.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Nieuw. de PASAR MALAM 16t/m18dec. m.m.v. TANTE LIEN ^MBROSAUN in De Parel Wegens groot succes verlengen wij de kennismakingsperiode van de VIBROSAUN in De Parel Geslaagde IVA-winkelactie met prijsuitreiking afgerond tot het laatste moment de span ning erin bleef. De geslaagde winkelactie van de IVA Yerseke krijgt volgend jaar ongetwijfeld een vervolg. La Rosa: Egyptische grill room in De Spinne te Goes Kerstzangavond Wolphaartsdijk LAST WHITE T0P-10 Kerstzang te Nieuwdorp Kerstsamenzangavond met orgelimprovisaties Op woensdag 21 december organiseert comité 'Musica Sacra' een kerstsamenzang avond met orgelimprovisaties in de Grote- of Maria Magdalena- kerk te Goes. Comité 'Musica Sacra' houdt zich bezig met het organiseren van dergelijke avon den in het Zeeuwse gewest; dit ten behoeve van noodlijdende instanties. De avond, die om 20.00 u. zal beginnen in een ver warmde kerk, zal hoofdzakelijk bestaan uit samenzang van bekende psalmen en kerstliede ren, alsmede orgelimprovisaties. Daarnaast zal evangelist J. Witte uit Merksem (België) een korte kerstmeditatie uitspreken, en iets 10 MILLE BELASTINGVRIJ IN YERSEKE Bestaande zaak verder gespecialiseerd a Kerstconcert Excelsior in ZEELANDHALLEN - GOES Volkskerstzang in Yerseke Geerteskerk Kloetinge 2 4 9 MALTA 5 THE ORIENTAL FOUR DANSGROEPEN SINAR-MELATI en BUNGA-TJINGKE RUDY TUHUSULA Kerstconcert met "Excelsior in N.H. Kerk Kruiningen O 7 MAROKKO :e;;?7el«aZ o65r Woensdag 14 december 1994 DE BEVELANDER 7 Afu’eAmeuwA WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100-11444 6 BULGARUE inrliisipf nensinn nf hotel, verin Kerstconcert De Echo in Wilhelminadorp Tel. 01100-21020 Kerstzang in de Grote Kerk Goes op 18 december Kerstzangavond in Baarland Kerstzangdienst in Lewedorp Kerstconcerten Seniorenorkest Kerstconcert in Waarde Adventsmuziek en samenzang in N.H. Kerk Kapelle LA N0RMA 10 daagse busreis ind. appartement COSTA DEL SOL/BLANCA EOE. 8-daagse vliegreis incl. appartement, vertrek 17 dec., al voor: 4b LV.A. yerseke I december ^ERUJK ZWEMPARADIJS MET FITNESS, SAUNA. BOWUNG- EN SQUASHBANEN. KUURCENTRUM. THEATER. CAFÉ S EN RESTAURANTS IN DOMBURG DE PAREL IS EEN WINTERSPORT IN FRANKRIJIV I WINTERSPORT KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES Op zondag 18 december a.s. zal Muziekvereniging "De Echo" uit Wilhelminadorp een Kerstcon cert geven in de Nederlands Her vormde Kerk in Wilhelminadorp. ALLE prijzen bij deelname van min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen vaak nóg goedkoper! Aan dit concert werken verder mee het Interkerkelijk Jongeren koor "Vivente" uit Middelburg, Ds. v.d. Vlugt en Mevr. Sijp. De aanvang van het concert is 19.30 uur en de toegang is gratis. de trompet, Marieke Nijsse op de dwarsfluit en Mariëtte van de Toom op de viool. Zij zullen zowel gezamenlijk als apart optreden. De avond zal in het teken staan van het nadere Kerstfeest. De heer I. 't Lam zal n.a.v. zijn bezoek aan het vis sersdorp Vadarevu iets vertellen over het projekt "Zeeland helpt de Vadarevu-vissers". Na zijn appèlwoord is er een kollekte voor dit projekt. Men hoopt door middel van deze gelden de opgestarte projekten aldaar nog verder te kunnen afwerken, en Dit idee nu werd verder uitge werkt voor de nu te houden kerstzang. Aan de Kerstzang 1994 werken de volgende koren mee: Kerkkoor Nieuwdorp o.l.v. Op de foto: Trompetiste Leon- tine Tramper en organisate Jeannetty Geuze werken zater dag a.s. mee aan het concert in Wolphaartsdijk. In gebouw De Haven te Yerseke vond vorige week de traditionele uitreiking plaats van de prijzen aan de winnaars van de IVA-Sint Nicolaas-winkelactie. De dertien deelnemende winke liers uit Yerseke hadden weer voor een daverend prijzenpakket gezorgd met als hoofdprijs een bedrag van 10.000 gulden belas tingvrij. Voorzitter Martin Steke- tee reikte de hoofdprijs uit aan Piet Nelis, Grintweg 40B uit Yer seke. Dat gebeurde tijdens de gebruikelijke samenkomst van winnaars en winkeliers, waarbij De uitslag ziet er als volgt uit: Hoofdprijs 10.000,- Piet Nelis, Grintweg 40B, Yerseke, 1ste prijs Eethoek Rianne Minnaard, Van Randwijckstr. 