Architect ir. L.J. van Oeveren houdt pleidooi voorde [jonge1 monumenten Houtland Rijk opent zijn deuren! IhIiiiiIiiiiIiiiiIi MOIOf J|UfO waardebon AMiSf 1 7,50 V VOOR 5,00 weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES 01100-15165 PILAAR Middagje uit, Woensdag 23 november 1994 - 46e jaargang no. 47 Ir. L.J. van Oeveren. (Van een onzer redacteuren) FOTO WENSKAARTEN U 9)9) CL van 12,50 Bekoelen 'Verliezen' vervangen door betonnen dak pannen. Het paste van geen Heinkenszand, Daniëlsweg 1 (bedrijventerrein Noordzak) Tel. 01106-1593 BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Jantje Beton BESTE MMT IN ODE HET ZELF "ÜIW .iiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiihinli Landlust De Helenahoeve bij Heinkenszand. Het bijna 100 jaar oude huis links werd enkele jaren geleden afgebroken. Behoud bleek niet mogelijk. Een huis in de dorpskern van Borssele, dat met rococo-achtige elementen is opgesierd. "Past niet", vindt Laban van Oeveren. Beoordeling De Plataanweg bij Ovezande. De foto dateert van enkele jaren terug. Het wegdek is inmiddels geasfalteerd. "Eeuwig zonde", zegt de heer Van Oeveren daar nu van. FILMPROGRAMMA VANAF DO. 24 T/M WO. 30 NOVEMBER 1994 Armoe troef GOES BORSELE - "Eerst moet de samenleving een bepaald object gaan waarderen, gaan koesteren. Pas daarna heeft het zin om het te behouden". felsen 24, II 1 Oud is behoud en Geldig tot 15 dec.'94 VERSCHOORE - gewone dakpannen werden VERSCHOORE Let op de openingsaanbiedingen in de advertentie van de Bevelander van deze week. Bovendien betoogde hij, dat 'behoudenswaardige' gebouwen (huizen, schuren, boerderijen, molens) pas zullen overleven als er een functie voor is. Zelfs als gebouwen op de Rijks lijst van de Monumentenzorg staan, is dat nog geen garantie, dat ze piekfijn onderhouden wor den en keurig behouden blijven. Daarom hebben veel gemeenten in ons land (in het kader van de decentralisering) besloten tot het opstellen van een 'gemeentelijke "Eigenlijk komt het erop neer, dat de boerderij dus niet meer als boerderij te gebruiken is. En als dat wèl zo is, zijn de (vaak mooie) oude schuren niet meer geschikt voor het laten binnenrij den van de grote landbouwma chines van tegenwoordig. Er ont staat dus een belangentegen stelling tussen de uitoefening van het landbouwbedrijf en de wil om een pand gaaf te behou den". Desondanks zijn er in bedrijf zijnde boerderijen die op de gemeentelijke lijst staan, met veel subsidie van de gemeente gerestaureerd. Andere boer derijen gaan gerestaureerd worden (bijvoorbeeld: Kaneel- polderhoeve te Kwadendam- me en hofstede Brunswijk te Nieuwdorp). Soms doen 'verliezen' zich voor, als de bewoners zelf gaan klus sen, zonder voldoende kennis van de culturele waarde van hun woning: - zo werd in de gemeente Borse- le bij een woning de z.g. roede- verdeling uit de ramen gehaald, waardoor het historisch karakter van de woning direct verloren ging. kanten! - in de (beschermde) dorpskern van Borssele voorzag een bewo ner zijn huis van ongepaste, wit te, rococo-achtige versieringen. Ir. Van Oeveren spreekt van 'esthetische verloedering' van dit stukje Borssele. "Al moet je er soms wel om lachen!". Een apert verlies vindt hij ook de herbestrating van de Plataanweg in Ovezande, waar enkele jaren geleden de stokoude straatklin kers werden vervangen door asfalt. "Ik denk, dat iedereen dat destijds een goede zet vond. Een vorm van vooruitgang. Maar ik heb er mijn bedenkingen bij. Ik denk, dat ik het zou hebben opgenomen voor behoud van de oude, historische