Wissenkerke 1 in 't nieuw SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Nu ook piramide-schieting op de liggendewip Heren-sponsor-tennis Zaalvoetbaltoernooi op 2e Kerstdag in Goes met dit jaar 16 teams dankzij NMS Spaarbank Zwaar Transport Zeeland sponsor ’’WERELDPRIMEUR IN KWADENDAMME” i ■i VAN HALST 30 Woensdag 14 december 1994 DE BEVELANDER Tovaal speelt 1 T Multi Colour NCVB Kapelle v.v. Yerseke v.v. Kruiningen s.v. Heinkenszand Kerstviering NCVB PCOB, HVG Kamperland in Friesland v.v. Kapelle SSV '65 NCVB Wissenkerke Unieke openstelling restauratieprojecten Expositie in PZZ Open repetitie Scheldegalm Kerstmarkt in Gasthuis Kerstbingo-dansant Gift De Pompweie s.v. Robur B.O.S. verhuist k.v. Tjoba Concert brassband v.v. Goes Amnesty International Adventszengdienst Aanbieding linde bij 1e lustrum BZZB k.v. Togo v.v.Kloetinge v.v. Bevelanders Kerstmarkt Veere Kerstconcert Geersdijk Kinderkerstfeest in de Bethelkerk Razzmatazz Rozenkruizers Concert Buys Ballot 1 KLLE VERZEKERINGEN MXE geldzaken treden 1 I I In galerie Multi Colour aan de Torenweg 4a te Middelburg is tot 7 januari werk te zien van Lenie Pieper uit Lewedorp. Zij exposeert origami-vouwwerk en enkele calligrafie-stukken. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. NCVB, afd. Kapelle houdt op 15 december haar Kerstavond in "De Vroone". Deze avond wordt geheel verzorgd door eigen leden. Aanvang 19.45 u. Gasten welkom. Zaterdag is er een bescheiden programma als afsluiting van 1994. Yerseke 1 ontvangt 4e klasser W.I.K. uit Kerkwerve en Yerseke 2 speelt thuis tegen Kapelle 2. Volledige programma: 14.30 uur: vr. Yerseke 1 - W.I.K. 1; 14.30 uur: vr. Yerseke 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: B Zaam- slag 2 - Yerseke 3; 14.30 uur: vr. Tholense Boys 5 - Yerseke 4; 14.30 uur: vr. Kapelle 4 - Yerse ke 6; 11.15 uur: vr. Nieuwdorp dms. - Yerseke dms.; 14.30 uur: B. Middelburg A1 - Yerseke A1 Maandag 19 december: 19.30 uur: Vr. Jong Yerseke - Jong Wolfaartsdijk. wel dezelfde. De laatst afge- schotene van die 15 vogels heeft de hoogste waarde. Ook daarin weer de pyramide-vorm 1 e t/m 5e vogel, 6e t/m 9e, 10e t/m 12e, 13e en 14e en de 15e is dus ongeacht van welke pen geschoten, de hoogste in waarde. Uiteraard zal er naast deze pyramide nog een tweede wip staan waarop een, zij het aan gepaste, normale verdeling aangehouden wordt. De organisatie hoopt met deze pyramide even suksesvol te zijn als op de staandewip. Zaterdag een inhaal/bekerpro- gramma. Het 1e elftal speelt een vriendschappelijke wedstrijd op het veld van v.v. Steen. Het 2e elftal ontvangt in de 4e bekerron de Heinkenszand 1Programma: 14.30 uur: Steen - Kruiningen (vr.); 14.30 uur: Kruiningen 2 - Heinkenszand 1 (beker); 12.45 uur: Kruiningen 3 - Kloetinge 3. Programma 17 dec.: 14.30 uur: Kruiningen 2 - H'zand 1; 14.30 uur: H'zand - Borssele 1 Peter van Belleghem, Patrick de Haze, Wim van de Broek (trai ner), Steven Dees en sponsor Jos van Halst. De jaarlijkse kerstviering van de NCVB afd. Kamperland i.s.m. de PCOB en HVG wordt gehouden op dinsdag 20 december a.s. in het Jhr. Mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.30 uur. Het thema van de Kerstlitur- gie is "Vrede". Verder wordt medewerking verleend door het koor "Zingend Getuigen" uit Kamperlandoi.l.v. de heer B. van Belzen. Zoals gebruikelijk wordt ook nu weer een kerstverhaal voorgelezen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanstaande zondag 18 decem ber speelt de Goese Rugbyclub Tovaal een bekerwedstrijd tegen Wrotters in Gorredijk. De Goese- naren maken de verste uitwed strijd uit hun bestaan per bus. Deze vertrekt