Provincie Zeeland Patiënt onderzoekt ziekenhuis Nieuwdorp 2 in 't nieuw door Profile Tissink AANBIEDING NOVEMBER BOUWMARKT V. MARIS Stijlvolle verfijning in Arnemuiden TISSINK d Feestmaandactie Groene Hart met regen van prijzen Wie wil er een weekend naar Parijs winnen? Onder dat motto wordt door de ondernemersver eniging Het Groene Hart te Kapelle-Biezelinge de jaarlijkse feestmaandactie gehouden. De actie begint maandag 21 novem ber en loopt tot en met zaterdag 17 december a.s., vier weken dus. De hoofdprijs is een week end voor twee personen naar de lichtstad Parijs, 2e prijs: Draag bare Radio CD-speler; 3e prijs: Keukenmachine. Tevens zijn er nog plm. 25 kerstpaketten te win nen bij deze Feestmaandaktie. Bij ieder besteed bedrag van 10 gulden ontvangt men een bon. Het is de bedoeling dat op die bon het telefoonnummer van de kaipelle biezelinge Een Zee van Vrijheid ffleus Optiek GOEDE ACCU? GOEDE START! PROFILE Wie wil weekend naar Parijs winnen? s ROLLUIKEN IN BEROEP COMMISSIES 1,80 Verder laag in prijs: GIPSPLATEN Zeelandbrug RACHELS 2,2 x 5 cm GEÏMPREGNEERD GRENEN ZUNDERD VLOERDELEN p.m E] i Merantie, merbau of grenen geprofileerd kozijn- en raamhout Gratis te leen op videoband HOOGESTEGER< BOVAEll Woensdag 16 november 1994 DE BEVELANDER 21 I TOT ZIENS per m2 5,50 p.m. 0,85 Ontspannen kiezen uit de vele bronnen van licht. De gloed van een sfeer- scheppende lamp. Op het eind van de dag thuis ontspannen. In het spel van schemer en licht. In uw eigen smaakvolle decor. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 60 en 120 cm breed Palen 7 X 7 cm lang 2.00 m lang 2.70 m lang 3.00 m p.st. 10,00 p.st. 13,50 p.st. 15,00 Bel of kom langs DELTA VAN Dijkwelsestraat 36, Kapelle Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) Verder op maat leverbaar: De eerste maanden van volgend jaar wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen die mensen hebben met de ziekenhuizen in Zeeland. Daarbij kan het gaan om hoe het was om in het ziekenhuis te liggen tot het er op ziekenbezoek gaan. Dus simpel gezegd: de allerbeste bril is net goed genoeg! En die hebben wij voor u. Garage o%(g I k Bij de BOVAG-vakman bent u zeker! R Zien geeft informatie. Wij beleven alles intenser, herkennen I V Abdij Nieuws 4 BOSCH O »K; "g'/'i f TF* il-i Exclusieve woningtextiel, accessoires, meubelen en verlichting I t J F zonder parkeerproblemen winkelen i Bij de provincie Zeeland is de videofilm "Een Zee van Vrij heid" beschikbaar. De film is onderdeel van het gelijknami ge project, met als inhoud an- ti-racisme en verdraagzaam heid. "Een zee van vrijheid” richt zich op 10- tot 16-jarige scholieren, ou ders en onderwijzend personeel. Enige tijd geleden was de premiè re in aanwezigheid van mw. E. Terpstra, staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport. Het project heeft een looptijd tot 31 december 1996. Momenteel wordt het "getest" op acht zgn. pi- lot-scholen in Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg. Begin volgend jaar komt het voor het hele Zeeuwse onderwijs be schikbaar. De videofilm is ook los van het project te gebruiken. Op een in dringende manier worden oorza ken en gevolgen van oorlogsge weld in beeld gebracht. Zo ziet men oorlogsbeelden uit de Twee de Wereldoorlog in Zeeland, beel den van de bevrijding, maar ook van de strijd in het voormalige Joegoslavië. Allerlei mensen ko men aan het woord: oud-verzets- strijders, iemand die in Auschwitz gevangen zat, een UNHCR-vrijwilli- ger en mensen die vandaag de dag in een asielzoekerscentrum zitten. Afgezien van de hedendaagse oor logsbeelden zijn alle opnamen ge maakt in Zeeland. De geïnterview den wonen ook allen in deze provincie. Het camerawerk