Provincie Zeeland Strooptochten egl/ervoer IciTpcnicr GPdl/tf O Personeel WAAROM VOOR U GEEN 27% BESPARING!! 111 m \vwv Ruim 8,6 mln. voor stads- en dorpsvernieuwing Oosterschelde College Banen op de weg COMMISSIES Bekendmaking 2 De Kogge Nautische Opleidingen Anti-discrimininatie De Manteling VOORLICHTING VERDIEN NU NOG MEER GELD VERVANG DAAROM NU UW CV KETEL BEKIJK ZELF WAT VOOR U MOGELIJK IS ^26^^ BOVENDIEN BETAAL-VOORDEEL U hoeft niet alles direct te betalen. PARTTIME-VERKOOPSTER(m/v» MUZIEK- 4^4. HINDER (HULP)CONCIERGE M/V VAARBEWIJS en MARIFOON Woensdag 21 september 1994 DE BEVELANDER 17 Provincie Zeeland Verkeersbesluit 1 77 Ir i Directie Milieu en Waterstaat Criteria Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 INSPRAAKVERORDENING/ SUBSIDIEVERORDENING DORPSVERNIEUWING 1994 Goes/Kloetinge Lewestraat 43 4481 BC Kloetinge Telefoon 01100-13720 Gesubsidieerde opleidingen voor het MIDDENSTANDSDIPLOMA 1- of 2-jarige cursus ONDERNEMERSDIPLOMA IMKO-MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL If JLJLH I Gemeente Wissenkerke 1 Ruil nu uw CV ketel in en bespaar nog deze winter meer dan 27% op uw stookkosten. Dat scheelt u honderden guldens per jaar. Een bedrag dat door de voortdurende stijging van de gasprijs nog verder gaat oplopen. ZETSEEN ANDERE BRIL OP! A Sluiting gedeelte Klaphekkeweg voor motorvoertuigen z( W? BOUWPLANNEN Chauffeurs m/v De provincie krijgt van het rijk jaarlijks een bedrag om te besteden aan stads- en dorpsvernieuwing. Het geld wordt uiteindelijk door de gemeenten uitgegeven, maar de provincie is budgethouder en bepaalt hoe de middelen worden toegewezen. Vlissingen, Middelburg en Zierikzee vallen buiten deze regeling omdat zij rechtstreeks van het rijk geld ontvangen. organiseert eind september weer cursussen in Wemeldinge, Zierikzee en Ossendrecht ji.la i Abdij Nieuws Met de werkzaamheden in Kamperland is inmiddels een begin gemaakt. afd.R.E.C. HUIDIGE KOSTEN BESPARING BESPARING Ruil daarom nu uw CV ketel in. Het Groene Woud 1postbus 165, 4330 AD Middelburg qtr* O COLIJN I 1 zZ.l ..ujjn fa... Sportduikers blijken in de Zeeuw se wateren steeds vaker op strooptocht te gaan naar kreeft en vis. Beroepsvissers zijn hiervan de dupe. Niet alleen hun vangst wordt gestolen, ook de fuiken ra ken vaak onherstelbaar vernield tij dens de diefstal. Het heeft de vissers al duizen den guldens aan vistuig ge kost. In 1994 is zestien maal proces-verbaal opgemaakt. Dit jaar is de politie tot heden 14 keer verbaliserend opgetre den. De politie te water betrapte in au gustus op de Oosterschelde sportduikers die doken in het "Gat je van de Bol", een verboden duik- plek. Tijdens het onderzoek bleek dat op deze plaats veel kreeftstro- Op grond van de duiksportveror- dening Zeeland verstrekken GS duikvergunningen. Van sportdui- kers die zijn betrapt op stropen, wordt de vergunning ingetrokken. Stropers zonder duikvergunning komen bij de provincie op de zwarte lijst. Komen ze alsnog een duikvergunning aanvragen dan krij gen ze nul op het rekest. Informatie bij Joop van Gijs, tel. 01100-3 18 34, Goes, Piet Heinstraat 2b. perij wordt gepleegd. Nadien ont dekte de politie in Tholen ook sportduikers die ter hoogte van Strijenham dingen deden die wei nig met sport te maken hebben: zij gingen te water waar vistuigen lagen. Dat is verboden, er mag niet worden gedoken binnen een afstand van 25 meter van uit staand vistuig. Voordat de duikers werden