Provincie Zeeland Boerenboscamping Commissies de Jonge parket Cadeaus van de Tweewieler Vakman MACHINEHANDEL ZANDEE •J e - 189,- Sint Nicolaas Kado’s voor DOE-HET-ZELVERS Een greep uit onze kollektieü! 39.95 damesmode l zonder parkeerproblemen winkelen Die FIETSEN ER IN... BIJ JONG EN OUD! RIJWIELHANDEL HUNDERSMARCK Nieuwekerkestraat 4 KAPELLE-BIEZELINGE 01102-41596 v.a.29.95 L.v.Koeveringe iHMii IN BEROEP Nieuwe Kerkstraat 13 BIEZELINGE Tel. 01102-41780 Schouwen-West Biezelingsestraat 46 Kapelle. Tel. 01102-42050 Massief gouden koordarmband RL Kt Woensdag 23 november 1994 DE BEVELANDER 23 - Alle soorten parket - Onderhoud - Renoveren Bezoek onze showroom FERM FZ-13/330 ZAAGMACHINE Voor uitgebreide informatie Goessestraatweg 7A, KAPELLE, Tel. 01102-42305 'thi 1 I FERM HALOGEENLAMPEN SENSOR Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 En vele andere leuke accessoires Maandag gesloten, vrijdag koopavond tot 21.00 uur "fa* Het ziet er naar uit dat het mogelijk is over een paar jaar te kamperen in Zeeuwse bossen. De uitkomst van de discussie over de provinciale bosnota kan onder meer met zich meebrengen dat in een beperkt aantal gebieden in Zeeland bos wordt aangelegd waar natuurkamperen tot de mogelijkheden gaat behoren. FERM FBGE-150 SLIJPMACHINE Abdij Nieuws Over de mogelijkheid van het op- Om 11.00 uur is de vijfde herzie- I I 1 'f a y .4 - 4 iJBww Saeftinge Bidons Computers Fietstassen Kadobon De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 28 november. De bijeenkomst begint om 13.45 uur en is zo als gewoonlijk openbaar. Bij aanvang van de vergadering is er spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan dus van de gelegen heid gebruik maken de statenle den te vertellen wat hij of zij vindt van onderwerpen die op de agen da staan. De agenda luidt: het ver lenen van bindend mandaat aan de vertegenwoordigers in de alge mene vergadering van aandeel houders van de NV Delta Nutsbe drijven om in te stemmen met het ondernemingsplan 1995, de 20e t/m 23e wijziging begroting pro vincie 1994, financiële verorde ning provincie Zeeland, wijziging verordening staten- en commissie leden en gedeputeerden, intrek ken aanwijzing PSD als tak van dienst, beschikbaar stellen aanvul lend budget voor de vier deelpro jecten evaluatie reorganisatie, legesheffing vrijwillige bodemsane ring, onderzoek nieuwe telecom municatievoorzieningen, herstel schade compressor koelmachine, reservering financiële middelen voor uitvoering project Schouwen- West, resultaat onderhandelingen Leuke Kado Tips: Dino sleutelhangers Fietsbellen Veiligheidsvlaggen De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donder dag 1 december drie openba re hoorzittingen. Degenen die bezwaar hebben ge maakt tegen de gemeentelijke plannen en de betrokken gemeen tebesturen krijgen de gelegenheid om hun standpunten bij de com missie toe te lichten. Om 09.00 uur gaat het om de derde herziening van het bestem mingsplan Kom Kapelle. Bewoners maken bezwaar tegen het wegbe stemmen van een woning ten be- schapsverordening Zeeland 1995 t/m 1998, verankering van het Roosevelt Studiecentrum en de 7e wijziging begroting PSD 1994. Behalve deze voorbereiding van de besluitvorming in provinciale staten is de commissie gevraagd GS te adviseren. Het gaat dan om de volgende onderwerpen: subsi die bezoekerscentrum Saeftinge, het project kwaliteitsverbetering en professionalisering recreatie en horeca, besteding financiële ruimte 1994 in doeluitkering jeugdhulpverlening, fusie water schappen boven Westerschelde, evaluatie en nieuw contract PVW, uitwerking recreatie en cultuurhis torie, secretariaat Interreg/Eure- gio, actieplan fiets en de beste ding van 275.000,- voor aankoop en beheer natuurterrei nen. De statencommissie vergadert in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en bij behorende stukken liggen ter inzage in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het plan facetherziening buitenge bied en natuurgebieden van de ge meente Goes komt om 09.30 uur aan de orde. Instellingen en onder nemers uit Wolphaartsdijk en 's Heer Arendskerke zijn het er niet mee eens dat beperkingen worden opgelegd aan de ontwik kelingsmogelijkheden van intensie ve veehouderij, als neventak van het bedrijf, op bestaande agrari sche bedrijven. hoeve van de bouw van een super markt, tegen winkels met bovenwoningen en een parkeerter rein. De omgeving van Schuddebeurs en op een paar plaatsen in de bin- nendumrand van Schouwen en Walcheren, de Walcherse kreek- ruggen, de opwas bij Heinkens- zand op de Bevelanden en in Zeeuwsch-Vlaanderen in de omge ving van Hulst en op de dekzand- gebieden; het zijn de plekken waar in de toekomst een boerenbos camping kan worden aangelegd. Dat is een van de voorstellen van GS als resultaat van de inspraak op de provinciale bosnota. Provin ciale staten hebben uiteindelijk het ning van het bestemmingsplan Boulevard van de gemeente Vlis- singen in het geding. Twee stich tingen en ongeveer veertig omwo nenden zijn in het