SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT ZATERDAG 24 SEPTEMBER Boudewijn Rooze van Zorgvlied winnaar 's Landswelvarentrofee Ass. kantoor Huyzen sponsort junioren-team Blauw-Wit Assurantiekan toor Huyzen houdt zich bezig met de nieuwste ont wikkelingen op het gebied van verzekeren, financiën, hypotheken en sparen, en pro beert hierbij zoveel mogelijk persoonlijke service te geven. Het juni orenteam van korfbalvereni ging Blauw-Wit is dezer dagen door de heer Huyzen in een mooi pakje gestoken (staand v.l.n.r.) Tony Huyzen (sponsor), Jeroen Rijk, Arnold Flipse, Miranda Wagenaar, Edwin Bommeljé, Kantaria 1 kampioen zomer-dartcompetitie 25 September "Open Zeeland" in Kapelle de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland 15 Woensdag 21 september 1994 DE BEVELANDER 'i Zilveren schooljubileum Juf de Wit Winter- kinderkledingbeurs Zilveren Bisonspeld Kinderateliers te daar S.S.V. C1 Mó bij Razzmatazz ÉÉN DAG SNUFFELEN IN DE ZEELANDHALLEN IN GOES Openingstijd; ZA 9-17 uur Kraanverhuur 01640-57521 INFOLIJN 01640-35916 Kapasi v.v. Arendskerke Verkeer en vervoer v.v. Bevelanders Jubileum Zoeklicht Rozenkruisers Zangdienst Kapelle v.v. Wemeldinge k.v. Blauw-Wit Kinderkleding- en speelgoedbeurs v.v. Kapelle De andere dienst 16e Manhuistuin concert Zeeuwse Onderwijsdag in het teken van Milieu Bedrijfsvoetbal en volleybal SSV'65 Luctor '88 Burgemeester Goes voorzitter Prov. VVV s.v. Robur Gemeenteraad Borsele nu ook op lokale omroep v.v. Goes Boodschap van dromen Jamsessie Senioren-bingo Prijsklaverjassen Evangelisatie-avond in De Levensbron NCVB Kamperland Met hart en ziel Open Huis Bonte Koe Op zondagmiddag 25 sept. orga niseren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils weer de gezellige open huismid- dag in De Bonte Koe op de Beestenmarkt in Goes. U bent er van harte welkom vanaf 14.00 uur en deze middag duurt tot 16.30 uur. Er is volop gelegen heid voor een gesprek, ook voor een evt. persoonlijk gesprek met een pastor/dominee. Tevens staat ook elke donderdagoch tend de deur van De Bonte Koe open tussen 10.00 uur tot 11.30 uur voor het drinken van een 1 1 Begin september was De Werkgroep Bijzondere Aktivi- teiten organiseert op dinsdag 27 sept. en woensdag 28 sept. a.s. een winterkinderkledingbeurs in buurthuis "de Pit". Er is ook gele genheid voor in- en verkoop van speelgoed. Innemen van kleding op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Verkoop van kleding op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. De heer M.L. de Jager is dezer dagen onderscheiden met de Zil veren Bisonspeld in verband met zijn 25-jarig jubileum in dienst van Perfecta in Goes. De heer De Jager heeft afgelopen jaren een belangrijke bijdrage gele verd aan de opbouw van de research en is dan ook manager van deze afdeling en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe produkten. In het hoofd kantoor werd hem verder een receptie aangeboden. In de eerste week van oktober gaan de kinderateliers bij het Oosterschelde College weer van start. Op woensdagmiddag 5 oktober kunnen zowel de 6 t/m 8- jarigen, als ook de kinderen van 3 tot 12 jaar weer terecht om hun kreatieve talenten uit te leven en verder te