aangehouden, gooide één nog snel een net met kreeft in het water. Tegen deze uit België afkomstige duikers is niet alleen proces-verbaal opgemaakt; ook hun duikuitrusting is in beslag genomen omdat ze bij controle tegenwerkten. Toeval is het niet dat de daders Belgen waren. Uit de administratie van de provincie blijkt dat ruim tachtig procent van de overtredin gen op naam komt van onze Zui derburen. Het gedrag van dergelijke "sportduikers” benadeelt de hele groep. Het zou er toe kunnen leiden dat het aantal duikgebieden in de Ooster schelde steeds verder wordt ingeperkt. Informeer ook naar praktijktraining aan boord van ons zeilschip "COMPAEN DE KOGGE" (ligplaats Tholen) Zo kan de gemeente Terneu- zen rekenen op een bijdrage van bijna 2 mln.: rond de 1,5 mln. is bestemd om de verpaupering van het Arse- naalgebied in de binnenstad aan te pakken door het verbe teren van woningen en infra structuur en het verplaatsen van bedrijven. Voor de Smidswal komt een bij drage van ruim 173 duizend gul den. Hier moeten een aantal wo ningen worden aangekocht en gesloopt voordat nieuwbouw kan plaatsvinden. Voor de sanering van machinefabriek Hoornaert ont vangt de stad bijna 1,5 ton. Goes ontvangt een bedrag van te gen 1 mln.: ruim 668 duizend gulden is bestemd voor het op krikken van de Nieuwstraat/West- wal. Ondermeer de bedrijfspanden van verhuisbedrijf Geitenbeek moeten worden aangekocht. Na sloop en herbestrating volgt in dit gebied nieuwbouw. In de Schil derswijk zijn een aantal flats toé aan een opknapbeurt; andere flats Voor de stads- en dorpsvernieu wing in Zeeland is voor de jaren 1994 en 1995 bijna 17 mln be schikbaar. De helft van het bedrag is door de provincie 'doorgesleu teld' naar de gemeenten. Het res terend bedrag blijft in een provin ciale pot. Hierop kunnen gemeenten een beroep doen voor speciale projecten. Tot 1 april van dit jaar hebben gemeenten 84 projecten ingediend. GS hebben 49 projecten gehonoreerd. moeten plaatsmaken voor laag bouw. Voor deze klus is een bij drage beschikbaar van bijna drie ton. De per 1 januari nieuw te vor men gemeente Noord-Beve- land kan eveneens een bedrag van tegen de miljoen gulden tegemoet zien. De bedragen zijn nu nog toege kend per afzonderlijke gemeente: bijna zeven ton voor Wissenkerke en drie ton voor Kortgene. Een half miljoen gulden is bestemd voor de Veerweg en de Noord- straat in Kamperland. In beide woonstraten zitten veel bedrijven en er zijn haltes voor het open baar vervoer. Er komt een nieuwe asfaltverharding en een voetpad; de aanleg van parkeerhavens, wegversmallingen en asversprin gingen is bedoeld om de veilig heid van voetgangers en fietsers te vergroten. Er komen nieuwe huizen aan de Noordeindstraat en Middenstraat in Wissenkerke. Voor de sloop van de huidige panden op die plek is een bijdrage van bijna twee ton bedoeld. De bijdrage aan de ge meente Kortgene is bestemd voor herinrichting van de Havelaar- straat en Oosthavenstraat in Co- lijnsplaat. De gemeente Axel wil de beton- wijk-oost in Axel aanpakken. De 120 zogeheten betonwoningen uit de jaren vijftig moeten plaatsma ken voor 86 woningen in de socia le huursector en 14 woningen in de vrije sector. De technische staat van de meeste huidige wo ningen is redelijk tot slecht; voch tigheid is het grootste euvel. Axel kan voor deze werkzaamheden re- Maandag 26 september, aan vang 13.45 uur, vergadert de statencommissie voor alge meen bestuur