Koren en korpsen zingen en speten sinds mensenheugenis in de Manhuistuim AOC Zeeland te Goes start cursusseizoen Normaal in Zeelandhallen x** OPEN HUIS ZATERDAG A.S. AnneMareL Politie Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. 0® weekblad voor zuid- en noord beveland opMERKelijk in mode r i MET LIVE MUZIEK EN MODEFLITSEN DOOR 2 MANNEQUINS vanaf 10.30 tot 17.00 uur Als lopen moeilijk wordt... GRAND THEATER GOES 01100-15165 IK «Sm l|Hh s1 Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues ROBERTS Woensdag 5 oktober 1994 - 46e jaargang no. 40 Ilaatsteweek PILAAR fl-7 tl III ir Hét adres voor bel! Oll'Jj-'J22b r x. f af Tn.iMi«rr? Ongemakken Geen vaste kern BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Opril Grote Markt 11 4461 AK Goes tel. 01100-31479 F gum VANAF DO. 13 OKTOBER TRUE LIES de nieuwste Arnold Schwarzenegger film Schildersgroep in Magnolia few Programma i ■E HmMI Volksstammen FILMPROGRAMMA VANAF DO. 6 T/M WO. 12 OKTOBER 1994 een hapje en een drankje staan voor u klaar I - Ihi Party en Feeslcenlruin SCHELDEOOIII) Inloop <9 Julia lis ïX Het concert is verplaatst MMMR ft naar de Grote Kerk' Het Souburgs Koper Quintet. (Van een onzer redacteuren) GOES Als het slecht weer is, worden de Aan de westelijke zijde van de tuin staat de muziektent. Achter in het achthoekige bouwwerk zijn bruine zitbanken opgestapeld. Van die banken waarop je vroe ger op school tijdens de gymnas tieklessen moest zitten. "Voordat mensen naar de dok ter gaan ervaart men als 65 plusser vaak allang allerlei ongemakken omdat het lopen en bewegen niet meer zo soe pel gaat", zegt kees Schipper van de Stichting Welzijn voor ouderen. Hij vervolgt: "In de Werkgroep Ouderen Educatie die allerlei kursussen bedenkt voor ouderen kwam men toen op het idee om voor die groep een kursus te ontwikkelen. Het is nu zover dat het pro- De kursus begint woensdag ochtend 5 oktober om 09.30 uur in het gebouw van het Oosterschelde College, Zus terstraat 11 in Goes. De kur sus omvat zes bijeenkomsten en kost 48,00. Gewoonlijk worden die banken op zondagmorgen tussen elf en twaalf uur van de muziektent gedragen en in de tuin gezet. Onder de enorme boom, in de schaduw. Of juist naést de boom, lekker in zonnetje. Afhan- De man blijkt gelijk te hebben. Er staat een bordje op het trottoir langs de Zusterstraat: 'Concert is verplaatst naar de Grote Kerk'. Enkele banken in de Manhuis tuin staan er altijd. Ze zijn niet verplaatsbaar. Ze hebben een originele naam: 'Credit Lyonnais Bank'. Ze doen denken aan de voetbalclub Ajax. Die heeft óók een bank, de ABN/Amro. Maar er is een belangrijk verschil: in de Manhuistuin zit je voor je plezier op de bank, bij Ajax niet. kelijk van de voorkeur van de luisteraars. Vanaf heden zijn kaarten in voor verkoop voor het optreden van Normaal in De Zeelandhallen te Goes. De Achterhoekse groep treedt daar zaterdag 15 oktober a.s. op en in het voorprogramma staat de Bevelandse formatie Surrender. De aanvang van het concert is 20.15 uur. De voorver koop van kaarten geschiedt bij Maar tegenwoordig bestaat de commissie uit J.J. Valkier (voor zitter), J. Lokerse (vice-voorzit- ter), J. Wiebrens, P. Leijs en I. Sinke. Stuk voor stuk muzieklief hebbers, de één van koorzang, de ander van blaasmuziek. blijft het live-optreden. En geble ken is intussen dat Normaal zich dit jaar op zijn veldtochten danig roert. Want al veel zalen gingen compleet plat. De nieuwe hits waren daar mede verantwoorde lijk voor: "Gas d'r bi-j", 't Wurt Tied", "Doe effen Normaal" en niet te vergeten de unplugged CD "Bi'j Normaal Thuus". publiek te presenteren", zeggen de leden. "En verder vullen we het programma aan met gezel schappen van buiten Goes". ten zijn bewust gekomen. Een aantal kwam toevallig langs en is bijgeschoven. De publieke belangstelling