ontwikkelen. De kinder ateliers worden gehouden in het gebouw van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 in Goes. De kosten bedragen Niels Paardekoper en René (trai ner). (Zittend v.l.n.r.) Nicole Ver- schuure, Mieke de Visser, Lesley Een opmerkelijke prestatie daar traditiegetrouw de betere darters uit Walcheren komen. Kantaria I komt uit Kapelle en is sinds 2 jaar ondergebracht in de kantine ken? Want u zult versteld staan van de sfeer die er op zo'n dag heerst en constateren dat darts een heuse sport is. Kantaria I bestaat uit: Hennie de Groot, Eric Pieters, Simon Sij- brands, Ron van den Hoven en Kees van den Berk. 11.15 EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 22 T/M 29 SEPTEMBER 1994 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 24 sept.: Grote Kerk, 20.00 uur: Coronations Anthems en Magnificat door Zeeuws Vocaal Ensemble, Roosendaals Kamerkoor, Maria Magdalena Cantorij, o.l.v. Kees van Eersel. 24 sept.: Ambachtscentrum, 14.30 uur: "Wat 'n schat", voorstelling door poppentheater 'Sim Bolus" uit Goes. 25 sept.: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert Souburgs Koper Quintet/barbershopkoor "Quadrophenia 27 sept.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 28 sept.: Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 28 sept.: Ambachtscentrum, 14.30 uur: "Wat 'n schat", voorstelling door poppentheater "Sim Bolus" uit Goes. VERWACHT: 10-16 okt.: Litouwse week met optredens van zangkoor, poppen theater en jeugddramagroep. 13 okt.: Litouwse Avond in 'Prins van Oranje' (20.00 uur). In kleintheater Razzmatazz te Souburg speelt zaterdagavond 24 september Mó. Het gaat om een groep waarvan leden woon achtig zijn in Zuid-Beveland en die muziek brengt uit Portugal. Men speelt zowel traditionele als eigen muziek. Aanvang 21.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via tel: 01100 - 30168. Ze kosten 12,50. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). september: Lunchcafé: Pastels van J. van der Velde, (info: 01100- 28795). t/m 24 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Stilte over Zeeland, de wereld van Johan Melse", grafiek van Johan Melse (info: 01100-28883). t/m 2 okt.: Galerie 'Mi Parti': 'Interior', IKAT-weeftechnieken van Edwig van Cauteren en meubelobjecten o.m. Berend Peter (info: 01100-31819). t/m 8 okt.: Galerie "De Hoekweide": Papier maché objecten, gemeng de technieken, olieverf en klein werk, grafiek van Benjamin Royaards (info: 01198-1152). t/m 8 okt.: Galerie van den Berge: Werk van Rombouts Droste (info: 01100-50499). t/m 8 okt.: De Cilinder, Sint Maartensbrug: "Let's meet half-way" van Rombouts Droste (info: 01100-12227). t/m 23 okt.: Galerie "De Hoekweide": Zee-landschappen van Antoine Mes (info: 01198-1152). Na de zomervakantie, is vrien denkring Kapasi op 3 sept. j.l. weer van start gegaan met zijn dans- en ontmoetingsavonden voor alleenstaanden. Voornoem de avond werd druk bezocht, er was sfeer en gezelligheid. Zater dag 24 sept. organiseert Kapasi weer zo'n dans- en ontmoetings- avond in wijkcentrum De Spinne te Goes-Noord. Leeftijd vanaf 25 jr. Aanvang 21.30 uur. Voor meer informatie: tel: 01100 - 30616. Programma zaterdag 24 sep tember: 2e klas A. Een thuiswed strijd voor 's-H. Arendskerke I en dat tegen Altena I uit Noord-Bra- bant. Een tegenstander die we niet kennen, maar zeker niet moeten onderschatten. Aan vang 14.30 uur Sportpark 's-Heer Arendskerke. Res. 1e klas: 's- Heer Arendskerke 2 - Kloetinge 3, 12.45 uur; Kruiningen 2 - 's- Heer A. Kerke 3 12.45 uur. S.S.V. 65 4 - 's-Heer A. Kerke 4 12.45 uur. Nieuwe leden en/of donateurs zijn welkom via telnr. 