.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Indrukwekkende creaties Wij bestaan 50 jaar Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting 100 Jaar Slagerij De Waard Yerseke Trendy collectie op shows van Nicky Noe Yerseke Jan Rijbroek en band in De Pompe Goes Donderdagavond 15 september, morgen dus, spelen Jan Rijbroek en Band in café De Pompe aan de Grote Markt te Goes. De aan vang is 22.30 uur. De Rijbroek- band wordt gevormd door Willem Visser, Frank Weber, Jan Rij broek en Davo van dérr Boog aard. Reeds op achtjarige leeftijd scoorde Jan Rijbroek zijn eerste hitje onder de hoede van Gert Timmermans-kliek. Nu dit was genoeg om de goede man voor zijn verdere leven als recalcitran te rocker op te kunnen stellen. 14 Jaar oud: Reeperbahn, 17 jaar Johnny Halliday France, 20 jaar; Ballet en Tapdans Nieuwe planten van Plantarium nu bij Europatuin Beveland op het thema natuur li Bij A3 Modes en Jozien Weststrate ©P'ttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Adfranse Automatisering contra software-piraterij Woensdag 14 september 1994 DE BEVELANDER 7 itletJiHieiiM voor 17 en 18 sept. 1994 Tap Nieuw Vooral nazomerse schoonheden Vasteplant van het jaar Nu planten 1! 30 D8VW MARCDERI-GT HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: Edelsteenkundige F.G.A. (Fellow Gemmological Association) Jaarlijks hoogtepunt in planten- land is de beurs Plantarium in het plantencentrum Boskoop. Op die beurs worden jaarlijks nieu wigheden geïntroduceerd en aan den volke getoond. Het is de belangrijkste plantenbeurs in Nederland en de beurs wordt elk jaar eind augustus gehouden. Behalve de introductie van inte ressante nieuwe tuinplanten zijn er allerlei andere trends waar te nemen. Die nieuwigheden en trends zijn nu bij Europatuin Beveland te zien. van," vertelt die week met en Bloemsierkunst. Jozien West strate had in dat opzicht een opmerkelijke bijdrage te leveren. Ze voorzag de mannequins van een bijzondere hoofdtooi in de vorm van planten en andere ele menten uit de natuur. Fantasti sche creaties dus, waarmee ze veel succes oogstte tijdens en na de shows. Datzelfde gold ook voor de nieuwe herfst- en winter collectie van A3 Modes. Daarin veel natuurlijke elementen met accenten in rood en kobalt. De strakke stretchrokken, lange wij de rokken en lange strakke rok ken spelen komend seizoen jaar vlugger en kunt u eerder genieten van uw nieuwe plan ten.” Europatuin Beveland is steeds op zoek naar het beste voor uw tuin en heeft nu planten van de nieuwe oogst in een prachtige collectie beschikbaar. Bij de foto: Nazomerse schoonheden. De struikklimop is nu op haar mooist. daarbij een grote rol. "Het is vooral heel draagbare mode, warm van kleur en gebaseerd op eenvoudige vormen. Heel mooi allemaal," aldus mevr. De Baar van A3 Modes. Met drie open huisdagen kregen de mode shows overigens vorige week zowel bij A3 als bij Jozien West strate nog een follow-up. En wie het allemaal gemist mocht heb ben, kan uiteraard te allen tijde zelf in beide zaken nog eens in alle rust gaan zien wat er op gebied van bloemsierkunst en damesmode in het nieuwe sei zoen te verwachten is. supporting Led Zeppelin etc. Daarna de bijnaam "The Loner" en Amerikaanse avonturen met Elvin Bishop en Gary Rossington (Lynerd Skynerd). Na twee jaar getourd te hebben met een 8- mans formatie heeft Jan Rijbroek besloten om het geheel wat compacter te maken. Daarom is er een band van vier muzikanten geformeerd. Öp en top muzikan ten die een breed tapijt van pom pend rhythm and Blues, pluche en kokosmat neerleggen. Zowel een ballad als het heftige Blues- Rockwerk. (Foto Riet Molenaar). Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. MAATSCHAPPELIJK WERK: Adfranse Automatisering b.v. te Heinkenszand is heden officieel toe getreden tot het "alleen origineel"-dealerprogramma van de Business Software Alliance, een wereldwijd samenwerkingsverband van soft wareproducenten tegen softwarepiraterij. Software-dealers en de gehele softwarebranche lijden jaarlijks door de handel in illegale soft- ware-pakketten wereldwijd een geschatte schade van 25 miljard gul den. In Nederland zijn 4 van de 5 gebruikte software-applicaties ille gaal, wat een verliespost betekent van ruim 420 miljoen gulden. Om deze reden is de Business Software Alliance (BSA) internatio naal actief in het geven van voorlichting over de risico's van illegaal softwaregebruik en het bestrijden hiervan. De deelnemers aan BSA Nederland zijn: Aldus Software Benelux B.V., Autodesk B.V., Inter graph Benelux B.V., Lotus Development Benelux B.V., Microsoft B.V. en WordPerfect Nederland B.V. Softwarepiraterij is een directe inbreuk op het Auteursrecht van de maker van de programmatuur. Krachtens artikel 10 van de Auteurswet is dit een misdrijf, dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van één miljoen gulden. Om niet alleen softwareproducenten, maar ook dealers in de strijd tegen softwarepiraterij te betrekken is nu het alleen-origineel-dealerprogramma van start gegaan. Alleen dié dealers kunnen hieraan meedoen, die verklaard hebben slechts ori ginele software met de officiële licentievoorwaarden te zullen verko pen. De "alleen-origineel-dealers zijn herkenbaar aan de opvallende ronde raamsticker. Ook staan zij vermeld in de "alleen origineel"- dealerlijst. In hun eigen reclame-uitingen kunnen zij laten zien een "alleen origineel'-dealerte zijn. Adfranse Automatisering b.v. behoort nu ook tot deze groep. "Adfranse Automatisering b.v. staat geheel achter de doelstellingen van BSA en verkoopt alleen originele soft ware. Wij zijn blij dat wij ons in positieve wijze kunnen onderschei den," aldus dhr. J.J. Sinke van Adfranse Automatisering b.v. Dinsdag 13 september was het 100 jaar geleden dat Marinus de Waard (geboren in 1866) in het voormalig pand van de Bank voor Zeeland aan de Lepelstraat te Yerseke, een slagerij begon. Hij slachtte zelf een varken dat hij op afbetaling had gekocht; het begin van een familie-traditie was gestart. Rond 1910 kreeg hij assistentie van zijn zoon Abraham de Waard, geboren in 1892; na overname van de zaak heeft hij deze tot op hoge leeftijd samen met zijn zoon Mari nus Jan de Waard, -geboren in 1924 en nog steeds aktief in het bedrijf- voortgezet. Thans is Abraham Jacobus de Waard, geboren in 1959 -zoon van Marinus Jan de Waard-eigenaar van het in de loop der jaren uitgebreide- en gemoderniseerde slagersbedrijf aan de Lepelstraat 5 te Yerseke. Als vanouds worden nog steeds wekelijks de runderen en de varkens zelf geslacht. Een uniek gebeuren in deze tijd. In de decembermaand is slagerij de Waard dan ook de "hofleve rancier" van de varkensblazen die om de Koenkelpotten worden gestrengeld teneinde deze van een monotoon geluid te voorzien; het koenkelen is in Yerseke voor de kinderen nog steeds een (goede) traditie. Ter gelegenheid van dit feestelijk gebeuren wordt op zater dag 17 september a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in zaal "Nolet", Lepel straat 7 (naast de slagerij) een receptie gegeven. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. M. Adriaanse, Statenhof 4, Goes, tel. 06-527 713 98. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, demy of Dancing. Daarmee zit je op een internationale hoogge waardeerde lijn die voor kinde ren, die eventueel verder willen in ballet, perspectieven biedt". De balletlessen zijn inmiddels begonnen, maar kinderen die graag mee willen doen, kunnen nog terecht. "Desnoods regelen we dan een paar instroomles- sen, zodat ze de goede aanslu- ting vinden", zegt Edith Houberg. Voor het eerst krijgen volwasse nen de gelegenheid om te leren tapdansen. "Tapdansen komt weer helemaal terug en terecht", vindt Edith. "Tapdansen geeft je een enorme kick. Je kunt je er heerlijk in uit leven. Het is zo aanstekelijk als je het ziet, je kunt dan gewoon niet meer stil zitten. Echt een kursus waar je tijdens de les al veel plezier aan beleeft". Voor kinderen waren er al langer tapdanslessen. Ook folkloredans is nieuw. In deze lessen leert men de basis (character) van het internationa le volksdansen. Tenslotte is er nog de fitgym voor vrouwen. "Een hele leuke manier om aan je conditie te werken. We doen dat op de maandagochtend omdat ons dat een goede och tend leek om zoiets te doen. Wie wil weten hoe het precies gaat moet maar naar het informatie- uurtje komen". Belangstellenden zijn dus welkom op woensdag 14 september tussen 16.30 en 18.30 uur in balletzaal "De Spie gel", Thorbeckelaan 6 in Goes- Noord. Wie niet kan komen en toch meer wil weten kan bellen naar het Oosterschelde College: 01100-31170. Het Oosterschelde College in Goes, voorheen het R.E.C., gaat haar aanbod uitbreiden met "dansante vorming". Deze tak van de kunstzinnige vorming betekent dat er op korte termijn balletlessen starten, een kursus tapdans zowel voor vol wassenen als voor kinderen en een kursus folkloredans.Om kin deren, ouders en volwassen belangstellenden de kans te geven zich goed te informeren en kennis te maken met de docente is er woensdag 14 sep tember een informatiebijeen komst in balletzaal "De Spiegel" aan de Thorbeckelaan in Goes- Noord. Tussen 16.30 en 18.30 uur is men daar van harte wel kom. Naast ballet, tap- en folklo redans, wordt er ook fitgym voor dames aangeboden. Voor het Oosterschelde College is dans en ballet nieuw, maar in feite waren de balletlessen er al, maar dan via balletschool Regal. Nu die is gestopt, neemt het Oosterschelde College het kur- susaanbod over. "Op deze wijze combineren we een goede orga nisatie met een jarenlange erva ring", zegt Martin Schieman, stafdocent kunstzinnige vorming bij het Oosterschelde College. Ook Edith Houberg, docente, is blij met deze samenwerking. "Anders was wellicht de moge lijkheid om balletlessen en ande re kursussen op het gebied van dans te volgen verloren gegaan. Het zou toch ontzettend jammer zijn als de mogelijkheid zou ver dwijnen om balletlessen te vol gen volgens het door ons gebo den systeem van de Royal Aca- Het is weer de tijd van de modeshows. Ook op De Bevelanden is dat merkbaar. Afgelopen week toonde Nicky Noe Fas hion te Yerseke haar nieuwe collecties voor herfst en winter tijdens twee wervelende shows. Niet minder dan zes mannequins werkten eraan mee. De nieu we collecties van Nicky Noe KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01107-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. De heer C. Nouse van Europa tuin Beveland vertelt: "Het aardi ge is dat de nieuwigheden met name planten betreffen die in de tweede helft van het jaar de tuin mooi helpen maken. In het voor jaar zijn er aardige planten vol doende. Nieuwe aanwinsten zijn onder andere enkele hertshooi- soorten met als beste nieuwig heid de cultuurvorm Hypericum ‘Prince Flair’. Het is een kleine heester die bloeit vanaf mei-juni tot en met augustus. De helder gele bloemen combineert de plant vanaf juli met vrolijke hel derrode bessen die donker kleu ren en tot laat in de herfst sier- waarde blijven houden. Een opvallende aanwinst is er onder de hortensia’s de Hydran gea ‘Hobella’. Al is die nieuwe soort ‘Hobella’ waarvan de bloe men in het bloeiseizoen drie maal verkleuren helaas nog niet algemeen verkrijgbaar. Opmerkelijk aantrekkelijk blijft de fantastische aanwinst onder de vlinderstruiken de Buddleia davi- dii ‘Pink Delight’ met frose roze bloempluimen. En elk jaar wor den er weer nieuwe kleurnuan ces aan het vlinderstruikensorti- ment toegevoegd. Datzelfde