klinkerbestra- ting. Bovendien nodigt asfalt uit tot té hard rijden". En voor de nabije toekomst: "Garage Vermeulen is nu weg gesaneerd op het dorpsplein in Nisse. Daar moet iets nieuws, iets passends voor in de plaats bedacht worden". Het bestaan van een gemeente lijke monumentencommissie en een gemeentelijke monumenten lijst kan daarbij uitkomst bieden. "Gemeenten kunnen nu eenmaal zélf sneller beslissen dan het rijk", aldus tot slot ir. Van Oeve ren. Wie maakt de origineelste wenskaarten binnen 1-uur vanaf 99 Ct. per afdruk? luist! De collecte van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton die in de gemeente Goes is gehouden, heeft in totaal ƒ9821,50 opge bracht. PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook moderne en klassieke dessins voor even zovele interieurs. KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 Maar ook het 'goede voorbeeld' wordt in de gemeente Borsele gegeven. "Een aantal boerderij en is omgevormd tot complete woonboerderijen. Dat is natuur lijk een gunstige ontwikkeling: behoud van het gebouw, hoewel met verandering van functie. Dat zelfde heeft zich ook voorgedaan bij hoeve Landlust in Nieuwdorp. Dat is nu een restaurant/party- center. Aan die functieverande ring is prachtig vorm gegeven". In 's-Heerenhoek wordt een prachtige boerderij behouden, doordat deze onderdak gaat bie den aan een electrotechnisch installatiebedrijf. Soms ook bekoelt de liefde voor het oude boerderijhuis bij de bewoners. Men vindt het huis te groot, te tochtig, te vochtig en te onhandig. Zo'n voorbeeld deed zich voor bij de Helenahoeve in Heinkenszand. Een prachtige boerderijwoning van rond 1900 kon (ondanks een subsidieaan- bod door de gemeente van 1,5 ton) niet behouden worden, omdat de eigenaren per se wilde nieuwbouwen. "Vanuit de archi tectuur geredeneerd was het een schitterend huis. Het was véél te mooi om af te breken. Maar helaas, het is toen wel gebeurd", aldus Laban van Oeveren. "Nu had het misschien voorkómen kunnen worden". De bedoeling is, dat voor dit soort panden en andere bouw werken van de zijde van de gemeente geld wordt vrijge maakt als onderhoud of instandhouding aan de orde komen. Overigens zijn eigena ren daar niet altijd gelukkig mee. "Men voelt het vaak als een beperking van het eigen domsrecht", aldus de heer Van Oeveren. Op de gemeentelijke monumen tenlijst van Borsele staan (uiter aard) opmerkelijk veel agrari sche panden, veelal boerderijen. Op de vraag, hoe deze waarde volle elementen in het landschap voor het nageslacht te behouden zijn, heeft de heer Van Oeveren het antwoord niet klaar. "Het gaat niet meer zo best in de akkerbouw. Er is dus een ten dens om die boerderijen aan hun bestemming te onttrekken. Ze zijn veelal te duur in onderhoud geworden en het akkerbouwbe- drijf brengt te weinig op". vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede In de Borselse monumenten commissie die de lijst samenstel de hebben twee restauratiearchi- tecten zitting, de één namens de Heemkundige Kring (ir. L. van Oeveren, Goes) en de ander namens de Vereniging Dorp, Stad en Land (ir. J. Weyts, Ber gen op Zoom). In 1991 hebben ze getweeën dagenlang de gehele gemeente Borsele door kruist om kandidaat-objecten voor de lijst te beoordelen en te fotograferen. men het publiek voorschotelt. En voordeliger geprijsd dan bij andere supermarkten" dat is niet alles, want het hele assor timent is stukken goedkoper geprijsd dan bij andere supermarkten. Neem nu bij voorbeeld de halfvolle melk. Het scheelt