36, Yerseke; 2de prijs: Dekbed overtrek Cees de Blaay, Azalealaan 86, Yerseke; 3de prijs Mosselser- vies, Marcel Jansen, Röntgenstr. 2, Kruiningen; 4de prijs 400,-, Babelweg 2, 4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 (wijk Polder) zijn Ca. 100 standhouders met Oosterse food en non-food artikelen en producten. Molukse stokdansen, Javaanse en Balinese dan sen, Pencak Silat vechtdemo’s, Oosterse (bruids)modeshows, expositie van Krissen, Wajangpoppen en batikschilderijen Op vrijdag 16 december a.s. wordt een Kerstconcert gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk te Kruiningen. Medewer king wordt verleend door het bekende Mandolineorkest "Excelsior" uit Kruiningen onder leiding van oprichter en dirigent Bas Meys. Het programma van deze avond is gevarieerd, mede door medewerking van Sopraan Diny Weststrate, Bas Rinus Hoogesteger, Bugel Rein Linen- ■bergh, Orgel Francette Wille- boer, Piano Paula Commerman. Eevenals vorige jaren kunt u tij dens dit concert genieten van bekende kerstmelodieën afge wisseld door licht klassieke muziek. De sopraan Diny West strate zal met het mandolineor kest diverse werken uitvoeren. Haar warme stem vormt een mooie combinatie met het man dolineorkest in o.a. "I don't know how to love him" van A.L. Web ber. Ook is zij solistisch te horen, begeleid door pianiste Paula In de Grote of Maria Magdale- nakerk te Goes wordt zondag 18 december een Kerstzang- avond gehouden, welke is georganiseerd door de Raad van Kerk te Goes en omge ving. De aanvang is om 19.30 uur in de kerk aan de Singel- straat. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Medewerking verle nen de Brassband van het Leger des Heils o.l.v. de Heer P. Castel, de Chr. Oratorium- vereniging o.l.v. de heer I. Ruissen, Ds. L.D. Horjus, Pas tor P. Verbeek, Kapt. E. van Triest en leden van verschil lende kerken. vanwege de vriendelijke bedie ning, ongedwongen sfeer én de uitstekende kwaliteit die de keu ken brengt. Bovendien gaat het om een zaak die scherpe prijzen hanteert. Samir Ibrahim is dan ook optimistisch over de kans van welslagen van zijn nieuwe zaak. De drempel van La Rosa is laag. Want het is in de grote wijk Goese Polder één van de weini ge eetgelegenheden, de zaak is deels in de vorm van café gezel lig ingericht (er staat zelfs een biljart) en ook de muziek is afge stemd op een breed publiek. Bij de foto: nieuwe eigenaar Samir Ibrahim. Commerman. Bas Rinus Hooge steger brengt op dit concert enkele nummers, zowel solis tisch als samen met orkest ten gehore, o.a. het mooie Cantique de Noël van A. Adam. U zult ver rast zijn door de mooie combina tie van bas met orkest. Rein Lin- denbergh op bugel en Francette Willeboer op orgel zullen op deze avond de samenzang begeleiden, waarvan opnames gemaakt worden voor de nog te realiseren Kerst-muziekcassette. Ook spelen zij enkele nummers solistisch. De doelstelling van Excelsior is steeds de muziek met klankkleur, dynamiek en schoonheid te vertolken. Naast licht klassieke muziek van o.a. Mozart en Handel spelen zij de bekende kerstmelodiën in de Kerstsymphonie. Dit schitterend arrangement van dirigent Bas Leys vormt zeker een hoogte punt van de avond, het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Het gemengd koor "Good News" bestaat dit jaar 5 jaar. Bij de leden van dit koor leefde reeds langer de wens een speciale kerst-uitvoering te organiseren. Zeker gezien het steeds groeien de kerstrepertoire dat vaak maar enkele keren per jaar wordt gebruikt. In het najaar van 