Finales tennis Wiska in het nieuw SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT De Kroon Wissen kerke zet Shape sponsor van het Recreatie Team Goes Rabomasters voor jeugd in Goes Debuut volleybalvereniging competitie Uitslag Eindstrijd 2e klasse driebanden van het district Woensdag 14 september 1994 DE BEVELANDER 23 te Schrijfavond Amnesty NCVB Goes Tovaal speelt op het Schenge tegen Gouda Le Bastion presteert uitstekend Verkopen en acquisitie De Kamer van Koophandel te Middelburg organiseert op 20 en 27 september een cursus "Ver kopen en Acquisitie" in samen werking met het Instituut Mid den- en Kleinbedrijf. De cursus is bestemd voor de ondernemer en medewerkers en is bedoeld om het inzicht in het proces van opdrachtverwerving te vergro ten. Inl. via mevr. A. Kievit, tel. 01180-73540. Beestenboelmiddag Voordelen en valkuilen bij automatisering s.v. Robur Werkplek Zeeland Loterijweken Open Huis Centrum Vakopleiding Zeeland Een Stemming Proeven aan culturen Kalligrafie voor iedereen Hondenzeskamp Gastgezinnen in Goes gevraagd (Kinder)karate in Geersdijk COC-café sluit Hoofdtrainer vertrekt bij Middelkamp K.V. Tjoba Ouders Contact Groep bijeen Cursussen fotografie Natuur Neeltje Jans Kinderkleding en speelgoedbeurs KWF-collecte voor beter leven kankerpatiënten Financieel Inzicht V.V. Kapelle Oud-schriftcursus De Hoekweide Logo Kinderopvang VV "de Patrijzen" Kinderkleding en speelgoedbeurs Goes West Project Open Lijnen naar Beroepsonderwijs Vakbondsschool Cursus oriëntatie adm. beroepen •J. w pEWOtó I rnmirl IDEKROON» DA Maandag 19 september is er een schrijfavond van Amnesty Inter national. Er kunnen brieven wor den geschreven naar mensen die vanwege hun politieke of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst, vervolgd worden of gevangen zitten. Voorbeeldbrie ven zijn aanwezig. Ook kunnen er brieven worden afgehaald. Van 19.00 uur-20.00 uur in het zaaltje van de protes tantse kerk te Lewedorp. Inlich tingen: 01196- 13822. Op woensdag 21 september a.s. willen we onze eerste vergade ring van het nieuwe seizoen hou den. Het is een avond met een informatief programma over ver antwoorde voeding, gezondheid en eigentijds huishouden. Leden en belangstellenden zijn van har te welkom. De avond begint om 19.30 uur in de Oosterkerk. middels buiten shirtjes te voorzien. Op de foto staand v.l.n.r.: Ineke, Mariel, Jo, Carolien en Tonny. Voor v.L.n.r.: Willy (trainer-spe- ler), Yvonne, Frank en Jaap. Volleybalvereniging Wiska heeft twee spelavonden: één op de maandagavond van 20.30 tot gestart werd met het regelmatig in familieverband trappen van een balletje. De club telt nu een 20-tal actieve leden die regelma tig in binnen- en buitenland op het veld of in de zaal een partijtje voetballen. Het contact met Ton 21.30 uur voor recreanten en de andere op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur voor de kom- petitiespelers. Voor informatie: Ineke Brilman, tel. 01107-1080. Tot ziens in Wissenkerke Sporthal Juliana- straat (naast het zwembad). van Leeuwen dateert van vier jaar geleden toen Nico besloot bij Shape aan fitness te gaan doen. Op de foto het elftal van Recrea- tieteam Goes voor het vernieuw de Shape in Goes. Aanstaande zondag 18 septem ber speelt de Goese Rugbyclub Tovaal haar eerste thuiswed strijd voor de 3e klasse D op sportpark Het Schenge in Goes. De Goesenaren treffen Gouda en de kick-off is om 14.00 uur. De Zuidhollanders zijn een onbe kende tegenstander voor Tovaal. Tovaal 2 