Ansichtkaarten van Wie herkent deze foto? I Co Coppoolse nu in de kaartenmolens Antieke draagstoel (250 jaar oud!} in oude staat teruaaebracht in 's-Heer Hendrikskinderen NOG 4 DAGEN Somaliërs musiceren in De Piek ri Bijdrage Kunstvrienden aan 'Claus-jaar' t ALARM ALS ELKE SECONDE TELT MM r Schwarzewfi V Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues W I 10-jaar COS-Zeeland: "Zeeuwen kieken 't Zuiden t GRAND THEATER GOES weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 26 oktober 1994 - 46e jaargang no. 43 r PILAAR Volgens mij.. r Hét adres voor bel! ÜHM220 zondag, woensdag 14.00 u. L-7 Als je een dubbel leven leidt, is alles twee keer zo gevaarlijk Cor Brouwer en Pauline van den Hamer inspecteren voor de laatste maal de unieke draagstoel. (Van een onze redacteuren) Modegril Alles uit de kast BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 VIER JE VERJAARDAG EENS ANDERS... - Een van de vele beschadigingen, die het unieke antiekstuk in de loop der eeuwen opliep. Dit gapende gat werd op vak kundige wijze gedicht. De reparatie werd gedaan op de wijze van 250 jaar geleden. Specialisme ■Amm Niet alledaags 1 Het Centrum voor Ontwikke lingssamenwerking Zeeland (COS-Zeeland) organiseert in het kader van zijn 10-jarig bestaan de fototentoonstelling "Zeeuwen kieken 't Zuiden". De tentoonstelling is van dinsdag 1 tot en met zaterdag 26 november te zien in de Openbare Biblio theek aan de Oostwal in Goes. De fototentoonstelling bestaat uit 50 foto's gemaakt door Zeeuwse amateurfotografen, die 'de Derde FILMPROGRAMMA VANAF DO. 27 OKT. T/M WO. 2 NOV. 1994 - Cor Brouwer wordt op handen gedragen n VI -1 i Toch was het verzoek aan de heer Brouwer tot restauratie van de draagstoel niet zo bijzonder. "Het kwam erop neer, dat ze zei den: 'Maak het maar'. Veel rui mer was de opdracht niet. Dat hoefde ook niet. In kringen van antiekbezitters is dat gewoon een kwestie van vertrouwen. Ze weten wat we kunnen. En wat we doen, doen we goed". Veel danseressen van Free verleenden daaraan hun mede werking. Op de solo-foto's fungeert altijd amateur-danseres Sabine Tramper uit Goes als model. De ballet-ansichtkaarten zijn voorlopig verkrijgbaar bij 't Hartje van Goes, bij Labyrinth en bij balletschool Free (alle te Goes) en bij enkele kaar- tenspeciaalshops in Vlissin- gen en Middelburg. De foto's zijn de afgelopen jaren allemaal gemaakt bij ballet school Free in Goes, waar Co Coppoolse de afgelopen jaren vele dagen en avonden doorbracht om de mystiek van 'de dans' op de gevoelige plaat vast te leggen. De commerciële verkoop van de ansichtkaarten is voor alle partijen een experiment. "Als het goed loopt, kunnen we de collectie gemakkelijk uitbreiden. Ik heb opnames genoeg". In De Bevelander van 9 maart 1994 vertelde Co Coppoolse uitgebreid over zijn gedrevenheid om het ballet op foto vast te leggen. Diverse van zijn balletfoto's zijn intussen bekroond. Foto: Twee van de acht ansichtkaarten van amateur-foto- graaf Co Coppoolse, die in diverse ansichtkaartenwinkels in Zeeland verkrijgbaar zijn. Volgens Co zijn er in winkels gewoonlijk maar weinig ansicht kaarten te vinden met balletonderwerpen. "De betrokken zaken wilden mijn collectie dan ook graag hebben als aanvul ling van hun assortiment. Het was een gat in de markt". Toch is Cor Brouwer niet voor de job opzijgegaan. Integendeel. Hij heeft zich op allerlei wijzes geprepareerd op het karwei en heeft toen stukje voor stukje de restauratie uitgevoerd. Samen met twee van