in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: positie Goeree- Overflakkee, concept algemene subsidieverordening, oprichting stichting Vutfonds overheid, voor beelden produktbegroting, begro tingswijzigingen, stadswachten project, budget economische promotie, project Duurzaam veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen, pro ject Vrijheid, Verdraagzaamheid en Antiracisme, wijziging monu mentenverordening, toevoeging vier ton aan het monumenten fonds, grondwaterheffingsverorde- ning, bijdrage voor opstellen ge- biedsperspectief wel Zak van Zuid-Beveland, verhoging begro tingspost emancipatiefacetbeleid 1995, bijdrage overdracht beheer woonwagenstandplaatsen naar woningbouwcorporaties, steun produktie AMS in Cadzand; voor stellen voor subsidie aan anti-dis- criminatiebureau, festival cultureel gekleurd, bevrijdingsfestival Het geld dat overblijft, ongeveer 1 mln, houdt de provincie achter de hand voor mogelijke bedrijfs- verplaatsingen. 1995, Zeeuws Biologisch Muse um, Stichting Regionale Geschied beoefening en de Regionale Stich ting Monumentenwacht. De vergadering van de staten commissie is openbaar en be gint met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan op die manier de statenleden op de hoogte brengen van zijn of haar mening over een van de onderwerpen op de agenda. De agenda en bijbehorende stukken van de commissiever gaderingen liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Mid delburg. Bij de toekenning van de bedragen gelden voor de provincie de vol gende criteria: mate van achter stand in stads- en dorpsvernieu wing, uitvoerbaarheid van het project, urgentie, maatschappelijk rendement (zo wordt bij gelijke ma te van achterstand voorrang gege ven aan de sanering van een milieu- hinderlijk bedrijf boven andere gebouwen), sobere en doelmatige uitvoering, gemeentelijk aandeel in de kosten, het toepassen van ande re rijks- en provinciale regelingen en de relatie met het provinciale beleid. De Provinciale Planologische Commissie vergadert donder dag 29 september, aanvang 10.00 uur, op het adres Groenmarkt 13 in Middelburg. De bijeenkomst is openbaar. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: ontwerp landinrich- tingsplan ruilverkaveling Oud-Vos- semeer, concept handleiding be stemmingsplannen buitengebied, concept beleidsplan Oosterschel de 1994 met antwoordnota. Zienswijzen Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld van het ont- werp-besluit kennis te nemen en zijn/haar zienswijze om trent dit ontwerp tot uiterlijk 20 oktober 1994 mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij de hoofdingenieur- directeur van de directie Milieu en Waterstaat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge bracht, na afspraak (tel. 01180-31723). Stuur uw (korte) sollicitatie vóór maandag 26 Sept a.s. naar: Oosterschelde College, Postbus 2102, 4460 MC GOES (zet linksboven op de envelop: soflibitati:e). Belangstelling? Bel voor inl. en inschr. tel. 01647-3594 of fax 01647-3089 Burgemeester en wethouders van Wissenkerke maken bekend dat door de gemeenteraad op 29 augustus 1994 zijn vastgesteld: a. de Inspraakverordening en b. de Subsidieverordening dorpsvernieuwing 1994. De verordeningen liggen voor een ieder kosteloos ter inzage ter gemeentesecretarie en treden in werking op 29 september 1994. Wissenkerke, 21 september 1994 Burgemeester en wethouders voomoemd, P. Wisse, wnd. burgemeester