YE 20.’5 05» 075 Yerseke Handel DOMI NICUS 20.’5 WISSE BV 01100-27072 RUIMTE of garagebox in Goes zr 1495 OPSLAG 10“ I echte, (poetmmv/ ml ofir WARMTECENTRUM ZEELAND OOK VOOR AL UW SIERBESTRATING EN TUINHOUT Johnnie Walker red label Sandeman Sherry bij: KORSTAN JES GROENTE EN FRUIT Oostsingel 50 - Goes - 01100-27777 0,7 liter "-fj) I RIOLERING VERSTOPT? 2.75 1.95 I WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND SLIJTERIJ - WIJNKOPERIJ SOEPGROENTEN MA. T/M VR. VAN 07.30-17.30, ZATERDAGS VAN 08.00-13.00 UUR B0UWMATERIALENHANDEL/B0UWMARKT VOOR DE PROFESSIONELE ZELFBOUWER 5B0MSH I I tko^L- Weg en Waterbouw Bezoek nu de grootste haarden- en kachelshow van Zeeland f Woensdag 21 september 1994 DE BEVELANDER 2 Wandtegels U bent van harte welkom tijdens ons St. Maartensdijk Goes Zierikzee FOTO VERSCHOORE - Kruisvereniging Rondom de Oosterschelde - Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland 1 i A me ja® - Wijkgebouw Jannewekken 10 101- In: - Centrum Thuiszorg Dr. Tazelaarstraat 1 - Wijkgebouw Beukenstraat 6 Dujardin Vieux Blauw Onze hogedrukmachine staat voor u klaar! Op 27 september 1994 van 14.00 tot 17.00 uur. Voor informatie over en demonstraties van diensten en produkten. Wij hopen u te zien>op dinsdag 27 september. Een greep uit ons assortiment: Drainage materialen Rioleringsmaterialen PVC, PP en HPE Persleidingen Kolken en Putten Afscheiders en Septictanks PVC en HDPE folie en Weefsels Draad- en Gaasmaterialen R.V.S. en Therm. Verz. Staal Tropisch Hardhout Verduurzaamd Hout Bezaagd Hout Wegbebakening We hebben héél wat in huis, compleet met de nodige adviezen m.b.t. toepassingen, technische oplossingen of alternatieven. Dakbedekking Gipsplaten Veluxdakramen Lichtkoepels Golfplaten Gereedschappen Verf Folies - Stichting Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk Noord-Zeeland - Stichting Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk de Bevelanden Betonnetten Zand/Grind Sanitair Vloertegels Tuinbestrating enz. enz. Inzenden maandagmorgen vóór 8.30 uur. Hout Plaatmateriaal PVC Isolatie U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: ZUIDWEG l/l/e komen er aan 01100- 16806 (16524) Olifant Jonge Jenever •g o «j o CL 250 gram INSTALLATIEBEDRIJF E.B.-Go Tel./fax 01140-21227 Gevraagd: 40 m2 Westhavendijk 3, tel. 01100-28052 Route volgen A.N.W.B. richting Wilhelminadorp gsiw I |BB! «Bllli BIBS® |||||||B||: T ,,ts Electra Goten Ytong blokken Kalkzandsteen ONTWERP-LOZINGS- VERGUNNING/ONTHEFFING VWWZ VERKEERSBESLUITEN Donderdag, vrijdag, zaterdag Ze zijn er weer de zoete WITTE DRUIVEN Rosaki's, 1 kg Sper?® SHEC& ■a&SF,.. I 992 Rellervom Heissen Stein Q.b.A. Een frisse vriéndelijke fcwaliteitswijn. Het is een ‘Encugerabfiillung’, dus flegarandeerd q- goed. VW ”3 Keuze uit 75 modellen gashaarden, houtkachels, inbouwhaarden en gevelkachels. Dimplex electrische schijnvuren en kachels speciaal voor schoorsteenloze woningen, met sfeervol oplaaiend houtvuur. Div. accessoires rondom de open haard, zoals haardstellen, vonkenschermen - zowel zwart als messing. Schoorsteenveegsets, glas, koord, lijm, verf, kit etc. Open haarden in div. modellen. Stijlschouwen die uw kachel en interieur nog meer sfeer verschaffen. Kom dus nu naar de grootste kachelzaak van Zeeland ^A®"" HOUTHANDEL DE JONGE Nijverheidsstraat 35 's-Heer Arendskerke 01106-3700 Industrieterrein Eindewege MM» B 11 lllli DUJARDIN x □c open huis O|||; Achterweg 4 4521 CA Biervliet 1 itfïlMlH UI Mi. Korte Kerkstraat 8 GOES Tel 01100-16119 4 f Breeweg 128,4401 BS Yerseke Tel.: 01131-2336/06-52770732 Fax:01131-3621 Tel: 01152-2000 TERNEUZEN VLISSINGEN De Bevelander maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage 170.025 exemplaren. Direktie: J.A. Kopmels Redaktiekopij: Redaktie: H.A. Meijer Druktechniek: Offset 01180-34225 01150-21575 01184-14081 Administratie en advertenties: Voorstad 24 - Postbus 5, 4460 AA Goes. Telefoon 01100-14110. Advertentieprijs 88 ct per mm. Voorpagina 5x tarief. Ingezonden mededelingen 21/zx tarief. Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Kontrakttarieven op aanvraag. Uitgave: Uitgeverij De Bevelander B.V. Voorstad 24 - Postbus 5, 4460 AA Goes Telefoon 01100-14110 Telefax 01100-28361 Oplage: 37.500 ex. GOES GROTE MARKT 7 01100-16159 HULST ’s-GRAVENHOFPLEIN 8 01140-16162 MIDDELBURG LANGE GEERE 28 NOORDSTRAAT 6 SCHELDEPLEIN Advertentiemateriaal: Schone afdrukken, tekeningen, foto's en dergelijke. Inzenden maandag vóór 17 uur. Advertentievertegenwoordigers: H.P. Mallekote - 01102-42535 P.M. Karman-01196-13394 I t tl p.lsfotOS Dn.-kt klaar 25?5 W'" ■™'"888!8| Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveïand maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 9 augustus 1994 is een aanvraag ontvangen van BP Nederland B.V. te Hoolddorp, voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het BP tankstation aan de Rijksweg A58 te Krabbendijke, alsmede de bijbeho rende ontheffing op basis van de Verordening waterke ring en waterbeheersing Zeeland. Het betreft een lozing op oppervlaktewater van de zuidelijke wcgsloot langs de A58. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning/ont- heffing onder voorwaarden te verlenen. Ter inzage De aanvraag, de ontwerp-besluiten en andere bijbeho rende stukken liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage: op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen; op de secretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Binnen vier weken na vandaag kan een ieder tegen de ontwerp-besluiten bij ons bestuur schriftelijk bedenkin gen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen vier weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 01100-41268), vooreen ieder gelegenheid tot een gcdachtenwisseiing over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Goes, 21 september 1994 Het dagelijks bestuur voornoemd. ir. P.J. Gruijtcrs, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveiand deelt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende mee. Met het oog op het verkeersgebruik is een verkeers- besluit genomen, nr. 3143/94a, betreffende de De Puyeweg in de gemeente Goes. Dit verkeersbesluit houdt in dat de De Puyeweg afge sloten wordt voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouw- en bestemmingsverkeer, voor het verkeer komende vanaf de 's-Heer Hendrikskinderendijk in de richting van de Comelisweg. Met het oog op de verkeersleefbaarheid van aangren zende bewoners is een verkeersbesluit genomen, nr. 3158/94a, betreffende de Plasseweg in de gemeente Reimerswaal. Dit verkeersbesluit houdt in dat de noordelijke tak van de Plasseweg ter plaatse van de aansluiting van de Havenoordseweg afgesloten wordt voor motorvoer tuigen en dat de voorrangssituatie gewijzigd zal wor den. Met het oog op de functie van de weg is een ver keersbesluit genomen, nr. 3l59/94a, betreffende de Oude Dijk in de gemeente Kortgene. Dit verkeersbesluit houdt in dat de geslotenverklaring voor motorvoertuigen, die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 20 km per uur, opgeheven wordt en dat het verbod links en rechts afslaan op de aanslui tingen van de Prinsendijk, de Schapendijk en de Erreboudsweg opgeheven wordt. De verkeersbesluiten en alle ter zake zijnde stukken lig gen met ingang van 21 september 1994 gedurende zes weken ter inzage op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100- 41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuurs recht kan iedere belanghebbende tot het einde van de hiervoor Vermelde termijn tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8, 4461 SX Goes. Het besluit wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht, tenzij met toepassing van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening en hierop positief is beschikt. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de president van de Arrondis sementsrechtbank, postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Goes, 21 september 1994 Het dagelijks bestuur voornoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris ^'"«ronioiinud B JtiltTclinoMf 1992 I M»l M«H«r Thuxji» WH (Uw k - ANNO IMI - I w- F. mak iiuim 'Van zulke prijzen krijg je desmaakIe pakken X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 2