.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Nonckel Ney's Band ZATERDAG 29 OKTOBER ZEELANDHALLEN GOES Countdown Café Tour in De Pompe Goes The Adventure Tour bij De Geveltjes i vanuit Bolsjoi Café IELAAGSTE BENZINEPRIJS 179 186 198 122 VAN ZEELAND! Onderlinge Zeeuwse brandweerwedstrijden voor jeugd te Goes r (ojfeijwas TUSSENHAVEN Klasgenoten 1936-1938 bijeen in Groot Stelle \NA de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland Zeeuwse dag en Rommelmarkt in Sint Maarten in de Groe Muziek- Film "Lifetimes” in 't Beest op.' uitvoeringen in gemeentehuis van Kapelle Tijdens het optreden van het Scaldistrio in november 1993 in de hal van het gemeentehuis van Kapelle werd duidelijk dat deze ruimte bijzonder geschikt is voor het geven van muziekuitvoerin gen. Woensdag 26 oktober 1994 DE BEVELANDER 7 DIESEL SUPER Party Night Motorclub Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur Nachtuitzending vanuit Goes Op.' Op.' SUPER PLUS Op.' V kr Feestavond in Wissenkerke Boekuitgaven in teken van bevrijding Lewedorp Beleggings- en studieclub Kapelle Oudelande Bevrijdingsfeest 's-Heer Abtskerke WINKELCENTRUML DE BUSSEL GOES- ZUID Concert Waarde Hoedekenskerke EURO LOODVRIJ HAper HO PER HO per HO per II ■F F *- LITER LITER LITER abrupt einde. De Duitsers ver- jes ten gehore gebracht en kan men zijn of haar geluk beproe ven bij het Rad van Avontuur. In café 't Papegaaitje kan men terecht voor een drankje en een hapje. Tevens vinden er die dag regelmatig rondleidingen plaats door het huis. De rommelmarkt en activiteiten vinden plaats in het restaurant van Sint Maarten in de Groe, Laantje van West- dorp 1. Iedereen is van harte welkom. PER LITER een koffietafel. Tevens zijn er rondleidingen, waarbij de leer lingen van weleer kunnen zien hoe het er anno 1994 op de school aan toe gaat. Om 11.00 uur worden de oud-leer- lingen eventueel vergezeld door hun dame, verwelkomd. Er worden dia's vertoond, er worden videofilms gedraaid en er is een expositie ingericht van leermiddelen uit vroeger tijd. Als gastheer treedt op de heer A.P. Dierikx, adjunct- directeur van Groot Stelle. Voor deze reünie komen zelfs enkele klasgenoten uit het verre buitenland naar Goes. ma. Op 13 oktober jl. heeft de band een nieuwe CD op de markt gebracht die simpelweg de titel van de formatie draagt. Hier op staan dertien nummers die allemaal geschreven zijn door DJ Vermeij (zanger/gitarist). Het album kent gastbijdragen van ondermeer Herman Brood, Dan ny Lademacher en Hans Dulfer. Hun single, afkomstig van dit album, heet "Boulevard Of Bra ken Dreams". Voor velen is I Tra vel geen onbekende. Nadat de band een tweede plaats behaal de in de finale van de Grote Prijs Van Nederland, leverde zij in 1990 een verdienstelijk debuut af met het album "As The Crow Flies". De van dit album uitge brachte eerste single "Dancing Alone" werd door Frits Spits uit geroepen tot Plaat Der Neder landen, maar ondanks de loven de kritieken bleef de grote door braak echter uit. I Travel staat aan de vooravond van een nieuw begin. Een tour door Polen, een tour met Herman Brood His Wild Romance, een nieuwe sing le en een gloednieuw album. Het live-concert begint om 24.00 uur en duurt tot 02.00 uur. GEEN 2.06MAAR GEEN 1^2’MAAR GEEN LM MAAR Ook op Noord-Beveland wordt aandacht besteed aan de bevrij- ding, eind oktober 1944. De bevrijding kwam daar wat later, namelijk op 1 november, nu vijf tig jaar geleden. Dinsdag 1 november a.s. wordt dat feit her dacht in Wissenkerke. Er is die avond een feestelijke avond in het Dorpshuis, welk is georgani seerd door de