voor de concerten is door de jaren heen constant geweest. Altijd liefhebbers. Er is dus altijd een ander publiek. Gelukkig wel". De hete zomer heeft ertoe bijge dragen, dat de aantallen toe hoorders deze zomer de pan uit rezen. Op sommige momenten koesterden zich wel 150 mensen in de schaduw van bomen en gebouwen in de Manhuistuin. "Het was een prachtige zomer", zegt de voorzitter. "Oók voor de Man h ui stu i n-concerten" Het muzikale quintet boeit. Niet zonder reden was het Souburgs Koper Quintet het eerste Zeeuw se gezelschap dat in 1990 ooit live optrad voor de microfoons van Omroep Zeeland. En bij offi ciële uitreikingen van hoge rijks- politie-onderscheidingen. ja, ik ben géén politieagent. Als het even kan, moeten we het voor iedereen leuk blijven hou den". Het Souburg Koper Quintet begint aan zijn slotronde. De Toreador Song, Hava Nagilah, You make me feel so young, It don't mean a thing, Amazing Grace. Tijdens de toegift kijkt de voorzitter een beetje ongeduldig op zijn horloge. Tot 1 uur. En geen minuut langer. Maar het is eigenlijk al een paar minuten over 1 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag zondag14.00 u. woensdag 14.00 u. PPEWISTOPISCHE PPET IN [EN IfEI VAN EEN FAMILIEFILM' In de eerste week van november starten weer meerdere cursus sen aan het A.O.C. Zeeland e.o. Een cursusfolder met een geva rieerd aanbod is verstuurd naar alle agrarische ondernemers. Dit jaar is voor het eerst een geza menlijke folder uitgebracht door alle A.O.C.’s in Zuid-Nederland. De inhoud van de cursussen met de bijbehorende kosten zijn op elkaar afgestemd. De folder is dit jaar kort voor de start van het cursusseizoen verstuurd, waar door u nog beter kunt overzien of u aan een bepaalde cursus kunt deelnemen. Indien u de folder niet heeft ontvangen kunt u deze telefonisch aanvragen bij het A.O.C. Zeeland e.o. Er zijn al veel aanmeldingen voor de cur sussen gewasbescherming, bin nenkort krijgen de aangemelde cursisten bericht over de defini tieve plaatsing. Verschillende cursussen worden in de regio gehouden, zodat u geen lange reisafstanden hoeft af te leggen. Voor groepen cursisten kunnen wij ook bepaalde cursussen "op maat’ aanbieden, informeert u naar de mogelijkheden. Indien u informatie wilt over een bepaalde cursus kunt u kontakt opnemen met het A.O.C. Zeeland e.o., tel. 01100-27203. 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. De beste rol van Julia Roberts sinds •Pretty Woman’ -New York lime- SM WIU»!.. 'M»iÜUMI,CVj Mitfl RiBSH - ÏMN SBK TORMON 3 =5= -«UH -KWI gg Schildersgroep 7-'93 laat werken zien van: Toos van den Boom, Riet Goosen, Zus Keulemans, Joke Kraan, Arja Lammers, Ank van Meer en Mily Vogely. Zij hebben lange tijd lessen gevolgd. Sinds vorig jaar werken zij samen onder de naam "Schil dersgroep 7-'93. Wat in hun ogen in deze groep zo speciaal is, is dat ieder haar eigen stijl heeft. Zij werken met acryl en gouache verf, figuratief en abstract. Zij hebben al eerder geëxposeerd, enkelen van hen ook alleen. Zij nodigen iedereen graag uit naar hun werken te komen kijken in het Gezondheidscentrum "Magnolia", aan de Piet Hein- straat 17 te Goes. De expositie wordt in dat gebouw gehouden van 3 oktober tot en met 30 december a.s. op werk dagen van 08.00-18.45 uur op de 1e, 2e en 3e etage. Het is nu zondagmorgen. Het zou druk moeten zijn in de Man huistuin. Maar dat is het niet. Het is er stil, erg stil. De stilte wordt slechts verbroken door een enkeling, die over het grind loopt en daar verbaasd constateert dat de muziektent 'leeg' is. Hij loopt direct verder, richting het poortje naar de Zusterstraat, zonder aar zeling, met overtuigde tred. Wij erachteraan. 