1993 deed het koor ervaring op met de organisatie van een concert, waarbij tevens ook andere koren werden uitgenodigd. Zaterdag 17 december wordt in de Ned. Herv. Kerk van Yerseke een volkskerstzangavond gehouden t.b.v. de stichting Vrienden van het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (GPZ). Deze stichting heeft o.a. tot doel de niet bekostigde uitgaven door het rijk te financieren. Enkele van deze kosten zijn: opleidingskos- ten, uitbreidingskosten, meubi lair voor in het ziekenhuis etc. Er zal deze avond een kollekte worden gehouden t.b.v. de stich ting. In het programma is veel samenzang opgenomen met bekende kerstliederen, zodat uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld. Verder wordt medewer king verleend door het Mannen koor "De Lofzang" uit Goes o.l.v. dirigent Johan de Ridder. Het mannenkoor telt ruim zestig leden en zingt zowel psalmen als geestelijke liederen. Op deze avond zal een uitgebreid kerstre pertoire ten gehoren worden gebracht. De bariton Paul Visser uit Werkendam, die als vaste solist verbonden is aan het man- dhr. T. Fraanje; Kinderkoor Hap py Childeren o.l.v. mevr. S. Raaymakers; Gemengd koor "Good News" o.l.v. dhr. J. Ruy- sink. Organist is dhr. J. de Jager. De Kerstzang zal worden gehou den op 16 december a.s. in de Gereformeerde Kerk te Nieuw dorp. Daar bent u van harte wel kom vanaf 19.00 uur. Het aan- vangstijdstip is 19.30 uur. Tevens zal er gekollekteerd wor den voor Roemenië. De geza menlijke kerken van Nieuwdorp voeren al jaren aktie t.b.v. de plaats Balauserie in Roemenië, waarvoor jaarlijks enkele hulp- transporten worden georgani seerd. een succes, getuige het grote aantal bezoekers dat elk jaar weer komt luisteren. Het "Smal- stads Mannenkoor:" en "Excelsi or" brengen op 18 december een afwisselend programma. Het "Smalstads Mannenkoor" staat onder leiding van Jan Wesdorp, "Excelsior" wordt gedirigeerd door Anno Appelo. Het concert begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Op zondag 18 december ver zorgt brassband "Excelsior" uit Kloetinge in samenwerking met het "Smalstads Mannenkoor" uit St. Maartensdijk een kerstcon cert in de Geerteskerk te Kloetin ge. Sinds 1988 organiseert "Excelsior" elk jaar in de kersttijd een concert in samenwerking met een koor uit de regio. De combinatie van brass- en vocale muziek tijdens één concert blijkt Openingstijden: vrijdag: 12.00 - 23.00 uur zaterdag: 12.00 - 23.00 uur Zondag: 10.00 - 18.00 uur Toegang: 10,-, kind, tot 12 jr. 3,50, vrijdag 65+ 3,50 INFO: 01100-21020 Op maandag 19 december orga niseert de muziekvereniging "Prinses Juliana" een volkskerst zangavond in de Gereformeerde Kerk aan de Nieuweweg in Baar land. Medewerking op die avond wordt verleend door het koor "Jubilate Deo" uit Borssele onder leiding van de heer Bakhuizen. De algemene leiding berust bij de dirigent van Prinses Juliana, de heer Ary Goud. De avond begint om 19.30 uur en de toe gang is vrij. vertellen over zijn werk als evan gelist onder onze zuiderburen. Het fraaie Marcussen-orgel zal deze avond bespeeld worden door Pieter Heykoop, organist te Yerseke. Recent verscheen van hem z'n derde improvisatie CD/MC, opgenomen op het beroemde orgel in de Oude Kerk te Amsterdam. Na afloop van deze avond zullen diverse geluidsdragers van de organist verkrijgbaar zijn. De toegang is vrij. Wel zal er een kollekte gehouden worden t.b.v. het evangelisatiewerk te Merksem. Ongetwijfeld zult u in de toe komst meer horen van comité 'Musica Sacra'. De jaarlijkse kerstzangdienst, die door de kerken van Lewedorp wordt georganiseerd, wordt gehouden op Zondag 18 dec. a.s. in de r.k. kerk, aanvang 19.00 uur. Medewerking wordt verleend door: Muziekvereniging "Euterpe" te Heinkenszand, r.k. dames- heren- en jongerenkoor te Lewedorp, gemengd koor "Good News" te Nieuwdorp en de pastores van beide kerken. Het Senioren Orkest Zeeland heeft voor komende Kerstmis weer meerdere concerten op het programma staan. Heden, woensdag 14 december, wordt een Kerstconcert met samen zang verzorgd in het dorpshuis "De Meiboom" te Hansweert. Er wordt aan meegewerkt door het Hansweertse Ouderenkoor "Mariaoord". Aanvang 14.30 uur en de toegang is vrij. De organi satie is in handen van de Stich ting Welzijn voor Ouderen Rei- merswaal. In Kapelle wordt zaterdag 17 december een con cert gegeven in de N.H.