Provincie Zeeland Maak werk van innoveren Budgetfinanciering Landschapsverzorging 795,- !Bi 650,- 4 495,- 795- 99- 2295,- 2395,- I 11 1395,- 895.- Gezond slapen hoeft niet duur te zijn! 1 1275,- 1295,- ■F’ 95- 995,- IN BEROEP COMMISSIES RTVLIET STAAT IN DE STEIGERS! o o infolijn 01662-2445 F Él [8 f .’B Ir I I I jgjgjEEEfl MEENEEMPRIJZEN O o Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 I DRESSOIR ORLEANS nu voor SPEKKAST HOUSTON nu voor FLEXA HALFHOOGSLAPER. AUPING TIENERKAMER TURBO BODEM DUO DE LUXE. O o SUPERSTERK MDF LEDIKANT MDF Ledikant 90 x 200 cm ladenset Lattenbodem, +SG 40 matras. Nu kompleet van 755,- Mjjj BOEKENKAST DALLAS nu voor 1140,- FLEXA STAPELLEDIKANT MDF BEDKOMBINATIE “TAIGA” in alpine wit. Nu inclusief goedgekeur de hoofd+voetverstelbare lattenbodems en 2 SG40 kwaliteitsmatrassen 140 x 200 kompleet Vrijwel de helft van de economische groei in Nederland is te danken aan technologische vernieuwing in het bedrijfsleven. Omdat GS het belangrijk vinden dat Zeeland bij blijft heeft het dagelijks provinciebestuur een aantal plannen om technologische vernieuwingen te stimuleren. i Fim SHOWROOM MATRASSEN! SENIOR LEDIKANT SCHUIFDEUR LINNENKASTEN LEDIKANT MET BOVENBOUW EN NACHTKASTJES IN 3 KLEUREN. MASSIEF GELOOGD LEDIKANT met 2 nachtkastjes in Engelse Country stijl. Nu Superaanbieding 180x200 voor 1195,- 160 x 200 voor 1095,-/ nu 140 x 200 voor 995,- Abdij Nieuws - 88 S> OOR EEN LAGERE PRIJS f Voorheen kreeg de stichting ook dit bedrag maar dat moest ieder jaar opnieuw worden aangevraagd en bestond bovendien uit drie ver schillende subsidie-aanvragen. De nieuwe manier van financieren, budgetfinanciering, scheelt de provincie en de stichting een hoop papierwerk. Bovendien weet de stichting waar ze de komende vier jaar aan toe is. Afgesproken is dat aan het bedrag niet wordt getornd tenzij bijvoorbeeld de financiële positie van de provincie drastisch verandert. Tientallen vrijwilligers en ba nenpoolers zijn via de stichting druk bezig met onderhoud, herstel en aanleg van kleine De Stichting Landschapsverzor ging Zeeland (SLZ) kan de komen de vier jaar rekenen op 536.600,- subsidie per jaar. natuur- en landschapselemen ten en met voorlichting. De SLZ kiest voor een zo prak tisch mogelijke werkwijze. Het di- rekt bieden van hulp bij uitvoering van onderhoud in het veld neemt dan ook een centrale plaats in. Verder heeft de stichting als uit gangspunt dat de verantwoorde lijkheid voor het beheer van de kleine natuur- en landschapsele menten zoveel mogelijk in handen blijft van particulieren. Alleen in uit zonderingsgevallen neemt een groep vrijwilligers of de stichting zelf het beheer over. Hierin onder scheidt de SLZ zich van groot- grondbezittersorganisaties als Stichting het Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten die gericht zijn op het in eigendom of beheer verwerven van natuurgebieden. Vrijwilligers De vrijwilligers bij de SLZ zijn inge- De plannen om werk te maken van technologische vernieu wing staan verwoord in de no ta Maak werk van innoveren. GS stellen vast dat er vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKD) een tekort is aan geld, tijd en deskun digheid om werk te maken van in novatie. Grote bedrijven beschik ken over het algemeen wel over eigen afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Vandaar dat er in de nota veel aandacht is voor het MKB. De plannen van de provincie lopen langs drie lijnen: stimuleren van het toepassen en ontwikkelen van technologische kennis, het vergroten van het aanbod van ken nis (kennisinfrastructuur in de vak taal) en het verspreiden van de aanwezige kennis naar de bedrij ven. Bedrijven die patent of octrooi wil len aanvragen, kunnen eveneens op steun rekenen. Voor de kosten van onder meer octrooi-aanvragen heeft de provincie 15.000,- klaarliggen. Eens in de twee jaar maakt een bedrijf in het MKB dat werk maakt van innovatie kans op een prijs van 10.000,-. Meer èanbod Er zijn in Zeeland nauwelijks on