dorpsvereniging. Piet Brakman uit Breskens zal een avondvullend programma verzorgen. Deze is voor velen al een begrip, zodat deze avond zonder meer aan te bevelen is. Toegangskaarten zijn verkrijg baar bij de plaatselijke V.V.V. en 's avonds aan de zaal. Voor leden van de Dorpsvereniging is de entree 7,50 en voor niet- leden 15,-. Aanvang van deze avond om 19.30 uur. Westhavendijk 140 Goe: r tel. 01100-12473 X At vUlfe Allr Jv xU/ Overzicht van gevonden dieren die in de week van 1 4 okt. tot 21 okt. naar Dierenasiel Tussenhaven in Goes zijn gebracht: Licht grijs getijgerd poesje, Monnestede Goes; zwart wit gecastreer de kater, Abel Tasmanstraat Goes; schildpad poesje met wit vlooien bandje, Oostmolenpark Goes; zwart wit poesje gesteriliseerd, Abel Tasmanstraat; getijgerde gecastreerde kater met beschadigde oren, Kapelle; zwarte ongecastreerde kater, Wolphaartsdijk. Bent U uw huisdier kwijt of is er bij U een kat of hond aan komen lopen, meld dit dan, binnen drie dagen bij het Dierenasiel in Goesl Tel: 01100 - 12473. Openingstijden: Dierenasiel "Tussenhaven", dinsdag t/m vrijdag 10.00 u. - 11.30 u., 13.00 u. - 15.30 u.; woens dagavond 18.00 u. -20.00 u.; zaterdag 10.00 u. -13.00 u.; zondag en maandag gesloten. Adres: Westhavendijk 140, 4463 AE Goes. De herdenking van vijftig jaar bevrijding is een dank bare gelegenheid voor de uitgevers om met boeken te komen waarin de periode van oorlog en bevrijding centraal staat. Drukkerij en boekhandel Van Velzen te Krabbendijke heeft dezer dagen twee nieuwe uitga ven in dat kader gepresen teerd. Het gaat om het boek "Vijftig jaar 20e eeuw met twee oorlogen" van "D.L. Rijnberg en het boek "Wel bevrijd....toch angst" van Gert. H. Kuijt. De boeken zijn met name interessant, omdat ze respectievelijk de 2e Wereldoorlog in Hans- weert e.o. en het laatste oorlogsjaar in Krabbendijke beschrijven. Wijlen de heer Rijnberg maakte twee oor logen mee. Zijn verhaal is door de heer W. Vermeu len, een kleinkind van de auteur, thans in druk gebracht. Het boek van de heer Kuijt beschrijft de periode tussen maart 1944 en mei 1945 en bevat meer dere oude foto's die in Krab bendijke en omgeving in die periode werden gemaakt. Beide uitgaven zijn verkrijg baar bij de boekhandel. Op zondag 30 oktober is het 50 jaar gelden dat Lewedorp werd bevrijd. In dit kader organiseert de Oranje Vereniging Lewedorp op deze zondag verschillende herdenkingsplechtigheden. Voor zaterdag 29 oktober staan ver schillende festiviteiten op het programma. Deze worden geor ganiseerd in samenwerking met de carnavalsvereniging. Zowel voor de jeugd als voor volwasse nen zijn diverse activiteiten geor ganiseerd. door de band 'Rendez vous'. Entree voor inwoners bedraagt 2,50; overigen 5,00. Bij de foto: Eén van de foto's die zijn te zien in het museum te Goes naar aanleiding van de bevrijding. Deze foto van Charles Breijer werd gemaakt in 1943 in Amsterdam en toont een bloemenkoopman in de sneeuw. Donderdag 27 oktober wordt bij Groot Stelle te Goes een reünie gehouden van klasge noten uit de jaren 1936-1938. De reünie is opgezet door de heer C. Nieuwdorp uit 's-Hee- renhoek, één van degenen die in genoemde periode de toen malige ambachtsschool be zochten. Men heeft een dag- vullend programma samenge steld voor deze bijzondere "vooroorlogse" reünie, waar aan medewerking wordt gege ven door de directie van het huidige Groot Stelle en leerlin gen. Zo zal de bakkersklas zorgen voor het aperitief en Sint Maarten in de Groe, verzor gingshuis in Goes Zuid, organi seert op 29 oktober a.s. een Zeeuwse dag met Rommel markt. Van 10.00 uur 's