Tocht langs verschillende bouwstijlen uit verschillende eeuwen: Zeeuwse Koorschool start I s Open Huis Kruis verenigingen dinsdag 27 september a.s. Stille Tocht in Goes in kader Vredesweek Schoolkinderen weer op pad voor kinderpostzegelactie Volgende week woensdag 28 september gaan ook op de Bevelanden honderden school kinderen op stap om zoveel mogelijk bestellingen te verza melen voor de jaarlijkse Kinder postzegelactie. met reeks jubileumconcerten iHÜn 11 IBM ifnmn c Postzegelen te Heinkenszand SCHELDEOORD Matigde Familie- Persimeelsféeslen •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues GRAND THEATER GOES 01100-15165 704 weekblad voor zuid- en noord beveland m ALARM Woensdag 21 september 1994 - 46e jaargang no. 38 ïlf RFk BB- Ml II II II Hét adres voor Dag van de Thuiszorg Bel! 01193-9226 1 r. I?l Renaissance-panden aan de Turfkade. Interieur Bouwstijl uit de twintiger of dertiger jaren aan de D.D. van den Boutstraat. Ook jaren twintig of dertig: een voormalig woonhuis (nu kan toor van aannemingsbedrijf Schhjver) aan de Van der Spie gelstraat. ■I» Ml>ll|» 19.00 u. 14.00-19.00 u. 21.30 u. Party- en feeslrenlrum Bisschoppelijk Omgeving ‘40 i FILMPROGRAMMA VANAF DO. 22 T/M WO. 28 SEPTEMBER 1994 HIJ IS TERUG! iODIf MURPHY AIS AXEl IOLEY Strandwandeling Kynologenclub Ff z Wonen door de eeuwen heen (Van een onzer redacteuren) llll Ex-bajes, ex-belastinginspectiekantoor: het gebouw aan de veel historisch erfgoed bewaard Albert Joachimikade wacht op een nieuwe bestemming. Terwijl het pand wacht op een tij? i 4 z i 'K PTT Post B.V. t Op zaterdag 24 september a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in gebouw "De Stenge” aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, ge organiseerd door "Delta West” uit Middelburg. Men kan hier gezellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de vereniging. De toegang is gratis. GOES -- Wonen: het is van alle eeuwen. En we vinden het interessant om te weten, hoe onze voorouders woonden en leefden. Het 'Archeon' in Alphen aan den Rijn toont levensecht, hoe de Nederlanders in de Steentijd met elkaar omgingen. En in dikke drommen gaan we erop af om dat spektakel te zien. Uitgifte: ‘Kinderpostzegels 1994' (Thema: ’Samen'! Datum van uitgifte: 9 november 1994 Hij schrijft: "Een historische stadskern leeft pas écht, als er ook mensen wonen. Goes heeft veel gedaan om te bereiken, dat er weer meer mensen in het cen trum gingen wonen. Verpauper de buurten werden gerestau reerd. Panden zijn aangepast aan de wooneisen van deze tijd. Op plaatsen waar herstel niet meer mogelijk was, koos men voor een vorm van nieuwbouw, die paste bij de huizen die er nog stonden". "Veel monumenten kregen een andere bestemming, dikwijls was dat een woonfunctie, vaak voor kleine huishoudens. Hierdoor is postzegels is dit jaar 'Samen Doen'. Schrijfster en tekenares Margriet Heymans ontwierp de drie zegels, waarop ondermeer spelende kinderen te zien zijn. Dick Bruna - schepper van het bekende 'Nijntje' - maakte een set van zes kleurrijke kinderkaar- ten die door hem exclusief aan Kinderpostzegels werd aange boden. Dit jaar nemen de kinderen de bestelling weer zelf aan de deur op. Samen met de bewoners vul len zij de bestelkaarten in. De betaling verloopt via een eenma lige machtiging of acceptgiro. Op deze wijze hoeven de kinderen niet met geld over straat te lopen. Mensen die niet thuis zijn, kunnen per post een bestelling plaatsen via een speciale brief die de kinderen achterlaten. gebleven". Hoewel het in de tekst niet wordt vermeld, weet iedereen in Goes, dat de naam van ex-wethouder L. de Leeuw daarmee nauw is verbonden. De wandeltocht die de bezoe kers van de Open Monumen tendag met de folder in de hand konden maken, begon in het historische pand Turfkade 9, aan de jachthaven. Daar was die zaterdag te zien, welke kle ding de mens vroeger droeg en hoe zijn interieur eruit zag. nieuwe bestemming, was in de hal een tweetal ideeën te zien. Het ene idee gaat ervan uit, dat luxe woonappartementen. Het andere idee (een afstudeerplan van een hts'er) voorziet in de omvorming tot hotel. Definitieve Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag M W de bevolking daar éven bij te doen stilstaan". N.B. Als u over zo'n foldertje zou willen beschikken, dan is Vrijdag... Zaterdag Zondag.. PPEHISTOPISCWE PPET IN EEN KEI VAN EEN FAMILIEFILM! ■ti. 19.00 u. 