3. GEMEENTEBELANGEN 4. VVD Uw 5. SGP 1PvdA 6. KIESVERENIGING NOORD-BEVELAND 2. CDA BI I i I I I POLITIEK FORUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN NOORD-BEVELAND B I 22.15 uur: 19.45 20.00 20.45 21.00 Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijst 6 Plaats: Datum: Voorzitter: In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 9 november 1994 wordt op initiatief van de deelnemende partijen (behalve de SGP) een politieke discussie-avond georganiseerd. uur: uur: Ontvangst met koffie Opening Inleiding lijsttrekkers (5 min. per partij) Pauze Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie met de forumleden Sluiting Het Drenthehuis te Geersdijk 1 november 1994 P. v.d. Maas uit Kats PvdA CDA Gemeentebel. Noord-Beveland WD Kiesver. Noord-Beveland Forumleden: P. Hamelink, J. Meulenberg-op 't Hof, L. Wisse, C. van Damme, A. Oudshoorn, Programma: uur: uur: De lijsttrekkers van de partijen zullen het programma van hun partij presenteren, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. INFORMATIE VERKI I Voor alls inwoners van Noord-Beveland. CDA lijst 2 UITNODIGING OOK 1. 2. 5. 6. 7. 10. 11. 14. 15. 16. 17. Stem op D.V. 9 november lijst 5: de SGP no. 1 A.G. van der Maas I 12. 13. Evenals in het verleden hopen we ook in de toekomst Gods Woord als leidraad voor ons politieke handelen te nemen. Door dat Woord dient ook de gemeentelijke overheid zich te laten leiden. Toegankelijkheid: De zelfstandigheid van burgers is de laatste jaren sterk toegenomen en ook door de overheid gestimuleerd. De PvdA zal zich echter inspan nen voor een open en dienstbaar gemeentebestuur. We willen dat een voorlichtingsblad wordt uitgegeven en werkbezoeken van gemeen telijke politici in alle kernen worden gehouden. Ontvangstbevestiging van brieven en een klantvriendelijke benadering door de gemeente lijke overheid zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend. Toegankelijkheid, ook ten aanzien van de arbeidsmarkt is voor ons van belang. Toegankelijkheid van woonvoorzieningen, gezondheids zorg en overige culturele voorzieningen zijn en blijven belangrijke uitgangspunten voor de PvdA op Noord-Beveland, waarbij we met name aandacht vragen voor onze jeugd, ouderen en gehandicapten. Verscheidenheid: Noord-Beveland is een prachtig gebied, het heeft een stil en wijds landschap en grenst aan een van de belangrijkste natuurgebieden van ons land, de Oosterschelde. Die ruimte en rust, natuur en vrijheid, zijn waarden die in de toekomst alleen aan belang zullen winnen. We willen dan ook graag de eigen identiteit van de dorpskernen bewaren, en de leefbaarheid bevorderen o.a. door het terug dringen van het aantal 2e woningen ten gunste van permanente bewoning. We willen de bestaande werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbreiden, uitgaande van een duurzame ontwikkeling binnen wet telijke mogelijkheden. De landbouw lijkt in de komende jaren ingrijpend te gaan veranderen. Een meer duurzame ecologische richting zal ook op Noord-Beveland een belangrijke plaats moeten krijgen. Overlast van mestimport moet tot een minimum beperkt blijven. Naast natuurontwikkeling moet er voor de PvdA ook voldoende ruimte zijn voor cultuurontwikkeling. Nieuwe initiatieven krijgen maximale aandacht. Terughoudend beleid op het gebied van recreatieve ontwikkelingen kwaliteit boven kwantiteit. 8. 9. 3. 4. Staatkundig Gereformeerde Partij Verkiezingsprogramma Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de raad voor de nieuwe gemeente Noord-Beveland zijn wij uitgegaan van ervaring en deskundigheid. Onze kandidaten staan midden in de samenleving, en zijn actief op 10-tallen plaatsen in het verenigings leven, en in het bedrijfsleven. Hieraan hebben wij voorrang gegeven boven plaatselijke (dorps) kandidaten. Daarnaast zijn wij op Noord-Beveland prima ingewerkt', omdat de Kiesvereniging Noord-Beveland de enige politieke groepering op Noord-Beveland is waarvan zowel de Wissenkerkse als