zijn medewerk sters, Maaike de Reiger en Pau line van den Hamer-Lubbers. "Je moet je alleen constant ver plaatsen in de mensen van toen en in de tijd van toen (1725). Hoe deden ze het toen? In mijn leven heb ik al van alles opgeknapt. Met elke opdracht bouw je een stukje ervaring op en breid je je vakkennis uit. Ik kan mijn blik moeiteloos 100 tot 250 jaar terugzetten". "Och, ik zit natuurlijk al vanaf 1954 in de stoffeerderijbranche", aldus de heer Brouwer. "En met het bekleden van oude rijtuigen en oude auto's van vóór 1900 heb ik al veel ervaring opgedaan. Ik durfde het wel aan". tuig of een meubelstuk restau reert, moet het weer 'als nieuw' worden. Dat mag hier natuurlijk niet. Hij moet opgeknapt worden, maar hij moet wèl oud blijven". Een draagstoel is eigenlijk een soort grote-mensen-kinderwa- gen-zonder-wielen. Het feno meen is aan het begin van de achttiende eeuw korte tijd een modegril geweest onder de gegoede stand. Op afstanden die te kort waren om het rijtuig uit de stal te halen, werd de draagstoel ingezet. Meestal ging het om 'stadsritjes' van enkele honderden meters. Deze foto van een boer en zijn knechts moet in de jaren twintig zijn gemaakt op een boerderij ergens op Zuid-Beveland. Te oordelen naar de kleding van de boer (in het midden vooraan, met kleppen op de broek) is de foto wellicht gemaakt om katholieke kring. Er bestaan echter ook ver onderstellingen, dat de foto ooit gemaakt werd in de Wilhelmina- polder. Eigenaar van de foto is kandidaat is voor de nobelprijs voor de literatuur. De Goese toneelvereniging 'Kunstvrienden' wil op 19 november in de Prins van Oranje haar eigen bijdrage leveren aan het Claus-jaar, door het toneelstuk 'Een bruid in de morgen' te spelen. Dit stuk was het eerste toneel stuk van Hugo Claus, geschre ven toen hij 22 jaar oud was, en sindsdien uitgegroeid tot een ware klassieker. Even noteren in uw agenda dus! Bij het maken van een draag stoel was alles erop gericht, het gewicht zo laag mogelijk te hou den. Het ding moest tenslotte door vier stoere mannen even wichtig gedragen kunnen wor den. Er werd dun hout gebruikt, paardehaarvulling, luxe capiton- nering en linnen buitenbespan ning. De weinige draagstoelen die de eeuwen hebben overleefd, heb ben veel te lijden gehad van ver waarlozing. "Ik stel me zo voor, dat de draagstoelen in vochtige kastelen hebben gestaan, op onverwarmde plekken, en dat de werkster het ding tientallen jaren bij de grote schoonmaak nijdig opzij heeft geschoven omdat hij in de weg stond. Kijk, dat komt zo'n fragiel erfstuk niet ten goe de", aldus de heer Brouwer. Van de onderhavige draagstoel is bekend, dat hij in het jaar 1930 door een Amsterdamse regen tenfamilie is geschonken aan het Openluchtmuseum. Het antiek- stuk verkeerde in haveloze toe- Wereld' hebben bezocht Door middel van foto's en dia's geven zij een beeld van 'het Zuiden', dat samen met de reisverslagen een belangrijke informatiebron is voor anderen. COS-Zeeland wil met de ten toonstelling aandacht besteden aan de beeldvorming van het Zuiden. De titel is hierbij dubbel zinnig. Kieken betekent fotogra feren, maar krijgt in het Zeeuwse dialect de betekenis van 'kijken'. Het voert te ver om de restaura tie hier omstandig te beschrijven. Duidelijk is wel, dat de 20 grote en kleine scheuren in het zwarte buitenlinnen zijn gefixeerd en stuk voor stuk 'opgehaald'. Ze werden bijgeschilderd met lood- witplamuur, dat tegenwoordig bijna niet meer gebruikt wordt. Ook een moeilijkheid was