geweer gekomen tegen de plannenmakerij van hun gemeente. Zij maken be zwaar tegen de bouw van onder meer een woontoren van tachtig meter hoogte in verband met aan tasting van het karakter van de boulevard, de kans op windhinder, eventuele schade door wind aan achterliggende bebouwing en schaduwvorming door hoogbouw. Voorts bestaat er vrees voor ver keerslawaai in de te bouwen wo ningen en voor calamiteiten als gevolg van scheepvaartverkeer. laatste woord en in de statenver gadering van 16 december zal blij ken of de staten van Zeeland zich achter hun dagelijks bestuur zullen stellen. De gebieden zijn gekozen ener zijds omdat in de bosnota en de nota ruimtelijk beleid landelijke ge bieden staat aangegeven dat bos ontwikkeling op deze plekken wen selijk is, anderzijds omdat juist deze gebieden versterkte aan dacht behoeven voor de ontwikke ling van het plattelandstoerisme in het zogeheten achterland. Wie gaat kamperen op een len op bosbouw rekenen op een aantal financiële stimulansen. Op grond van de regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgrond van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij is een aanplantsubsidie beschikbaar en vindt inkomenscompensatie plaats. De aanplantsubsidie be draagt 2.800,- tot 5.000,- per ha. De inkomensvergoeding geldt voor een periode van twintig jaar en kan variëren van 1.200,- tot 1.500,- per ha. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van het soort bos: permanent danwel tij delijk, langzaam of snel groeiend en breed of smal assortiment. De aanplantsubsidie is ongeveer kos tendekkend voor de aanleg van het bos. De Wet op de inkomsten belasting en de Natuurschoonwet bieden fiscale voordelen. Sloebossen Een ander gevolg van de inspraak is dat GS de aanplant van bos in de Sloerand zoveel mogelijk wil bevorderen. Behalve van recre atieve waarde is het bos van be lang als landschappelijke over- gang, scheiding, tussen het industriële Sloegebied en de Zak van Zuid Beveland. Voorts is het bos, in beleidster- men gesproken, een sane ringsmiddel bij de bron. Hier mee wordt bedoeld dat bos, zeker in de buurt van een in dustriegebied, bijdraagt aan het vastleggen van CO2, de overlast van geluid vermindert en stof opvangt. VAN DE TV met de waterschappen over het decentralisatie-impuls-watercom- plex, milieubeleidsplan Kerend Tij 2 met antwoorden en provinciale milieuverordening, milieuprogram ma 1995-1998, beschikbaar stel len krediet voor ombouw kruispunt Rooseveltlaan-Buthdijk te Axel tot rotonde, plan jeugdhulpverlening Zeeland 1995-198, krediet voor actualisering streekplan Zeeland, jaarstukken 1993 NV Beheers- maatschappij Neeltje Jans, bud getfinanciering Stichting Land- s boerenboscamping komt mid den in de natuur te zitten: per slot van rekening komt de camping in het bos te liggen, moet er voldoende ruimte zijn en blijft de camping klein. De omvang van de camping is af hankelijk van de grootte van het bos: maximaal twee tenten of ca ravans (kampeereenheden in vak termen) per hectare. Het aan te leggen bos moet tenminste 20 ha beslaan. Behalve inkomsten uit de boeren boscamping en uit houtoogst kun nen landbouwers die overschake- Volgend jaar kan een begin wor den gemaakt met de uitvoering van het mobiliteitsplan Wester- schouwen. Dit plan is op zijn beurt weer onderdeel van de regiovisie Schouwen-West waarin alle proble men in dat gebied eens op een rij tje zijn gezet en oplossingen wor den aangedragen. Het verwerken van stromen toeristen en behoud van een goed leefklimaat voor de inwoners is een groot knelpunt in de streek. De kern Renesse komt als eer ste aan de beurt. Aan de rand van het dorp komt een transfe rium; zeg maar een forse par keerplaats van waaraf regel matig bussen vertrekken, waar fietsen kunnen worden ge huurd en waar een kantoortje staat om informatie te ver strekken aan zoekende bezoe kers. De kern zelf krijgt te maken met een herinrichting. Het gaat dan on dermeer om parkeer- en verkeers maatregelen om het autoverkeer terug te dringen en om looproutes en aanpassing van verlichting en straatmeubilair voor het beïnvloe den van loopstromen tussen trans ferium en centrum. Om er voor te zorgen dat auto's gemakkelijk op het transferium kunnen komen worden de toeleidende wegen aangepast. De totale kosten worden gedra gen door het rijk, de gemeente en de provincie. Voor de aanpak van de eerste plannen willen GS 1.750.000,- uittrekken. Provinciale staten be zetten van een boerenboscamping slissen hierover op 16 december, is een informatieblad verschenen. Het blad is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. 2=^^^=^=: CoUiér 59 kapelle biezelinge 'IgL. WSk. I Hartverwarmend aanbod van uw juwelier: Leuk om te geven, leuk om te krijgen. 14-Karaats gouden koordarmband van I een prima kwaliteit. Met solide karabijnsluiting. Een fantastisch cadeau-idee! >><*,■.-•en pweiersbednjf Biezelingsestraat 35a, 4421 BN Kapelle, tel. 01102-44105, 's maandags gesloten - - '- o* „S

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23