om 9.00 uur van sportpark Het Schenge. Suppor ters zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Voor informatie kan men zich wenden tot Jan Moelker, Havenweg 13 in Nieuw dorp. Tel.: 01196-12580. Programma 17 en 20 december: 17 dec.: Kapelle 1 vrij. 14.30 uur: Yerseke 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Kapelle 3 - Kats 1; 14.30 uur: Kapelle 4 - Yerseke 6; 12.30 uur: Kapelle A1 - S.V.V. A1; 11.15 uur: Kapelle A2 - Krabbendijke A1; 10.00 uur: Dauwendaele D2 - Kapelle D2; 10.00 uur: Wol faartsdijk E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Wolfaartsdijk Fa - Kapelle FB; 10.00 uur: Kapelle FC - Kloe tinge FC. 20 dec.: 19.30 uur: Licht, Meeuwen 1 - Kapelle 1 Programma zaterdag 17 decem ber: Er wordt vriendschappelijk gespeeld door SSV 1 en wel thuis tegen Kloetinge 2 om14.30 uur. Bekerwedstrijden: SSV 2 - Arendskerke 2 12.45 uur; SSV 3 - Apollo 1 14.30 uur. Het aanmel den van nieuwe leden is mogelijk zowel voor senioren als jeugd bij B. Bouwense, Kastanjestraat 14, tel. 01100 - 20198 en in het club gebouw van SSV 65 op sport veld Het Schenge, geopend van af 9 uur, tel. 01100-31188. Op 28-29-30 en 31 december wordt weer het traditionele kerstzaal- tournooi voor de jeugd gehouden met 8 verenigingen. Komt u ook allen kijken deze dagen? De toe gang is gratis. is om 22.30 uur. De piramide, een ontwerp van M.C. Repkes en gemaakt door J.D. Wouters, heeft in plaats van de gebruikelijke 41 pen nen, 36-2-2-2, van een gewone prang, maar 15 pen nen te weten: 5-4-3-2-1, en is in tegenstelling tot die van de staandewip niet rond om maar op dezelfde manier als een normale liggendewip prang van één kant te beschieten. De verdeling van de vogels, plastic klosjes met gekleurde pluimen, die niet zo groot zullen zijn als de blokken op de staandewip, is uiteraard De afdeling Wissenkerke van de Nederlandse Christen Vrouwen bond NCVB houdt op woensdag 21 dec. haar kerstviering in het Dorpshuis. Medewerking ver leent het ouderenkoor uit Kam perland. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De Vereniging Open Monumen ten organiseert op vrijdag 16 en zondag 18 december in Middel burg het project "Restauratie van de maand". Op beide dagen van 11.00-16.00 uur. De zojuist gerestaureerde Synagoge, één van de oudste van ons land, Hui ze 's-Hertogenbosch en het ram- schip "De Schorpioen" worden door de Vereniging in de schijn werpers gezet. Naast deze bij zondere openstellingen zijn er nog verschillende andere activi teiten. Startpunt van alle activi teiten is het Centraal Informatie punt aan de Loskade tegenover het station. Leden van de vereni ging Open Monumenten en begunstigers van de Stichting Synagoge Middelburg en Stich ting Huize 's-Hertogenbosch hebben gratis toegang. Andere belangstellenden kunnen voor 5,- p.p. deelnemen. De eerste "Restauratie van de Maand", begin november in Hoorn, was zeer succesvol. Zeker 2000 mensen hebben hieraan deelge nomen. ten. Het vorige jaar stonden ze in de finale tegen Goes. Van Lewe- dorpse Boys en Nieuwdorp mogen we gezien de veldresulta- ten geen grootse daden ver wachten. Tot slot het Zeeuws Jeugdteam. Voor dit team vormt het toernooi een goede voorbe reiding voor het kampioenschap van Nederland. Het tournooi, dat voor de tweede keer Zwaartrans- port Zeeland uit Heinkenszand als hoofdsponsor heeft, begint 's morgens om 9.00 uur. De finale wedstrijden vangen aan om 14.00 uur. Door de uitbreiding van het aantal teams, zijn er aan het tournooi drie subsponsors toegevoegd n.l.Rijnberg Budget Bouw uit Goes, Meulpolder Assurantiën uit Heinkenszand en Café Nationaal uit Goes. Vanaf 14.00 uur