morgens tot 16.00 uur 's middags worden er Zeeuwse spelen georgani seerd, babbelaars en bolussen gebakken, kan men kantklossers aan het werk zien en wordt er Zeeuws houtsnijwerk gepresen teerd. Verder worden er Zeeuwse lied- n/S' land konden halen. Ook stonden de wegen naar het dorp onder water. Gelukkig bleef de kom van het dorp droog. Ongetwijfeld was dit niet zo gebleven als op 26 oktober de beschieting vanuit Zeeuws Vlaanderen niet begon nen was. Nadat het dorp 74 uur onder een granaatregen had gelegen, kon de trieste balans worden opgemaakt: 29 Inwoners waren gedood, vele huizen en boerderijen verwoest en een groot deel der bewoners op de vlucht. In totaal zijn tijdens de oorlog 35 mensen omgekomen, dat was ongeveer 6% van de bevolking. Een aantal van hen liggen begraven bij de Oorlogs monumenten in Kwadendamme en Hoedekenskerke. Op vrijdag avond 28 oktober a.s. om 19.00 uur zal in de Ned.Herv. kerk in Hoedekenskerke een bijeen komst gehouden worden om te herdenken, dat 50 jaar geleden de oorlog voor Hoedekenskerke voorbij was. Na de bijeenkomst volgt een kranslegging bij het monument in Hoedekenskerke, waar 21 slachtoffers van de beschieting begraven liggen. Er worden kransen gelegd namens de gemeente Borsele, nabe staanden en het Voormalig Ver zet. Afsluitend zullen kinderen van de C.B.S. "de Regenboog", die het monument geadopteerd hebben, bloemen op de graven leggen. Beleggings- en studieclub "De Meestoot" in Kapelle nodigt belangstellenden uit nader ken nis komen te maken met de acti viteiten. Iedere maand komen leden bijeen. Na het afwerken van een aantal vaste punten wordt op de bijeenkomsten de nadruk gelegd op studie en het bespreken van de actuele (beurs)situatie. leder lid legt maandelijks een klein vast bedrag in, waarvan de aankopen worden gefinancierd. De avon den worden begeleid door een coach, een bankdeskundige. Inl. over de club bij de heer C. Serier, tel. 01192-1820. Café de Pompe heeft op vrijdag avond 28 oktober de Belgische feestband de "Nonckel Ney's Rhythm Blues Band" te gast. Dit is ter opluistering van een feestavond die dan gehouden wordt in naam van M.C. de Pom pe. Bij deze zijn alle motorrijders en belangstellenden uitgeno digd. Het belooft een gezellige avond te worden daar de "Nonc kel Ney band" zijn kunnen al heeft getoond op het Pompe- treffen 1994. (Het Pompe-treffen zal in 1995 zeer zeker terugke ren). De entree is vrij; het feest begint om 20.00 en hapjes zijn aanwezig. kennis te maken met de Safari African Drink. Tijdens deze avond kan een weekend stappen voor twee per sonen in Parijs worden gewon nen. nant-kolonel Verbruggen zullen een krans leggen. Hierna leggen kinderen bloemen bij het monu ment. Er zal een militaire erewacht aanwezig zijn en 'The last post’ wordt geblazen. Tot slot vindt een samenzijn plaats in het verenigingsgebouw Lewedorp. Hier zal een tentoon stelling opgesteld worden met foto’s en artikelen uit de oorlogs jaren. Via projecten hebben de kinderen van de scholen van Lewedorp gewerkt aan de her denkingsdag. De resultaten van de projecten worden op deze dag ook getoond in het ver- eningsgebouw. Op 26 oktober 1944 - vandaag vijftig jaar geleden dus - vond de bevrijding plaats van Oudelande in de Zak van Zuid-Beveland door de Schotten. Deze week wordt dat gevierd met een pro gramma dat over meerdere dagen is gespreid. Het ziet er als volgt uit: Woensdag 26 oktober heden worden door de kinderen van de basisschool bloemen gelegd bij het monument op de Zeedijk bij Baarland. Om half twee worden de kinderen in een oude legertruck naar deze bestemming vervoerd. Aanslui