Wie herkent deze foto? inG Leeu 4 <GOES> Jubileum-Kerstconcert door ZWN-Mannenkoor Subsidie Borsele voor culturele evenementen. ioegah6 Inzameling kuilfolie en zakgoed in Zeeland weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 30 november 1994 - 46e jaargang no. 48 EXTRA SINTERKLAAS KOOPAVONDEN GRAND THEATER GOES 01100-15165 A II 7 f1,50' FOTO WENSKAAITEN VA W CT. PILAAR r Aanvragen vóór 1 januari a.s. Van 5 tot en met 9 december L I DE Knipsels FILMPROGRAMMA VANAF DO. 1 T/M WO. 7 DECEMBER 1994 Eerlijkheid BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Bomen-aktie Nivon Goes Kriebels O*** Borsele zoekt contact met eigen kunstenaars Buren (Van een onzer redacteuren) RILLAND-BATH - Ruim vijfentwintig jaar hadden ze niets meer van hem gehoord. En plotseling stond hij na al die tijd weer op de stoep. Schipbreukeling Jarl Rott bekijkt de plaats, waar hij in 1965 met een rubbervlot op de dijk bij Bath terechtkwam. Een onverwachte hereniging: de heer en mevrouw Walra ven, met Jarl Rott in het midden. A En plotseling stond de schipbreukeling weer op de stoep Geldig tot 15 dec’94 VERSCHOORE GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE EEN GMC BON KADO - EEN GOED IDEE Woensdag 30 november Donderdag 1 december Vrijdag 2 december Jarl Rott uit Noorwegen kwam andermaal de mensen bedan ken, die hem in de laatste dagen van december 1965 zo liefdevol hadden opgevangen en onder de wol gestopt, nadat hij bij Ril- land-Bath aanspoelde na een scheepsramp. Intussen is Jan Walraven uitge nodigd voor een tegenbezoek aan Noorwegen, bij Jarl Rott thuis. Hij wil best wel, mits er een bekende meegaat om het taal probleem te overbruggen. Als de scheepsramp van 30 december 1965 in het Nauw van Bath ter sprake komt, pakt Jan Walraven altijd zijn kranteknip- sels erbij. Maar eigenlijk hoeft hij dat niet te doen, want alles wat erin staat, kent hij uit zijn hoofd. Bovendien waren Jarl Rott en twee andere overlevenden niet de enige schipbreukelingen, die ooit in de dorpsgemeenschap van het dijkdorp Bath werden opgevangen en verzorgd. Dat gebeurde tot in de jaren tachtig regelmatig. De laatste jaren is het in dat opzicht wat 'rustiger' in Bath. De wegen van Jan en Jaan Wal raven (nu beiden 81 jaar) en van Jarl Rott (toen 19 jaar) kruisten elkaar in de vroege morgen van Drie opvarenden van de 'City' lie ten daarbij het leven (t.w. de loods en twee bemanningsle den). Drie andere opvarenden, onder wie Jarl Rott, konden aan de dood ontkomen door vanaf de zinkende coaster in het koude water van het Nauw van Bath te springen en naar een rubber red- dingsvlotje toe te zwemmen. In dat rubbervlotje (zonder ped dels) werden ze door de wind en grote hoeve. Op de foto zijn 5 stuks manvolk te onderschei den, plus de boerin met kind, die gezamenlijk - trots - hun levende have tonen. De foto moet in de eerste helft van deze eeuw ergens op Zuid- Beveland gemaakt zijn. Wie waren deze mensen en waar woonden zij? Dat willen de ver zamelaars van oude ansichten graag weten. Ze hebben veel vertrouwen in schipbreukelingen opgevangen De Kulturele Raad Borsele heeft voor 1995 ƒ23.000,- beschik baar voor het subsidiëren van kulturele evenementen. Walraven in de armen. Echtge noot Jan vreesde éven voor het Wie maakt de origineelste wenskaarten binnen 1-uur vanaf 99 Ct. per afdruk? luist! Jarl Rott heeft na de scheeps ramp in het Nauw van Bath nog twee jaar gevaren. Daarna is hij aan de wal een eigen houtfa- briekje begonnen. Hij is daarvan nog altijd directeur. Er werkt 18 man personeel. Het bedrijf staat in Jarl's geboorteplaats Tanan- ger (bij Stavanger). Eén van