het vinden van bepaalde soorten en kleuren passementband, die niet meer gangbaar zijn. Met veel moeite werd dit materiaal nog in België gevonden. Het was alle maal een kolfje naar de hand van Cor Brouwer, Maaike de Reiger en Pauline van den Hamer. Ambachtelijk schilder Smit uit Yerseke legde er met zijn ragfij ne penseeltjes de laatste hand aan, óók in de stijl van 250 jaar terug. Een leuk karwei? "Ja natuurlijk, een uniek karwei", reageren Cor en Pauline. Het houdt je scherp en gemotiveerd. Je moet qua materialen en qua vakkennis alles uit de kast halen. Het geeft je het gevoel, dat je iets voor de eeuwigheid aan het doen bent. Gewone meubelen die we stoffe ren, komen -ondanks alles- na een x-aantal jaren toch op het stort terecht. Maar dit blijft. Het is puur historie, puur cultuur". "Als we over honderd jaar nog eens in het Openluchtmuseum komen (we hopen toch zeker allemaal stokoud te worden?), (De unieke draagstoel heeft inmiddels de Bevelanden weer verlaten. Hij is, volledig geres taureerd, op transport gesteld naar de eigenaar: het Open luchtmuseum in Arnhem). donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 'S-HEER HENDRIKSKINDE REN -- Ze zijn minstens 250 jaar oud en Nederland bezit er minder dan 5 van. Simonse. "Het huis is slecht her kenbaar en het erf en de paar den zeggen me ook niet zo veel". Wie kan met zekerheid zeggen, waar deze foto gemaakt werd en wie erop staan? De heer Simon se en de andere kaartenverza- melaars willen het graag weten. Reacties schriftelijk of telefo nisch: B. Simonse, Prins Hen drikstraat 2, 4453 CJ 's-Heeren- hoek, tel. 01105-2141. Eerst kun je met al je vriendjes en vriendinnetjes naar de film, waar je een leuke herin nering krijgt. Na de film ga je naar QUEENS- BURGER, waar je frietjes met een hamburger kunt eten met een glas limonade en een ijsje toe. OF JE KUNT OOK: na de film naar het BOW LINGCENTRUM gaan, waar je gezellig met zijn allen kan bowlen onder het genot van een glas limo nade. Dit kan allemaal voor 15,- per persoon. Voor meer infor matie of voor reserveren kun je bellen naar het GRAND THEATER: 01100-15165 Zaterdag 29 oktober zal er in de Piek, Hellebardierstraat 11-13 te Vlissingen een optreden plaats vinden van de Somalische muziekgroep Kaah. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Oorspronkelijk zou Kaah op 24 oktober al in de Piek heb ben opgetreden, maar dit is i.v.m. een aanbieding van Mystic Revealers, verschoven naar 29 oktober. Kaah bestaat bijna vijf jaar en is opgericht door een aantal asiel zoekers uit Somalië. Nu hebben enkelen van hen de vluchtelin genstatus of hebben een ver blijfsvergunning. Ze maken namelijk traditionele Somalische muziek, gespeeld met westerse en traditionele Afri kaanse instrumenten. stand, doordat het vele, vele jaren in een oud pand had gestaan. De restaurateur die door het Openluchtmuseum als eerste was aangezocht, kon geen baas over het karwei. Daarom kwam het antiekstuk uiteinde lijk naar 's-Heer Hendrikskin deren. En daar werd de specia listische klus in een periode van enkele weken wèl ge klaard, met technieken die 250 jaar geleden gangbaar waren. 