tend vinden er in het Dorpshuis kinderspelen plaats, 's Avonds om 19.00 uur wordt er een her denkingsdienst gehouden m.m.v. brassband Excelsior uit 's Heer Arendskerke. Voorganger is de heer M. Geuze. Vrijdag 28 oktober: om 20.00 uur vertoont men films van historisch materiaal, te weten: de bevrijding van een deel van Zeeland en de wederopbouw van Zeeland in de jaren '46-'6O. Zaterdag 29 oktober is er een lampionnenoptocht m.m.v. muziekvereniging St. Ceacilia uit 's Heerenhoek. De start is om 19.30 uur vanaf het Dorpshuis aan de van der Bijlparkstraat. Daarna kunnen de kinderen zich vermaken tijdens een aantal rondjes bingo. Ter afsluiting van deze bevrijdingsfestiviteiten kan er vanaf 21.30 uur op de muziek van "The Twins" tot in de kleine uurtjes gedanst worden. Zaterdagavond 29 oktober a.s. brengt de Safari Adventure Tour een bezoek aan discotheek De Geveltjes te 's-Heerenhoek. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen daarbij de kans (nader) 's Middags zullen de kinderen van het dorp om 15.00 uur ballo nen oplaten. Degene waarvan de ballon die het verste komt, ontvangt een prijs, 's Avonds wordt om 19.00 uur een lampion- optocht gehouden, opgeluisterd door het muziekkorps uit 's Heer Arendskerke. De verlichting voor de muzikanten zal gedra gen worden door vrijwilligers. Voor de volwassenen is op deze avond een dansavond met bingo in het verenigingsgebouw geor ganiseerd. Op zondag 30 oktober wordt om 10.30 uur in de katholieke kerk een oecumenische herdenkings dienst gehouden. Aansluitend vindt om 11.30 uur een kranslegging plaats bij het monument bij de katholieke kerk te Lewedorp. De heer Mandoz, burgemeester van de gemeente Borsele en de Provinciaal Militair Commandant Zeeland, de luite- Veronica's radio-rockkroeg "Countdown Café" komt met de "Countdown Café Tour '94" in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober rechtstreeks vanuit Bolsjoi Café te Goes. Het roem ruchte presentatieduo Alfred Lagarde en Kees Baars gaat elke laatste vrijdag van de maand op lokatie om rockmu ziek, in de breedste zin van het woord, onder de aandacht van de luisteraars te brengen. Tij dens de "Countdown Café Tour '94" ligt het accent met name op live-muziek. In elke locatie-uit- zending is namelijk geruime tijd gereserveerd voor ongeveer twee acts die, na door Alfred of Kees danig aan de tand te zijn gevoeld, een optreden van onge veer twintig minuten verzorgen dat volledig live zal worden gebracht. Naast de miniconcer- ten krijgen ook akoestische ses sies alle ruimte in het door Jan Hoogesteijn geproduceerde Radio Veronica-programma. In Goes gaat een eerder aange- kondigd concert van Powerplay niet door. Wel staat een concert van de Nederlandse viermans- formatie I Travel op het program- Zaterdag 29 oktober is het vijftig jaar geleden dat 's-Heer Abtsker ke werd bevrijd. Daarom vinden er op deze dag een aantal festi viteiten plaats, 's Avonds begint om 19.00 uur een lampionop- tocht onder begeleiding van een muziekkorps. Aansluitend is er om 20.00 uur een jongereninstuif in de bekende schuur in het dorp. Daarna wordt vanaf 21.30 uur, ter afsluiting van deze dag, een groots Bevrijdingsbal geor ganiseerd, in dezelfde schuur waar ook het bekende Oranjebal bij koninginnedag wordt georga niseerd. daarom wordt dit feest zeker weer gezellig en hoopt men op een grote opkomst. De avond wordt muzikaal omlijst r— l„..j NVVH en Mondriaan Op donderdag 27 oktober houdt de NVVH Goes en omstreken een bijeenkomst in de Ooster- kerk (ingang Van Mellestraat) om 14.00 uur. Deze middag zal dhr. A.L. Oosthoek, die zich