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. - I» A A I« I. A FM D Alle bezoekers van de zes-plek- ken-expositie "Wonen door de eeuwen heen" kregen een fol dertje mee, dat alle bezochte plaatsen en hun omgeving beschrijft. De teksten ervoor wer den geschreven door Maarten van Doorn, rustend architect te Goes. titel veertig jaar voortgang in Koorzang. Naast feitelijke gegevens over de afgelopen veertig jaar, bevat de gids impressies vanuit verschil lende invalshoeken. Daar naast is het totale jubileum programma en de concert programma's in de gids opgenomen. De gids is voor 6,- verkrijgbaar voor en na afloop van het concert. JOHN COoOM*N RiCK MORANü EKZ*BETM PERK'NS-ROJiE OWNNtll Enkele jaren geleden nog wilde de gemeente Goes verder gaan. Op uitnodigende wijze werd ach ter de ramen van sommige monumentenpanden (woonhui zen) een bordje aangebracht: "Naar binnen gluren mag". De ludieke uitnodiging haalde de landelijke pers, en de tv. De binnenstad van Goes heeft een lange historie als woonge bied. En de 'nieuwe' arbeiders wijken die -net buiten de stads wallen- tegen de stad werden aangeplakt (Bouwplan I en Bouwplan II) dateren ook al uit de eerste helft van deze eeuw. De dag van de thuiszorg valt dit jaar op 27 september. Die dag is er in heel het land extra aan dacht voor de diensten die in de thuiszorg worden geleverd en de instellingen die erbij betrokken zijn: gezinszorg, kraamzorg en wijkverpleging. Daarom is er open huis in drie wijkgebouwen in de regio. Ieder een die wil, kan terecht met vra gen bij medewerkers van Kruis vereniging Rondom de Ooster- schelde, Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, Stichting Thuiszorg en Algemeen Maat schappelijk Werk de Bevelanden en Stichting Thuiszorg en Alge meen Maatschappelijk Werk Noord-Zeeland. Dinsdag 27 sep tember a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur gaan de deuren van drie wijkgebouwen wijd open: het wijkgebouw, Jannewekken 10 in Ook het voormalig belastingkan toor (van de inspectie) aan de Albert Joachimikade 3 was geo pend. Het gebouw doet erg onvriendelijk aan. Dat heeft niet zozeer te maken met het aspect 'belastingen', als wel met het feit dat het voormalig belastingge- bouw vroeger een vleugel van de het gebouw wordt veranderd in 5 Goese gevangenis was. Het werd in 1870 gebouwd. De bajes werd in 1900 opgeheven. petitie wordt gericht aan de Nederlandse regering. Prof. Theo van Boven, bezig met de voorbereiding van een tribunaal, zal de petitie overhandigen aan de secretaris-generaal van de V.N. Boutros Ghali. Na de tocht door de binnenstad zal dr. Buijs- sen de stille tocht besluiten met een toespraak. Van ietwat andere orde is de Open Monumentendag, die elk jaar op een zaterdag in septem ber worden gehouden en waar iedere belangstellende in eeu wenoude monumenten de geschiedenis mag opsnuiven. Zierikzee, het wijkgebouw, Beu- kenstraat 6 in Goes en het Cen trum Thuiszorg, Dr. Tazelaar- straat 1 in St. Maartensdijk. U kunt terecht met uw vragen over gezinsverzorging, wijkverple ging, kraamzorg en andere dien sten. Ook zijn er verschillende artike len aanwezig die Kruisvereniging Rondom de Oosterschelde uit leent: rolstoelen, krukken, een 'hoog-laag-bed', borstkolven en nog veel meer. U kunt deze arti kelen bekijken, uitproberen en natuurlijk lenen. U wordt die mid dag ontvangen door medewer kers van Kruisvereniging Rond om de Oosterschelde, Stichting Thuiszorg en Algemeen Maat schappelijk Werk de Bevelanden en Stichting Thuiszorg en Alge meen Maatschappelijk Werk Noord-Zeeland. Aan de Vlasmarkt staat het voor malige RK-scholencomplex (1913). Het gebouw van deze Jacobusschool is een typische representant van de bisschoppe lijke bouwstijl uit die tijd. Het is in Goes het enige voorbeeld hier van. Tegenwoordig zijn er appar tementen in gevestigd. Het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool viert haar 40-jarig bestaan op 23 september om 16.00 uur in R.K. H. Maria Magdalenakerk te Goes met een jubileum concert onder leiding van Evert Heijblok. Het jongens koor zal worden begeleid door de uit Alkmaar afkom stige organist Kees Borne- wasser. Het concert wordt Voor 'gewoon wonen' was flink wat plaats ingeruimd op de laatstgehouden Open Monumentendag in Goes. Op zes verschillende plaatsen was in oude panden een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de omge ving van dat pand. En de infor matie die déér werd verstrekt, is wetenswaardig voor de lezers van De Bevelander. V V-./ Goes is één van de plaatsen in ons land waar zaterdag 24 sep tember a.s. de Vredesweek wordt afgesloten met een Stille Tocht. Deze vertrekt rond 14.00 uur vanaf het Stadhuis aan de Grote Markt. Daar