-Kerk. Ook hier samenzang. Medewer king verlenen het Seniorenorkest en het Kapelse Ouderenkoor "Zingen is Leven". Aanvang 14.30 uur. Woensdag 21 decem ber een concert in Rilland waar om 14.30 uur het Senioren Orkest Zeeland optreedt in het Dorpshuis "Luctor et Emergo". Ook hier is de toegang vrij, er is samenzang en de organisatie is hier in handen van de gezamen lijke kerken te Rilland-Bath. nieuwe projekten te kunnen opstarten. Belangrijke onderde len hierin zijn: alfabetisering, onderwijs in voeding en hygiëne, gewoon onderwijs aan kinderen, nettenfabriek, botenreparatiebe drijf, ijsfabriek voor vis en de bouw van cycloonvaste wonin gen. De avond begint om 19.30 uur, de entree is vrij. Vrijdagavond 16 wordt in de N.H.-Kerk van Waar de een Kerstconcert verzorgd door de plaatselijke muziekver eniging "Vooruit". Aanvang 19.45 uur; kerk open vanaf 19.30 uur. De fanfare staat onder lei ding van Mathieu van Duiven. Het muziekprogramma wordt afgewisseld met orgelspel door André Jacobusse en het koor "De Hoeksteen" uit Yerseke onder leiding van Jannie Koe man. Zij zullen vele bekende kerstliederen voor u zingen. In de pauze van het concert kunt u in de wandelkerk genieten van een gratis kopje koffie of thee. Om ook het publiek in het optre den te betrekken, zal een aantal kerstliederen als samenzang worden uitgevoerd. Op vrijdag 16 december a.s. wordt in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle een muziekavond met samenzang georganiseerd. Deze avond staat geheel in het teken van de Adventstijd en de komende Kerst. De vaste orga nist van het historische Batz-Wit- te-Orgel Henk G. van Putten, zal op deze avond een aantal bekende orgelwerken spelen die passen binnen de tijd van het jaar. Op het programma staan werken van de bekende compo nisten: Buxtehude, Bach, Bal- bastre en Jan Zwart. Deze orgel werken worden afgewisseld met improvisaties van de organist, die als kundig improvisator zijn toehoorders met zijn orgelspel weet te boeien. Een ruim deel van het programma zal besteed worden aan samenzang van bekende liederen. Evenals op eerdere concerten zal de opbrengst van deze avond ten goede komen aan de komende uitbreiding van het orgel. De kerk in Kapelle is verwarmd. Aanvang 20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur. Entree vijf gulden. In de pauze zijn consumpties ver krijgbaar. Ibrahim heeft hij een goede opvolger gevonden. Deze heeft de kaart van La Rosa met zorg aangepast. Men treft er een groot aantal bekende Oosterse gerechten, zoals shoarma, kebab, lamsvlees, e.d. Maar daar blijft het niet bij. De keuken van La Rosa besteedt in de nieu we opzet ook veel zorg aan de begeleiding van deze specialitei ten met zelfgemaakte heerlijke sauzen, verse groenten, e.d. La Rosa is van oudsher een eetge legenheid waar men terecht kan voor afhaalgerechten. Maar ook het eten in het restaurant zelf - nu dus grillroom - is aantrekkelijk Herenmode J.S. Timmerman, Breeweg 58, Yerseke; 5de prijs Gebakservies, Joh. v.d. Have, Dahlialaan 57, Yerseke; 6de prijs K.T.V., Marius Verwijs, Grintweg 3, Yerseke; 7de prijs Fototoestel Mevr. F. Weststrate-Suurland Aakstraat 18 Yerseke; 8ste prijs Huishoudartikelenpakket Ada Schippers, Azalealaan 92, Yer seke; 9de prijs textielpakket C. v.d. Jagt, Irenestr. 29, Yerseke; 10de prijs wijnpakket J.M. Lam- per, Polen 7, Yerseke; 11de prijs Zilveren Oester, Armin Huissen, Vletstr. 