als geen ander verdiept heeft in het leven en werk van Piet Mondri aan, een lezing houden over deze schilder. Vrijdag 28 oktober wordt in het dorp Waarde de Bevrijding her dacht met een concert. Tevens zal muziekvereniging Vooruit dan haar nieuwe uniformen pre senteren. Het concert staat in het teken van oorlog en bevrijding. Zo zal het concert worden ge opend met marsmuziek, aanto nende hoe de Duitse legers ons land binnen kwamen. Vervol gens zult u via gedragen muziek als uit de film Schindlers list e.a. worden herinnerd aan de joden vervolging en alle verschrikkin gen uit de oorlog. Met volksliede ren en Holland Jubelt zullen de bevrijders worden herdacht, waarna men vervolgt met muziekstukken uit de landen die hebben geholpen om de vrijheid te herkrijgen. Omtrent het uni form valt nog te vermelden dat het oude 20 jaar dienst heeft gedaan en echt aan vervanging toe was. Voor de financiering van het nieuwe uniform zal nog veel moeten gebeuren. "Vooruit" hoop daar in haar jubileumjaar 1995 nader op terug te komen. "Vooruit" verwacht grote belang stelling op het concert, aanvang 20.00 uur. Aan dit dorp ging de oorlog even min onopgemerkt voorbij. Mert name de periode tegen en rond de bevrijding was turbulent. Na een bezoek van generaal Rom-, mei werd begin 1944 een gedeelte van de mannelijke bevolking van Hoedekenskerke en Kwadendamme gerecruteerd, om hun aandeel te leveren in een plan, om achter de "Atlantik- wal" het land met palen te beplanten. Hierin zouden even tuele landingen van geallieerde vliegtuigen gedoemd zijn te mis lukken. Aan deze "Paalactie" kwam op "Dolle Dinsdag" een abrupt einde. De Duitsers ver- trokken overhaast maar vanaf 18 oktober 1944 werd door hen een begin gemaakt met de inundatie van de polders rond Hoedekens- i kerke: de sluis werd opengezet bij hoog water. Het gevolg was, I dat de polders langzamerhand onderstroomden en de boeren hun produkten niet meer van het lz-»r>z“l >-»»-» /"NzxLz I Op dit moment is jongerencen trum 't Beest bezig met de ver bouwing van de zaal en andere ruimtes. Daardoor is er in sep tember en oktober geen pro gramma geweest. De herope ning zal op zaterdag 17 decem ber zijn. In diezelfde week zullen er nog een aantal aktiviteiten plaatsvinden waarover wij u t.z.t. nog zullen inlichten. Van 27 okto ber tot en met 19 november zal wel een aantal films worden gedraaid en er zijn twee concer ten in de bar van 't Beest. Don derdag 27, vrijdag 28 en zater dag 29 oktober: film Lifetimes. Lifetimes is de meest recente film van de succesvolle Chinese filmer Zhang Yimon (De rode lantaarn, Het rode korenveld, Story of Quiju). Net als twee andere Chinese films die dit jaar uitgekomen zijn, (The blue kite, Farewel to my Cocumbine) behandelt Lifetimes het portret van een doorsnee Chinese fami lie tijdens de burgeroorlog. De eerste scènes spelen zich af in een feodaal aandoend China. Hoofdpersoon Fugui zingt uit vol le borst het partijlied mee, dat het huwelijk van zijn dochter be krachtigt. Zijn schoonzoon, een Rode Gardist, fleurt om zijn schoonouders gunstig te stem men de binnenplaats op met por tretten van Mao. De film toont stuk voor stuk goedwillende mensen die zich door de maalstroom van gebeur tenissen tijdens Culturele Revo lutie worden meegesleurd en proberen er het beste van te maken. Regie: Zhang Yimou, met Ge You en Gong Li, 125 min. Aanvang films: 20.30 uur. 08.30 uur: Start wedstrijden. 12.15 uur: Lunch voor jury en verdere medewerkers in de sportkantine van Sportpunt Zee land. 13.00 uur: Start wedstrij den. 15.15 uur: Einde wedstrij den. 16.00 uur: Prestatieloop voor adspiranten en junioren. 