Provincie Zeeland Beestenboel nl. WEEKAANBIEDINGEN 36,70 44,20 58,90 81,00 69,95 7.90 12.90 10.90 10.90 1 ƒ14,50 34,95 ƒ11,95 23,95 47,70 BIJPASSENDE NOKSTUKKEN PVC MASTGOOT 8,00 WINDWIJZER HALOGEEN BOUWLAMP VEZEL GOLFPLATEN ASBESTVRIJ ONDOLINE GOLFPLAAT 200 x 95 21,95 DEKKLEDEN POLYESTER BAKGOOT IN BEROEP COMMISSIES VERSE WORST hele kilo ONGEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL hele kilo MAGERE RIBLAPPEN hele kilo 13.90 MAGERE BRAADLAPPEN hele kilo 13.90 FRICANDEAU V.D. HAM hele kilo FRICANDEAU- LAPJES hele kilo I GEKOOKTE SCHOUDERHAM I GEKOOKTE VARKENSLEVER ZEEUWS SPEK Woensdag 14 september 1994 DE BEVELANDER 17 voor lang 183 cm lang 244 cm lang 305 cm 120 mm, grijs, p/m afm. 3x4 afm. 4x6 afm. 6x8 VLEESWAREN VERS VAN HET MES 150 gram 150 gram 150 gram Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 REKLAME GELDIG T/M 20 SEPTEMBER 1994 metaal, gelakte uitvoering Afmeting 76 x 64 van ƒ79,95 - -J— incl. lamp 500 W kleur zwart van 39,95 voor zwart, breed 1.10 m, werkend 1.05 m lang 153 cm Yerseke 170 mm, p/m 22,00 Lang niet iedereen hoeft zich neer te leggen bij een beslissing van de overheid. Sinds 1 januari is er de Algemene wet bestuursrecht. Die regelt hoe men dat aanpakt. v.v. Kloetinge oranje, met ringen L 100% waterdicht 120 mm, p/m ƒ15,00 1.98 1.49 1.98 ïtt Abdij Nieuws Het recht op bezwaar BOUWMARKT De Bevelander bv Oostwal 2 (in Aldi) Goes, tel. 01100-16950 Uitzonderingen Soms kunt u geen (of nog geen) Het Zeeuws Biologisch Muse um organiseert weer een Beestenboelmiddag voor de jeugd, namelijk op woensdag 21 september. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn wel kom. Het thema is dit keer: "Paddestoelen". Dinsdag 20 september, 15.20 uur: besliscommissie onderwijs. Onderwerp: beroepschrift vereni ging voor protestants christelijk basisonderwijs tegen besluit ge meente Reimerswaal geen mede werking te verlenen aan het aan passen van een schoolgebouw. Dinsdag 20 september, 17.00 uur: adviescommissie bezwaar schriften. De gemeente Terneuzen maakt bezwaar tegen beslissing van de provincie over de hoogte van een financiële bijdrage aan de gemeente. bijstandswet. Het betreft bijstandzaken van de gemeenten Tholen en Middelburg. De zittingen zijn openbaar en wor den gehouden in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Op de agenda staan onder meer toevoeging 400.000,- aan het monumentenfonds, wijziging mo numentenverordening en verho- De hele middag van 14.00 tot 16.00 zullen de kinderen bezig zijn met dingen te leren over pad destoelen. Eerst wordt er een in formatieve video getoond. Daarna gaan de kinderen het bos in om opdrachten uit te voeren over pad destoelen. Dit wordt gedaan met behulp van spiegeltjes, zoekkaar- ten, tekeningen, etc. Zo ontdek ken de kinderen zelf de geheimen van de paddestoel. Na afloop krijgt iedereen iets mee wat met het onderwerp te maken heeft. Het belooft een gezellige doe-mid- dag voor de jeugd te worden. Interesse? Wees er snel bij, want er is maximaal voor 30 kinderen plaats en vol is vol. Opgeven kan telefonisch op nummer 01188- 2620 of aan de balie van het mu seum: Duinvlietweg 6, Oostkapel- le. De statencommissie ruimtelijke ordening vergadert op vrijdag 23 september, 9.30 uur. De agenda was bij het ter perse gaan nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen, behalve de pcmw, met spreekrecht. De commissies voor waterstaat en verkeer, milieu en milieubeheer en waterhuishou ding vergaderen in het gebouw Groene Woud 1 in Middelburg, de overige zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De verga derstukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecentrum, Ab dij 9, Middelburg. Op 22 september, 15.30 uur, worden o.a. de notitie Ruimte voor economische activiteit en het bud get van de economische promo- tiegroep besproken door de sta tencommissie voor economie. De agenda van de statencommis sie milieu, die op 23 september vanaf 14.00 uur vergadert, meldt o.a. een statenvoorstel over grondwaterheffingsverordening Zeeland. De provinciale commissie mi lieubeheer en waterhuishou ding (pcmw) komt bijeen op don derdag 22 september, 14.30 uur. Onderwerpen: de eigen werkwijze en die van haar subcommissies; vorming werkgroep wijziging meerjarenplan verwijdering ge vaarlijke afvalstoffen. Op 19 september, 13.30 uur, ver