Provincie Zeeland Miljoenensteun Zeeuwsch Vlaanderen JUNIOR VERKOPER POELWIJCK WISSE BV 01100-27072 KOPIEERMACHINE I Arbeidsbureau VanOs r’ D.A. van Gilst v.o.f. Whodboy Geschenk voor Zeeuws Museum RIOLERING VERSTOPT? D.A. CLARIJS KOKEN/SERVEREN IN DE HORECA Sluiting provinciehuis jr< PARKET PSD-waardekaarten Z-Vlamingen 'FlllAl-E BON: TE KOOP Onze hogedrukmachine staat voor u klaar! - NIEUWBOUW - SYSTEEMBOUW WOLFGANG VERRflES - ROUWBEGELEIDING - AAN- EN VERKOOP - HUUR EN VERHUUR - HYPOTHEKEN - TAXATIES Woensdag 14 december 1994 27 DE BEVELANDER I MAKELAARDIJ O G Van Strien J&SD Autobedrijf jS KURSUS GEVRAAGD: nieuwbouw verbouwen renoveren ESTHETICA OPLEIDINGEN GOES HOBBYHAL DE GRAAF mevr. D.A. Clarijs-van Westen makelaar - taxateur o/g BEMIDDELING BIJ: Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 J. Dagevos, Dir. Auto Dagevos B.V. A. Plesmanweg 2a - 4462 GC Goes Telefoon 01100-16677 HUISHOUDELIJKE HULP ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN ESTHETICA GOES: 01100-51064 RBO Zeeland INSTALLATIEBEDRIJF z.g.a.n. AANNEMERSBEDRIJF groot en klein onderhoud het maken van kozijnen en trappen al uw hout kan op maat gezaagd en geschaafd worden isolerende beglazing inbraakveilig hang- en sluitwerk tekeningen maken bouwvergunningen aanvragen alles tegen betaalbare prijzen Zeeland is tot 1999 verzekerd van Europese steun ter waarde van 11,8 mln ecu 25 mln) voor de plattelandsontwikkeling in Zeeuwsch Vlaanderen, in ambtelijk jargon doelstelling 5B geheten. Samen met andere overheden en het bedrijfsleven heeft het provinciaal bestuur een investeringsprogramma klaarliggen van ongeveer 105 mln. J WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD iectaculafrë Occasion-Madn bij Autobedrijf.Van Strien. f I rt Abdij Nieuws M.P. de Bruin overhandigt tekening ii V.d. Spiegelstraat 92, Goes. Telefoon 01100 -14840, Fax 01100 - 31670. r 1 SEMIPPELING EN SCHOLING Binnen het verzorgingshuis is er op korte termijn plaats voor een Naam: Straat: Postcode: Plaats: Telefoon: 1 V 1 4 ^Hllllllllllllllllll Van ons kunt u verwachten: Goede beloning, en werken in een topteam dat werkelijk alle kwaliteitsprijzen heeft gewonnen. Wij vragen: Autobranche gerichte opleiding en enige autover koop ervaring, en bovenal grote inzet en klantvrien delijkheid. Tijdens de presentatie van het boekje 'Hoog van de toren' in de Abdij van Middelburg, overhandig de auteur M.P. de Bruin aan gede puteerde G.L.C.M. de Kok een te kening van de hand van Mies Elout-Drabbe. Het betreft een por tret van de inmiddels overleden bioloog P. van der Feen, gemaakt in 1913. Mies Elout-Drabbe behoorde tot de kunstenaarskolonie in Dom burg in het begin van deze eeuw, waartoe ook schilders als Jan Toorop, Piet Mondriaan en Jacoba van Heemskerck en een dichter als Arthur van Schendel behoor den. Samen met Jan Toorop orga niseerde Mies Elout-Drabbe de in middels beroemd geworden tentoonstelling in Domburg. Ze was weliswaar niet de meest ver nieuwende onder de schilders maar haar portretten zijn van goe de kwaliteit. Het zijn karakterstu dies waarin vooral de ogen spre ken. Het portret dat ze tekende van Van der Feen valt in de perio de van de Domburgse kunste naarskolonie. Middelburger Van Funktie-eisen: - L.B.O.