4 ftWatlMyt 1 asm< jzft/i i7>7Z MM/A' de Goese joie de vivre. Vier Trad'ltï© De leden van de Commissie Manhuistuin-concerten zien aan de onwrikbare traditie van tien tallen jaren voorlopig nog geen einde komen. "Toe nou! Er is vol doende gevoel voor traditie in Goes. En er zijn genoeg muziek liefhebbers en er zijn genoeg korpsen en koren. En juist uit die kringen komen de leden van onze commissie voort. Dat zit wel goed voor de toekomst". Aan het eind van het concert stappen de luisteraars bemoe- soort muziek trekt zijn specifieke Spontaan Iietfhahkorc ic ril iq altiiH QQH Vooral de kinderen vinden het optreden prachtig. Tijdens de nummers van het koperquintet De eerste ochtend van de kur sus die de titel "Uit de voeten" heeft meegekregen staat in het teken van de kennisma king, de verkenning van de ongemakken en de rol van beweging in de strijd tegen stijfheid en slijtage. Mevr. J. van Zwieten, consulente van meer bewegen voor ouderen, geeft die ochtend informatie en oefening. De tweede, der de en vierde ochtend komt de heer Poelman, fysiotherapeut, om te leren letten op een goe de houding bij o.a. tillen, opstaan enz. Op de vijfde och tend wordt aandacht besteed aan een veilige leefomgeving, omdat vaak de direkte omge ving belemmeringen en geva ren oplevert. In de laatste och tend gaat een diëtiste in op de relatie tussen voeding en aan doeningen in botten en gewrichten. De kursus wordt in zijn totaliteit geleid door Marleen Ennik. Belangstellen den kunnen zich aanmelden en/of meer informatie krijgen bij het Oosterschelde College, Zusterstraat 11 in Goes. Tele foon 01100-31170. gramma klaar is en we denken dat heel veel mensen daar baat bij kunnen hebben. Bij het ouder worden hoort nou eenmaal dat de soepelheid afneemt en het is prettig te weten hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Het is een heel leerzaam en aktief pro gramma geworden. Ik denk dat de deelnemers er behalve veel van kunnen leren ook veel plezier aan zullen bele ven". De Manhuistuin in Goes. Elke zondag in de zomer (bij goed weer) het decor van een concert door een amateurgezel- schap. Het is stil in de Manhuistuin. De eeuwenoude bebouwing rond de tuin wordt beschenen door een wate rig zonnetje. Het is vijf minuten voor twaalf. Het had al drukker moeten zijn. Het Goese dames-barbershopkoor Quadrophenia. In wille keurige volgorde: Bertha Paauwe, Pauline van den Driest, Albertine Kruijs en Judith Hoefnagels. "In beginsel worden de Manhuis tuin-concerten georganiseerd om de muziekamateurs uit de gemeente Goes ('Groot Goes') in staat te stellen, zich aan het zo'n 100 tot 120 toehoorders. Maar dat is absoluut geen vaste kern", aldus voorzitter Valkier. "Elk koor of korps brengt zijn eigen fans of familie mee. En elk We bezoeken een z.g. Man- huistuin-concert. Want in die Manhuistuin (er schijnen hele volksstammen in Goes te wonen, die nog altijd niet weten waar die mooie tuin te vinden is, hoewel ze hem wekelijks een paar keer op minder dan 10 meter afstand passeren), in die Manhuistuin dus, worden al sinds mensen heugenis in de zomermaanden op de zondagmorgen concert uitvoeringen gegeven door amateurs. Korpsen en koren uit de gemeente Goes, en soms van buiten Goes. Elk jaar van mei tot oktober. Op zondagmiddag. Strikt van 12 tot 1 uur. En geen minuut lan ger. ze naar de kerk. De gezichten van de inzittenden spreken boekdelen. s ze een uur eer der geweeest waren, waren ze vast en zeker binnengestapt wel eens willen optreden. Maar (Qe serie Manhuistuin-concerten van afgelopen zon dag afgesloten). Bertha Paauwe (bas), Pauline van den Driest (lead), Albertine Kruijs (tenor) en Judith Hoefna gels (bariton). Te zamen 'Quadrophenia' vormend. Ritmisch, luchtig, joviaal, soms wat uitdagend: zo zoekt de a capella barbershopmuziek zich een weg naar de luisteraars, door de hele kerk heen. Vier dames slechts, maar ze vullen de kerk helemaal met muziek, met hun stemmen. "I'll never say 'never