gadert de statencommissie voor waterstaat en verkeer o.a. over: verkeerssituatie Boeren hol, subsidie Duurzaam veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen en be leidsvoornemens begroting 1995. ging begrotingspost emancipatie- facetbeleid. Te behandelen subsidies: Regionale Geschiedbe oefening Zeeland,Biologisch mu seum, beroepsonderwijs en vol wasseneneducatie, steunpunt voormalig bejaardenoord Rusche- vliet en Anti Discriminatie Bureau Zeeland. De provincie Zeeland eindigt haar brieven tegenwoordig vaak met een zin waarin staat op welke manier en binnen welke termijn burgers en orga nisaties bezwaar kunnen ma ken. Het gaat dan om alle brieven waarin de geadresseerde in aanraking komt met een be sluit van het provinciaal be stuur. Een "besluit" kan van al les betekenen: men moet iets doen, men mag iets niet doen, men krijgt geen subsidie, men krijgt wèl subsidie maar min der dan gevraagd... Wanneer bezwaar Men kan bezwaar maken tegen beslissingen van alle geledingen van het provinciaal bestuur: Pro vinciale Staten, Gedeputeerde Sta ten en de Commissaris der Konin gin. Een besluit hoeft niet persoonlijk tot iemand te zijn gericht, maar er moet wel een aantoonbaar direct of indirect belang zijn. Bijvoor beeld: het afsluiten van een weg voor openbaar verkeer is niet op naam van de gebruikers gesteld, maar wie er graag overheen reed, kan wel bezwaar aantekenen. Wat ook kan, is bezwaar maken als de provincie weigert een be sluit te nemen, of als zij dat niet op tijd doet. bezwaar maken. Dat is het geval als het besluit nog niet definitief is of als het nog moet worden goedgekeurd (bij voorbeeld door het rijk). Ook kan men geen procedure aanspannen als een provincie-besluit betrek king heeft op het goedkeuren van besluiten van anderen, zoals wa terschappen en gemeenten. Bezwaar is ook niet mogelijk als het gaat om besluiten over voor bereidingsprocedures (met andere woorden: als het besluit nog in aantocht is). Dubbel-op kan ook niet: bezwaar maken tegen een besluit over een bezwaar... Hoe en bij wie Bezwaar maken moet altijd schrif telijk gebeuren en men moet het richten tot de instantie die het be sluit nam. In een bezwaarschrift moet men altijd vermelden: de naam, adres, een omschrijving van het bestre den besluit en de reden waarom Als er een uitgebreide inspraak procedure is geweest overeen komstig de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht, kan men geen bezwaar meer maken tegen het uiteindelijke besluit, aan gezien de voorafgegane procedu re hiervoor juist was bedoeld. men bezwaar maakt. Een be zwaarschrift moet altijd worden ondertekend en mocht het in een vreemde taal zijn gesteld, dan hoort er een vertaling in het Ne derlands bij. Voor het indienen van een be zwaar is zes weken tijd, gerekend vanaf de bekendmaking. Als men bezwaar aantekent omdat de provincie te lang wacht met be slissen moet dat binnen redelijke tijd gebeuren. Een paar maanden is redelijk - een jaar is te lang. Soms vergt het tijd om een be zwaarschrift van zoveel mogelijk goede argumenten te voorzien. De beste manier is dan om alvast een onvolledig bezwaarschrift in te dienen. Men krijgt dan de kans de ontbrekende gegevens later te leveren. ning" van de rechtbank de uitvoe ring van een besluit tegen te houden. Voorwaarde is dan wel dat an deren op hun beurt geen na deel van een dergelijke beslis sing ondervinden... Bij zo'n hoorzitting zijn er ver schillende mogelijkheden om belangen te laten bepleiten: een vertegenwoordiger (bij voorbeeld een advocaat) doet het woord namens de be zwaarde, men kan getuigen en deskundigen laten opdraven etc. Punt is wel dat ook andere be langhebbenden (bijvoorbeeld iemand die een vergunning heeft gekregen, tegen de zin van z'n buurman) worden ge hoord. Beslissing De beslissing op een bezwaar schrift wordt genomen door de in stantie die in eerste instantie ver- De provincie hoeft niet altijd zo'n hoorzitting te houden, bij voorbeeld als een bezwaar schrift duidelijk niet ontvanke lijk is: men is te laat met indienen, nadere gegevens zijn niet verstrekt of het is dui delijk dat het besluit de "be zwaarde", niet kan raken. Soms gaat de provincie al meteen overstag, zodat verde re behandeling onnodig is. afhankelijke commissie (mensen die niets met de provincie te ma ken hebben). Deze