is van Jaap Wol- terbeek, voor de interviews en het commentaar tekent Rob van Hoek; beiden uit Middelburg Het project "Een zee van Vrijheid" kan worden gezien als een bijdra ge van het provinciaal bestuur van Zeeland aan de 50-jarige bevrij- dingsherdenking. Het ministerie van VWS draagt ruim drie ton bij aan de kosten. De projectbegeleiding wordt ver zorgd door het Regionaal Pedago gisch Centrum Zeeland. De videofilm (VHS, ca. 20 minu ten) kan gratis worden geleend. Aanvragen bij: informatiecentrum provincie Zeeland, Abdij 9, Middel burg, telefoon 01180-31400. Postadres: postbus 6001,4330 LA Middelburg. Desgewenst kan men op hetzelfde adres ook schriftelijke informatie over het project krijgen. De hoorcommissie bestem mingsplannen komt dinsdag 22 november, aanvang 14.00 uur bijeen voor een openbare zitting. Voor de bouw van een showroom en werkplaats aan de Drogendijk in Walsoorden hebben B en W van Hontenisse voor belanghebbende een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij GS. Het dagelijks provinciebestuur heeft geweigerd deze verklaring af te geven. Be langhebbende heeft bezwaar ge maakt tegen dit besluit van GS. Hij en het gemeentebestuur krijgen de gelegenheid hun standpunten mondeling toe te lichten ten over staan van de bezwarencommissie. De besliscommissie Algemene Bijstandswet komt 22 novem ber bijeen voor de openbare behandeling van een aantal beroepschriften. Het gaat om vier inwoners van Zeeland die in het geweer zijn ge komen tegen eerdere beslissingen van hun gemeentebestuur over hun bijstandsuitkeringen. Beide partijen zijn door de commissie uitgenodigd hun mening te komen geven. Om 15.00 uur gaat het om een in woner van de gemeente Kapelle, om 15.30 uur van de gemeente Vlissingen, om 16.00 uur van de gemeente Hulst en om 16.30 uur van de gemeente Wissenkerke. De hoorcommissie en de beslis commissie komen bijeen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. Tegelijkertijd wordt gevraagd hoe zij dat hebben ervaren. Ook wordt gevraagd naar mogelijke andere contacten met het ziekenhuis en hoe de bevindingen daarbij waren. Aan het eind van het telefoonge sprek wordt gevraagd of de gebel de bereid is mee te werken aan een mondeling interview, waarbij dieper op de zaak wordt inge gaan. Voor die gesprekken wordt een aparte afspraak gemaakt. Uiteindelijk zullen ruim 500 men sen op die manier hun belevenis sen aan de onderzoeker toever trouwen. De gegevens worden zo verwerkt dat zij niet te herleiden zijn tot wie ze heeft geuit. Ieder een die meedoet, dus zowel aan de telefonische als aan de monde- Begin 1995 worden 9.000 mensen telefonisch benaderd. Verwacht wordt dat de helft van hen of 4.500 personen wil meewerken. Gevraagd wordt of zij het afgelopen jaar in het ziekenhuis hebben gelegen of iemand hebben begeleid die naar het ziekenhuis moest. geen verkeer op de brug is. Na deze twee stremmingen zal -in verband met het winterseizoen- het werk aan de brug stil liggen tot het voorjaar van 1995. De weggebruikers worden op de toe leidende wegen tot de Zeeland- brug geattendeerd op deze werk zaamheden en verwezen naar de alternatieve route via de weg over de stormvloedkering in de Ooster- schelde. Het provinciaal bestuur gaat de gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, gebruiken bij de opstelling van een regiovisie voor de gezondheidszorg. Op ba sis van die visie wordt over Zeeuwse gezondheidsaangelegen- heden geadviseerd aan het rijk en wordt het eigen, provinciale beleid gevoerd. De adviezen en besluiten van de provincie over de ziekenhuiszorg zijn tot nu toe gestoeld op min of meer vaststaande feiten en gege vens, zoals het aantal inwoners en het daaraan gekoppelde