speelt om 12.30 uur vriendschappelijk tegen Oemoe- menoe 2 uit Middelburg. De toe gang bij beide wedstrijden is gra tis. Voor informatie over de Goe se Rugbyclub Tovaal kan men terecht bij Jan Moelker, Haven weg 13 te Nieuwdorp, telefoon: 01196-12580. Zondag 28 augustus zijn in Ber gen op Zoom de voorrondes Jeu de Boules-doubletten gespeeld van de afdeling Zeeland/West Brabant. Le Bastion uit Goes heeft zich hier uitstekend laten zien. In een veld van 56 teams wisten er 3 teams van Le Bastion zich bij de laatste vier te plaat sen. Als eerste eindigden Peter Kom- mers en Fons de Krijger uit Ber gen op Zoom, tweede de Bastion spelers Marco van Iwaarden en Eddie Hollestelle, als derde Thijs de Lang met Arjen van Noppen en vierde Piet Maartense en Jan Limonard. Deze 4 teams spelen op 11 september met nog 60 teams om het Nederlandse Kam pioenschap Doublette in Best. In het troosttoernooi haalden Piet Hollestelle en Peter Huige ook nog een tweede plaats. Op woensdag 21 september organiseert het Zeeuws Biolo gisch Museum wederom een Beestenboelmiddag. Het thema is dit keer: Paddestoelen. Kinde ren van 6 tot en met 12 jaar kun nen hieraan deelnemen. De acti viteit duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Na het bekijken van een video over paddestoelen, wor den er buitenopdrachten gedaan met spiegeltjes, zoekkaarten, enz. Allerlei leuke opdrachten over paddestoelen en hun gehei men worden uitgevoerd. Natuur lijk krijgt iedereen iets mee dat met het onderwerp te maken heeft! Maximaal 30 kinderen kunnen een plaats krijgen en vol is vol! Telefoon: 01188-2620 of opgeven aan de balie van het museum: Duinvlietweg 6, Oost- kapelle. Onder die titel organiseert de Kamper van Koophandel een studiedag in Motel Goes in samenwerking met Andriessen en Partners. De dag wordt gehouden op 19 september van 9.15 - 16.15 uur. Er wordt infor matie over gebruik van pc en automatisering gegeven en de aanschaf van juiste hard- en software. Inl. via Ron Visser, tel. 01180-73522. Programma zaterdag 17 sept.: Meeuwen 5 - Robur 112.45 uur; S.K.N.W.K. 2 - Robur 2 14.30 uur. Jeugd: Patrijzen B1 - Robur B1 12.45 uur; ColpL Boys D1 - Robur D1 10.00 uur; 's-H. Arendsk. E1 - Robur E1 10.00 uur; Lucor '88 F1 - Robur F1 10.00 uur. Zondag 18 sept.: Robur 1 - Ria W. 1 14.30 uur; Robur 2 - Ouwer- kerk 1 12.30 uur; Volharding 3 - Robur 3 12.30 uur. Met Ad Spe- lier weer in de gelederen kende Robur 1 een prima comp. start. Van uitblinker Jerge Ngonbuo hopen we nog veel voetbalple- zier te beleven. Breng ook eens een bezoek aan het derde veld op het sportpark 't Schenge om de Roburjongens aan het werk te zien! Aanmelden nieuwe leden: Jeugd bij John Quinten, tel. 51074 senioren bij John Koens tel. 21872. Werkplek Zeeland heeft tot doel Zelfkennis op zowel lichamelijk als geestelijk gebied te vergro ten. Daartoe organiseert zij diverse kursussen, waarvan de volgende in september starten: Lichaam en energie 6x, In de ban van je kinderbeelden 10x, Gestaltgroep 10x, Oefenen in Z(z)elfkennis 6x en Omgaan met je eigen energie 6x. De meeste kursussen vinden plaats in cen trum Namaskara te Kapelle. Voor informatie en brochure: 01102/01184-67542. Van 5 september tot 6 oktober aanstaande vinden in het post kantoor de loterijweken plaats. Als men tijdens deze weken een Staatslot met of zonder Jackpot of een Europees lot koopt, dan heeft men altijd prijs. Daarnaast kan men bij alle spelen extra kans maken op het winnen van een reis door een slagzin af te