.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Thriller en satire in Winkelweekactie Wissen Tuinieren met Twinkeltje te Waarde: 250 Occasions van Goese merkendealers in De Zeelandhallen Lustrumviering bij gast ouderbureau ”De Bevelanden gezond verstand Verzet op Beveland tegen (versnelde) sluiting van kleinere Zeeuwse NS-stations Woningstichting en Borsele sluiten een convenant op gebied Volkshuisvesting kerke met prijzenpakket 2 mille aan waardebonnen Retourtje New York De Prins van Oranje aparte kinderkleding LAST -10 7 2 6 8 Romke van de Kaa I 3 4 5 Romke van de Kaa in Goes TUNESIE gxr^226"29 395r 9 CYPRUS 665r Woensdag 16 november 1994 15 DE BEVELANDER bheeAni&tfliï PP- postkantoor WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100-11444 Expositie Ronald Debbaut in Goes boekhandel en uitgeverij DE KOPEREN TUIN Gasthuisstraat 12-14, Goes 01100-31072 tuinieren met gezond verstand Lezing in de Openbare Bibliotheek Goes vrijdag 18 november 20.15 uur OPENBARE BIBLIOTHEEK GOES Oostwal 34, Goes 01100- 13620 COSTA DEL SOL inclusief appartement, vertrek 19 en 26 november, al voor: 10 GRAN CANARIA 8,15 of 22-daagse ^^0^ vliegreis incl. app., diverse vertrekdata in november, al voor: V Lr Vliegtickets. Je regelt 't op het 99 4 KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES In het Lunchcafé te Goes is tot en met 3 december a.s. een ten toonstelling ingericht van werk van Ronald Debbaut. Zijn werk is er te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van het Lunchcafé. min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen vaak nóg goedkoper! Romke van de Kaa, Openbare Biblio theek Goes, vrijdagavond 18 novem ber, 20.15 uur. kaarten 8 5,- zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de organisato ren: boekhandel De Koperen Tuin (01100-31072) en de Openbare Biblio theek Goes (01100-13620). Deze lezing komt mede tot stand dankzij financiële bijdragen van de Provincie Zeeland en de Culturele Raad Goes. een zeer vermakelijke parodie op onder meer het enge televi- sie-wereldje. Van Muiswinkel staat in De Heidenlul tegenover de actrice/cabaretière Margót Ros, beter en veelzijdiger dan haar tegenspeler, maar toevallig niet bekend van de TV. Samen herscheppen zij de hectische, broeierige wereld van de studio- generatie. Allerlei accessoires, zoals bandana's, bretels, mut sen, hoedjes, baretten en petten completeren het geheel. Tevens kan men in de kleine boetiek in Waarde terecht voor kleinvakar- tikelen en klompjes, terwijl ook knuffelpoppen in Twinkeltje zijn te vinden. En nu het natte en koudere seizoen voor de deur staat is het bovendien aardig te weten dat men ook wax-jassen dromen over hoe het kan zijn, terwijl in de eigen tuin de brand netels zo hoog staan dat de schoffel er bijna tegenaan kan leunen. In de boeken van Romke van de Kaa vinden we geen sprookjestuinen. Hij heeft juist een hekel aan die mooi gefoto- Gastouderbureau “De Bevelan den”, onderdeel van Stichting Kinderopvang “De Bevelanden” vierde dezer dagen het 5-jarige jubileum van 2 van haar gastou ders. Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang zoe ken voor hun kinderen (vraagou- ders) en ouders die thuis tegen een vaste vergoeding kinderen willen opvangen (gastouders). Enthousiaste en door het bureau geselecteerde gastouders ver zorgen thuis gedurende mini maal 8 en maximaal 50 uur per week de opvang van kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar. Kenmerkend voor gastou- deropvang is de flexibiliteit. De opvangtijden worden vastgesteld in overleg met de vraag- en gast ouder. Ook opvang in de avond uren, 's nachts en in het week end behoren tot de mogelijkhe den die het Gastouderbureau kan bieden. Op 2 november werd op het Gastouderbureau in Heinkens- zand het jubileum gevierd van gast- en vraagouders. Mevrouw Van de Bergen en mevrouw Van vloer op het toneel en onderzoe ken zij hoe de buitenwereld ver andert voor degene die met hoofd en al voor de buis ver schijnt. Bij de foto: Erik van Muiswin