zal Lein de Wolf van Radio Zeeland de wedstrijden rechtstreeks verslaan in Hal 1. De organisatoren hopen, dat hij er in zal slagen meer sfeer op de tribunes te krijgen. De wedstrij den staan onder leiding van K.N.V.B. scheidsrechters, die zullen proberen alles in goede banen te leiden. De prijsuitrei king is gepland om 17.45 uur in de Kantine van Sportpunt Zee land. Gedurende de maand december exposeert Teun Nijkamp uit Kats zijn schilderijen bij de Stichting PZZ aan de Oostmolenweg 101 te Kloetinge. Teun Nijkamp werkt vaak vanuit een emotie, bijvoor beeld twijfel, ontroering, verwon dering, etc. Hij maakt eerst een schets en pas weken, soms maanden later werkt hij de schets uit. Als het schilderij af is, is hij razend benieuwd naar de commentaren. Wordt hij begre pen of geeft men een totaal andere betekenis aan het geschilderde? Soms zijn de commentaren zoals hij gehoopt had, soms weet hij er geen raad mee en soms werpen zij een geheel nieuw licht op het onder werp. Het is duidelijk dat het scheppingsproces begint bij hem maar wordt voltooid in uw hoofd en hart. De^xpositie is te bezich tigen tijdens kantooruren. De meer dan 100 jaar oude, maar nog steeds springlevende Kon. Erkende muziekvereniging "Scheldegalm" uit Hansweert houdt maandag 19 en dinsdag 20 december open repetitie- avonden in het lokaal aan de Boomdijk. Deze zijn bedoeld voor degenen die altijd al eens een repetitie hebben willen bij wonen en de sfeer ervan willen proeven. Eenieder die geïnteres seerd is in het lidmaatschap van Scheldegalm is daarbij van harte welkom. Er is iemand aanwezig waarbij u of uw kinderen alle vra gen kwijt kunnen. De Open-repe- titieavonden vinden plaats op maandag 19 december van 19.30 tot 21.15 voor harmonie en op dinsdag 20 december van 19.30 tot 20.30 voor drumband. Op Tweede Kerstdag wordt voor de 24e maal door de voetbalver eniging 's Heer Arendskerke een groot zaalvoetbaltournooi geor- ganiseerd. De organisatie van dit Op vrijdag 16 december a.s. aanvang 13.30 uur wordt in het Goese Gasthuis weer de jaarlijk se Kerstmarkt georganiseerd. Ook deze keer hebben veel bewoners hard gewerkt met Kerst kado's klaar te krijgen, er is een grote loterij met prijzen. Uni cef en de Welfare van het Rode Kruis zijn ook van de partij. Deze middag worden wafels gebaken en er is koffie en Glühwein. Familieleden en belangstellen den zijn deze middag van harte welkom. Naast de bestaande Total Cup verschieting op de piramide van de staandewip te Kwa- dendamme, is er in die plaats nu óók een piramide op de lig gendewip. Voor deze schietin- gen is er nog géén sponsor, voor een eventueel klasse ment gevonden. Toch zijn er echter plannen om op drie vrij dagavonden een zogenaamde piramideschieting in party cen trum ”De Kroon” te houden. De éérste op vrijdag 16 december a.s., de volgende op 27 januari en 3 maart. Aan vang van deze schietingen is 19.30 uur en de laatste ronde In het tennis- en sportcentrum Schelde Internationaal hebben afgelopen weekend wedstrijden in de sponsorcompetitie plaats gevonden. Het team van busi ness travel Rosa, dat uitkomt in de C poule, wist 2 punten te pak ken. Daardoor nemen ze de lei ding in deze poule met 9 punten, onmiddellijk gevolgd door Zwaar Transport Zeeland met 8 punten. Het team van Bienvenu pakte ook 2 punten. Dit wordt daardoor een promotiekandidaat. In de A- poule maakten de koplopers geen fouten waardoor situatie Wijkvereniging "Goese Polder" organiseert op 17 december a.s. een Kerst-Bingo-Dansant met live muziek van de band "Duo Sound. Er zijn vele mooie vlees- prijzen te winnen. Deze avond begint om 20.30 uur. De zaal gaat om 19.30 open. Leden van de wijkvereniging hebben gratis toegang. Niet-leden betalen 5,- entree. Dit alles vindt plaats in wijkgebouw "De Spinne" Goes- Noord. Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Dorpshuis de Pompweie te Kortgene een bij drage toegekend van 26.000,- voor de inrichting van het dorps huis. Het Juliana Welzijn Fonds verleent financiële steun aan zowel kleine als grotere initiatie ven die het maatschappelijk wel zijn bevorderen. In 1994 besteedde het Fonds hieraan ruim 21 miljoen. Het gaat hier bij vooral om activiteiten op het terrein van "hulp en zorg" en "sociaal-cultureel werk". De wedstrijd tegen Corn. Boys, de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop, eindigde in een pun- tendeling. De grote winnaar was het publiek dat getuige was van een aantrekkelijke wedstrijd. Robur heeft een periodetitel op zak en voert terecht de ranglijst aan. Ook in 1995 hopen we u weer te ontmoeten bij onze wed strijden. En mocht u zelf ook tegen een bal willen trappen, dan kunt u bij ons terecht. In alle linies kunnen we versterking gebruiken. Tevens streven we er naar in de voorjaarscompetitie van start te gaan met een damesteam. Damesvoetbal in Goes dat moet toch kunnen! Aanmelden bij J. Koens tel. 21872. Programma zat. 17 dec.: Robur D1 - Borsele D1 10.00; Robur Fa - Goes Fa 10.00. Ove rige teams zijn nog vrij. Zat. seni oren: Robur 1 - Zeelandia 1 (res tant) 12.45; S.K.N.W.K. 3 - Robur 2 12.45. Zondag 18 dec.: Zierikzee 4 - Robur 1 (beker) 14.30; Robur 2 - Lewedorp. Boys 2 (beker) 14.30. Volharding 3 - Robur 3 12.30. Prettige feestda gen en veel succes in 1995. De stichting B.O.S. gaat verhui zen. De opbouwwerk instelling voor de gemeente Borsele ver laat het huidige pand in Baarland alwaar de stichting sinds '70 gevestigd was in het vroegere gemeentehuis. Het B.O.S. gaat op 16 december a.s. verhuizen naar het voormalige pand van het "Kruiswerk" aan de Poelvoor- destraat 1 in 's-Gravenpolder. Te vinden naast het dorpshuis "Ons Dorpsleven". Op het nieuwe adres gaat het B.O.S. de huis vesting delen met een collega welzijnsinstelling n.l. de Stichting Welzijn Ouderen Borsele. Het B.O.S. is actief in de gemeente Borsele ter ondersteuning van initiatieven op het terrein van: Opbouwwerk, Sociaal Cultureel Werk, Jeugd en Jongerenwerk, Vluchtelingenopvang en Vrijwilli- gersservice. De bij B.O.S. aan gesloten overlegorganen, pro ject- en werkgroepen, verhuizen mee, zoals: Werkgroep Kinder kamp Borsele, Werkgroep Vrou wen Activiteiten Borsele (W.V.A.), Werkgroep Asielzoe kers Vluchtelingen Borsele (W.A.B.), Overlegorgaan Speel tuinen Borsele, Overlegorgaan Dorpsraden Borsele, Overleg opvangteams Asielzoekers, en het Overleg Jeugd- en Jongeren werk Borsele. Van 13 t/m 16 december is het buro in Baarland gesloten i.v.m. verhuizing. Vanaf 19 december is het B.O.S. in 's- Gravenpolder bereikbaar. Van 27 december tot en met 6 januari is het buro eveneens gesloten. Voor dringende zaken kunt u uw boodschap inspreken op het ant woordapparaat. Wedstrijdprogramma zaterdag 17 december Sportpunt Goes. Zaterdag krijgt Tjoba 1 Sagitta 1 uit Ridderkerk op bezoek. Zij staan gedeeld op de laatste plaats, zodat het eerste er in moet slagen twee winstpunten aan het totaal toe te voegen. Tjo ba 2 ontvangt Vriendenschaar 3 uit Hardinxveld. Gezien de hoge positie van het tweede moet ook in deze wedstrijd de volle winst kunnen worden behaald. Tjoba 3 krijgt in Oranje Wit 3 uit Dor drecht een tegenstander van for maat. Het binnenhalen van de volle winst zal geen gemakkelij ke opgaaf worden. Thuiswed strijden Goes: 15.25 uur: Tjoba 1 - Sagitta 1; 14.10 