maken. De loterijweken zijn alléén in het postkantoor. In de periode tussen september 1994 en april 1995 organiseert Arbeidsvoorziening diverse acti viteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de centra vakopleiding. De jubileumviering gaat van start met een Open Huis van alle 90 vestigingen in het land op donderdag 15 sep tember van 13.00 tot 21.00 uur. Het Centrum Vakopleiding Zee land, met vestigingen in Middel burg, Goes en Terneuzen, wil tij dens het Open Huis meer bekendheid te geven aan de specifieke scholingsactiviteiten voor het bedrijfsleven. Het cen trum heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een scho- lingsinstituut voor zowel werken de als voor werkloze volwasse nen. Steeds vaker verzorgt het centrum de bijscholing van per soneel dat met nieuwe appara tuur of andere produktiemetho- den moet leren werken. Tot en met 5 oktober is in het Stadhuis van Vlissingen een omvangrijke expositie te zien van kunstwerken van heden daagse vrouwelijke kunstenaars. De tentoonstelling heeft als titel "Een Stemming" |n "Een Stemming" wordt een over zicht gegeven van 75 Jaar Vrou wenkiesrecht in Nederland. Ope ningstijden maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. Onder het motto “Proeven aan andere culturen” organiseert de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon een aantal kookcursussen waarbij de gehei men van de exotische keuken worden prijsgegeven. Onder leiding van een kook”ster” uit het betreffende land leert u op de juiste wijze gebruik te maken van uitheemse produkten en maakt u heerlijke gerechten klaar naar origineel recept. Naast de cursussen “Wij koken Surinaams, Indonesisch en Viet namees” die eerder werden ont wikkeld en ook dit jaar nog op het programma staan is nu de Thai se keuken aan de beurt. De cursus bestaat uit drie lessen van drie uur en start 21 septem ber a.s. Inl. 01188 - 1507. Afgelopen weekeinde (vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 septem ber) werd in Biljartzaal 't Centrum (Plein 1940 nr. 3 te Middelburg) de Eindstrijd 2e klasse driebanden van het district Walcheren-de Beve landen gehouden. Hier volgt de uitslag: 1Rokus Overheid A.L.M. 14 punten, gemiddelde 0,568 (promotie); 2. Jaap Beenakker De Sport visser, 10 punten, 0.569 (promotie); 3. Jan Menheere L.B.V. 8 punten 0.453; 4. Chris Coomans B.V.M. 7 punten 0.586 (promotie); 5. Thom Peeman, A.L.M. 7 punten 0,551 (promotie); 6. Henk Meyvis Delta, 6 punten 0,407; 7. Bram de Waard, Scheldezicht 2 punten, 0,447; 8. Mark v.d. Hage, De Smidse 2 punten 0,435. Na 6 ronden stond R. Overheid ongeslagen aan kop, gevolgd door J. Beenakker met 10 punten, maar met een beter gemiddelde. Won de in de loop van het tournooi steeds beter spelende Beenakker de finale tegen Overheid, dan was Beenakker kampioen geworden. Overheid speelde echter in tegenstelling tot zijn andere partijen, die vrij constant waren, een hele goede partij en trok de winst en het kampioenschap naar zich toe. Een terecht kampioen. De jeugdige M. v.d. Hage trok de aandacht door de kortste partij te spelen, 25 caramboles in 26 beurten en door in deze partij een serie van maar liefst 9 te scoren. De heer P. Raas uit Lewedorp, werd winnaar van de loterij met lotnummer 229. Het Oosterschelde College gaat op verschillende plaatsen in de regio weer beginnen met kursus sen Kalligrafie. Het 'schoon schrift' leeft weer enorm. Voor de kunstvorm is geen speciale opleiding vereist. Met enthou siasme, oefening en een goede