01106-2272 (secr.). In de bibliotheek te Yerseke vindt vandaag, woensdag 21 septem ber, de overdracht plaats van een set boeken over verkeer en vervoer. Het is een schenking van Veilig Verkeer Nederland waarmee men met name de jeugd beter wil informeren over verkeer en vervoer, waarbij aspecten als ontwikkeling van verkeer, ongelukken en milieu worden behandeld. Men hoopt verder bibliotheken aan te zetten tot het aanleggen van een apart bestand "verkeer". Bevelanders 1 - Arnemuiden 1: Twee ploegen die nog geen droomstart hebben gemaakt, maar die zich wel iedere week weer voornemen het deze keer beter te gaan doen. Dat wordt dus iedere week uitkijken naar het moment dat de vlam in de pan slaat. Bevelanders heeft er zin in en zal er alles aan doen om de punten in Kamperland te hou den. Arnemuiden schept altijd zijn eigen sfeertje rond het veld, dus dat wordt weer genieten op de tribune. Programma voor 24 september: 14.30 uur: Bevelan ders 1 - Arnemuiden 1; 12.45 uur: Rillandia 2 - Bevelanders 2; 12.45 uur: Arnemuiden 4 - Beve landers 3; 12.45 uur: Bevelan ders 4 - V.C.K. 3; 9.45 uur: Se- rooskerke dames - Bevelanders dames; 11.15 uur: Bevelanders A1 - Oostkapelle A1; 11.15 uur: Colpl. Boys B1 - Dauwendaele B2; 10.00 uur: Bevelanders D1 - Wissenkerke D1; 10.00 uur: Oostkapelle E1 - Bevelanders E1; 10.00 uur: Wissenkerke F - Bevelanders F. Het 14-daagse tijdschrift "Het Zoeklicht" bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt dins dagavond 27 september een jubileumavond gehouden in de Getuigeniskerk te Middelburg, aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Aan de avond wordt mee gewerkt door o.a. organist Jan Post, The Burning Candles, Zoeklichtmedewerker Nol Es- meijer, terwijl de samenzang wordt geleid door Peter Kits, die ook solo zal zingen. Maandag 26 september wordt door de Int. School van het Gou den Rozenkruis een lezing gehouden met als titel "De Chris telijke Gnosis". De avond begint om 20.00 uur in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteense- dijk 7 te Middelburg. Tevens start op donderdag 29 september een cursus van twaalf avonden met als thema "Het Gnostieke Pad". Inl. tel: 01660-3268. Toegang is vrij. Vervoersproble men? Tel.: 01100-50405 of 01100-12814. Voor info: secr. 01100-33904. Mevr. P.J.M. de Kok-de Wit (Juf de Wit voor de leerlingen) 25 jaar ver bonden als leerkracht aan de R.K. Basisschool De Drempel te Lewedorp. Na eerst 2 jaar als fulltime leerkracht werkzaam te zijn geweest, is ze sinds 1 sep tember 1971 als parttime leer kracht aan deze school actief. Naast taakverlichtster in groep 7 en 8 was zij ook jaren een enthousiaste en zeer creatieve handvaardigheidsleerkracht voor de groepen 5 t/m 8. Op donder dagmiddag 29 september a.s. wordt dit jubileum op