uur: Tjoba 2 - Vriendenschaar 3; 16.40 uur: Tjoba 3 - Oranje Wit 3; 11.50 uur: Tjoba 5 - Animo 4; 13.00 uur: Tjoba 6 - BKC 2; 16.50 uur: Togo 3 - Tjoba 7; 10.40 uur: Tjoba 8 - Zaamslag 2; 9.15 uur: Tjoba F1 - Swift F2; 10.05 uur: Tjoba F2 - Zaamslag F. Voor verdere inlich tingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107-1672. Brassband "Con Affezzione" heeft op zondag 18 dec. haar tra ditionele Kerst-koffieconcert in "de Burcht" in Kwadendamme. Tevens treedt voor het eerst de Jeugdblazersgroep voor het voetlicht. De band speelt een afwisselend programma. "Con Affezzione" staat o.l.v. Rinus Zui- dijk. Aanvang 12.00 uur. Entree en koffie gratis. grootste toernooi in zijn soort in Zeeland is met name in handen van Peter Kamstra, André Tan ge, Peter de Koster en Rinus Nagelkerke. Nadat enige jaren Soccer is gespeeld, heeft men besloten weer zaalvoetbal te spelen. Het toernooi is met 16 teams het grootste zaalvoetbal- toernooi voor veldvoetbalteams in Zeeland. Er nemen 12 K.N.V.B.-, 3 afdelings- en het Zeeuwse Jeugdteam deel. De organiserende vereniging met de gebroeders Goedegebure moe ten zeker in staat worden geacht hoge ogen te ogen. Goes heeft ook een aantal voortreffelijke zaalvoetballers in de gelederen, die in El Toro voetballen. Op het veld wil het op dit moment nog niet lukken, maar misschien kan een goede prestatie in de zaal de veldresultaten verbeteren. Kloe tinge doet het in de 2e klasse K.N.V.B. voortreffelijk. De orga nisatoren zijn dan ook vol ver wachting over hun prestaties. Patrijzen viel de laatste jaren tegen. De animo voor Soccer Zondag 18 december wordt het restant gespeeld van de wed strijd Wilhelmina 1 - Goes 1. Helaas moest de wedstrijd gestaakt worden omdat de scheidsrechter niet meer verder kon. Na afgelopen zondag heb ben de spelers nog wat goed te maken. De spelers zijn goed gemotiveerd en Goes vertrekt vol vertrouwen naar Wilhelmina. Dit wordt de laatste wedstrijd voor de winterstop en ondanks de 1-0 achterstand gaan wij uit van minimaal een gelijkspel. Voor diegene die het te ver vin den is er zeker een alternatief, om 14.30 uur worden gespeeld de wedstrijden: Goes 3 - Hansw. Boys 1 en Goes 4 - SDO 1Voor de voetballiefhebbers zijn er ook op zaterdag 17 december nog een aantal leuke wedstrijden. Het volledige programma is: Zaterdag 17 december: 11.15 uur Goes C1 - Arnemuiden C1; 10.00 uur: Goes D1 - Middelburg D110.00 uur: Robur F - Goes F; Zondag 18 december 1994: 14.30 uur: Wilhelmina 1 - Goes 1 restant 54 minuten; 14.30 uur: Goes 3 - Hansweertse Boys 1; 14.30 uur: Goes 4 - SDO 1 Maandag 19 december a.s. is er een schrijfavond van Amnesty International voor mensen die vanwege hun politiek of gods dienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst vervolgd worden of gevangen zitten. Dat kan van 19.00 uur - 20.00 uur in het zaal tje van de Rooms-Katholieke kerk te Lewedorp. Voorbeeld brieven zijn aanwezig. Ook kun nen er brieven worden afge haald. Inl. tel. 01196-13822. Vrijdag 16 december aanstaan de zal er een adventszangdienst gehouden worden in het kerkge bouw "De Levensbron", aan de Mansholtlaan 1 te Goes. Aan vang 20.00 uur. Deze dienst zal voornamelijk bestaan uit koor- en samenzang. Het christelijk gemengd koor "Hamaaloth", o.l.v. Aart Kort en het Christelijk mannenkoor "Sjaloom", o.l.v. Johan Huissen, zullen hieraan hun medewerking verlenen. Petra Fierloos en Jorien Won- dergem verzorgen een muzikaal intermezzo op de dwarsfluit. De orgelbegeleiding is in handen van Cor den Haan. Iedereen is van harte welkom! De toegang is vrij. Bij de uitgang zal een collec te gehouden worden voor een project op Haïti. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting "Behoud de Zak van Zuid-Beve- land: zijn er dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd. De laatste activiteit in dit kader is de aanbieding van een linde aan de heer J. de Ruiter, chef van het bureau Promotie van de gemeente Borssele. Op deze manier wil de BZZB haar waar dering tonen voor de inzet van de Schaapskooi, zal plaatsvin den op donderdag 15 december a.s. Óm 15.00 uur vindt de ont vangst van de genodigden plaats in de schaapskooi "De Kamerse Kooi", Nieuw Kamersedijk 3, te Heinkenszand. Togo 1 reist zaterdag a.s. naar Capelle a/d IJssel en treft daar een zware tegenstander, n.l. De Kapellen. Wanneer Togo hier punten in de wacht kan slepen ziet het er prima uit voor het eer ste team. Togo 2 speelt uit tegen Deetos 7 en kan wellicht een overwinning pakken. Ook Togo 3 heeft goede winstkansen tegen Tjoba 7. Moeilijker wordt het voor Togo 4 tegen Luctor 4, maar Togo 5 en 6 kunnen een zege behalen tegen resp. Swift 6 en Top 5. Togo A2 doet weer zijn uiterste best voor een goed resultaat tegen Stormvogels A2. Programma, Sportpunt Zeeland: 9.30 uur: Togo A2 - Stormvogels A2; 11.10 uur: Olympia B - Togo B; 14.30 uur: Togo 4 - Luctor 4; 15.40 uur: Togo5-Swift 6; 16.50 uur: Tjoba 7 - Togo 3; 17.50 uur: Togo 6 - Top 5. Uitwedstrijden: 13.50 uurt: Top C - Togo C; 16.00 uur: De Kapellen 1 - Togo 1; 18.30 uur: Deetos 7 - Togo 2. Voor meer inlichtingen over korf balvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 01100-30473. A.s. zaterdag is er een beker- en inhaalprogramma. Voor Kloetin ge I betekent dit vriendschappe lijk voetbal. Om half drie treden zij aan tegen R.C.S. in Oost- Souburg. Van deze tegenstan der is bekend dat het met goed en verzorgd voetbalspel mee draait in de top van de 3e klas zondag. Doordat de scheids rechter 5 minuten voor aanvang de wedstrijd W.H.S. 2 - Kloetinge 2 afgelastte kwamen de mannen van Diederik Hiensch afgelopen weekend niet aan voetballen toe. Om hun ritme vast te houden spelen zij zaterdagmiddag op sportpark het Schenge tegen S.S.V. '65. Uitslapen voor de dames van Kloetinge I is er niet bij doordat zij al om half elf in Rotterdam tegen Zwart-Wit 28 dames 2 moeten aantreden. Donderdagavond 7de trekking van de superloterij in het club huis. U bent hierbij van harte welkom. Programma zaterdag 17 december a.s.: R.C.S. 1 - Kloetinge 1 vr. 14.30 uur; S.S.V. '65 - Kloetinge 2 vr. 14.30 uur; Kruiningen 3 - Kloetinge 3 beker 12.45 uur; Kloetinge 4 - Wemel- dinge beker 14.30 uur; Kloetinge 5 - D.F.S. beker 14.30 uur; Kloe tinge 6 is vrij. Kloetinge 7 - Hoe- dekenskerke 3 12.45 uur. Zwart- Wit'28 Dames 2 - Kloetinge Dames 1 10.30 uur. Voor de jeugd worden nog enkele wed strijden ingelast. Deze worden via jullie trainers/leidsters be kend gemaakt. als volgt is: Paardekooper 11 punten uit 7. en Delta/AB1 10 punten uit 6 wedstrijden. Bij de dames is er een nek-aan-nek- race tussen Leynse/Willebrord en Zuydweg en Zn. Deze dames hebben resp. 10 uit 6, en 8 uit 5 wedstrijden. Uitslagen: Delta/A.B. 1 - Las Vegas 17-7; Herselman - Bienvenu 7-17; Sagro - Jac. Hermans 7-17; Paardekooper - Hapro 13-11; Business Travel Rosa - Carelli Clothings Company 14-10. Dames: Steakhouse Lachende Koe - Leynse Willebrord 8-16. Programma voor 17 december: 14.00 uur Strijen 1 - Bevelanders 1; 14.30 uur Middelburg 3 - Bevelanders 2 (beker); 11.00 uur Z.S.C. dames - Bevelanders dames (Vriendschappelijk). Pro gramma voor 20 december: Lichtwedstrijd Bevelanders dames. Programma voor 22 december: Bevelanders 1 - S.K.N.W.K. 1 (lichtwedstrijd). Op woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 december wordt in de grote Kerk te Veere de jaarlijkse Kerstmarkt van Veere gehouden. Dit kerst- evenement vindt dit jaar voor de achtste keer plaats. Veel van voorgaande jaren is gebleven, maar er zijn ook een aantal din gen veranderd. De openingstij den zijn op woensdag 14, don derdag 15 en vrijdag 16 decem ber van 12.00 uur tot 21.30 uur en op zaterdag 17 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 15 T/M 22 DECEMBER 1994. MUZIEK-FILM- TONEEL- THEA TER 15 en 16 december 't Beest 20.30 uur: '1000 rozen', film van Theu Boermans. 16 december 't Beest 20.30 uur: 'Witte nachten', door de Roovers. 17 december 't Beest22.00 uur: Openingsconcert door Julia P. Hers- heimer en Bettie Serveert. 17 december Ambachtscentrum 14.30 uur: 'Wat 'n schat', voorstel ling door poppentheater 'Sim Bolus' uit Goes. 17 december P. v. Oranje 20.00 uur: 'Pendelen', door Reinder van der Naait. 18 december P. v. Oranje 14.30 uur: Kerstconcert door 'The Goose City Singers' en The Gaggling Ganders Gang'. 18 december Geerteskerk Kloetinge 19.30 uur: Kerstconcert door brassband 'Excelsior' Kloetinge m.m.v. Smalstads Mannenkoor. 20 december Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillionbespeling door stadsbeiaardier Sjoer Tamminga. 21 december P. v. Oranje20.00 uur: Openingsprogramma 'Prins van Oranje' met 'Merry Christmas to you all', optreden van het 'Deep River Quartet'. 21 december Bibliotheek 14.00 - 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 21 december 't Beest 20.30 uur: Winterfilmfestival: 'In the name of the father', op ware feiten gebaseerde Engelse film. 22 december 't Beest 20.30 uur: Winterfilmfestival: Wildgroei, film van Frouke Fokkema met o.a. Hilde van Mieghem en Thom Hoffman. 22 december 't Beest 20.30 uur: 'Kwast en Mes', door Herman Ver- beeck en Helmert Woudenberg. EXPOSITIES Hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192- 1242). december Lunchcafé: Diverse technieken van mevr, de Witte-de Regt (info: 01100- 28795). t/m 19 december: Galerie 'Bekenes': Olieverven en aquarellen van Jannie de Witte-de Regt (info: 01192 - 2489). t/m 29 december Galerie 'Mi Parti': 'Dressing Domestic Dreams', meubelobjecten in combinatie met verlichting en woningstoffering; extra: 'Boxes Beyond Beauty', dozen en kisten in speciale vorm (info: 01100-31819). t/m 31 december Centrum 'de Pijlers': Schilderijen van Jacky Hooger- heide (info: 01100 - 27104). t/m januari 1995 Bibliotheek: 'Reizen met kunstenaars', 7 kunstboe ken van Johan Deumens (info: 01100 - 13620). t/m 11 januari 1995 Oosterscheldeziekenhuis: 'Honderd Gulden Expositie', werken van diverse Zeeuwse kunstenaars (info: 01100- 34566). t/m 14 januari 1995 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Meneer, dat mag u niet fotograferen", foto's uit de Tweede Wereld oorlog door Charleys Breyer (info: 01100- 28883). t/m 27 januari 1995 Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100- 49740). Bruine (aanvoerder), Arnold Oudshoorn, Marcel van Hekken, Eric Filius, Peter van Keulen, René Imanse, Edwin Dieleman, Arjan en Efi Knevel woensdagavond 21 december op in een Kerstconcert van de Evangelische Christengemeen schap Noord-Beveland te Geers dijk. Het kerstconcert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Iedereen is welkom. Beide gos- pelartiesten staan in Nederland bekend als zangers van grote klasse. 