leermeester kunnen in korte tijd goede resultaten worden bereikt. Inl. 01100-31170. Er begint een kursus in Goes op donderdag ochtend vanaf 15 september. Die is bestemd voor beginners die het Gotisch Schrift willen leren schrijven. In 's-Gravenpol- der wordt vanaf woensdagavond 14 september het Humanistisch schrift beoefend. In Kruiningen kunnen in november belangstel lenden terecht voor het leren schrijven van het uniciaal schrift. Zaterdag 17 september organi seert de Kynologenclub Zeeland voor de eerste maal een Hon denzeskamp. Zeskamp is een spel in wedstrijd vorm, teams van zes honden lopen zes wedstrij- den/spelen, met de bedoeling uiteindelijk als beste team uit de bus te komen. De spelen bevat ten verschillende onderdelen van hondensport, zoals apporte ren, behendigheid, gehoorzaam heid en flyball. Toeschouwers zijn van harte welkom, zaterdag 17 september tussen 10.00 en 16.00 uur op het terrein van de KC Zeeland aan de Westhaven- dijk in Wilhelminadorp. Van 8 tot en met 16 oktober wordt in Goes een Litouwse week gehouden, waarbij drie cul turele groepen uit dit land zullen optreden. De Stichting Stede- band is op zoek naar gastgezin nen om leden van de groepen te kunnen huisvesten. Men kan daartoe contact opnemen met Nico Bouwman, tel. 01100- 49740, of met Saskia Verheij, tel. 01100-11196 (na 17.00 uur). Gedacht wordt aan twee perso nen per gastgezin. Sinds kort kan men op Noord- Beveland ook voor karatelessen terecht. De lessen worden elke woensdag gegeven in het "Drenthehuis" in Geersdijk. Van 17.30 tot 18.30 uur is er een uur tje speciaal voor kinderen, van 18.30 tot 19.30 uur, een les voor iedereen vanaf 12 jaar. Naast de karatetechnieken die geleerd worden, is er ook veel aandacht voor warming-up, conditie en zelfverdedigingstechnieken. Iedereen die geïnteresseerd is, kan gratis een proefles volgen. Voor meer informatie/opgave kunt u bellen naar C. Torretta, 01108-1274. Het COC-café van de afdeling Midden-Zeeland moet in de maanden september en oktober noodgedwongen dicht. Het bestuur meldt dat er te weinig vrijwilligers zijn die bereid zijn bardiensten mee te draaien. Er zijn daarvoor tussen de 15 en 20 mensen nodig. Half oktober zal de situatie opnieuw worden bekeken. categorie jongens t/m 10 jaar: Alexander Nonnekens, Thijs Slagboom, Wesley Goud, Mat- thijs Hulster, Stefan Westerweel, Arthur te Boekhorst, Bart van de Sande, Michael Linger. Categorie jongens t/m 12 jaar Dennis Verschuure, Ronnie Hil- In de TSI-hal aan de Verrijn Stu- artweg te Goes worden in het weekeinde van 17 en 18 septem ber de finales gespeeld voor de jeugd die deze zomer mèedeed aan de drie door de Rabobank gesponsorde jeugdtennistoer- nooien in de regio. Ze werden gehouden in Vlissingen, Noord- Beveland en op Zuid-Beveland. Gespeeld wordt komend week end om de titel Rabomaster 1994. De wedstrijden beginnen zaterdag om 09.00 uur en zon dag om 09.30 uur. De finales zijn zondagmiddag en aansluitend wordt rond 16.30 uur de prijsuit reiking verwacht. Er wordt in ver schillende leeftijdscategorieën gestreden. Hieronder de namen van de deelnemers per catego rie, waarbij steeds de acht beste jongens en meisjes mogen uitko men: Henri Martens, hoofdtrainer van de Z.R.T.C. Theo Middelkamp, heeft te kennen gegeven met ingang van 24 augustus 1994 niet meer beschikbaar te zijn als hoofdtrainer van de vereniging. Zowel gezinsomstandigheden als een promotie bij zijn werkge ver maken het hem onmogelijk nog enige tijd te besteden aan