aantal ziekenhuisbedden. Met de uitkom sten van het onderzoek kan voor taan ook rekening worden gehou den met hoe de Zeeuwse bevolking de weerslag daarvan in de praktijk ervaart. De provincie heeft de opdracht voor het onderzoek gegeven aan Profile Tyrecenter Tissink uit Goes, Middelburg en Vlissingen heeft een volledig wedstrijdtenue geschonken aan het tweede elf tal van de SV Nieuwdorp. De statencommissie welzijn vergadert maandag 21 no vember, aanvang 09.30 uur. De volgende onderwerpen zijn ge agendeerd: besteding financiële ruimte 1994 in doeluitkering jeugdhulpverlening, heroverwe ging subsidiëring databank pre ventie jeugdhulpverlening Vlaande- ren/Zuid Nederland, plan jeugdhulpverlening 1995-1998, subsidiëring zorgproject Hulst, ad vies fusies voortgezet onderwijs per 1 augustus 1995, rijksbijdra- ge kunstuitingen in Zeeland 1994- 1996, verankering Roosevelt Stu diecentrum, initiatiefgroep recreatie en cultuurhistorie, 20e en 21 wijziging begroting provin cie. De statencommissie voor eco nomie schuift donderdag 24 november, aanvang 15.30 uur, aan de vergadertafel. Gesproken wordt over de volgen de onderwerpen: evaluatie subsi die periode '91-‘96 en nieuw con tract Stichting Provinciale VW, subsidie project kwaliteitsverbete ring en professionalisering dag/verblijfsrecreatie en horeca in Zeeland, rapportage initiatiefgroep De statencommissie water staat en verkeer vergadert eveneens maandag 21 novem ber. Deze bijeenkomst begint om 13.30 uur. De commissie komt bijeen op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Voor de bijeenkomst zijn de vol gende onderwerpen geagendeerd: begrotingswijzigingen provincie, intrekking aanwijzing PSD als tak van dienst, reservering financiële middelen voor uitvoering project Schouwen-west, krediet voor om bouw kruispunt Rooseveltlaan/ Buthdijk in Axel tot rotonde, resul taten onderhandelingen met de waterschappen over de Dl-water- complex, fusie waterschappen bo ven de Westerschelde, bijdrage actieplan Fiets, overeenkomst ver- voerregio IPO/VNG, kostenover- zicht wov, convenant wov. De vergaderingen van de sta tencommissies beginnen met spreekrecht voor het publiek. Wie wil, kan van de gelegen heid gebruikmaken het woord te nemen om op die manier de statenleden op de hoogte te stellen van zijn of haar mening over een van de onderwerpen op de agenda. De statencommissie milieu vergadert vrijdag 25 novem ber, aanvang 14.00 uur, op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Geagendeerd zijn de volgende on derwerpen: baggerspeciedepot Hansweert n.a.v. een brief van het Comité Leefbaarheid Hansweert, milieubeleidsplan Kerend Tij 2 met antwoordnota en provinciale mi lieuverordening, milieuprogramma 1995-1998, nota ruimtelijk beleid landelijke gebieden, legesheffing vrijwillige bodemsanering, 21e wij ziging begroting provincie, reser vering financiën voor uitvoering mobiliteitsplan Westerschouwen. Mark Geelhoed, Theo Struys, Hans Steenblok, Arjan Buteyn leider Gijs van der Does, Sjaak de Vos, Frans de Kok, Rien de Vos. recreatie en cultuurhistorie, onder- nemersplan Deltan. Als de voorbe reiding van de stukken tijdig is af gerond komen nog een tweetal mogelijke subsidies aan de orde: voor de heemtuin van het Zeeuws Biologisch Museum en voor de realisering van het bezoe kerscentrum Saeftinge. De statencommissie ruimtelij ke ordening komt vrijdag 25 november, aanvang 09.30 uur, bijeen. Bij het ter perse gaan van Abdij- Nieuws was de agenda nog niet bekend. I Formol» Auto Tenzij anders vermeld zijn de bij eenkomsten in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agen da's van de commissievergaderin gen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. De