13 Jaar lang maakten ze deel uit van de country-formatie "De Lightbearers". Sinds 1986 werken ze samen als echtpaar. Het hele jaar door zijn ze druk bezet met concerten en evange- lisatiediensten door het hele land. Opvallend aan hun optre dens is de manier waarop ze het evangelie brengen. Voor jong en oud is er in de Vrije Evangelische Gemeente te Goes Kinder-Kerstfeest. Dit feest, dat wordt verzorgd door de kinderen en leiding van Zon dagsschool "Bid en Werk" wordt gehouden op zondag 18 decem ber en begint om 14.30 uur. Het thema van dit feest is: "Een plek waar Hij kan wonen". Iedereen wordt van harte uitgenodigd om er bij te zijn", Tulpstraat 2 te Goes. Op de foto de spelers in het tenue, waarvan de shirts weer het model van vroeger heb ben gekregen: Op de foto van links naar rechts: Niels van de Broek, Rob Swen- ne, Jo Verburg (leider/vlagger), Marcel Slootmaker, Henk de was niet groot. Met zaalvoetbal len valt er misschien meer te ver wachten. Door hun enthousias me is Yerseke altijd een tegen stander om rekening mee te hou den. De regio Walcheren is vertegen woordigd door de V.C. Vlissin- gen en R.C.S. uit Souburg. In beide teams spelen verschillen de zaalvoetballers, die op het hoogste nivo in Zeeland spelen. Kapelle behaalde de laatste jaren uitstekende resultaten op het soccertournooi. Met zaal voetbal is het even afwachten. In de veldcompetitie doet Colijns- plaatse Boys het uitstekend. Misschien kunnen zij voor een verrassing zorgen. Bevelanders heeft het in de 3e klasse moeilijk. Toch hebben zij nog steeds spe lers van nivo. Uit de 4 klasse komen Luctor uit Heinkenszand en SSV uit Goes. Dit laatste team neemt voor de eerste keer deel. De organisatie is verheugd, dat ze aan het deelnemersveld toegevoegd zijn. Luctor neemt al vele jaren deel met wisselende resultaten. Van de afdelings- teams Lewedorpse Boys, Nieuw dorp en Heinkenszand, kunnen we van de laatste misschien weer een verrassing vérwach- In theater Razzmatazz te Oost- Souburg treedt zaterdagavond 17 december de groep "Kat yn 't seil" op. Kaarten zijn in Goes ver krijgbaar bij Loes en Ad Lijnse, tel. 01100-30168. De leden van "Kat yn 't Seil" varen regelmarig mee op oude traditionele zeil schepen. Zo is in de loop der jaren een specifiek liederenre pertoire ontstaan, waarmee de groep regelmatig optreedt tijdens festivals en zeilevenementen in binnen- en buitenland. Kat yn 't Seil brengt een fris en afwisse lend programma van traditionele en nieuwgeschreven Friese en Nederlandse liederen over de zee en de bruine zeevaart. Natuurlijk ontbreken shanties niet. Donderdag 15 december is er een openbare thema-avond van het Lectorium Rosicrucianum in de Zeeuwse Bibliotheek te Mid delburg. De titel luidt: "Ziele- wedergeboorte". Maandag 19 december is er een vervolg op de lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Deze openbare lezing heeft als titel "De lichtgeboorte in de mens". Aanvang beide avonden om 20.00 uur. Toegang vrij. Het eerste elf tal van de s.v. Wissenkerke heeft het eerste deel van de competitie afgerond in haar nieuwe outfit. Die is aangeschaft kunnen worden dankzij de sponsor NMS Spaarbank en dan met name de fam. J. van Halst. Rond de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw van ïïieButeZi“? en'Ton^e^ bekerwedstrijd georganiseerd. Het afsluitende concert wordt gegeven door twee groepen: het Zeeuws Vocaal Ensemble onder leiding van Kees van Eersel en het Scal- dis Trio. Op het programma staat adventsmuziek en muziek pas send bij de wintertijd. Het concert vindt plaats op donderdag 15 december a.s. in het Buys Ballot College, Bergweg 4 te Goes en begint om 20.00 uur. Het concert is vrij toegankelijk voor ouders, leerlingen, medewerkers en ver dere belangstellenden. y; IfWSTf? 35 449IE WISSEKKEm «1526

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 30