feestelijke wijze op school gevierd. Tevens wordt tussen half drie en half vier iedereen in de gelegenheid gesteld Juf de Wit persoonlijk geluk te wensen in de gemeen schapsruimte van de R.K. Basis school De Drempel, Zandkreek- straat 35 te Lewedorp. In de N.H. Kerk te Kapelle wordt zondag 25 september een zang dienst gehouden waaraan o.a. wordt meegewerkt door Ons Genoegen, organist Henk G. van Putten en Ds. R. Brand. Hij zal spreken over "Zingen voor de Heer!? Er is veel samenzang, iedereen is welkom en de aan- 125,- voor tien weken. De ate- vraag is 19.00 uur. De organisa- liers worden begeleid door Gildo tie is in handen van de werk- Houtekamer. groep "Kerk naar Buiten". Programma zaterdag 24 sep tember: Duiveland 1 - Wemeldin ge 1 14.30 uur; Wemeldinge 2 - Duiveland 2 14.30 uur; Wemel dinge 3 - Kruiningen 4 14.30 uur; Wemeldinge dames 1 - Kloetin ge 2 11.15 uur; Wemeldinge dames 2 - V.C.K. 11.15 uur; S.K.N.W.K. A1 - Wemeldinge A1 11.15 uur; Kruiningen B1 - Wemeldinge B1 11.15 uur; Wemeldinge C1 12.45 uur; Wemeldinge D1 - Walcheren D1 10.00 uur; Kapel le E1 - Wemeldinge E1 10.00 uur; Wemeldinge Fa - Kapelle Fc 10.00 uur; Kapelle Fb - Wemel dinge Fb 10.00 uur. Zaterdag 24 september staan de volgende wedstrijden op het pro gramma. Thuiswedstrijden op veld "de Weitjes" aan de Oranjeweg. 16.00 uur: BI. Wit 4 - Keep Fit 5. 11.15 uur: BI. Wit B - Swift B2. 10.00 uur: BI. Wit C - Ondo C. 10.00 uur: BI. Wit E - Ondo E. Uitwedstrijden: 16.00 uur: Vol harding - BI. Wit 1. 13.45 uur: Swift 4 - BI. Wit 2. 12.30 uur: Ani mo 5 - BI. Wit 3. 12.00 uur: Vol harding A - BI. Wit A. Lijkt het je leuk om een sport te gaan doen met jongens en meis jes van je leeftijd? Kom dan gerust eens kijken naar de trai ningen op dinsdag van 18.15 tot 19.15 uur, of train een paar keer gratis mee. Wie weet is korfbal wel een sport voor jou! Voor meer inlichtingen over korfbal vereniging Blauw-Wit kun je bel len met Mirjam van de Pennen, tel. 01100-31650 of met Rob of Els van Diemen, tel. 01100- 11709. In het gebouw van muziekvereni ging "Ons Genoegen" aan de Dijkwelseweg te Kapelle wordt donderdag 6 oktober een kinder- winterkledingbeurs en speel goedbeurs gehouden. De orga nisatie heeft de speel-o-theek De Schatkist. De beurs is geopend van 9.00-11.30 uur. Ook het nummeren en prijzen van de kle ding en/of speelgoed, kunt u bel len naar Matty Sonke, tel. 43074 of Annie Ruissen, tel. 43241. Inleveren op woensdag 28 sep tember van 13.30-15.30 uur en vrijdag 30 september van 18.30- 20.00 uur in de speel-o-theek. Programma zaterdag 24 sep tember: 14.30 uur: Tholense Boys 1 - Kapelle 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Terneuzense Boys 2;; 12.45 uur: Kapelle 3 - Colijnspl. Boys 2; 12.45 uur: Kapelle 4 - Kruiningen 6; 14.30 uur: Oranje Wit A1 - Kapelle A1; 12.45 uur: Goes A2 - Kapelle A2; 14.30 uur: Steen B1 - Kapelle B111.00 uur: Kapelle C1 - Arne muiden C1; 11.15 uur: RCS C3 - Kapelle C2; 10.00 uur: Dauwen daele D1 - Kapelle D1; Kapelle D2 vrij. 10.00 uur: Kapelle E1 - Wemeldinge E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - Waarde D1; 10.00 uur: Kapelle Fa - Robur F; 10.00 uur: Kapelle FB - Wemeldinge FB; 10.00 uur: Wemeldinge Fa - Kapelle