derzoeksinstituten. Op plekken waar universiteiten zijn ligt dat na tuurlijk anders. Dat neemt niet weg dat er wel een paar mogelijk heden zijn het aanbod van kennis te verbreden. Dat kan bijvoorbeeld door de samenwerking van de Ho geschool Zeeland met de universi- teit van Gent te versterken en door steun te geven aan de op richting van een Zeeuws Centrum voor Techniek dat er voor moet zorgen dat leerlingen van de ba sisschool al vertrouwd raken met techniek. Medewerking van het be drijfsleven is hierbij noodzakelijk. Overdracht Om technologische vernieuwingen in bedrijven te kunnen doorvoeren is het belangrijk te kunnen be schikken over mensen die op de hoogte zijn van de laatste techni sche snufjes. Dat zijn de zogehe ten kennisdragers. In het kader van een landelijk project gaan ne gen van deze mensen voor een periode van drie jaar op kosten van het rijk in Zëeland aan de slag. Samen met het bedrijfsleven gaat de provincie dit aantal ver dubbelen naar achttien. Een bedrijf moet zelf aange ven voor welk werk een techni sche oplossing moet worden gevonden. De deskundige kan dan maximaal een jaar bij dat bedrijf aan de slag om de ver nieuwing op poten te zetten samen met de medewerkers van het bedrijf; zij moeten er immers voor zorgen dat het bedrijf ook na deze periode met de nieuwe technieken kan werken. Vrijdag 9 december, aanvang 11.00 uur, komt de Provinciaal Planologische Commissie bijeen voor een openbare vergadering in gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg. De commissie gaat vergade ren over de notitie beoorde lingscriteria ruimtelijke uitbrei dingsplannen verblijfscom- plexen. De agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Dinsdag 6 december komt de ad viescommissie ruimtelijke orde ning bijeen voor de openbare be handeling van bezwaren die zijn gemaakt tegen twee weigeringen van GS om verklaringen van geen bezwaar af te geven en tegen twee door GS afgegeven gedoog- beschikkingen. Om 14.00 uur gaat het om de wei gering van een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een woning, werktuigenberging en varkensstal aan de Galgeweg in Nieuwerkerk. De gemeente Duive- land en de bezwaarmakers zijn uit genodigd hun standpunten te ko men toelichten. Om 14.30 gaat het om de weige ring van GS mee te werken aan een uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen, van 13 naar 21, aan de Vertonsweg in Burgh- Haamstede. Het gemeentebestuur en de bezwaarde zijn uitgenodigd hun mening toe te lichten. Gs hebben een gedoogbeschik- king afgegeven voor de opslag van puin aan de Deltastraat in Zierikzee en voor twee baggerde pots in Hulst, aan de Plattendijk en aan de Hogendijk. Het bezwaar te gen de opslag van puin komt om 15.00 uur aan de orde, om 15.30 uur gaat het om de bezwaren te gen de baggerdepots. De besliscommissie algemene bijstandswet komt 6 december eveneens bijeen. Het gaat om drie eerdere uitspraken van de ge meente Axel over bijstandsuitkerin gen waar belanghebbenden het niet mee eens zijn. Belanghebben den en hun gemeentebestuur zijn uitgenodigd hun mening te komen geven. De zaken dienen achter eenvolgens om 16.00, 16.20 en 16.30 uur. Om 17.00 uur komt de uitvoering van de legesverordening aan de orde in een openbare zitting. Te gen de toepassing van de veror dening is bezwaar gemaakt door een scheepswerf uit Walsoorden. Plaats van handeling: Provin ciehuis, Abdij 6, Middelburg. MOLENSTRAAT 5, POORTVLIET TEL 01662-2445 Dinsdag t/m donderdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur zondag en maandag gesloten. Toepassen Om er voor te zorgen dat bedrij ven gaan innoveren, technologie ontwikkelen en toepassen, wil de provincie meewerken aan een aan tal acties. Zo zijn er tal van Euro pese en nationale stimuleringsre gelingen. Die worden op een rijtje gezet en samen met onder meer het Innovatiecentrum Zeeland en de Kamers van Koophandel wordt heel systematisch nagegaan wel ke bedrijven voor welke regelin gen in aanmerking kunnen komen. De provincie