20.00 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 19.00- 21.45 u. 20.00 u. 20.00 u. Mevrouw Schouwenaars behoort tot de groeiende groep mensen die voor de wekelijkse boodschappen een bezoek brengt aan Jan Bruijns. "Iedereen weet onderhand wel dat het hier goedkoop is en dat betaal baarheid en kwaliteit uitstekend samen kunnen gaan. Het leuke van hier winkelen zijn en blijven voor mij de aanbiedingen. Vooral die bij de ingang in de grabbelbakken. Iedere keer opnieuw is het een ver rassing. Iedere keer opnieuw ook zijn de bakken gevuld met dingen waar je echt wat mee kunt. T-shirts, foto-albums, videobanden, cassette bandjes, huishoudelijke artikelen, eigenlijk te veel om op te noemen". Jan Bruijns dus als het om winkelen gaat, vragen we. "Ja, zonder meer. Ik begrijp niet hoe het kan dat som mige mensen hun boodschappen gewoon bij andere winkels halen. "Als je de stoffering van een rij- dan staat deze draagstoel er nóg. Dat kunnen wij nog aan onze kleinkinderen vertellen, zeker weten". De Goese amateur-foto- graaf Co Coppoolse heeft een nieuwe dimensie gege ven aan zijn hobby. Hij heeft een aantal van zijn opnames gebruikt voor com merciële doeleinden. Hij heeft op eigen kosten van 8 ballet foto's ansichtkaarten laten maken en die in de handel gebracht. In het verleden heeft meubel- en rijtuigstoffeerderij Brouwer aan de Nieuwe Rijksweg al diverse opmerkelijke opdrachten gehad van bijvoorbeeld het Nationaal Automobielmuseum (Raams- donksveer), het Nationaal Rij- tuigmuseum (Leek, Gr.) en het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem). Ze hadden steeds betrekking op antieke auto's en rijtuigen. Maar een draag stoel Toch durfde het Openluchtmu seum het wel aan met Cor Brou wer (53) en zijn medewerkers. Het verzoek was kort en krach tig: restaureer deze antieke draagstoel uit 1725 en doe dat in de geest van die tijd. Het karwei is intussen afgerond. En Cor Brouwer wordt door de opdracht gever nu op handen gedragen.... Op 5 april jl. is Hugo Claus .65 jaar geworden. Dat betekende overigens niet, dat de bekende Belgische schrijver/dichter (en tevens filmmaker en schilder!) erover zou piekeren, met pen sioen te gaan. Al meer dan veer tig jaar wordt zijn werk als schrij ver/dichter door tallozen geroemd en uiteraard met veel plezier gelezen. Het jaar 1994 is uitgeroepen tot 'Claus-jaar', bij wijze van eerbetoon aan deze belangrijke schrijver, die al jaren Maar het restaureren van een unieke draagstoel uit 1725 is toch geen alledaagse opdracht. Hoe pak je dat aan? Want niemand heeft het ooit vóór jou gedaan. 06-11 Porti/ en Feeskentrum SCHELKOORD BAARLAIVD Eén van die zeldzaamheden van eeuwen geleden was gedurende enkele weken 'te gast' in 's-Heer Hendrikskinderen om daar ge restaureerd te worden. We heb ben het over een superzeldzame draagstoel. L. Wies a JAMES CAMERON uil de heer B. Simonse te 's-Hee- renhoek. Hij behoort tot de 'club' van (ansicht) kaarten verzame laars, die elke eerste vrijdag van de maand een ruilbeurs houden in café De Vriendschap in Lewe- dorp. maar ook de kenners die die avonden bezoeken, komen er niet uit. "Het is moeilijk om de foto te identificeren, want er staan niet zoveel herkennings punten op", aldus de heer terwijl het hier net zo goed maar wel Mevrouw Schouwenaars: "Er is geen voor veel goedkoper is. Dat ts geld weg- deli winkel te vinden« gooien. Neem nu de wasverzachter van Sensa. Normaal 1.29 en nu afgeprijsd voor nog geen gulden. Dat scheelt met andere wasverzachters in andere winkels gauw anderhalve gulden. En gelooft U me, mijn was is nog nooit zo zacht geweest. Dat bewijst eens te meer dat goed en een lagere prijs uitstekend samengaan. Tenminste... als je er voor kiest je bood schappen bij Jan Bruijns te doen!" *‘A Middelburg - Buitenruststraat 20 Jl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1