de functie van hoofdtrainer. Het bestuur van de Z.R.T.C. Theo Middelkamp heeft ingestemd met het voortijdig beëindigen van het tweejarig contract. De functie van hoofdtrainer zal gedurende de laatste maanden van het wie- lerseizoen 1994 worden waar genomen door Tonny Huizen. Het bestuur zal zich in de komende maanden beraden over een definitieve invulling van deze functie voor het volgende wielerseizoen. Wedstrijdprogramma zaterdag 10 september: Tjoba 1 krijgt Juliana 1 uit Oud Gastel op bezoek. Tegen deze ploeg moet het mogelijk zijn beide punten in eigen huis te houden. Tjoba 2 ontvangt thuis Excelsior 2. Of dit ook een wedstrijd wordt waarin de volle winst gehaald kan wor den, is moeilijk te voorspellen in deze beginfase van de competi tie. Tjoba 3 speelt thuis tegen Vriendenschaar 3 uit Hardinx- veld. Het derde achten we in staat de volle winst te pakken. Programma thuiswedstrijden: 15.30 uur: Tjoba 1 - Juliana 1; 14.00 uur: Tjoba 2 - Excelsior 2; 12.30 uur: Tjoba 3 - Vrienden schaar 3; 9.30 uur: Tjoba A1 - Animo A1; 11.00 uur: Tjoba B - Zuidwesters B; 10.15 uur: Tjoba D - Stormvogels D; 11.15 uur: Tjoba F2 - Zaamslag F. Voor inlichtingen en aanmelding nieu we leden: Ko de Schipper, tele foon 01107-1672. lebrand, Frank Clausing, Maar ten Buringh, Bram de Nijs, Chief Maranus, Johnny Quaak, Martijn Katsman. Categorie meisjes t/m 12 jaar: Kim Dijkstra, Jantien Bruynzeel, Esther Goud, Esmee Hoogen- doorn, Nathalie de Paepe, Thuy Nguyen, Cynthia Jansen, Fiona Kroon. Categorie meisjes t/m 14 jaar Martine Simonse, Claire Bern- hard, Danneke Bakker, Ellen Schouw, Ingrid Saman, Emmy van de Merwe, Ellen van Belzen, Mara Malicki. Categorie meisjes t/m 16 jaar Jessica Bakker, Cathelijne Hoogerwerf, Anouk van Straat- en, Cynthia Westerweel, Natha lie Vinkoert, Eef Vogelaar, Marie ke Ton, Annemieke Huibregtse. Categorie jongens t/m 14 jaar Raymond Barten, Gareth Lau, Mark Felius, Chi Kin Choi, llco van Belzen, Jaap Vogelaar, Maarten Gideonse, Ivo Spinne- wijn. Categorie jongens t/m 16 jaar Dennis van Tuyl, Pieter Stroo, Mischa Bernard, Rutger Dieren- donck, Richard de Witte, Robin van de Moere, Andrej Miljoen. OCG, ouders van homoseksuele kinderen contactgroep zal een contactmiddag houden op zater dag 17 september a.s. in wijk centrum ”De Triangel” Korte Kerkstraat 26 te Terneuzen van 14.00 tot circa 17.00 uur. De bedoeling van deze middagen, die geregeld worden gehouden, is dat ouders met elkaar in con tact komen, ervaringen uitwisse len en elkaar helpen. De reacties van ouders, die eer der op deze middagen aanwezig waren, zijn zeer positief. Daarom nodigt men alle ouders van homoseksuele kinderen uit deze middagen bij te wonen. Informa tie kan worden verkregen via de volgende telefoonnummers; 01192 - 2390 en 01184-70346. Het Oosterschelde College, voorheen R.E.C., start binnen kort met een viertal cursussen op het terrein van de fotografie. Vanaf woensdagmorgen 21 sep tember kan men terecht voor een algemene introduktiecursus. Deze is bestemd voor iedereen die meer wil weten over het maken van foto's en zijn of haar techniek wil verbeteren. De cur sus omvat acht lessen en kost 75,00. Naast de introduktiecur sus bestaat ook de mogelijkheid mee te doen aan een uitgebreide cursus fotografie van 20 lessen. Deze cursus kent een vervolg cursus van ook nog eens 20 les sen. In deze basiscursus wordt een programma afgewerkt waar in naast alle technische kennis en vaardigheden, aandacht besteed wordt aan de geschie denis van