de opmerkelijkste staal tjes van meelevendheid komt ook op het conto van de burgerij van Bath. Immers, bij het aan wal klimmen in 1965 verloor Jarl zijn portefeuille. Het ding werd korte tijd later door oplettende Bathse- naren aan de waterlijn gevonden en naar de politie gebracht. De politie leidde uit het Noorse papiergeld af, dat de portefeuille wel eens van één van de drenke lingen kon zijn. zame pakketten van maximaal 20 kg per stuk. Het zakgoed dient daarenboven voor bunde ling volledig leeg (dus geen zak ken in elkaar stoppen) te zijn. Voorstaande aanleveringsvoor- waarden zijn eerder dit jaar door de Gewestelijke Raad middels een folder verspreid onder alle landbouwers in Zeeland. Het aangeboden materiaal wordt handmatig gesorteerd naar soort zakgoed of type kuilfolie. Vervol gens wordt dit per soort geperst in grote balen en aangeleverd bij Wavin Re-use in Helmond, daar wordt het materiaal herverwerkt. Er kunnen nog geen andere folies, zoals tuinbouwfolie wor den ingezameld. Hiervoor zijn nog geen herverwerkingsmetho- des beschikbaar. Bij eventuele vragen over de inzameling kunt u kontakt opne men met het secretariaat van de Raad, tel. 01100-12220. PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN .SAROUK. Eigen import garandeert Goede Prijs/Kwaliteitsverhouding Deskundig advies - Kleden op zicht bij u thuis KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 W I N K E L S T A D - de evenementen moeten wor den georganiseerd door Bor- selse organisaties, danwel organisaties met een aanzien lijke inbreng van inwoners uit de gemeente Borsele. Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor een sub sidie, worden verzocht vóór 1 januari 1995 een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet worden gericht aan de Kulturele Raad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het aan vragen van subsidie zijn voorbe drukte formulieren beschikbaar, welke u kunt verkrijgen bij dhr. R. Knuit (buro welzijn), tel. 01106- 1730, toestel 321. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie. PICTURES PRESENTS "We waren erg verrast en ook ontroerd", zeggen Jan en Jaan Walraven nu. "Want hij had ont zettend veel moeite moeten doen om ons te vinden. Hij had ons adres wel, maar het bleek erg moeilijk om op een Noorse autokaart Rilland-Bath te vin den". De Kulturele Raad doelt hiermee niet op het subsidiëren van eve nementen/ aktiviteiten die via bestaande subsidieverordenin gen reeds door de gemeente worden gesubsidieerd, maar om evenementen die aan de volgen de voorwaarden voldoen: - het moet gaan om podiumkun sten; - het moet gaan om evenemen ten met een bovenplaatselijk karakter; - de evenementen moeten in de gemeente Borsele plaats vin den; de stroming naar Bath gedreven. Tussen zes en zeven uur klau terden ze vanuit zee tegen de dijk op. donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00- 21.30 u. 14.00- 19.00- 21.30 u. 14.00- 19.00- 21.30 u. 20.00 u. 14.00-20.00 u. Zo kreeg Jarl Rott (gelukje bij een ongeluk!) zelfs zijn porte leven van zijn vrouw: "Hij kneep feuille terug. En daar zat zéér haar zowat fijn....'' veel geld in, omdat de matroos organist P. Sevestre, pianiste Leny Stokman-De Graaf, dwars- fluitiste Corrie Joosse en de tenor Edo Zijl. De presentatie is in handen van Ineke Timmer man. De avond begint om 20.00 uur en kaarten zijn vanaf heden te bestellen in Goes bij de heer P. Tramper, tel. 01100 - 13641. Entree 13,50; donateurs en kinderen ƒ11,-. Er is bal na. Het concert van 16 december is reeds uitverkocht. De 2e avond is op woensdag 21 december. Hiervoor zijn nog wel kaarten