de Kortgeense fractie al meer dan 2 jaar gezamenlijk fractievergaderingen hou den, overleg plegen, en met gezamenlijke initiatieven komen. Vanuit deze 2 jaar oude Wissenkerkse Kortgeense samenwerking zijn wij in staat geweest tot het gezamenlijk ontwikkelen van Noord-Bevelands beleid, en beschikken onze kandidaten over de kennis en speci fiek inzicht wat nodig is voor de nieuwe Gemeente Noord-Beveland. Een zaak waardoor wij jaren voorop lopen, en dat is in uw belang als kiezer.... en inwoner van Noord-Beveland. Beknopte punten uit ons programma zijn: leder dorp zijn eigen gekozen dorpsraad - Het invoeren van een klachtenprocedure om ambte lijk falen aan te pakken - Een permanente politiepost is dringend gewenst - Wij zijn voor de instandhouding van minimaal 2 brandweer corpsen - Er moet een goed verkeersplan komen voor elke kern, met voorrang voor voetgangers en fietsers - De brug bij Kats wordt een groot probleem, aanpak is dringend nodig. Wij pleiten voor een 2e brug - Goed verlichte, gesloten bushokjes en overleg om het open baar vervoer voor Noord-Beveland te behouden - Het nemen van initiatieven om schone, milieuvriendelijke bedrijven binnen onze gemeente te krijgen - Een bedrijvenloket als aanspreekpunt en initiatiefnemer voor de lokale economie - Extra aandacht voor onze jon geren en zorg voor veiliger speeltuinen - Het toerisme is een prominente inkomstenbron geworden voor onze gemeente, dit moet gesti muleerd worden. Uitgaande van fietspaden en een groener Noord-Beveland - Bejaarden, gehandicapten en minima beleid,bestaat thans niet, dit dient met spoed ontwikkeld te worden - Invoering van een verlaagd tarief voor de reinigingsrechten voor 1 persoonshuishoudens. Dit zijn slechts enkele punten uit ons verkiezingsprogramma. Deze ruimte is te klein om ons totaal verkiezingsprogramma aan u voor te stellen. Ons compleet verkiezingsprogramma, met daarin onze onderbouwing zenden wij u gratis op aanvraag toe. Tel. 01108-1201 De gemeentelijke politiek heeft echter zijn beperkingen. Vaak moet er zakelijk worden gedacht en gediscussieerd. Het is niet zo eenvou dig om je als politieke partij te profileren, te laten zien waar je voor staat. Daarom hecht het CDA er grote waarde aan om overleg op basis van tolerantie en respect voor elkaar. De komende raadsperiode gaat het vooral om werk, zorg, milieu en veiligheid. Daar wil het CDA zich voor inzetten, zonder onderscheid te maken. Onder het motto: "Zorg voor elkander en zorg voor elk ander". Een sterke gemeente staat op eigen benen en treedt haar burgers open tegemoet. Ook heeft zij een open oor voor klachten van burgers, al zal niet voor ieder probleem een oplossing mogelijk zijn. Getracht zal worden om in dialoog met de burger een bevredigende oplossing te vinden. Een sterke gemeente investeert in de toekomst, in duurzaamheid en in infrastructuur. Daarbij gaat het niet alleen om wegen en bedrijven terreinen maar ook om goede onderwijs- en zorgvoorzieningen (scholen, bejaardentehuizen). Een sterke gemeente is ook een gemeente waarin burgers hun eigen verantwoordelijkheden weten op te pakken. Een veilige gemeente staat garant voor veiligheid op straat, in de eigen woning of woonomgeving. Veiligheid vraagt om een waakzame overheid, die alert is op onveilige situaties. Maar ook voor veiligheid in het verkeer, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kin deren en de steeds groeiende groep ouderen. Het CDA wil verkeersveiligheidscursussen voor ouderen (de zgn. BROEM-cursussen) bevor deren. Recreatie: De WD-fractie vindt het promoten van het recreatieve product van Noord-Beveland erg belangrijk. Recreatie is één van de peilers waarop Noord-Beveland rust. Met name initiatie ven die het recreatieve product verbreden, zullen wij van harte ondersteunen. Samenvoeging: Ondanks dat de reeds lang gekoesterde wens van de WD, één gemeente Noord-Beveland eindelijk in vervulling is gegaan, zal de nasleep van de samenvoeging van de beide