commissie brengt advies uit aan het provin ciale bestuursorgaan dat voor het bestreden besluit verantwoordelijk is. Afgezien van privé-omstandighe- den zijn de zittingen van de com missie openbaar. Geen verplichte kilo verkoop Wemeldinge 3 12.45 uur; Kloe- tinge 5 - D.F.S. 3 14.30 uur; Kloetinge 6 - Heinkenszand 4 12.45 uur; Kloetinge 7 is vrij. Zwart Wit Dames 2 - Kloetinge Dames 1 10.30 uur; Kloetinge Dames 2 - Meeuwen Dames 1 11.15 uur; Kloetinge A1 - Bres- kens A1 12.45 uur; Middelburg B2 - Kloetinge B1 12.45 uur; Ril- landia B1 - Kloetinge B2 09.30 uur; Kloetinge C1 - Vlissingen C1 11.15 uur; Kloetinge C2 - S.V.D. C1 10.00 uur; Middelburg D1 - Kloetinge D1 10.00 uur; Kloetin ge D2 - Middelburg D2 10.00 uur; Hoedekenskerke D1 - Kloe tinge D3 10.00 uur; Kloetinge Dm - Kapelle D2 11.15 uur; Dui- veland E1 - Kloetinge E1 10.00 uur; Kloetinge E2 - Waarde E1 10.00 uur; Kloetinge E3 - Wolp- haartsdijk E3 10.00 uur; Dau- wendaele E3 - Kloetinge E4 10.00 uur; Kapelle Fb - Kloetinge Fa 10.00 uur; Wemeldinge Fa - Kloetinge Fb 10.00 uur; Kloetin ge Fc - Nieuwdorp Fa 10.00 uur. Dinsdag 20 september 14.00 en 14.20: besliscommissie algemene De statencommissie welzijn ver gadert op maandag 19 septem ber, 9.30 uur. Behandeling Men krijgt altijd schriftelijk bewijs van ontvangst van een bezwaar schrift. Voordat een beslissing wordt ge nomen, worden alle belangheb benden uitgenodigd om een mon delinge toelichting te geven. Dat gebeurt ten overstaan van een on- Arob exit Met het in werking treden van de Algemene wet bestuursrecht is een einde gekomen aan de zgn. Wet arob (administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen). De nieuwe wetgeving heeft de zaak meer gestroomlijnd, en in ze ker opzicht makkelijker en duidelij ker gemaakt. Wie schriftelijke informatie wil kan een gratis folder aanvra gen bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Ab- dij(plein) 9, Middelburg, tele foon 01180-31400. Mondelinge informatie wordt verstrekt door het bureau Al gemene en Juridische Zaken van de provincie Zeeland, tel.: 01180-31371. In bepaalde gevallen is het moge lijk om via een "voorlopige voorzie- antwoordelijk was voor het besluit. Wijkt men daarbij af van het ad vies van de eerdergenoemde commissie, dan wordt dit meege deeld. Wie het nog steeds niet eens is met het besluit, kan in de meeste gevallen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In de beslis sing op het bezwaarschrift wordt bekend gemaakt hoe dat in z’n werk gaat en binnen welke termijn dat moet. Hopelijk is de blessuregolf bij Yerseke 1 een eind voorbij en kan er a.s. zaterdag eens met een volledige selektie begonnen worden tegen het altijd moeilijke Tholense Boys 1De aanvang is om half 3 en de wedstrijdbal wordt geschonken door: Lauw Minnaard P2. Volledige pro gramma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Tholense Boys 1; 14.30 uur: Nivo Sparta 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Kloetinge 3 - Yerseke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - Hoede kenskerke 2; 12.45 uur: Yerseke 5 - Waarde 2; 14.30 uur: Rillan- dia 3 - Yerseke 6; 12.45 uur: Tem. Boys 1 dms. - Yerseke 1 dms.; 12.45 uur: Volharding A1 - Yerseke A1; 11.15 uur: Yerseke B1 - Kruiningen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Yerseke C1; 10.00 uur: Yerseke D1 - Rillandia D1; 10.00 uur: Hans. Boys E1 - Yerseke E1; 10.00 uur: Yerseke Fa - Hansw. Boys Fa; 10.00 uur: Yerseke Fb - Krabbendijke Fa. Zowel Kloetinge 1 als Kloetinge 2 spelen uit tegen resp. Altena 1 en Wilhelmina '26 2. Na de mooie overwinningen van afge lopen zaterdag mag U verwach ten dat beide teams met zelfver trouwen deze wedstrijden zullen beginnen. De dames van Kloe tinge moeten vroeg uit de veren doordat hun wedstrijd al om 10.30 begint. De A-junioren zul len tegen Breskens A1 op scherp moeten staan om de nodige pun ten op het Wesselopark te hou den. Het derde speelt eveneens thuis en wel tegen Yerseke 3. Trainer Jan Nouse heeft voor deze wedstrijd spektakel beloofd. Dit moet U zien! Don derdagavond 4de trekking grote loterij in clubhuis. Programma zaterdag 17 september a.s.: Altena I - Kloetinge I 14.30 uur; Wilhelmina'26 II - Kloetinge 2 14.30 uur; Kloetinge 3 - Yerseke 3 14.30 uur; Kloetinge 4 - i I s ■-<#**>

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17