vele oudere Nederlanders, die beweren dat 'de winters vroe ger nog échte winters waren', hebben slechts gedeeltelijk gelijk. In en na de Tweede Wereldoorlog kende ons land enkele snoeiharde winters (1940, 1941, 1942, 1946/1947). Maar de recentere winters van 1963,1985,1986 en 1987 moch ten er óók zijn. In de jaren tachtig werden in Friesland maar liefst twee Elfstedentochten achter elkaar gereden. banden eigen beheer gemaakt, die regelmatig aan belangstellenden beschikbaar worden gesteld. Veel recentelijk beeldmateriaal is met S-VHS band opgenomen en voorzien van electronische codering, wat uitermate geschikt is voor ver spreiding. Een groot aantal tapes is momenteel beschikbaar gesteld aan het Ministerie in Den Haag waar bekeken zal worden welk materiaal men wil gaan gebrui ken bij de nieuwe promotie- video. Door de grote bekendheid van het Zeeuws ensemble ontvan- Medewerkers van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Middelburg zijn op zoek naar foto's uit de jaren twintig, waarop de buitendijkse fundamenten bij Waarde zijn afgebeeld. Sinds enkele jaren de Zeeuwse archeologen onderzoek naar het verdronken dorp Valkenisse dat hier heeft gelegen. Men bereidt een publikatie voor, die in de loop van volgend jaar moet verschijnen. Het is de bedoeling dat in het boekje ook foto's worden opgenomen van de toestand vóór de Tweede Wereldoorlog. De resten van Oud-Valkenisse hebben in de jaren twintig ook blootgelegen, zo hebben ooggetuigen gemeld. Particulieren die oud fotomateriaal van de buitendijkse fundamenten bezitten, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het Provin ciaal Depot voor Bodemvondsten, tel: 01180 - 23732. 7^^ i Qua strengheid was de winter van 1962/1963 ietwat vergelijk baar. Ook toen begon de winter nog in december (direct na de Kerst) en ze ging onvervaard door in de maanden januari en februari. Onder barbaarse om standigheden werd een Elfste dentocht gereden. De meeste deelnemers vielen uit. Slechts weinigen haalden de eindstreep. Reinier Paping uit Zwolle werd de winnaar. gen de leden regelmatig uitnodi gingen uit diverse landen. Vaak kan men hieraan niet voldoen omdat het ensemble veelal is aangewezen op de vakanties. Regelmatig wordt zelfs een beroep gedaan op andere ensembles en ook wel worden muziekgroepen benaderd om Nederland in het buitenland te willen vertegenwoordigen. Jon geren en volwassenen die als danser, danseres of muzikant de Nederlandse folklore in het bui tenland willen ondersteunen, kunnen altijd kontakt opnemen met de vereniging in Goes. Tel. 01100-31755 of 33959. Geldigheidsdatum: 21-12 t/m 24-12-’94 FOTO lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes - noordstraat 6 terneuzen w,1» «’hst i Mevrouw Van Oers woont in een heel andere plaats, waar ze ook bij Jan Bruijns terecht kan.Toch is de dinsdagmiddag voor haar heilig. Dan is ze met haar zus eerst bij moeder op de koffie geweest om daarna gezamenlijk boodschappen te doen. ’’Iedere dinsdag, na afloop van mijn werk, is het eerst gezellig bijpraten en keuvelen bij moeder. Dat is vaste prik voor mijn zus en mij. Daarna gaan we boodschappen doen. En dat is voor ons feest! Gezellig met z’n tweetjes en natuurlijk tussendoor de nodige ‘wetenswaardigheden’ uitwisselen, dat is voor ons ideaal winkelen. Als we onze inkopen hebben gedaan, gaan we weer naar moeder om de middag af te sluiten!” We vragen onze gesprekspartner of alleen de gezelligheid reden is juist hier de bood schappen te halen. Er blijken meerdere motieven te zijn: ”U weet ook wel dat het hier goedkoper is. Dat je bij andere super markten over de hele linie altijd duurder uit bent, omdat het per artikel vaak heel wat kan schelen... Ik ben natuurlijk ook prijsbe wust ingesteld. Dat hebben mijn zus en ik van mijn moeder georven. Als er dat een maal inzit, gaat er dat nooit meer uit. Nu k .u Mevrouw van Oers: ...ik weet ook we dat het hier heb ook nog een zoon van 20 thuis, die dkois- heel veel aan sport doet en tot de grote eters gerekend mag worden. Om z’n conditie op peil te houden eet hij van het ene heel weinig en van het andere heel veel. Ik noem dat meestal ‘krachtvoer’. En dan blijkt dat Jan Bruijns niet zomaar een supermarkt is, want alles wat ik nodig heb is er gewoon. Vooral de versafdelingen zoals groenten en fruit en niet te vergeten de zuivel-afdeling worden door mij veelvuldig bezocht. Met succes trouwens, want de prestaties van onze zoon worden steeds beter!” SHIRTS van Melka 1 stuk 59,- 2 voor 98,- r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1