kel en Margót Ros (foto Hans Brok). van Engelse kwaliteit in huis heeft. Kortom: een leuke zaak met complete mode voor de jon gere jeugd. Kleurige mode bovendien met primaire kleuren, waarmee leuke combinaties zijn te maken. Twinkeltje is geopend op dinsdag van 10.00-11.45 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.45 en van 13.30- 17.00 uur en op zaterdag van 10.00-11.45 uur. Zoals bekend heeft de NS plannen om toch op korte ter mijn (per 1 juni 1995) over te gaan tot sluiting van vier kleine re NS-stations langs de Zeeuwse lijn. Voor onze regio zijn dat de stations Kapelle- Biezelingse, Krabbendijke en Rilland-Bath. Er wordt van ver schillende zijden actie gevoerd om de plannen van de NS tegen te houden. In de jongste raadsvergadering in Kapelle werd een motie aangenomen om één Zeeuws blok te vormen tegen de sluiting der stations, welke maatregel lijnrecht staat tegenover de visie dat het openbaar vervoer moet worden bevorderd en het autogebruik moet worden teruggedrongen. Vrijdagavond 18 november is Romke van de Kaa te gast in de Openbare Bibliotheek Goes. Hij is landelijk bekend hovenier, die schrijft in tuinbladen en kranten. Zijn boek 'Buiten de perken' geeft een weinig geromanti seerd, maar juist een verfrissend zicht op tuinieren. Hij houdt ervan zijn lezers regelmatig tot nieuwe inzichten te brengen, soms ook door gevestigde ideeën te provoceren. Kritisch, doorspekt met humor, breekt Romke van de Kaa regelmatig de heilige huisjes af die leven in de wereld van verwoede tuiniers. Zo zegt hij: 'Een tuinman is iemand die zich aan alle kanten door de natuur belaagd voelt". Tuinboeken zijn de laatste jaren buitengewoon populair. Vele geven een keur aan plantensoor ten en heten - afhankelijk van de dikte - Twee, Drie- of Vierdui zend Tuinplanten in kleur. In deze boeken worden alleen de positieve kanten van de planten belicht. Riddersporen staan fier overeind, alsof de gedachte aan omwaaien zelfs nooit bij ze is opgekomen en in rozen valt geen luis te bekennen. Dit schept, volgens Romke van de Kaa, een scheef beeld. Daar naast zijn er boeken waarin een bepaalde categorie van tuinen met plaatsjes wordt verlucht. Ook hier wordt met schitterende foto's een zeer rooskleurig beeld geschapen, alsof er nergens winde of zevenblad om de hoek loert. De lezer verzinkt in zoete grafeerde droomtuinen. Tuinie ren is een kwestie van vallen en opstaan, gebroken nagels en andere tegenslagen. Van slak ken en luis, die droomparadijzen tot een nachtmerrie kunnen maken. Maar juist daarom, is de triomf zoet, want er zijn natuurlijk wel momenten waarop je ver moeid, maar innig tevreden in je tuinstoel achterover kunt leunen en denken: "Al dat moois heb ik gemaakt'. Die ervaring wil Rom ke van de Kaa met anderen delen. Hij geeft een nuchter beeld van tuinieren, daarbij gaat hij in op combinaties van aller hande gewassen, bollen, klim planten, vaste planten enz. De mooiste tuinen en de meest ver rassende plantencombinaties komen door experimenteren tot stand. Romke van de Kaa beschrijft een aantal van die experimenten en laat ze zien aan de hand van dia's. afspraken over prestaties die beide partijen moeten leveren. De belangrijkste zijn: de gemeente stelt een volkshuis- vestingsnotitie op; beide partijen streven naar de oprichting van 1 woonconsumentenorganisatie; de Woningstichting wordt nauw betrokken bij de dorpsvernieu wing, toetsingsnormen voor de verkoop van woningen zijn vast gelegd; de Woningstichting ver koopt geen goedkope sociale huurwoningen meer (tot 600,- per maand). Tijdens de bijeenkomst werd door wethouder Vollaard een inleiding gehouden over de gevolgen van het convenant. De heer Krijger, directeur van de Woningstichting, ging nog in op de aspecten van de overeen komst en dan met name de ver deling van woonruimte en de dorpsvernieuwing. Kapelle, kunt u dit met uw handtekening bevestigen en aan onze werkgroep toestu ren", aldus Mens en Milieu. In Kapelle-Biezelinge is intussen een actiegroep gevormd met als