gemeenten nog veel problemen met zich meebrengen. De WD hecht veel belang aan het op een juiste manier behartigen van de belangen van de inwoners. Deze belangen mogen niet geschaad worden door interne problemen binnen de nieuwe gemeente. Het vinden van goede oplossingen voor deze problemen is onze groot ste zorg voor de komende raadsperiode. Leefbaarheid: De leefbaarheid in alle kernen op Noord-Beveland zal onze voortdurende aandacht hebben. Veranderingen die de leefbaarheid aantasten, zullen wij zeer kritisch volgen. Met name het openbaar vervoer, het veiligheidsgevoel van de inwoners, voorzieningen voor ouderen, dorpsvernieuwing en het bestrijden van zwerfvuil kunnen op onze aandacht reke nen. De WD wil vanuit liberale beginselen gestalte geven aan het gemeentelijk beleid. De eigen verantwoordelijkheid van de burger voor het leefbaar houden van onze woon- en werkom geving staat daarbij voorop. De gemeentelijke overheid dient zich te concentreren op die taken die niet door particulier initiatief vervuld kunnen worden. Voor de WD betekent dat kritisch beoordelen van de uit gaven van de gemeente en regelgeving daar waar mogelijk verminderen. De gemeenteraadsfractie van de WD Noord-Beveland wil zich daarnaast in het bijzonder richten op: Tolerantie: Culturele verscheidenheid kan een belangrijk element vormen in de sociaal-democratische visie op de lokale samenleving Noord-Beveland. Deze verscheidenheid zal alleen kans van slagen hebben indien er begrip bestaat voor afwijkend gedrag. Soms lijkt het wel of de maat schappelijke tolerantie aan het afnemen is. Er zal meer moeten worden nagedacht over nieuwe vormen van solidariteit: kleinschaligheid, aktief burgerschap, gerichtheid op de (be)leefwereld van de bevolking. Verbetering van de woonomgeving door goed onderhoud, veilige en schone straten en waar mogelijk het instellen van 30 km zones. Tolerantie kan niet zonder rugdekking van de overheid. Burgers op Noord-Beveland moeten erop kunnen vertrouwen dat ook de lokale overheid die waarborgen biedt en de grenzen van wat toelaatbaar is bewaakt. PvdA lijst 1 op Noord-Beveland 01107-1227 Een schone gemeente is een gemeente die een actief milieubeleid voert. Die nadruk legt op: voorkomen is beter dan genezen. Die bodem problemen zorgvuldig en slagvaardig oplost, samen met actief meewerkende mede-overheden. Duurzaamheid is een sleutelwoord. Dat geldt voor rioleringsproblemen, verwijderen van huisvuil en zorg voor het groene milieu, de natuur. Schoon betekent niet alleen dat de gemeente proper is, ook woorden als natuurschoon en dorpsschoon horen thuis in de woordenlijst van het CDA. Kiesvereniging Noord-Beveland Lijst 6: in uw eigen Noord-Bevelands belang: Laten we er een leefbaar Noord-Beveland van maken RUIMTE VOOR ELKAAR Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid op Noord-Beveland heet Ruimte voor Elkaar. Daarin zijn begrippen als toeganke lijkheid, verscheidenheid en tolerantie van groot belang (volledig programma op aanvraag beschikbaar). Landbouw en visserij: Naast de recreatie zijn landbouw en visserij de belangrijkste economische aktiviteiten op Noord-Beveland. De bedrijfsuitoefening mag niet geschaad worden door onnodige overheidsbemoeienis. Ook zal de WD ondernemers die zich willen vestigen steunen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er voldoende mgelijkheden komen, waar zich kleinschalige- en schone indus trie kan vestigen. De Kiesvereniging Noord-Beveland is op 1 december 1991 opgericht door de onafhankelijke raadsleden: Dick de Pree (gemeente Kortgene) en Arie Oudshoorn (gemeente Wissenkerke). Het doel van de Kiesvereniging Noord-Beveland is het behartigen van de belangen van alle inwoners van Noord-Beveland, ongeacht hun politieke of kerkelijke overtuiging. Wij hopen ook in de toekomst het welzijn der gemeente vanuit onze christelijke beginselen te mogen bevorderen. Maak daarom een bewus te keuze! Ons beleid in kernpunten Het omgaan met gemeenschapsgeld