de fotografie. Er is een excursie gepland naar het Muse um van de Fotografie in Antwer pen. Inl.: 01100-31170. Ook in september wordt iedere dinsdagochtend om 10.00 uur een excursie georganiseerd door de natuur van Neeltje Jans. Ver der iedere woensdag om 14.00 uur en zondag 18 september ook om 14.00 uur. De organisatie is in handen van het Zeeuws Land- schap en Natuurmonumenten. Vertrek vanaf de borden van deze organisaties op de zuid westhoek van de bovenste par keerplaats aan de Oosterschel- dezijde. Deelname kost 7,50 voor volwassen en 2,50 voor kinderen. Leden en donateurs krijgen 2,50 reductie. Speel-o-theek 't Ruiluus Wemeldinge houdt woensdag 21 september een beurs van winter- kinderkleding en speelgoed. De beurs wordt gehouden tussen 8.30 en 13.00 uur in het Dorps huis aan het Dorpsplein. Inl. over inleveren van kleding en speel goed via Heleen de Waard en Anita Meyaard, tel. 01192 - 2579 en 1962. De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) wordt dit jaar gehouden van 12 tot en met 17 september. Het KWF bestaat dit jaar 45 jaar. In al die jaren is het gegaan om één doel: "Een beter leven voor kankerpatiënten, jong en oud". Dit is dan ook het thema waaron der dit jaar wordt gecollecteerd. In de folder die u een dezer dagen in de bus krijgt, kunt u meer lezen over de voornaamste activiteiten waaraan het KWF uw gift besteedt: wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en bege leiding van kankerpatiënten. Voor mensen uit het Midden- en Kleinbedrijf organiseert de Kamer van Koophandel op 26 september, 3 en 10 oktober een cursus "Financieel Inzicht". Er wordt aan meegewerkt door het Instituut Midden- en Kleinbedrijf en de cursus wordt gegeven in het gebouw van de Kamer van Koophandel tussen 19.30 en 22.00 uur op genoemde data. Aan de orde komen begrippen als solvabiliteit, debiteurenter mijn, rentabiliteit en current ratio. De ondernemer wordt meer inzicht gegeven in het interprete ren van jaarstukken, juiste finan ciële beslissingen te nemen e.d. Inl. bij mevr. A. Kievit, tel. 01180- 73540. Programma zaterdag 17 sep tember: 14.30 uur: Kapelle 1 - Bruse Boys 1; 14.30 uur: De meeuwen 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: WIK 2 - Kapelle 3; 14.30 uur: Middelburg 4 - Kapelle 4; 12.30 uur: Kapelle A1 - Internos A1; 11.00 uur: Kapelle A2 - Walche ren A2; 12.45 uur: Kapelle B1 - Breskens B1; 11.15 uur: Middel burg C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Middelburg C3; 10.00 uur: R.C.S. D1 - Kapelle D1; 11.15 uur: Kloetinge DM- Kapelle D2; 10.00 uur: Kapelle E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - Apollo E1; 10.00 uur: Waarde - Kapelle Fa; 10.00 uur: Kapelle FB - Kloetinge Fa. Het gemeentearchief van Goes organiseert bij voldoende be langstelling een cursus Oud- Schrift. In een tiental lessen van ca. anderhalf uur worden de cur sisten vertrouwd gemaakt met het lezen van achttiende, zeven tiende en zestiende eeuwse handschriften. De cursus zal eind september begin okotober een aanvang nemen. Voor nade re informatie en aanmelding kan men kontakt opnemen met het gemeentearchief van Goes, Wijngaardstraat 3, 4461 Goes, tel. 01100-49600. In galerie De Hoekweide op het adres Nazareth 4 te Wolphaarts- dijk is tot en met 8 oktober een tentoonstelling te zien van werk van Benjamin Royaards. Het oeuvre omvat papier maché- objecten, gemengde technieken, olieverf en klein werk (grafiek). Openingstijden donderdag, vrij dag en zaterdag van 13.00 - 17.00 uur en na telefonische afspraak via 01198-1152. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 15 T/M 22 SEPTEMBER 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 18 Sept.: R.K. Maria Magdalenakerk, 11.00 uur: Pueri Cantores, con gres van jongenskoren. 18 Sept.: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert door Fanfare "Eup- honia" uit Goes o.l.v. Anno Appelo. 20 Sept.: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 21 Sept: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. VERWACHT: 10-16 Okt.: Litouwse week met optredens van zangkoor, poppen theater en jeugddramagroep. 13 Okt.: Litouwse Avond in 'Prins van Oranje' (20.00 uur). EXPOSITIES: Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). September: Lunchcafé: Pastels van J. van der Velde (info: 01100- 28795). T/m 16 sept.: Oosterscheldeziekenhuis: Recente Nederlandse Gra fiek (info: 01100-34566). T/m 24 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Stilte over Zeeland, de wereld van Johan Melse", grafiek van Johan Melse (info: 01100-28883). T/m 2 okt.: Galerie 'Mi Parti': 'Interior', IKAT-weeftechnieken van Edwig van Cauteren en meubelobjecten o.m. Berend Peter (info: 01100-31819). T/m 8 okt.: Galerie 'De Hoekweide': Papier maché objecten, gemeng de technieken olieverf en klein werk, grafiek van Benjamin Royaards (info: 01198-1152). T/m 8 okt.: Galerie van den Berge: Werk van Rombouts Droste (info: 01100-50499). T/m 8 okt.: De Cilinder, Sint Maartensbrug, "Let's meet half-way" van Rombouts Droste (info: 01100-12227). T/m 23 okt.: Galerie 'De Hoekweide': Zee-landschappen van Antoine Mes (info: 01198-1152). Komend sei zoen gaat een mixed-team van Volleybal vereniging Wis ka meedoen met de kompe titie in sport centrum "On derdak" te Zie- rikzee. De or ganisatie van deze kompeti tie is in handen van volleybal vereniging Wea/Mevo 80 uit Zierikzee. Er wordt op de vrijdagavond gespeeld met 32 teams ver deeld over 3 poules, de 1e wedstrijden zijn op 2 september jl. gespeeld. Dit jaar gaat het team van Wiska voor het eerst met deze kompeti tie meedoen. Reden voor Peter en Marianne de Looff, de eigena ren van Hotel-Café-Restaurant "De Kroon" te Wissenkerke, om het team van nieuwe broek en Stichting Kinderopvang De Bevelanden is sterk in beweging. De stichting beleeft een periode van groei. Mede tegen die ach tergrond is een nieuw logo ont worpen waarmee Kinderopvang De Bevelanden zich duidelijker profileert. De stichting biedt opvangmogelijkheden kinderdagverblijven, schoolse opvang en gastouder- opvang. De voorzieningen zijn verspreid over de Bevelandse gemeenten Goes, Kapelle, Bor- sele, Reimerswaal en op Noord- Beveland. De tweede thuiswedstrijd van Patrijzen is aanstaande zondag tegen titelkandidaat Roosendaal. Deze degradant van het vorig seizoen is misschien wel de sterkste ploeg in deze klasse. Voor Patrijzen is het dus weer zaak om in deze wedstrijd aan te tonen, dat ze voor geen enkele tegenstander hoeven onder te doen en te zorgen dat voor eigen publiek spektakel wordt gebo den. Zeker na het verloren thuis duel tegen Moerse Boys zullen ze nu alles op alles moeten zet ten om toch minimaal één puntje vast te houden. Daarnaast is Patrijzen, terugkijkend op het vorig seizoen, gewaarschuwd voor een slechte competitiestart want het is altijd ontzettend moeilijk om het verloren gegane terrein weer goed te maken. We hebben er echter vertrouwen in dat Patrijzen dit seizoen het degradariespook ver uit zijn buurt houdt. We hopen