FC. Zondag 25 september a.s. orga niseren de samenwerkende jon gerenpastoraten van de Neder lands Hervormde gemeente, Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Parochie weer 'De andere dienst' om 10.30 in 'De Bonte Koe', Beestenmarkt 4 te Goes. De initiatiefgroep Oecu menisch jongerenwerk Goes heet alle jongeren van 15 tot 25 jaar van harte welkom. Informa tie 01100-51306. van sportcentrum "Het Groene Woud" bij Bertus en Ria. Een pri ma locatie waar zondag 25 sep tember weer de "Open Zeeland" wordt gehouden. Een evene ment waar honderden darters uit heel Nederland en België, waar onder veel toppers, samenko men. Komt U beslist eens kij- Zondag 25 september wordt de serie manhuistuinconcerten af gesloten met een concert van het Souburgs Koper Quintet m.m.v. het Dames Barbershop Kwartet "Ouadrophenia". Het concert duurt van 12.00-13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. De Zeeuwse Onderwijsdag die op woensdag 28 september in de Stenge in Heinkenszand wordt gehouden, heeft dit jaar als motto: "Natuur- en Milieu educatie... NME!". De Zeeuwse Onderwijsdag wordt jaarlijks georganiseerd voor leerkrachten van scholen voor basis- en spe ciaal onderwijs, maar ook belangstellenden zijn welkom. Naast een grote leermiddelen tentoonstelling worden er works hops georganiseerd rond het centrale thema. De dag om 9.00 uur met een algemene inleiding door Marja Margadanth van het onderzoeks- en adviesbureau: Mens-, Dier-, Milieu". Om 12.00 uur wordt de dag afgesloten door Adrie Oosterling, die de Zeeuw se Natuur bezingt in veelkleurige stemmingen. Sporthal "De Zwake" te 's Gra venpolder meldt dat in vervolg op het succes van het wintersei zoen 1993/1994 wederom een bedrijfsvoetbal en een bedrijfs- volleybalcompetitie wordt geor ganiseerd. Afhankelijk van het aantal bedrijven dat deelneemt, spelen de voetballers 16 vrijdag avonden een wedstrijd van 40 minuten. De volleyballers spelen gedurende de wintermaanden eveneens afhankelijk van de deelnemende bedrijven 10 vrij dagavonden een "drie-setter" met een maximum van 1 uur. Voor beide sporten geldt dat nog slechts twee ploegen kunnen deelnemen naast de reeds aan gemelde bedrijven. Hierbij geldt de regel "wie het eerst komt wie het eerst maalt". In tegenstelling tot het voetbal is de deelname aan het volleybal gemengd met dien verstande dat minimaal twee dames en twee heren in een ploeg van zeven of acht spe lers deelnemen. Inlichtingen over tijden, tarieven en voor waarden 01103-2345. Programma zaterdag 24 sep tember. Voor SSV 1 de uitwed strijd maar Kerkwerve om tegen WIK 1 te voetballen, ook een stugge ploeg die moeilijk te bestrijden is. In de hoop dat er weer een of meer spelers van blessures terug zijn gaan we dan om 14.30 uur van start deze zaterdag. Verdere programma senioren SSV’65: SSV 2 - Brouwersha ven: 14.30 uur. Robur 2 - SSV 3: 14.30 uur. SSV 4 - 's-H. Arends kerke 4: 14.30 uur. SSV 5 - Ril landia 3: 12.45 uur. Junioren en pupillen SSV'65: extra wedstrijd Veere A1 - SSV A1: 12.45 uur. SSV B1 - Zierikzee B2: 11.15 uur. Extra wedstrijd Wemeldinge 01 - SSV 01: 12.45 uur. SSV D1 -Yerseke D1:10.00 uur. SSV D2 - Volharding Dm: 10.00 uur. Kruiningen E1 - SSV E1: 10.00 uur. SSV F