beschikbaar. Het ZWN-Mannenkoor viert het 5-jarig bestaan met een lustrum concert. Het wordt vrijdag 16 december gegeven in de grote- zaal van de Concert- en Gehoor zaal te Middelburg. Het koor is samengesteld uit leden-buschauffeurs uit heel Zeeland, waaronder De Beve- landen. Het koor staat onder lei ding van dirigente Riet Wester- weele. Aan het Jubileum-Kerst concert wordt verder meege werkt door de Ruyterstadtsin- gers, het Souburgs Koperquin- tet, de harpiste Lenie de Meij, FOTO Goes, Grote Markt 701100 16159 Middelburg, Lange Geere 28 (naast ANWB) 01180 34225 In het kader van het 10O-jarig bestaan van de NFI (internatio nale natuurvrienden beweging) gaat het Nivon een aantal linde bomen planten. Het Nivon is de Nederlandse vertegenwoordi ging van deze meer dan 18 lan den omvattende internationale organisatie. Sinds haar oprich ting 100 jaar geleden zetten de natuurvrienden zich actief in voor het behoud van natuur en land- schap en voor duurzaam beheer. De 100ste geboortedag is daar om een welkome aanleiding, het behoud van bossen - in het mid delpunt van een geheel Europa omvattende campagne - centraal te stellen. Een aktie waaraan afdelingen in alle landen meedoen. Nivon afd. Goes gaat zaterdagmiddag 3 december bij de Waterschaps- loods te Driewegen om 13.30 uur twee lindebomen planten. Van daar gaat men naar andere loka- ties om lindebomen te planten. Na afloop drinken wij koffie. Wie wil er mee helpen? Inlichtingen en opgave tel: 01100 -13216. Rilland-Bath. En op een zondag middag in juli, toen Jan en Jaan Walraven niets vermoedend achter hun huis aan de Walstraat van het zonnetje zaten te genie ten, ging de voordeurbel. De man die op de stoep stond, zei niets. Hij hield uitsluitend een paar fotokopieën omhoog (van Hij laadde zijn gezin (man, kranteknipsels over de scheeps- de lezerskring van 'De Beve lander', die bij een vorige gele genheid ook zeer snel wist te melden dat een soortgelijke (maar onduidelijke) foto in Ril land was gemaakt. Vooral de familie Nieuwenhuijze kon daarover sluitende inlichtingen verstrekken. Inlichtingen over bijgaande foto gaarne aan het adres van de heer B. Simonse, Prins Hendrikstraat 2, 4453 CJ 's-Heerenhoek, tel: 01105 - 2141. 30 december 1965 na een scheepsramp op de Wester- schelde, die zich enkele honder den meters uit de kust van Bath voordeed. Daar werd de Noorse coaster 'City' (558 brt) mid scheeps overvaren door de bin- nenvaarttanker Fina-2 uit Gent. gebleken, dat hij altijd tegen het eind van het jaar de krie bels kreeg. Dan wilde hij er steeds over praten. En dan wil de hij ook telkens aan zijn vrouw en kinderen laten zien, waar het scheepsongeluk gebeurd was en waar hij aan wal gekropen was". Nadat in de middaguren de jeug dige Noorse matroos naar Ant werpen was vertrokken en van daar per vliegtuig naar zijn geboorteland, bleef het contact nog enkele jaren bestaan. Mede door taalproblemen bloedde de correspondentie echter lang zaam dood. Maar uit het oog was niet uit het hart. Niet in Noorwegen, niet in Rilland-Bath. De Walra- vens spraken nog vaak over 'hun' schipbreukeling, en Jarl Rott kon ook zijn hulpvaardige pleegouders-voor-één-dag niet vergeten. "Achteraf is In de PZC van die dagen kwam een foto te staan, waarop te zien is, hoe Jaan Walraven de Noor se matroos Jarl Rott 'verpleegt!. Er kwamen overigens méér kranten op de overlevenden van de scheepsramp af. "Die fotogra fen waren soms erg brutaal, hoor. Ze wisten kennelijk, dat hij in een slaapkamertje op de begane grond aan de achterkant van het huis lag te slapen. Ze belden aan de voordeur en ter wijl ik in de deuropening