voor zon dag in ieder geval op een mooie voetbaldag met een positief resultaat. Het voleldige program ma voor het aanstaande week end: Zaterdag 17 september: 11.15 uur SKNWK dames - Patrijzen dames; 12.45 uur Patrijzen B1 - Robur B1; 11.15 uur Apollo C1 - Patrijzen C1; 11.15 uur Patrijzen D1 - Kruinin gen D1; 10.00 uur Vlissingen E1 - Patrijzen E1; 10.00 uur Patrij zen E2 - Wolfaartsdijk E2; 10.00 uur Wolfaartsdijk I - Patrijzen I. Zondag 18 september: 14.30 uur Patrijzen 1 - Roosendaal 1 14.30 uur Steen 2 - Patrijzen 2; 12.30 uur Patrijzen 3 - Zeel. Sport 4. Patrijzen 4 is vrij. De wijkvereniging Goes-West houdt weer een winterkleding en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op donderdag 15 sep tember van 9.30 t/m 11.00 u. 's morgens. Plaats: wijkgebouw “De Westkant’, Evertsenstraat 15 te Goes. Kinderkleding en speelgoed kunt u inleveren op woensdagavond 14 sept. van 19.00 t/m 19.30 uur in het wijkge bouw. Niet-verkochte kleding en speelgoed kunt u vrijdag 16 sept. 's avonds van 19.00 t/m 19.30 uur weer ophalen. U kunt vooraf kaartjes ophalen bij G. Moor man, Scheldestraat 75, Goes. Tel. 01100-31007 (inl.) Dezer dagen gaat in Zeeland het Project Open Lijnen naar Beroepsonderwijs van start. Doel is ervoor te zorgen dat mensen met een handicap regu lier beroepsonderwijs kunnen volgen. Het project is opgezet door het Zeeland College en het Regionaal Opleidingen Centrum Zeeuws-Vlaanderen. Op aan vraag is uitgebreide cursusinfor matie beschikbaar via tel. 01180- 16457 of 01150-96553. De vakbondsschool seizoen 94/95 gaat weer van start. De afgelopen jaren is er een toene mende belangstelling voor deze door het FNV opgezette cursus. Onderwerpen zijn: vergadertech- nieken, de CAO, sociale zeker heid, arbeidsomstandigheden, en door de cursisten zelf aange dragen onderwerpen. De cursus is voor FNV leden en hun huis genoten. Voor meer info kunt u na 18.00 uur bellen naar 01100- 30467. Ton van Leeu wen van Fit nesscentrum Shape te Goes heeft het Recreatieteam Goes voorzien van nieuwe trainingspak ken. De over handiging ervan vond gelijktijdig plaats met de heropening van het fitness centrum na een grondige renovatie van de zaal en andere ruim ten. Voor het voetbalteam van RTG was het gelijktijdig ook 'n beetje feest. Want Nico Hardonk wist ons te melden, dat de club juist in deze periode 12,5 jaar bestaat. De basis voor Recreatie Team Goes werd door hem gelegd toen op een veldje bij de Hollandse Hoeve destijds Het Oosterschelde College, voorheen R.E.C., heeft nog enkele plaatsen vrij in haar cur sus Oriëntatie Administratieve Beroepen. De cursus die op dinsdag en donderdag in Goes zal worden gegeven is bestemd voor mensen die willen gaan werken in de administratieve sector maar onvoldoende zijn opgeleid om direct een opleiding te beginnen. In de cursus wordt uitgebreid kennis gemaakt met de mogelijkheden van verdere studie en de voorbereiding daar op. Zo wordt er aandacht besteed aan Nederlands, Engels, computergebruik, admi nistratieve vakken, sociale vaar digheden en studievaardighe den. De cursus is bestemd voor mensen zonder afgeronde voor opleiding (MAVO, HAVO). Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn de cursuskosten erg laag en bedragen slechts 100,00 voor het hele jaar. Wie tijdens de lessen kinderopvang nodig heeft, kan daarvoor een vergoeding krijgen. Inl.: Ooster schelde College, tel. 01100- 31170. MHSS AEgQSIC mk 'SSfUtWf ,1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23