naam "Verontruste Treinrei zigers. Eén van de leden van deze actiegroep is Ans Schil ders. Zij vertelt: "Mijn man en ik proberen zoveel mogelijk de auto te laten staan. We hebben in Middelburg en in Vlissingen een fiets in de stalling staan en kunnen daardoor vaak van het openbaar vervoer gebruik maken. Het wordt ons door de NS de laatste tijd wel steeds onaantrekkelijker gemaakt, 's Avonds is er niets meer open op de stations: in Middelburg zit je gewoon buiten op een stenen stoep te wachten. Toe zicht is er niet. Veel mensen durven niet alleen door het tun neltje. Kopje koffie is er niet meer bij na negenen. En dan nu ook nog het station in Kapel le dicht. Op deze manier is het logisch dat wij overstappen op de auto. Wat voor mij een vraag is: hoe denkt de NS te kunnen bezuinigen? Er rijden straks drie treinen in plaats van twee per uur. De bussen moe ten ook bemand worden. Of moeten wij extra betalen voor die bussen" Een retourtje Kapelle/Goes met de ZWN kost momenteel tegen de zes gulden. Met mijn kortingskaart ga ik 's avonds voor 3,75 retour naar Middelburg. Ik ben benieuwd hoe dat straks alle maal geregeld wordt". Verzet tegen de sluiting an de NS-sta- tions is er ook van de zijde van Wouw-vlechtwerk, een vereni ging van vijftig-plus-vrouwen die op kritische wijze maat schappelijke ontwikkelingen volgen. Contactpersoon van deze groep in Kapelle is mevrouw Van Rossen. Zij ver telt: "Ouderen -vooral oudere vrouwen- zijn aangewezen op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Er komen meer ouderen, met een lelijk woord "vergrijzing". Busdiensten zijn Ook de redactie van De Beve lander kreeg van verschillende kanten reacties op de plannen. Vanuit Kapelle-Biezelinge wordt de actie tegen de NS- plannen vooral gevoerd door de werkgroep Mens en Milieu. Deze vertelt: "Wat de NS ook voor mooie argumenten heeft, het plan mag niet doorgaan omdat: a. de busonderneming ZWN ook onlangs haar dien sten heeft beperkt; b. het weg vallen van de trein voor school jeugd, studenten en forenzen leidt tot gedwongen vlucht naar eigen gemotoriseerd vervoer; c. ouderen gedupeerd worden door o.a. diverse obstakels bij bussen en overstappen; d. het milieu niet onnodig mag wor den aangetast door toenemend gemotoriseerd vervoer. De N.S. heeft wel mooie plannen waarmee zij zeggen dat de ser vice wordt verbeterd, doch daarin hebben wij geen ver trouwen meer. Welke garanties geeft de N.S.? 735 Handteke ningen van vorig jaar zeggen dat de trein in Kapelle moet blij ven. Als wij de trein willen behouden zullen we de N.S. en andere organisaties en overhe den massaal onze stem moe ten laten horen. Indien u ook tegen het plan bent dat leidt tot sluiting van het N.S. station te Dan Knook is directeur van de christelijke basisschool "De Zevensprong" en actief treinrei ziger. Hij is felle tegenstander van de opheffing van de stop trein op de Zeeuwse lijn en slui ting van de stations. Hij meent dat zowel de huidige Zeeuwse lijn als de directe sneltrein rich ting Randstad moeten blijven. Hij heeft intussen wel respons op zijn eenmansactie gekregen en wil binnenkort de verzamel de protesthandtekeningen gaan aanbieden bij de NS- directie in Utrecht. convenant. Sinds 1993 zijn gemeenten wettelijk verplicht om toezicht te houden op het reilen en zeilen van woningcorporaties. Voorheen lag die taak bij de rijks overheid. Om die toezichthou dende taak naar behoren te kun nen uitvoeren is het sluiten van een convenant een goed instru ment. Het bevat afspraken waar door beide partijen weten waar ze met elkaar aan toe zijn en wat ze aan elkaar hebben. Het con venant dat in Borsele tussen bei de partijen werd ondertekend, gaat verder dan in de meeste gemeenten het geval is. Daar worden veelal alleen wederzijd se afspraken gemaakt over pro cedures. Bijvoorbeeld: hoe vaak is er onderling overleg, op welke manier wordt de woningcorpora tie bij het ruimtelijk beleid betrok ken enz. Het convenant van Bor sele bevat daarentegen ook ingekrompen, de kleinere dor