aan de praat werd gehouden, was er (zonder dat ik het wist) al een fotograaf achterom gelopen om door het raam heen een foto van de slapende jongen te maken. Daar heb ik me achteraf erg kwaad over gemaakt", aldus mevrouw Walraven. omdat ze uitstekend Engels spraken. Jarl spreekt dat ook, maar wij niet. Daardoor konden we elkaar toch prima verstaan". De leden van de verzamelaars beurs 'Lewedorp' roepen opnieuw de hulp van de Beve- lander-lezers in bij het determi neren van een foto. Ze zouden graag willen weten, waar bijgaande foto ooit is gemaakt en wie erop staan. Volgens de verzamelaars van oude ansichten, die de beurs regelmatig bezoeken, komt het zelden voor, dat men op een kaart uit die tijd paarden mèt veulens geshowd ziet voor de De werkgroep Beeldende Kunst van de Culturele Raad in Borsele roept men sen op die kunst willen ten toonstellen in het gemeen tehuis te Heinkenszand. Rinus Knuit van genoemde Raad vertelt: "Het is de bedoeling dat er elke maand een andere tentoon stelling is. Wij denken hier bij niet aan werken die gemaakt zijn aan de hand van patronen of werkbe schrijvingen en voorbeel den. Het moet persoonlijk werk zijn, gemaakt vanuit eigen ideeën. Bijvoorbeeld schilderijen, keramiek, sculptuur, foto’s, wandkle den, maar ook een aparte verzameling. Heeft u bijzon der werk, stuurt u dan een beschrijving hiervan, inclu sief enkele foto's, naar de Kulturele Raad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Hein kenszand, vóór 31 decem ber 1994. Natuurlijk kan niet altijd ingegaan worden op uw aanvraag, want we wil len een zo groot mogelijke diversiteit aan exposities. - r>w n. Kodak f ëXPRESS De drie werden opgevangen door enkele inwoners van Bath die op dat moment al wakker waren. De buren J. Walraven, T. Walraven en J. de Nooijer namen elk een bange, door weekte Noor in huis. Ze zetten hen onder de douche en stop ten hen in bed. Tegelijkertijd werden hun kleren gedroogd en voor alle zekerheid werd de huisarts aan het bed gevraagd. In vervolg op de eerste inzamel- ronde voor kuilfolie en zakgoed afgelopen voorjaar vindt van 5 tot en met 9 december a.s. de tweede inzamelronde plaats. Op diverse plaatsen en tijden kan dan weer kuilfolie en zakgoed worden ingeleverd voor herge bruik. Het wegbrengsysteem voor kuilfolie en zakgoed is op initiatief van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Zeeland in samenwerking met de gemeentelijke samen werkingsverbanden; OLAZ, AVZV en Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland opgezet. De gemeentemedewerker voert bij de inname van het materiaal aan het inzamelpunt een contro le uit aan de hand van een aantal aanleveringsvoorwaarden. Zo moet het materiaal bezem- schoon, vrij van stenen en ande re verontreinigingen zijn en het moet worden gebundeld in hand- Eindelijk, op 47-jarige leeftijd, trok Jarl Rott de stoute schoenen aan. I vrouw en twee volwassen zoons) ramp) en sloot daarna woorden in twee personenauto's en ging loos zijn 'pleegmoeder' Jaan via Denemarken, Duitsland, Bel gië en Nederland op zoek naar veel geld in, omdat de matroos de dag tevoren zijn gage had "Jarl had veel moeite gehad om gekregen. Over eerlijkheid Rilland-Bath te vinden. Hij was gesproken aanvankelijk in Zeeuws-Vlaan- deren aan het zoeken geweest, omdat hij dacht dat hij aan de zuidkant van de Westerschelde op de wal gekropen was. Maar uiteindelijk kwam hij toch in Ril land-Bath terecht. Een paar Jehovah's Getuigen aan wie hij in Rilland de weg vroeg, brach ten hem naar Bath. De Jeho- vah's Getuigen zijn gebleven, ii

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1