eist zorgvuldigheid; daarom een efficiënt en sober financieel beleid. Immers door ons betaald; bij u gehaald! De veiligheid van onze burgers vraagt om voldoende politiemankracht zeker in de zomermaanden, ter voorkoming van misdaad en criminaliteit. Een goed bemand en toegerust brandweerapparaat is i.v.m. onverwachts voordoende calamiteiten een noodzaak. Goed onderhoud van straten, wegen, fiets- en voetpaden. Bij voldoende financiële armslag hebben wij als doelstelling het aanleggen van fietspaden tussen de kernen. Een goed woon- en leefklimaat in onze kernen klein en groot wordt door ons voorgestaan in een goed en verantwoord dorpsver- nieuwingsbeleid. Terugdringen van 2e woningen in de kernen. De economische bedrijvigheid dient bevorderd te worden. Een centraal gelegen bedrijventerrein voor kleinschalige niet-continuwer- kende bedrijven zou een eerste aanzet kunnen zijn. Het aanbesteden van werken behoort zoveel mogelijk bij openbare inschrijving plaats te vinden. Bij gelijke prijs en kwaliteit moeten de eigen gemeentelijke ondernemers en middenstand de voorkeur krijgen. Permanente aandacht en overleg met middenstand en bedrijfsleven is gewenst. De bejaarden en ouderen in onze gemeente hebben onze zorg nodig. Behoud van de bejaardentehuizen heeft onze aandacht, als mede een coördinerende begeleidende taak in o.a. tafeltje dekje en voorzieningen treffen waarbij het ouderen en gehandicapten gemakkelijk wordt gemaakt bij de gemeente aan te kloppen b.v. loketfunctie in elke kern. De uitvoering van de W.V.G. dient zoveel mogelijk in onze eigen gemeente be- en afgehandeld te worden. De opvoeding van onze kinderen is primair een taak voor de ouder(s). Kinderopvang behoort derhalve niet tot de kerntaken van de gemeente. Hoewel de SGP het belang van recreëren en toerisme in deze gejaagde tijd erkent, zijn wij van mening dat er geen plaats meer is voor verdere uitbreiding van de recreatie. De heiliging van Gods Dag mag naar onze mening niet opgeofferd worden aan de eisen van toerisme en recreatie, maar ook de rust van onze eigen bevolking weegt voor ons zwaarder dan de lust van de recreant. De exploitatie van 5 sportcomplexen en 6 dorpshuizen voor 6600 inw. moet dringend onder de loep worden genomen. Het subsidiebeleid moet onzes inziens gewijzigd worden; meer op basis van eenmalige stimuleringssubsidies of aanvulling in het tekort en geen automatisch doorgeefluik van gemeenschapsgeld. Het doel dient te zijn het ware welzijn van onze inwoners. Scheppingsopdracht is om ons milieu te onderhouden, hieraan willen wij graag meewerken. Bij uitvoering van milieurichtlijnen dient de economische positie (b.v. de agrarische sector) te worden meegewogen; Geen te ambtelijke benadering. Geen verhoging van de onroerendgoed (zaak) belasting en verontreinigingsheffing zonder dat deze gekoppeld wordt aan het meer kostendekkend maken van andere voorzieningen zoals bijv, sportterreinen. Noord-Beveland is een belangrijke landbouwgemeente; De gemeente dient dit te koesteren en een goede positie van de agrarische bevolking te bevorderen. Zorg voor voldoende groenvoorzieningen en speelgelegenheden voor de jeugd. Het CDA staat voor politiek met een eigen karakter, een karakter dat gebaseerd is op de bijbel. Vanuit een christelijke visie wordt beleid gemaakt en uitgevoerd. Dat dit gepaard gaat met vallen en opstaan spreekt voor zich. Voor de komende 4 jaar wordt uitgegaan van 3 thema's: een veilige gemeente een sterke gemeente een schone gemeente Rass Dit betekent voor ons: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. - Handhaving van de Bijbelse normen en waarden. - Gods Naam niet onteerd en de zondagsrust bevorderd wordt (Eerbiediging van Gods Naam en Dag). Handhaving van het ambtsgebed als teken van onze afhankelijkheid in het besturen der gemeente. - Alle vormen van zedeloosheid en aanstootgevend gedrag zijn uit den boze. EN GEMEENTERAAD NOORD-BEVELAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19