18.00 uur: Prijsuitreiking in brandweerka zerne te Goes. Herdenking bevrijding op De Bevelenden In meerdere plaatsen op de Bevelanden wordt komende dagen aandacht besteed aan de bevrijding die eind oktober 1944 - nu dus vijftig jaar geleden - plaatsvond. In het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland is in dit kader tot 14 januari a.s. een expositie te zien van werk van de bekende fotograaf Charles Breij er, die veel foto’s maakte tijdens de bezetting en bevrijding van ons land. De expositie is te zien in de vorm van een walkman- rondleiding, waarbij men dus een toelichting krijgt op de expositie. Tevens is in het Goese museum fotowerk te zien van de Goese- naar Johannes Vissers. Hij was rijksambtenaar bij het ministerie van landbouw en had tijdens de Tweede Wereldoorlog te Goes zijn standplaats. Gedu rende de oorlogsjaren had hij de beschikking over fotografisch materiaal dat hij aan het einde van de oorlog gebruikte voor ille gale fotografie. Unieke gebeurte nissen te Goes en omgeving rond bezetting en bevrijding in 1944 legde hij op de foto vast. Hij stelde na de oorlog enkele foto albums samen, waarin hij in bij schriften kort en zeer krachtig commentaar op de foto’s gaf. Eén fotoalbum slaat speciaal op Goes. Uit dit album is een kleine selectie gelicht van de meest aansprekende foto’s. Deze klei ne expositie vormt een boeiende aanvulling op de grote tentoon stelling van Charles Breijer. In diverse fotoboeken die kort na de oorlog verschenen werden foto’s van dhr. Vissers gebruikt. Recentelijk schonk zijn weduwe de albums met oorlogsfoto’s aan het gemeentearchief van Goes. Zoals gezegd zijn er dezer dagen meerdere herdenkingen in stad en regio. Daaronder het elders al aangekondigde bevrij dingsconcert in Goes. Hieronder een summier over zicht van overige programma’s: I I GEEN LM MAAR ™^IITPR LITER LITER LITEF Zaterdag 29 oktober worden bij de Hollandse Hoeve te Goes de onderlinge Zeeuwse jeugd- brandweerwedstrijden gehou den. De organisatie is in handen van het jeugdkorps van Goes. Zowel aspiranten als junioren nemen eraan deel. Het programma ziet er als volgt uit: 08.00 uur: Verkenning van het wedstrijdterrein door de jury. De culturele commissie kondigt met genoegen het optreden van het Helikonkwartet aan op 4 november aanstaande. Het Heli- kon kwartet speelt een Suite uit Cats en Eine Kleine Machtmusik van W.A. Mozart. Het concert begint om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. De toegangsprijs is 8,- per per soon en 6,- per persoon voor jongeren tot 16 jaar en personen in bezit van CJP of Pas 65. De prijs is inclusief koffie/thee. Zaal open om 19.30 uur. De hal van het gemeentehuis wordt beschikbaar gesteld aan personen, die zich op cultureel gebied willen presenteren. De culturele commissie is er trots op om op deze avond Rens Knie riem (1975) aan het publiek voor te komen stellen. Rens Knieriem is een talentvol leerling van Simon Duindam en studeerde viool aan de Zeeuwse Muziek school te Goes en voltooide deze studie in 1994 met lof. Rens speelt in het Zeeuws Orkest en verleent medewerking aan diverse ensembles. Hij speelt werk van Fritz Kreisler, J.S. Svendsen en W.A. Mozart en wordt daarin in bijgestaan door Henny van Eersel-Drost op piano. Het belooft een interessante avond te worden met veel luister- plezier. De culturele commissie nodigt u daarvoor graag uit. Kaartverkoop: Kantoorboekhan del Lectori Kapelle, Gemeente huis Kapelle en aan de zaal. Telefonisch bestellen: 01102- 41230.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7