-diploma - bij voorkeur enige jaren ervaring - zelfstandig kunnen werken ue t.w.v. cado! Economische groei Het 5B-programma is bedoeld om de basis van de Zeeuwsch-Vlaam- se economie te versterken en voorwaarden te scheppen voor economische groei op het platte land. De plannen moeten leiden tot stabilisering van het bevoF kingsaantal, stabilisering van werkgelegenheid in de landbouw en uitbreiding ervan in de toeristi sche sector en bij het midden- en kleinbedrijf (MKB), een forse verla ging van de werkloosheid, een meer dan gemiddelde stijging van het Bruto Regionaal Produkt. Bo vendien moeten de plannen goed uitpakken voor de inkomensont wikkeling, ook in de landbouw. De projecten, 35 liggen er klaar en een aantal is in ontwikkeling, moeten onder meer te maken hebben met marktverbetering, ven staat voor een investering van zo'n 34 mln. De Europese gel den zijn afkomstig uit de zogehe ten structuurfondsen. verbetering van de produktiestruc- tuur, investeren in produktontwik- keling en kwaliteitsverbetering en met natuur- en landschapsontwik- keling. Het programma kent drie zwaartepunten: landbouw, ver nieuwing van de economische structuur en plattelandsontwik keling, werkgelegenheid en ar beidsmarkt. landbouw Zo gaat het in de landbouw om het invoeren van nieuwe produk- ten en nieuwe manieren van pro duceren: veelal milieuvriendelijk geteelde produkten waarvoor bo vendien veel kennis nodig is. Con crete voorbeelden zijn: voorberei ding en produktie van tulpen, De landbouw staat een inves teringsprogramma te wachten van 55 mln. Platteland Voor vernieuwing van de eco nomische structuur en platte landsontwikkeling zijn investe ringen voorgenomen ter waar de van 41 mln. Er is voor gekozen aan te sluiten Concrete projecten zijn onder meer: Agrimuda in St. Anna ter Muiden, bezoekerscentrum Saef- tinge, praktische begeleiding on- De aanvragen moeten worden ge daan op een speciaal formulier dat kan worden opgehaald bij de bemande kassa op de veerpleinen in Vlissingen, Breskens, Kruinin- gen en Perkpolder en bij het hoofdkantoor van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), Prins Hendnkweg 10, Vlis singen. De formulieren worden niet toegezonden. De ruime ter mijn voor de omwisseling is geko zen om niet alle aanvragen binnen een te kort tijdsbestek te hoeven afhandelen. bij bestaande economische secto ren waar groei en verbreding mo gelijk zijn: toerisme, recreatie en midden- en kleinbedrijf. Bij de ver dere ontwikkeling van het toeris me staat verbetering van het evenwicht voorop, zowel in tijd (seizoensverlenging) als met de omgeving (natuur, landbouw, land- schap en milieu). Het stimuleren van nieuwe initiatieven in het MKB en van kleinschalige vernieuwende produkties versterkt bovendien de structuur van het platteland. Het aanvraagformulier moet inge vuld en voorzien van een pasfoto dernemers recreatie/toerisme en horeca, onderzoek en produktie melkrobot, inrichten onderwijsaf deling groene ruimte, opknappen dorpskernen en verbetering van wegen en fietspaden. worden ingediend via het gemeen tehuis van de woongemeente van de aanvrager. Onderdeel van het formulier is een actie-acceptbe- talingskaart, waarmee de ver schuldigde 15 gulden voor de WKZ aan de PSD moet worden be taald. Arbeidsmarkt Onder supervisie van het Regio naal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) is het de bedoeling een reeks scholings- en trainingspro- jecten van de grond te tillen. Het gaat dan vooral om landbouw, MKB, metaal, horeca, recreatie en toerisme en detailhandel. Voor scholing is bijna 9 mln uitgetrok ken. Wie over meer dan één WKZ met een witte naamsticker beschikt, moet voor elke kaart een apart aanvraagformulier invullen. Voor een ’’eerlijk” en ’’deskundige" begeleiding/rapport: Het bedrag dat nog op de ou de WKZ staat kan worden overgeboekt naar de nieuwe. De overboeking moet lopen via de bemande kassa op het veerplein. Hoewel de uitgifte- datum voor de nieuwe WKZ 1 mei 1995 is, kan de kaart me teen worden gebruikt, ook al is de datum van 1 mei 1995 dan nog niet bereikt. De oude WKZ wordt bij de overboeking inge nomen. Sollicitaties gaarne schriftelijk t.a.v.: Kamperlaan 237, 4463 SH Goes. Livingstoneweg 5A, 4462 GL Goes Tel. 01100-50049, fax 01100-33790 