pen worden moeilijker bereik baar. Cursussen volgen, fami liebezoek wordt problematisch als er geen verbindingen zijn die aansluiten. Ouderen wor den weer "afhankelijk" gemaakt van (goedbedoeld) vrijwilligerswerk (meerijden/ wegbrengen/halen). De NS doet het voorkomen of de voor gestelde veranderingen ook verbeteringen zijn. Zelfs al zou den er -in Kapelse situatie- voortaan 2 busdiensten per uur verbinding geven met het sta tion Goes, dan nog betekent dat voor de ouderen: - met bagage op schoot in de bus, - extra overstap maken, - trap pen lopen 'tunneltje nemen' in een gehaast tempo, immers de aansluitende trein moet wor den gehaald. (De ouderen uit de plaats zelf kunnen tijdig van huis gaan)". Overigens geldt deze problematiek ook voor anderen, zoals bijvoorbeeld moeders met (kleine) kinderen die gebruik maken van de trein en nu extra overstapplaatsen krijgen met alle problemen- van-dien. Intussen wordt vanuit Kapelle door de actiegroepe- ren contact gezocht met grote re organisaties, zoals gemeen ten, de treinreizigersbelangën- organisatie Rover, CNV en anderen om zich tegen de NS- plannen te verzetten. Vanuit Krabbendijke wordt een derge lijke éénmans-actie gevoerd door de heer D.C. Knook. Eijkeren vangen kinderen op van ouders die beide werken. Een paar dagen per week worden ze toevertrouwd aan de zorgen van gastouders. Reinier en Lucas komen bij mevrouw Van de Ber gen vanaf de dag dat hun moe der ging werken. Dignus, Joan en Emma gaan naar Mevrouw Van Eijkeren vanaf enkele maanden na hun geboorte. Het feit dat beide dames al 5 jaar zonder onderbreking deze kinde ren opvangen was voor het Gastouderbureau een reden om ze in het zonnetje te zetten. Ook de ouders van de kinderen zijn blij dat ze iemand hebben waarop ze een beroep kunnen doen. Een gastouder moet een persoon zijn waarop je kunt ver trouwen Je geeft de zorg voor je kinderen aan haar over en dat doe je niet aan de eerste de bes te. Gastouders en vraagouders, met hun kinderen, werden uitgeno digd om het jubileum te vieren. Tijdens de bijeenkomst op het kantoor van het Gastouderbu reau werden er bloemen en een getuigschrift uitgereikt door de medewerkers van het Gastou derbureau. Deze week donderdag, vrijdag en zaterdag hebben aspirantko- pers van een occasion weer goede kans om de auto van hun gading te vinden. In De Zeelandhallen wordt door de Goese Mer kendealers de halfjaarlijkse occasionshow gehouden. Deze beurs voor occasions heeft een aanbod van zo'n 250 personen auto's en trekt steeds belangstelling uit heel Zuidwestelijk Nederland. Begrijpelijk: want het aanbod is groot, gevarieerd en bovendien zijn het tweedehands auto's waar de merkendealers hun goede naam aan verbinden. Dat betekent dus dat er kwalita tief goede auto's zijn te vinden. Deze occasionshow is van ouds her druk bezocht. Afgelopen voorjaar werd bijna de helft van de aanwezige auto's verkocht. Een uitzonderlijk resultaat dat nog eens onderstreept dat men er goed zaken kan doen. Financie ring en verzekering kunnen zonodig ter plekke ook worden gere geld. De occassionshow trekt niet alleen uit de eigen regio veel belangstelling, maar ook uit andere delen van Zeeland komen steeds veel geïnteresseerden naar deze uitzonderlijke show in de Zeelandhallen. Elders in dit blad treft u de openingstijden aan van de driedaagse verkoopshow. ana/ Informeer naar onze 2750 andere bestemmingen. Telefonisch boeken is mógelijk. Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 Vorige week hebben de Woningstichting Borsele en de gemeente een convenant onder tekend, waarin afspraken zijn vastgelegd op het terrein van de Volkshuisvesting. Tevens werd zowel door de gemeente als door de woningstichting 100.000 gulden beschikbaar gesteld voor verdere dorpsvernieuwing bin nen de gemeente Borsele. Met name Baarland zal daar dit jaar van kunnen profiteren. Daarmee kreeg de officiële bijeenkomst in het gemeentehuis te Heinkens- zand nog een extra feestelijk tin tje. Borsele is hiermee de eerste Zeeuwse gemeente waar zo'n convenant van kracht is. In ande re gemeenten buiten de provin cie bestaan wel al zulke bestuursovereenkomsten, maar de afspraken daarin zijn minder vérstrekkend dan het Borselse De Podium-agenda vermeldt voor komende week in Goes twee voorstellingen in de Prins van Oranje. Vrijdagavond 18 november brengt "De Hollandse Comedie" de toneelthriller "Val strik voor een man alleen". Woensdag 23 november bren gen Erik van Muiswinkel en Mar gót Ros satirisch cabaret met hun programma "De Heidenlul". Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. "Valstrik voor een man alleen" is langzamerhand een theaterklassieker geworden. In dit stuk van Robert Thomas ontbreekt het geenszins aan spanning. Het stuk werd in 1960 in ons land voor het eerst gespeeld door de toneelgroep Ensemble. In de hoofdrollen zien we thans Eddy Brugman, Mariel- le Fiolet, Peter Hoeksema, Will van Seist, Hetty Verhoogt en Jaap Stobbe. De regie is in han den van André van den Heuvel. Met de Heidenlul brengen Erik van Muiswinkel en Margót Ros trekking van de actie is op 16 december in het Dorpshuis. Daar wordt die dag tevens een grote kerstshow gehouden met kra men, modeshow en rad van avontuur. De intocht van Sint Nicolaas in Wissenkerke staat intussen gepland voor zaterdag 26 november a.s. Het program ma van de intocht e.d. ziet er als volgt uit: 13.30 uur: Apollo en ouders kinderen wachten Sinterklaas op bij de Dorpsweg (fa. Marcusse). Hierna volgt een rondtocht door het dorp. 14.30 uur: Feestprogramma in het dorpshuis voor klein en groot! 15.30 uur: Muzikantater geeft een poppenkastvoorstelling voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. 16.30 uur: Einde middagpro gramma. 19.00 uur: Kinderbingo voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar in Con cordia (kosten: 0,50 per kaart. Er zijn 10 ronden). 21.30 uur: Einde programma. Een half jaar geleden open de Lilian Goud op het adres Parkzicht 7 te Waarde 'Twinkeltje". Het gaat om een kleine, gezellige win kel annex ate lier, waar kin derkleding wordt verkocht. Aparte kleding vooral. Want een deel van de collectie is door de eigena res zelf gemaakt. Hoe wel het dus om exclusieve kin- dermode gaat, probeert mevr. Goud haar collectie betaalbaar te houden. "En dat lukt aardig", zo stelt ze vast. Bovendien is er steeds wisseling binnen haar collectie. Deze collectie omvat leuke mode voor lieve meiden en stoere jongens in de maten 86 tot en met 164. Tevens treft men in Twinkeltje een mooie babycollectie aan, alsmede maillots, sokjes, pan ties en leggings voor de jongste Begin deze week (14 november) is in Wissenkerke de Winkel weekactie van de plaatselijke ondernemersvereniging van start gegaan. De actie loopt tot en met 5 december a.s. en er zijn mooie prijzen mee te winnen. Er is een prijzenpakket van totaal 2000 gulden aan waardebonnen. De waardebonnen worden bij de deelnemende zaken verstrekt bij ieder bedrag van vijf gulden. De eerste prijs is een waardebon van 500 gulden, de 2e prijs een cheque van 250 gulden, de der de prijs van 100 gulden en de 4e tot en met 44e prijs zijn waarde bonnen van 50 en 25 gulden. De VAKANTIEWINKELS vertrek 22,28 november, 6 en 13 december, al voor: KEULEN EN DÜSSELDORF jFA 2-daagse bus/cruise, inclusief overnachting op schip, maaltijden I en bezoek kerstmarkten, diverse vertrekdata in december, al voor: 9 "Tl 8 of 12-daagse vliegreis inclusief a f A C A D V E 8-15of ^-daagse vlie9re,s Jl O rlLvIrlKVC inclusief appartement, J* vertrek 25,28 november. 2,5,9 en 12 december, al voor: A 8,15 of 22-daagse vliegreis p BENIDORM «rarremwl. vertrek KAW» 19 en 26 november, al voor: I AM7ADATC 8-16 “122-daagse vliegreis LnNfcnlXvlC inclusief appartement, vertrek 13,8,10,15 en 17 december, al voor: TElLiEDI EE 8111/12 of 15’daa9sevlie9reis A ItNCKIrt inclusief appartement, vertrek 20,25,28 november en 2 december, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief f ALLE prijzen bij A. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15