heeft daar ƒ25.000,- voor uitgetrokken. Er ligt een ton klaar om bedrij ven die in aanmerking komen voor een regeling een extra duwtje in de rug te geven de stap naar technologische ver nieuwing te wagen. j deeld per regio en werken onder begeleiding van een voorman. Voor het vervoer en het regelen van het werk zorgt de SLZ. Bij het onderhoud en herstel gaat het niet alleen om beplantingen en water partijen; ook objecten als sluisjes, bakketen en vliedbergen kunnen voor een onderhoudsbeurt in aan merking komen. De laatste jaren probeert de stichting het onder houd zo in te richten dat tegelijker tijd kwetsbare soorten worden be schermd. En dan gaat het om bijvoorbeeld kerkuilen, boomkik kers, kamsalamanders, vleermui zen, kleine marterachtigen, weide- en akkervogels en vlinders. Wie belangstelling heeft voor het werk van de SLZ of zich in het weekend of op een doordeweekse dag wil inzetten kan contact opne men met de stichting, Ravelyn de groene jager 5 in Goes, tel 01100-30936. Eenvoudige zelfmontage. In wit essen of blank eiken. Ledikant 90 x 200 cm, Alles zolang de voorraad strekt. Zelfmontage. Alles bij elkaar is de provincie van plan 250.000,- per jaar te be steden aan het stimuleren van technologische vernieuwing. Het geld is bedoeld om projecten mo gelijk te maken, niet om projecten volledig te financieren. Door de deelname van het bedrijfsleven, Arbeidsvoorziening, de Kamers van Koophandel en de Hoge school Zeeland gaat het bij de uit voering van de plannen in werke lijkheid om veel meer geld dan de 2,5 ton die de provincie wil inzet ten als ook de staten instemmen met de nota. Dat de provincie sti mulerend kan werken bleek afge lopen donderdag bij de presenta tie van de nota. Het ministerie van economi sche zaken bleek enthousiast over de Zeeuwse plannen en zegde steun toe om het moge lijk te maken dat vijftien werk loze afgestudeerden van mbo en hbo aan de slag kunnen in een technologische werk plaats. Ze kunnen zo projecten voor het bedrijfsleven uitvoeren en steun en begeleiding krijgen om zelf standig projecten op te gaan zet ten. Vrijdag 10 februari zullen provin ciale staten zich uitspreken over de nota. De nota is verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. ■x- :l Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speel- Mooi afgewerkte bedbak met afgeronde hoeken inkl. verstelbare spiralen en SG 40 soft matrassen alles massief wit M.D.F. Een komplete inrichting voor een fantastische prijs. Elektrisch verstelbare bodem Duo de Luxe met 2 motoren. Hoofd voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofd-steun en verstevigde middensector. 80 x 200 voor 650,- 90 x 200 voor 695,- 70 x 200 voor voor 495,- w Kompleet met hoek kast en spiegel en 3 deurs kast. pi’iJ y T i 4.4'i'i Bed tafeltje voor f "Tom", 90 x 200 cm, kompleet met latten- bodems, zwaar mas sief grenen. Voldoet aan strengste eisen op gebied van veiligheid. Nu van 680,- voor r 160 x 200 kompleet voor 895,- 180 x 200 kompleet voor 995,- Bijpassende Bedtafeltjes per stuk r f y 140 x 200 voor 180 x 200 voor ige. In wit essen ot blank eiken. bedkast, burokast en linnenkast voor Leverbaar in blank of donker eiken. Nu met handverstelbare AUPING spiraal en SG 55 kwaliteitsmatras, 90x200 cm. Kompleet Bijpassend NACHTKASTJE 350,- Tripoli 222 cm hoog in diverse kleuren leverbaar o.a. alpine wit, wit essen, blank, eiken structuur, essen parel moer enz. Nu kompleet bezorgd en geplaatst! 182 cm breed nu voor 845,- 202 cm breed nu voor 895,- 226 cm breed nu voor 995,- 251 cm breed nu voor 1095,- 281 cm breed nu voor 1175,- 301 cm breed nu voor 1225,- Meerprijs spiegeldeur 100,- 152 cm breed nu voor Parelmoer - Wit Essen - Blank Eiken Ledikant ombouw en nacht kastjes 140 x 200 van 1995,- voor 1495,- 180x 200 van 2095,- voor 1595,- nU J kompleet: 180 x 200 cm. ll nu voor de prijs van 1595,- 160 x 200 cm. nu voor de prijs van 1495,- 140 x 200 cm. nu voor de prijs r-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19