ker tot ijs-blauw. Nicky Noe Fas hion is er ook dit seizoen weer ingeslaagd een zeer aparte col lectie samen te stellen welke tevens betaalbaar blijkt te zijn. Wie de shows mocht hebben gemist, kan uiteraard te allen tij de in de zaak zelf kennis nemen van de nieuwe collecties. Deze zijn te vinden op het adres Noordzandstraat 28 te Yerseke, waar ook beide geslaagde modeshows werden gegeven. aters en truien van Naf Naf in vrolijke tinten. Leggings en paardrijbroeken van hoogwaar dige tricot, een prima basic arti kel van Skiny. Dutch jeans heeft weer verrassende tinten, zoals kerrie, kaki en olijf-groen. De rok ken zijn enkellang met splitten en blijven ook dit najaar een topper. Truien met ajour-effekt en bouclé garens zorgen voor een leuk effekt. De tinten zijn vooral terra, donker-rood, antraciet, olijf, don- geldt ook voor de clematissen. Deze klimplantengroep biedt nu echt voor elk wat wils. Nieuwe langbloeiende grootbloemige soorten in allerlei kleurstellingen, maar ook ragfijne kleinebloemi- ge soorten maken de clematis tot een genot voor elke tuin.” Een duidelijke trend is er waar te nemen in het aanbod van grotere planten. Door direkt een flinke plant neer te zetten profiteert u snel van de nieuwe schoonhe den. Met name de vasteplanten worden steeds meer in een gro ter formaat aangeboden. Vooral de als vasteplant van het jaar gekozen Steentijm of Calamin- tha nepeta en de vasteplant van het jaar van 1993 Coreopsis ‘American Dream’ profiteren daarvan want de mooie planten komen daardoor nog beter en sneller tot hun recht. Een andere trend is die naar fellere, helder der kleuren bij de vasteplanten. Waren tot voor kort de pasteltin ten bon-ton, nu komen met name de stevige kleuren voor het voet licht. De heer Nouse: ’’Alle planten die op de beurs Plantarium worden tentoongesteld en nu worden aangeboden zijn in pot of contai ner gekweekt en kunnen het hele jaar worden geplant. Niettemin is de kwaliteit van de planten van de nieuwe oogst nu op het hoog tepunt De planten zijn fris ont wikkeld en de potkluit is net goed doorworteld. Bovendien is de grond nog warm en valt er weer regelmatig vocht. Daarom is het nu een uitstekende tijd om te planten. De planten groeien voor de winter nog aan en kunnen daardoor tegen een stootje. Bovendien starten ze volgend Leger des Heils ZONDAG 18 september: Heiligings- samenkomst om 10.00 uur o.l.v. de korpsofficieren. Verlossingssamen- komst om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- zijn afgestemd op zowel de U jongere als modebewuste dames die zich jong willen voe len en gesproken kan worden van een zeer trendy lijn. Sportief en klassiek zijn daarbij perfect te combineren. Eenzijdig is de col lectie van Nicky Noe Fashion overigens geenszins. We lichten er enkele items uit: Trendy is zeker de collectie van Morgan Paris met sterke invloeden uit de House-wereld, wat jongeren erg aanspreekt. Sportief zijn de swe- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. "We hebben heel veel enthousiaste reacties op onze shows gekregen. We waren er zelfs een beetje con fuus aldus mevr. Adri de Baar van A3 Modes, vorige samen Bloemsierkunst Jozien West strate in samenwerking met modelbu reau Dyon Car- actère twee modeshows presenteerde. Dat gebeurde onder grote belangstelling in het Dorpshuis van Wemeldinge waar twee modeshows van hoogstaand niveau werden gebracht. De twee modepresen- taties werden bezocht door 400 belangstellenden die herhaalde malen de handen op elkaar brachten. Niet alleen vanwege de mooie collectie die A3 Modes heeft te bieden, maar ook van wege de vormgeving. Zo werden de modeshows begeleid door veel muziek en sfeer, uitgekien de belichting met als ouverture muziek uit "The Phantom of the Opera". Het thema was "Natuur"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7