al gauw 2 dubbeltjes met andere winkels. En datzelfde geldt voor de koekjes, de limonade, de koffie, merkartikel of niet. Jan Bruijns is nu eenmaal goedkoper dan zijn concurrenten!” FOTO Goes, Grote Markt 7, 01100 16159 Middelburg, Lange Ceere 28 (naast ANWB) 01180 34225 Geldigheidsdatum: 23-11 t/m 3-12-'94 FOto lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes - een boerderijschuur werd bedekt met golfplatén die een dakpan-patroon toonden. Maar de golfplaten verkleurden en al snel vertoonde het dak drie kleuren rood. "De eigenaar van een monumen taal pand heeft immers géén onderhoudsplicht. Hij kan het gebouw dus rustig laten versuk kelen, vooral door het niet te onderhouden. Ook daar blijkt weer: je hebt enthousiaste, gemotiveerde eigenaren nodig. Pas dén is behoud zekerder", aldus de heer Van Oeveren, in het dagelijks leven directielid van het Goese kantoor Rothuizen, Van Doorn 't Hooft, architecten en stedebouwkundigen. Ten aanzien van de 'versukke ling' noemt hij het voorbeeld van een monumentale boerenschuur vlak bij de kerncentrale van Borssele. De schuur is een rijks- monument, maar de eigenaar (Delta Nutsbedrijven/EPZ) pleegt geen onderhoud. Het monument verloedert volkomen. De heer Van Oeveren spreekt van 'een schande' en suggereert dat Delta Nutsbedrijven/EPZ de boerderij maar moet weggeven aan het Openluchtmuseum. Voor het onderhoud behoud van échte monumen ten (rijksmonumenten) bestaat in ons land een subsidierege ling bij het rijk. De subsidiepot is echter zodanig karig gevuld, dat al bijna tot het jaar 2000 alle bijdragen zijn 'verzegd'. Voor kleine gemeentelijke monumenten is bij het rijk heleméél geen geld. Althans niet rechtstreeks. Kodak express monumentenlijst'. Op die lijst staan niet de gekende rijksmo numenten, maar monumenten van een lagere orde. Monumen ten die 'gewoon mooi' zijn en die een verrijking van dorp, stad of land zijn. De gemeente Borsele is al ver gevorderd met haar gemeentelijk monumentenbeleid. Op Noord en Zuid-Beveland is ze koploper, en zelfs op landelijk niveau heeft Borsele een voortrekkersrol. De gemeentelijke lijst is reeds in 1992 vastgesteld. Geregeld wordt subsidie verstrekt voor gebouwen, die erop staan. Dat is de moraal van een ver haal, dat de Goese architect Laban J. van Oeveren (38) onlangs hield voor de leden van de Heemkundige Kring van Noord- en Zuid-Beveland. Mevrouw Verwijmeren doet al ruim 15 jaar boodschappen bij Jan Bruijns. Wekelijks is ze er te vin den. Terwijl haar kinderen (14 en 12 jaar red.) zich thuis of op school vermaken, is zij met veel plezier op pad. "Hier winkelen is voor mij een middagje uit. Ik haal hier ook alles. Of het nu gaat om het brood, het vlees, de koffie, de thee of de blikjes kattevoer van Felix, de kastjes in mijn keuken zijn alleen gevuld met Jan Bruijns producten!” Het enthou siasme van onze gesprekspartner maakt ons extra nieuwsgierig naar haar motieven. ’’Kijk, want zo moeilijk zit het allemaal niet in elkaar, het is nergens zo goedkoop als hier. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel om meer te betalen voor exact hetzelfde product of artikel. Daar komt bovendien nog eens bij dat je hier elke week ver- steld staat van de aanbiedingen die Mevrouw Verwijmeren:...het hele assortiment is stukken f X, Óf J W w 200,- - 700,- VOORDEEL OP LEREN JACKS EN LAMMY'S donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00- 21.30 u. 14.00- 19.00- 21.30 u. 14.00-19.00- 21.30U. 20.00 u. 14.00-20.00 u.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1