zal tevoren, om 13.34 uur, door dr. G.H. Buijssen een petitie worden voorgelezen. Deze kan door deelnemers aan de tocht worden ondertekend en is bedoeld om een halt toe te roepen aan oor logsmisdaden, hulp aan vluchte lingen e.d. Dit sluit aan op het thema van de Vredesweek: "Europa belooft wat...". "Concentratiekampen, etnische zuiveringen en schen dingen van mensenrechten mogen nooit getolereerd wor den," aldus de organisatie. De Goes gaf dit jaar opnieuw een extra dimensie aan het feno meen Open Monumentendag. Want er was niet alleen aan dacht voor de kerken, de stad huizen en de molens, maar ook voor oude ambachten. Envoor gewone woonhuizen uit grootmoeders tijd. |T Totaal gaan in ons land in de week van 28 september tot 5 oktober een kwart miljoen kinde ren van 6500 basisscholen op pad om postzegels en kaarten te verkopen, welke vanaf 9 novem ber door dezelfde kinderen thuis worden afgeleverd. Met de netto- opbrengst van de Kinderpostze gelactie - gemiddeld 10 a 14 mil joen gulden per jaar - geeft de Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) financiële steun aan hulpprogramma's voor kinderen in binnen- en buiten land. Het thema voor de Kinder- gepresenteerd door Noël Casteleyn. Op het program ma staat o.a. koormuziek van: Gibbons, Wesley, Schu bert, Lalouette en Fauré. De toegang is vrij. De kerk gaat open om 15.00 uur. Aanslui tend aan het concert is er een receptie voor genodig den. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum is een jubi- leumgids uitgegeven met als beslissingen moeten nog geno men worden. In het belastingkantoor was ook een impressie te zien van de z.g. Nivo-woningen (M. Smallegangesbuurt, etc.). "Wat hier, direct ten noorden van de kades, met behoud van waardevolle historische ele menten is bereikt, is van inter nationale allure", aldus de heer Van Doorn. Deelnemende organisaties zijn: Amnesty International Goes, Asielzoekerscentrum Goes, Groen Links Goes, Interkerkelij ke Vredesberaad Goes, Katho liek Maatschappelijk Activerings- werk Zeeland, Raad van Kerken Goes, Vluchtelingenwerk Goes, Vredesbureau Goes, Vrouw en Geloof Zeeland en Vrouwen voor Vrede, regio Goes. Er was ook aandacht voor de Bouwplannen I en II. Bouwplan I is het eerste grote uitbreidings plan buiten de vesten van Goes. Het kwam, tussen 1918-1920, tot ontwikkeling in de driehoek Voorstad-spoorlijn-Frans den Hollanderlaan/Jacob Valcke- straat. Het bouwplan werd ont worpen door de bekende Bus- sumse architect Ph. Hamers. Opmerkelijk zijn nog altijd het aantrekkelijke stratenpatroon en de gevarieerde bebouwing. "Jammer, dat van dit gave plan een niet onbelangrijk deel is ge sloopt", tekent rustend architect Maarten van Doorn hierbij aan. Ook bijzonder is Bouwplan II ten zuiden van de Middelburg- sestraat, waar in de jaren twintig en dertig diverse woningbouw verenigingen voornamelijk arbei derswoningen in de huursector Y/PirintiP bouwden, met stijlkenmerken a van de Amsterdamse School. "Goes kent veel woningen en Ook dit gebied heeft een interes- woongebouwen uit diverse sant stratenpatroon. perioden, die in en rond de bin nenstad toch betrekkelijk dicht bij op het stadskantoor van de - elkaar liggen. Dat geeft een gemeente Goes (Bureau Com- enorme variatie aan woonvor- municatie) aan de Oostwal men", aldus de heer Van Doorn, misschien nog een exemplaar "De brochure is geschreven om voor u voorhanden. Zaterdag 24 september a.s. organiseert de Kynologenclub Zeeland de najaarsstrandwan- deling op het strand bij Wester- schouwen. Dit is voor honden liefhebbers een unieke gelegen heid om een wandeling over een prachtig strand te maken en te genieten van het schouwspel van een zeer groot aantal spe lende, ravottende, rennende en zwemmende honden. Vorig jaar waren ongeveer 100 honden met eigenaars bij deze wandeling aanwezig! Terug gaat de route door de dui nen en bossen. Hier moeten de honden natuurlijk aan de lijn, maar men kan ook over het strand terug als men dit leuker vindt. Een vriendelijk verzoek aan de baasjes: let a.u.b. goed op uw eigen hond, een hond die op vreemd terrein zijn baasje (of andersom) kwijt is, raakt gemak kelijk in paniek. Het startpunt van de wandeling is om 14.00 uur op het parkeer terrein voorbij De Rotonde. Om er te komen volgt u de ANWB- borden richting Westerschou- wen, bij de rotonde gaat u links af, daarna het eerstvolgende weggetje rechtsaf. U komt dan bij een groot parkeerterrein, waarvandaan het strand via een asfaltweg bereikbaar is. mi I I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1