21Yerseke. nenkoor "D.E.V." en al diverse malen heeft meegewerkt aan zangavonden in het gehele land, zal ook deze avond een aantal liederen ten gehore brengen, zowel gezamelijk met het man nenkoor als alleen. Organist Pie ter Heijkoop uit Yerseke die in de provincie Zeeland maar ook daarbuiten de nodige bekend heid geniet, zal deze avond de samenzang en koorzang bege leiden op het orgel en tevens een improvisatie ten gehore brengen. De avond begint o’m 19.30 uur; de deuren gaan om 19.00 uur voor het publiek open. De toe gang is vrij. tot 15 januari 1995. De in Australië ontworpen VIBROSAUN combineert warmte met massage en muziek. Terwijl u heerlijk ligt te ontspannen, vermindert de VIBROSAUN o.a. spierspanningen, verbetert bloedcirculatie, gaat stress tegen, verlicht rugpijnen, verwijdert giftige afvalstoffen en bevordert afslanken. r* LET OP! In deze verlengingsperiode krijgt u I j vzVz korting. Per behandeling van ongeveer 30 minuten betaalt u ƒ25-, (normaal F 32,50) Kom kijken en combineer de VIBROSAUN bijvoorbeeld met een heerlijke gezichtsbehandeling of een van de vele andere beauty behandelingen. Tot ziens in het Kuur- en Beautycentrum van De Parel te Domburg. (Voor reserveringen bel 01188-3092) Veel Kerstconcerten in regio Komende dagen zijn er op Noord- en Zuid-Beveland tal van Kerstconcerten. Ook veel andere evenementen die in het teken staan van de komende feestdagen. We hebben een aantal van de concerten en zangavonden voor u op een rij gezet op deze pagina. Het Oosterse restaurant La Rosa in De Spinne te Goes Goese heeft keuken aangepast. Onder leiding van Samir Ibra him wordt La Rosa voortge zet als Egypti sche grillroom. Dat houdt in, dat men naast de gerechten die de Oriën taalse keuken al te bieden had, men er nu ook terecht kan voor een aan tal verfijnde grill-gerechten. En uit de reacties van de bezoekers en vele vaste klanten van La Rosa blijkt, dat deze ombuiging gewaardeerd wordt. De Egyptische grillroom is nieuw voor Goese begrippen en hoewel Rosa veel vaste klanten in de Goese Polder heeft, zou het niet verbazen wanneer deze Egyptische grillroom ook klanten gaat trekken uit overig Zeeland. La Rosa werd anderhalf jaar geleden geopend door Fekry Shenouda. Vanwege drukke werkzaamheden - hij heeft meer dere eetgelegenheden - kon hij te weinig tijd steken in de Goese zaak. In de persoon van de heer Zaterdag 17 december zal in de Ned. Herv. Kerk te Wolphaarts dijk een kerstzangavond gehou den worden. Deze avond zal geheel gevuld worden door muzikale medewerkers uit Kapelle. Het Gem. koor "Cres cendo" o.l.v. dirigent P. Bout zal optreden, evenals het kinderkoor "Jong Crescendo" o.l.v. Kees Nieuwenhuyzen. Het orgel wordt deze avond bespeeld door Jean netty Geuze en Jan Willem Nieu wenhuyzen. Verder kunnen we deze avond nog een aantal solis ten horen: Leontine Tramper op VAKANTIEWTNKELS 4.5 of ö^aagse vliegreis inclusief IIMIPSIP appartement met ontbijt of hotel h/p, vertrek 13 en 17 december, al voor: dbrWt 6-daagse skipas, prijs bij 4 pers., vertr.13 en 20 januari, al voor: W 2-daagse vliegreis indusief hotel AZX/X 5 I QNIJFN met ontbijt, vertrek dagelijks vanaf 1 januari 1995, al voor: CANARISCHE EILANDEN mdappartement, vertrek 1114,16 of 18 december^ voor: *09 1 ^daagse vliegreis inclusief pension of hotel, vertrek 30 december, al voor: -T aam 8-daagse vliegreis inclusief 8.11 of 15-daagsevliegreis f Q/X Sc Al fiXLIc V g inclusief appartement, vertrek nbMFIHf w 16 en 23 december, al voor: 6,8 of 15-daagse vliegreis f» inclusief appartement, vertrek 13 en 16 december, al voor: 10 KERSTINKOPEN Praagse bus/cruise. inclusief overnachting en alle maaltijden, vertrek 14 en 21 dec., al voor: 1 DEPAREL, - *WKELIER$VERenig^g I F Hl tïkïipk IN NEDERLAND!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7