Zeelandbrug is in de avon den van maandag 21 en 28 november van 23.30 tot 24.00 uur gesloten voor het gemoto riseerde verkeer. Evenals bij eerdere stremmingen wordt onderhoud uitgevoerd aan de verbindingsdeuvels die tussen de voegen zitten van de betonele menten van de Zeelandbrug. Om ze op de juiste hoogte te kunnen afstellen is het noodzakelijk dat er Wie nog eens wil nalezen hoe het onderzoek in zijn werk gaat en wat de bedoeling er van is kan het gratis informa tieblad 'Patiënt onderzoekt ziekenhuis' opvragen bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. Bekhof 15, Goes (achter Pizzeria La Dolce Vita/slagerij van 't Veer) 01100-33087 's avonds 01100-51328 Showroom zaterdag open 9.00 - 18.00 uur A koper wordt ingevuld. Het is dus zaak zoveel mogelijk bonnen te verzamelen om zodoende de kans op een prijs te vergroten. De bonnen kunnen worden gedeponeerd in de voor deze aktie speciaal opgestelde bus- sen bij de volgende winkeliers: Supermarkt GOLFF, Hoofdstraat 15, Biezelinge, Slagerij Korstan- je, Ooststraat 7, Kapelle, Electro Service Boogaard, Biezeling- sestraat 16, Kapelle en C1000 voordeelmarkt, Biezelingsestraat 1Kapelle. Aan het eind van de aktie, dus na 17 december vindt de prijstrekking plaats. Die wordt op maandag 19 december a.s. verricht in Hotel "De Zwaan" aan het Kerkplein 's avonds om 19.30 uur door notaris J. Gmelich Meijling. Hier volgen de zaken die deelnemen aan deze feest- maandaktie: Bloemenhuis van Liere, Bouwmarkt van Maris, Meys Optiek, Meermarkt Burger, Sjaco's broodboetiek, Bloem kwekerij P. Hermes, Bakkerij Geelhuijsen-Bunt; De Draperije, C1000 voordeelmarkt, Schilders bedrijf de Kraker, R.T.V. den Ouden, Kapsalon LI-ANN, Dro gisterij Looyen, Boekhandel Lec tori, Techn. Bureau van Willegen b.v., Slagerij Korstanje, Boog aard Electro Service en GOLFF Supermarkt. De deelnemende winkeliers zijn tijdens de aktie herkenbaar aan het raamaffiche. Ook voor onderhoud en inbouw elektro motor in rolluik vanaf 595,- perfekt gemon teerd 2 jaar garantie 10% korting levertijd 3 weken de Stichting VMC (Volksgezond heid, Maatschappelijke Ontwikke ling en Welzijn) Zeeland in Middel burg. De kosten zijn 160.000 gulden. Onderzoeker is dr. ir. B.A.J. van der Wouw. Hem staat een begelei dingscommissie ten dienste met vertegenwoordigers van zowel de zorgaanbieders, zoals de zieken huizen en de ziektekostenverzeke raars, als de zorgafnemer: het pa tiëntenplatform Zeeland. De commissie is niet betrokken bij de verwerking van het antwoordma- teriaal. Zo'n betrokkenheid zou niet stroken met de anonimiteit. Ook Nelli Cooman laat weten hoe ze over racisme denkt. De boodschap van de film kan eigenlijk worden samengevat met een zinsnede uit de film: "je beter voelen dan een an der leidt uiteindelijk tot oor log". KERKPLEIN 5 - KAPELLE-BIEZELINGE TELEFOON 01102-41489 GOfcS - MIDDELBURG - VLISSINGEN Van links naar rechts: sponsor Gerco Murre, Richard de Jonge, Bram Schrier, Maurits Otte, Erik van de Weele, Peter Polderdijk, Steef Burggraaf, O I, Dijkwelsestraat 59, Kapelle o Tel. 01102-41315 linge gesprekken, wordt anonimi teit gewaarborgd. Wat is er nu lastiger dan een niet startende auto. Probeer dat te verhinderen en stap eens bij de BOVAG- vakman binnen. Want wij hebben van accu's echt verstand. Wij zorgen er wel voor dat u de winter mobiel blijft. Tevens kontroleren wij even uw verlichting. Voor ons een koud kunstje. Om te zien en gezien te worden. AUTO llj.llll i Jl O J T E R I EUR VOOR EEN STiJLVOL ADVIES Langstraat 2-4, Postbus 8, 4340 AA Arnemuiden tel. 01182-1273/1544, fax 3712 Openingstijden: maandag t/m zaterdag en vrijdagavond. TYRECENTER o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 21