vrij. Komende zondag komt een oude bekende voor Luctor '88 op bezoek, nl. Walcheren. Het vorig seizoen waren dit zeer belangrij ke wedstrijden daar beide ploe gen streden om degradatie. Daarnaast is het ook een ploeg die uit de omgeving komt. Pro gramma 25 september: Luctor '88 - Walcheren 1 14.30 uur; Alliance 2 - Luctor '88 2 11.30 uur; Renesse 2 - Luctor '88 3 12.30 uur; Goes 4 - Luctor '88 4 10.30 uur; Luctor '88 5 - RCS 4 10.30 uur; Luctor '88 6 - Lewed. Boys 3 10.30 uur. Het Dagelijks Bestuur draagt op 28 september a.s. aan het Alge meen Bestuur de heer drs. D.J. van der Zaag voor als nieuwe voorzitter van de Provinciale VVV Zeeland. De heer van der Zaag, sinds 1 mei 1993 burge meester van de gemeente Goes, is als enige kandidaat voor het voorzitterschap geselecteerd door een vertrouwencommissie, bestaande uit enkele leden van het Dagelijks Bestuur en enkele leden van het Algemeen Bestuur van de Provinciale VVV Zeeland, onder leiding van een extern voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van de Provinciale VVV Zeeland heeft de kandidatuur overgeno men en draagt nu de heer van der Zaag ter benoeming voor aan het Algemeen Bestuur, dat op 28 september a.s. afscheid neemt. De nieuwe voorzitter zal zijn activiteiten op 1 januari 1995 ter hand nemen. Programma zaterdag 24 sep tember: Robur 1 - D.F.S. 2: 12.45 uur. Robur 2 - S.S.V. 3: 14.30 uur. Jeugd: Robur B 1 - Zeeland Sport B1: 11.15 uur. Robur D1 - Wolphaartsdijk D1: 10.00 uur. Kwadendamme E1 - Robur E1: 10.00 uur. Kapelle F1 - Robur F1: 10.00 uur. Robur E2 nog niet bekend. Zondag 25 sept.: Hontenisse 1 - Robur 114.30 uur. Volharding 2 - Robur 2: 12.30 uur. Robur 3 is vrij. Met een klinkende overwinning sloot Mark van Hassel zijn Roburperiode af. Mark gaat emi greren. Namens de Roburfamilie bedankt en het allerbeste voor de toekomst. Wijzigingen of aan vullingen in het programma zijn mogelijk. Daarom altijd in de kastjes kijken. Op 8 oktober is er in de kantine een kaartavond. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. met 88 punten, 2e Michel Koens 81 en 3e Wilco de Jonge Spes Nostra 69 punten. Koning op de staande wip werd Willem Jan Bek van Spes Nostra. Kampioen op de kleine vogels Daniël Boon man van Soranus Heinkenszand en Kampioen op de klep werd na kamping Frank Rentmeester van Willem Teil Ovezande. Zoals gebruikelijk was er op het eind van het staandewip-seizoen voor iedere schutter die deelge nomen had aan de puntenschie- tingen weer een prijs. Voorzitter Rinus Kriekaard reikte deze prijzen uit en dankte Marion de Wilde voor het beschikbaar stellen en uitreiken van de door haar beschikbaar gestelde bokaal. Ook dankte hij de jeugd leiders en de mensen die alles voor hem bijgehouden hadden zodat hij alleen maar even de huldigingen en prijsuitreiking moest komen doen. Uiteraard zullen in de komende maanden óók op de liggende wip weer ver schillende schietingen voor de jeugd georganiseerd worden. In de vergadering van maandag 24 oktober zal het jeugdbestuur trachten een goed winterpro- gramma in elkaar te steken. Vanaf vrijdag 23 september brengt de Borselse lokale Omroep Stichting, bekend als Golden Wave FM, ook nieuws uit de tweewekelijkse vergadering