J. Quist, secretaris Inlichtingen en aanmelding: N. Eversdijk, v.d. Biltlaan 25, 4421 BB Kapelle Tel. 01102-42209 of 01726-19255 kenen op een provinciale bijdrage van ruim 540 duizend gulden. Voor verhuis- en inrichtingskosten van de bewoners in de betonwijk kan de gemeente een bedrag te gemoet zien van 260.000,-. Andere bedragen die zijn toege zegd zijn: Borsele 169.050,-, Brouwershaven 84.250,-, Hontenisse 175.000,-, Oostburg 471.118,-, Reimerswaal 190.000,-, Sas van Gent 258.000,-, Tholen 410.000,-, Bruinisse 83.647,-, Domburg 298.000,-, Hulst 304.860,-, Kapelle 171.442,-, Mariekerke 160.000,-, St. Philipsland 159.348,- en Sluis 41.000,-. Het Anti-Discriminatie Bureau Zee land krijgt voor 1995 een eenmali ge subsidie van 40.000,-. Het geld moet worden besteed aan onder meer voorlichting, preventie en het opbouwen van kader. Tot en met 1994 kreeg het bu reau jaarlijks een bedrag van 25.000,- van de provincie. De rest van de begroting kreeg het bureau rond door bijdragen van de gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. Aan de jaarlijkse subsidie van de provincie komt nu een eind omdat al eerder was afgesproken dat uitvoerend werk, zoals bijvoorbeeld klachten behandeling, voor rekening is van de gemeenten. Maar preventie en dergelijke ziet de provincie als haar taak. Vandaar deze eenmali ge subsidie voor 1995. Over het toekomstig beleid van het bureau vinden op dit moment gesprekken plaats tussen het bu reau, de provincie en de subsidië rende gemeenten. In het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle is vanaf zaterdag 24 september de tentoonstelling "De Manteling, een verleden met toe komst” te zien. De Manteling is het bos en de bin- nenduinrand tussen Domburg en Vrouwenpolder. Bezoekers van het museum krijgen informatie over de natuur- en cultuurhistorische waar de van het gebied. Ook is er een selectie van botanische illustraties van H. Kooger te zien. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 19 maart. De openingstij den van het museum zijn: zaterdag en maandag van 13.30 17.00 uur, zondag en dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Kapelle Telefoon 01107 - 1655 Als u voor 1 oktober een nieuwe ketel bij ons bestelt ontvangt u nog een leuk bedrag voor uw oude ketel terug. Dat is mooi meegenomen. Vervang daarom nu uw CV ketel en profiteer van deze aanbieding. Bel snel voor een afspraak en tel. 01100-13720. LET OP: Deze aktie is tijdelijk en geldt tot 1 december 1994 van een Uw oude C.V. Gasverbruik m3/jaar Gasprijs 0,48 Rendement nog 70% 320,- 403,- 492,- 576,- 655,- 1500 m3 2000 m3 2500 m3 3000 m3 3500 m3 BESPARING oplopend in jaar 2000 HR ketel Gasprijs 0,80 Nieuwe C.V. VR ketel Gasprijs 0,48 Rendement 80% 89, 120, 150, 180, ƒ210, Nieuwe C.V. HR ketel Gasprijs 0,48 Rendement 92% ƒ219, 277, 332, 391, 448, Afhankelijk van de benodigde CV-capaciteit kunt u nu uw nieuwe CV betalen met een bedrag van slechts 50,- tot 100,- per maand. Op die manier gaat u met uw besparing al een groot deel van uw nieuwe ketel betalen. Dat is prettig voor uw huishoudbudget. Lampenier is een grote landelijke winkelketen met meer dan 70 vestigingen. Voor de vestiging in Goes (Ganzepoortstraat 16) zoekt Lampenier een representatieve U heeft bi/ voorkeur winkelervanng en bent woonachtig in de direk- te omgeving van Goes. Lampenier zorgt voor de nodige vakkennis middels een opleiding en instructie. U wordt door een hecht team