Wie in het algemeen meer wil we ten over de betaling voor de veer diensten kan bij het bureau voor lichting het informatieblad Hoe de veerman te betalen aanvragen. Behalve over de WKZ wordt in het blad informatie geboden over de WKN - de waardekaart normaal voor niet-Zeeuws-Vlamingen die voor een gereduceerd tarief wor den overgezet over de Wester- schelde. Ook is er aandacht be steed aan het voetgangerstarief in de zomermaanden op het veer Vlissingen-Breskens. Hoe de veerman te betalen is gra tis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. De kantoren van de verschillende directies van het provinciaal be stuur in Middelburg zijn gesloten in de week tussen Kerst en Nieuw jaar. Maandag 2 januari zijn be stuurders en ambtenaren weer aanwezig. In het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, wordt de voorraad geïnventari seerd. Daar zijn twee dagen mee gemoeid. Vandaar dat het informa tiecentrum 4 januari weer open gaat voor bezoek. Om het ingevulde deel van het for mulier en de pasfoto goed bij el kaar te houden, is het belangrijk dat de naam en de geboorteda tum van de aanvrager achterop het fotootje worden geschreven. De afdeling burgerzaken van de gemeente controleert of de aan vrager ook echt in Zeeuwsch- Vlaanderen woont en stuurt het formulier daarna door aan de PSD. Zodra het geld en het formulier op het hoofdkantoor zijn ontvangen, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het duurt dan om en nabij drie weken voor de nieuwe WKZ aan de houder kan worden toegezonden. met een dienstverband van 20 uur per week MEDICAL BV Ook thuisverpiegingsartikelen: Inschrijving geopend voor cursus PEDICURE - VOETVERZORGING Aanvang: FEBRUARI 1995 Nieuwsgierig? Bel dan voor het bijwonen van een praktijkles Voorinformatie/ inschrijving Aanmelding telefonisch of door bon op te sturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 705 (geen postzegel) 4460 WB GOES Tel.: 01100-50320 TE KOOP: GRAAUW Prachtig WOONHUIS met 411 m2 grond Living, keuken, douche, 3 slpk., berg., garage. Perfstaat. 1 km van Schelde en jachthaven Paal, en natuurreservaat "Verdronken land van Saeftinghe". Enig zicht in de polder. Oude Kaai 21, Graauw (8 km voorbij Hulst) ƒ92.000 Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 (Mita 1255) Inklusief kast op wielen Vergroten/verkleinen mogelijk Prijs 2.500,- Telefoon: 01102-44766 systeem bij: -nu Jacob Valckestraat 11 4461 KB Goes Tel. 01100-12041 zoals drinkbekers bijvoorbeeld 's Gravenstraat 47 Tel. 01103-2340 's Gravenpolder Wij zoeken versterking van ons verkoop-team, om samen met ons nog meer Fiat personen-en bestel auto’s te verkopen. Met auto’s zoals de nieuwe Punto, die pas be kroond is als auto van het jaar ’95 moet het zeker lukken. Ook de verkoop van de exclusieve Lancia automo bielen gaan wij verder uitbouwen. Kortom een baan met toekomst voor de door ons gevraagde verkoper. O Heeft belangstelling voor de kursus Horeca te Middelburg en wil meer informatie Arbeidsvoorwaarden: - salariëring en overige arbeidsvoorwaarden konform de CAO-bejaardentehuizen - PGGM-pensioenregeling Informatie en sollicitatie: Wilt u nadere informatie over de funktie van huishoudelijke hulp, dan kunt u kontakt opnemen met het hoofd huishouding van ’’Poelwijck”, mevrouw C.M. Versluis. Op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 16.00 uur. Tel. 01106-1820. Funktie-inhoud: - verricht huishoudelijke werkzaamheden in openbare ruimten van het verzorgings huis - assisteert bij de was- en linnenverzorging en de distributie en portionering van maaltijden en in de afwaskeuken - werkt volgens een aanwezigheidsrooster Na het grote succes van ons Occasion-Weekend hebben we besloten deze unieke aktie de gehele ïïüïl december-maand voort te zetten! Dus kom snel naar Autobedrijf Van Strien en profiteer van de vele voordelen tijdens de spectaculaire occasion-maand. Met de investeringen in Zeeuwsch Vlaanderen zijn on geveer 1050 arbeidsplaatsen gemoeid. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma zijn meerdere partijen betrokken die allen bijdra gen aan de financiering ervan. Zo zal het rijk (verschillende ministe ries) ruim 13 mln bijdragen; ge meenten en provincie leggen dik der Feen was toen 21 jaar en stu- 32 mln op tafel en het bedrijfsle- deerde in Utrecht. Hij overleed in 1987; zijn vrouw enige jaren na hem. De familie De Bruin was be vriend met de Van der Feens en zo kwam de tekening in hun bezit na de dood van mevrouw Van der Feen. Een plaats in het Zeeuws Museum vonden ze meer recht doen aan het werk dan bij hen thuis aan de muur. Gedeputeerde De Kok nam het geschenk dank baar in ontvangst. Volgens de di rectrice van het Zeeuws Museum is het een aanwinst voor de collec tie Domburgica van het museum. In het museum hangen meer wer ken van leden van de Domburgse kunstenaarskolonie. Momenteel is er de tentoonstelling 'Mondriaan en Toorop temidden van hun tijd genoten' te bezichtigen. In Dom burg zijn in het Marie Tak van Poortvliet Museum dezelfde schil derijen en tekeningen te zien als in 1912 onder de titel 'Reconstructie van de Tentoonstelling Schilderijen Domburg juli-augustus 1912. Bei de tentoonstellingen duren nog tot en met 15 januari. voor mensen die op zoek zijn naar werk in de horeca en een opleiding missen 16 avonden vanaf dinsdag 10 januari Praktijk in de vorm van stage Lokatie: Zeeland College te Middelburg Lesprogramma afgestemd op de praktijk Gratis deelname (boekenborg van 100,-), mits ingeschreven bij het Arbeidsbureau Regeling voor reiskosten en kinderopvang De eerste serie Waardekaar- ten inwoners Zeeuwsch-Vlaan- deren (WKZ) -- die met de wit te naamsticker -- verliest per 1 mei 1995 haar geldigheid. De ongeveer 11.000 houders van zo'n kaart die ook na die datum aanspraak willen blijven maken op de korting op de veertarieven over de Wester- schelde kunnen vanaf 15 de cember dit jaar al een nieuwe WKZ aanvragen. IMMO VAN HOYE Dorp 21 -STEKENE Tel. 00-323779.79.02 kantooruren of 00-323779.78.86 na 19 u. en weekend Algemene informatie De Stichting "Poelwijck” heeft een protestants-christelijke grondslag. De Stichting beheert het verzorgingshuis ’’Poelwijck” te ‘s-Heer Arendskerke, gemeente Goes. Het verzorgingshuis biedt plaats aan 102 bewoners Daarnaast vindt zorg- en dienstverlening plaats aan ouderen in het totale verzor gingsgebied van de Stichting. De Stichting is ondermeer als zorgcentrum verant woordelijk voor de koördinatie van de zorg en het beheer van de gemeenschappelij ke voorzieningen van het woonzorgcentrum te ‘s-Gravenpolder. Bij het verzorgingshuis staan 41 aanleunwoningen. Tevens beheert de Stichting bin nen de gemeente Borsele, in vijf woonkernen, 108 bejaardenwoningen met centrale voorzieningen en alarmering. Belangstellenden worden uitgenodigd hun met de hand geschreven sollicitaties zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 24 december a.s. te richten aan de direktie van ’’Poelwijck”, Slotstraat 15, 4458 BK te ‘s-Heer Arendskerke. tafelaardappelen, borage, vlas en gerst, de oprichting van een Zeeuws Keurmerkinstituut, moder nisering aardappelverwerkingsin- dustrie, verbetering peilbeheer waterstand, uitwisseling van graan en mest (gemengde bedrijven op afstand) en de bouw van een voor- beeldstal voor milieu- en diervrien delijke omstandigheden. PARKETSCHUURMACHINE NODIG? Huur een Occasions sterk in prijs verlaagd! 12ot24maanden garantie! ©- Reischi LANCIA; «o» -■

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 27