again' again" en "For the sake of Auld Lang Syne". Staand, spelend met muziek, spelend met hun publiek. En ter afsluiting 'Jazz baby': de dames lijken wel een zingende ballet groep. De stem zingt, en het lichaam zingt mee. de VVV te Goes, de Zeelandhal len, Music House te Middelburg en via de VVV-bespreekburo's. De entree voor het concert bedraagt 17,50, exclusief bespreekkosten. De toernee van Normaal staat dit jaar in het teken van het 20-jarig bestaan. De basis van het succes van Bennie Jolink en zijn maten is en Vi ■y De stichting Welzijn voor Ouderen en het Oosterschel de College gaan in samenwer king met de G.G.D. een kur sus bieden voor ouderen die problemen ervaren met het lopen en bewegen. De kursus is afgestemd op mensen van wie de klachten niet zo erg zijn dat ze al bij de fysiotherapeut of specialist in behandeling zijn. Met informatie en oefe ning hopen de organisatoren de kennis en het inzicht in het lopen en bewegen te vergro ten, zodat er een preventieve werking van uitgaat. Deelne mers leren het bewegen te verbeteren, risico's te verklei nen, op een goede manier te tillen, minder snel te vallen en te leren opstaan. Men durft daardoor weer eerder en meer naar buiten toe en dat bevor dert de sociale kontakten. 1» A A 1< L A TM 1> Het inloop-concert van deze morgen (vrij entree, als altijd) wordt verzorgd door een van de bekendste en beste koper- blaasensembles van Zeeland, het Souburgs Koper Quintet. Tussendoor is er een optreden van het Dames Barbershop Quartet 'Quadrophenia' uit Goes. concerten verplaatst. Dan is, koud 100 meter verderop, de Grote Kerk beschikbaar. Van daag is het heerlijk zacht weer. Maar Erwin Kroll had gerept van 'misschien een beetje regen in de middaguren in het zuiden van het land'. Vandaar de Grote Kerk. Het comité van ontvangst blijkt ook het de organiserende club te zijn: de Commissie Manhuistuin- concerten. Wie tientallen jaren geleden ooit met die serie is begonnen, weet de commissie niet meer precies. Er wordt rond gevraagd. Het is onzeker. A.J. Blok misschien? Het blijft een vraag. *5 vrijdag19.00 u. zaterdag.. 19.00 u. zondag19.00 u. Een nieuw seizoen lezersreizen van de maand begint meteen goed. Twee aanbiedingen voor de Herfstva kantie! Wie in juli niet meer meekon met de superaan bieding drie dagen Parijs met of zonder Euro Disney, krijgt opnieuw een kans: Deze topper gaat van 17 tot 19 oktober 'in de herhaling'. Een dagje Archeon - het themapark in Alphen a/d Rijn - is een andere leuke onderbreking van de Herfstvakantie. Kijk snel op pagina De speaker van het koperquintet legt het verzameld publiek uit, dat in de allervroegste opera's nooit tegelijkertijd werd gezon gen en gespeeld. Dat maakt het in de 20e eeuw voor blaasen- sembles gemakkelijk om origine le 'operamuziek' te spelen. Het wordt muziek uit 'Órfeo' van Monteverdi. Het publiek is muisstil. De tonen van het koperquintet komen in de Grote Kerk prachtig tot hun recht. Er zijn veel luisteraars komen binnenlopen. De mees- Barbershop Na 'Tanti Affetti' (Rossini) en de 'Three Country Suite' (Moon) verschijnen de frisse, vrolijke dames van het barbershopkoor- tje. Na de Souburgse distinctie nu dames in jeansbroek, jeansblou- se, roze schoentjes, roze hals doekjes en bijkleurende oorclips. digd de kerk uit. Vóór de kerk stopt een bestelbusje. Van een bedrijf uit Gouda dat iets in kip pen doet. Vier volwassenen en zeker vier kinderen zitten in het moesten ze gehoorzaam stil- busje. Ze vragen de weg. zwijgen, nu mogen ze mee klappen en spontaan genieten. Maar tegelijkertijd kijken "De kinderen gedragen zich doorgaans voorbeeldig", zegt de Hè' jammer. Als voorzitter. "Zowel hier als in de Manhuistuin. Ja, af en toe is er wel eens een 'los'. Dan zou ik i At SLMJiiiiJClil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1