van collega's mgewerkt. Voor meer informatie kunt u bellen met de filiaalhouder: de heer U. de Vriend (tel. 01100-50544). Ook kunt u schrifteh/k solliciteren door een bondige sollicitatiebrief te schrijven: zo mogeli/k voorzien van pasfoto en deze te richten t.a.v. Lampenier: de heer U. de Vriend: filiaalhouder, Ganzepoort straat 16, 4461 JZ Goes. De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om een verkeersbesluit te nemen tot sluiting van een gedeelte van de westelijke parallelweg (Klaphekkeweg) van de provinciale Goes- Zienkzee (N256) voor alle motorvoertuigen in beide richtingen, uitgezonderd motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Het betreft het gedeelte tussen de aansluiting Blauwe- wijk en de Langeweg. Het verkeersbesluit wordt genomen in verband met de onveilige verkeerssituatie op de Klaphekkeweg, met name voor fietsers. De maatregel beoogt het weren van sluipverkeer dat de hoofdrijbaan mijdt vanwege filevor ming e.d. Doe er iets aan! De Nederlandse Stich ting Geluidhinder helpt bi| het vinden Ter inzage Het ontwerp-verkeersbesluit ligt vanaf 22 september 1994 gedurende 4 weken ter inzage: - in het kantoor van de provinciale directie Milieu en Waterstaat, Het Groene Woud 1, Middelburg; - in het regiokantoor van genoemde directie te Goes, Kloetingseweg 46. Cursussen ENGELS in GOES Eind september beginnen in Wijkgebouw "De Spinne", De Spinne 1401, weer onze avondtaalcursussen. Er zijn cur sussen voor beginners en cursussen voor tweedejaars. De nadruk ligt op het leren spreken en verstaan, dus weinig schriftelijk huiswerk. De cursussen bestaan uit 24 lessen van 1 uur. Lesgeld 42,50 per maand of 225,- ineens. Geen inschrijfgeld! Inl. en opgave bij: mevr. I. Kuipers, tel. 05910-32222. CAPTAINS CHOICE - erkende en gediplomeerde docenten - degelijke begeleiding - ontspannen sfeer - hoog slagingspercentage ‘oplossing voor alle vor- men van lawaai in en om 'hu.s NSG Postbus 381, 2600 AJ Delft 1 VjkJ Vestigingen in: Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apel doorn, Doetinchem, Eindhoven, Geleen, Goes, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hoogeveen, Nieuwegein, Nijmegen, Oldenzaal, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg en Venlo. Aangevraagde bouwvergunningen 9 september 1994: Westhavendijk 20/22 te Kamper land: verbouwen woning en plaat sen schuur 13 september 1994: Sophiastraat 13 te Kamperland: bouwen garage Meldingen van bouwvoornemens 14 september 1994: Wijtvlietstraat 22 te Wissenkerke: plaatsen tuinhuisje Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. .a' Sportduikers aan de oever van de Oosterschelde. Voor diverse transportbedrijven op Zuid-Beveland en West-Brabant zoeken wij chauffeurs die ervaring hebben met trekker-oplegger en/of combinatie. Het betreft zowel nationaal als internationaal werk. Wegens uitbreiding van onze activiteiten en een toenemend aantal cursisten zijn wij op zoek naar een - belangrijkste taak: kantinewerkzaamheden - voor 23-27 uur per week (voornamelijk in de avonduren) - Indiensttreding zo spoedig mogefijk - werkzaamheden op diverse focaifes in Goes T - wij organiseren ook veel, activiteiten voor specifie ke doelgroepen (waaronder vrouwen en allochto- nenj; gefet op de samenstelling van ons personsëfe- bestand verzoeken wij belangstellenden uit déze doelgroepen nadrukkelijk om te solliciteren. 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17