van de Borselse gemeenteraad. Een speciale verslaggever woont de vergaderingen bij en maakt indien mogelijk ook geluidsopnamen van de raad en interviews met raadsleden en wethouders. Op vrijdagavond kunnen de inwoners van Borsele dan tijdens het avondeten tussen 18.00 en 19.00 uur horen wat er in hun gemeenteraad is beslist. De Borselse lokale omroep is te ontvangen op 105.0 Mhz in de lucht en op 88.5 via de kabel in Borsele. Vanuit Kwadendamme wordt ons door de heer M.C. Repkes gemeld, dat Boudewijn Rooze (van Zorgvlied) winnaar is geworden van het 's Landswel- varen-klassement. Dit klasse ment 1994 was bedoeld voor de jeugdschutters van de afdeling District Zuid-Beveland van de Nederlandse Bond van Wip- schutters. De prijsuitreiking vond plaats in de kantine van het sportveld te Kwadendamme. Marion de Wilde van café 's- Landswelvaren van dat dorp kwam persoonlijk de door hen aangeboden trofee aan Boude wijn Rooze van Zorgvlied Elle- woutsdijk overhandigen. Dit tot groot genoegen van het jeugd bestuur. De eerste drie van voor- noemd klassement zijn, 1e B. Rooze Zorgvlied. 2e Michiel Koens, Spes Nostra Ovezande en 3e Frank Rentmeester Willem Teil Ovezande. De verdere uitslagen van de jeugdafdeling zijn: Pelotonschie- tingen 1 e het peloton van Zorg vlied met B. Rooze, Jeroen op 't Hof, Martijn Nije en Kevin Repk es. 2e Spes Nostra en drie Wil lem Teil. Persoonlijk kampioen werd hier wederom B. Rooze Na een teleurstellende start waar zowel Goes 1 als Goes 2 nogal wat puntjes lieten liggen a.s. zondag voor beide teams een thuiswedstrijd. VES is geen onbekende tegenstander en onze spelers zullen er alles aan doen om deze thuiswedstrijd bei de punten te behalen en met de steun van het thuispubliek moet dat zeker lukken. Ook Goes 2 speelt thuis en wel tegen VOAB 2 ook de mannen van Jan Rooze zijn er op gebrand een overwin ning te behalen voor het thuispu bliek. Zaterdag speelt Goes A1 uit tegen H.V.V. A1Onze A juni oren doen het prima tot nu toe en gaan vol vertrouwen naar de overkant. Programma zaterdag 24 september 1994: 14.30 uur H.V.V. A1 - Goes A1; 12.45 uur Goes A2 - Kapelle A2; Goes C1 vrij. 11.15 uur: Goes C2 - D.F.S. Cm; 10.00 uur Goes D1 - Krab- bendijke D1; 10.00 uur Krabben- dijke E1 -Goes E1; 10.00 uur Krabbendijke F - Goes F. Pro gramma zondag 25 september 1994: 14.30 uur Goes 1 - VES'35 1; 12.30 uur: Goes 2 - VOAB 2; 14.30 uur: Noormannen 2 - Goes 3; 10.30 uur: Goes 4 - Luctor '88 4; 12.30 uur: Hansw. Boys 3 - Goes 5. Werken met de boodschap van uw dromen. Dat is de titel van een cursus die dinsdagavond 27 september van start gaat in het Buys Ballotcollege te Goes. De cursus van zes avonden wordt gegeven door de Zeeuwse Volksuniversiteit. Tevens starten in de week van 26 september t/m 2 oktober in Goes de volgende cursussen: ^Frans, Duits, Neder landse Poëzie vanaf het Expres sionisme en Eenvoudige Muziekleer. In Baarland start op donderdag 29 september de cur sus Druktechnieken op Papier en Stof. Voor meer informatie tover deze en andere cursussen en voor inschrijving: ZVU, Span- jaardstraat 51, Middelburg. Tele foon: 01180-34800. Op vrijdag 23 september zal in de Piek, Hellebardierstraat 11-13 te Vlissingen de jamsessie plaatsvinden. Dit seizoen kan er om de week gejamd worden. In strumentarium is aanwezig en de aanvang is 21.00 uur. Het gepro grammeerde concert van Kaah (Somalisch/Afrikaanse muziek) op 24 september is verschoven naar 29 oktober i.v.m. een aan bieding van de Reggae Band The Mystic Revealers. Deze Reggae Band is bekend van hun hit "The Young Revolutionaries:. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 12,50. Donderdag 22 september a.s. is er een Senioren-bingo in De Pit te Goes-Zuid. Deze middag begint om 14.00 uur. De entree bedraagt 2,50 p.p. In de pauze krijgt men een gratis kopje koffie. Deze middag wordt tevens geor ganiseerd door Wijkvereniging "Goese Polder". In sporthal "De Zwake" wordt elke zondag prijsklaverjassen georganiseerd. Er wordt gespeeld volgens het "Rotter dams" systeem. Voor een gezel lige zondagmiddag en nog leuke prijzen winnen kunt u a.s. zon- dag13.30 uur terecht in sporthal "De Zwake" te 's-Gravenpolder, Magnoliastraat 8; tel. 01103- 2345. Zaterdag 24 september wordt in gebouw De Levensbron Mans- holtlaan 1 te Goes, een bezin- nings-/zangavond gehouden voor de Stichting "In de Rechte Straat". Het thema van de avond luidt: "Rechtvaardiging door het geloof" en wordt verzorgd door ds. L. Huisman uit Terneuzen. Mannen- en gemengd koor "Sja- loom" en "Hammaaloth" zullen enige liederen ten gehore bren gen. Er is tevens een boekenta fel aanwezig. Allen hartelijk wel kom. Aanvang 19.30 uur. Op woensdag 21 september komt de NCVB afd. Kamperland weer bijeen voor de maandelijk se afdelingvergadering in het Jhr. Mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.30 uur. Mevr. Meulenberg-Op 't Hof, wethouder van de gem. Wissen kerke zal een lezing houden over "het samengaan van de gemeenten Wissenkerke en Kortgene". Hebt U belangstelling dan bent U deze avond van har te welkom. Het Oosterschelde College, voorheen het R.E.C., komt met een herhaling van de kursus "Met hart en ziel" voor mensen die kennis willen maken met de wereld van kunst en cultuur. Deze kursus begint op dinsdag morgen 4 oktober a.s. en wordt gehouden in het Geerteshuis in Kloetinge. Het gaat om tien bij eenkomsten, waarvan er zeker drie gebruikt worden voor excur sies. Inl. 01100-31170. en Wendy Huyzen, Sylvia Flipse, Rianja Verschuure en Ilse Paau- we (trainster). kopje koffie en een gesprek. Lente in Saeftinghe Donderdag 22 september wordt in de filmzaal van het Abdijge bouw te Middelburg de film "Len te in Saeftinghe" gepresenteerd. De film maakt deel uit van een videoserie over de vier seizoe nen in dit mooie natuurgebied. De film is gemaakt door Rob Bijnsdorp die zowel de regie voerde als de produktie leidde. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Comm. der Koningin drs. W. van Gelder. Het eerste team van Kan taria is zomer- kampioen ge worden tijdens de onlangs af gesloten zo mercompetitie. Met nog één wedstrijd te gaan moest Kantaria I aan treden tegen "Het Dorps huis" uit Krui ningen. Het be loofde een spannende wedstrijd worden, Het Dorpshuis tweede stond en moest win nen om kam pioen te wor den. Zo ver liet Kantaria I het niet komen en werd ongeslagen Zomerkampioen. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15