Amateur! Jeanne Coggoolse (ZZ1 duikt in de 3Z5Jarige kerkgeschiedenis van Schore; Trein en bussen met werk van Mondriaan Kapelse VOOR 5,00 Door wie bent u voor het laatst diep in de ogen gekeken DA» WAARDEBON 1 7,50 1 vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede DAmKFOOL jARViER K RACKET CENTRUM KAPELLE MOOI GELEGEN 21 augustus L- f GRAND THEATER GOES 01100-15165 I '4^.. I P fcLw. - weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 24 augustus 1994 - 46e jaargang no. 34 GET RfftDïfOR RUSH HOUR. optiek de jonge Moeilijk te vinden? Alle inlichtingen: Theo Alewijnse Tel. 01102-43315/01184-14027 1 ■p B'BLIOTM 200,- p.p. 150,- p.p. van 12,50 De laatste zaterdag van augustus. Dat betekent Kapelse Dag. Voor de veertiende maal wordt in en rond het centrum van Kapelle een braderie gehou den. Overigens begint de kermis al donderdag in de loop van de middag te draaien. In dit nummer van De Bevelander kunt u er méér over lezen. Verder begint in Goes vrijdagavond de traditionele Nacht- markt. Wie topvoetbal wil zien kan eveneens in eigen regio terecht en wel te Nieuwdorp, waar de Borsele Champions League wordt afgewikkeld. f 120,- p.p. 15,- p. baan ZOA Vluchtelingenzorg in actie voor Ruanda Oriënteren w De kerkgebouwen Besteld en betaald voor 20 september 1994 Senioren Seizoen abonnement na 20 september 1994 235,- p.p. Studenten 1994-1995 Speciaal Dagabonnement voor dames en heren met veel vrije tijd overdag speel veel tussen 9.00 en 18.00 uur voor Losse baanhuur (per 1/2 uur) Mevrouw Jeanne Coppoolse (77): "Bekijk de geschiedenis maar, dan begrijp je het heden beter". J -7 Het kerkgebouw van Schore. 4 o, START NIEUWE CURSUS. BEL: 01100-20176 01180-38370 01110-15425 Uitpluizen 0 Geldigheidsdatum: 17-8 t/m 1-9-'94 foto lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes - noordstraat 6 temeuzen Conflict Oproep (Van een onzer redacteuren) DAT IS NIKS VOOR MIJ "Iedereen 75-jaar jubileum aktie Aktie lrx)|)l lot II <iug. 1994 VERSCHOORE Zondag 14.00 u. 4 VERSCHOORË GOES MIDDELHARNIS ZIERIKZEE MIDDELBURG Bij een aankoop van minimaal 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! Zo verklaart mevrouw Jeanne Coppoolse-Baars (77) uitSchore haar vele bezigheden, die tegen woordig veelal te maken hebben met het 'graven' in de historie. "Na mijn pensionering heb ik ook wel eens aan volksschilderkunst gedaan, maar daarin kon ik toch mijn ei niet kwijt. Ik laat liever mijn hersens werken dan mijn handen. Daarin is elk mens nu eenmaal anders". Ze heeft in de periode dat ze in Schore woont (nu weer al 15 jaar) zich met veel liefde bezig gehouden met de familiege schiedenis van de voorouders van haar man. "Mijn meisjes naam is Baars, een naam uit de Hoekse Waard. Maar omdat een oom dat stamboomonderzoek al had gedaan, had het weinig zin om daar nóg eens aan te begin nen". "Je moet het wiel niet tweemaal willen uitvinden. Daarom ben ik begonnen aan het stamboomon derzoek van mijn mans familie. A.s. zaterdag 27 aug. staat de werkgroep "de Bevelanden" van ZOA Vluchtelingenzorg op de Markt in Goes. ZOA houdt zich bezig met vluchtelingenhulp in Zuid-Oost Azië en Afrika. Er zul len o.a. artikelen van ZOA ver kocht worden en handgemaakte spulletjes, zoals fleurige tulpen, bloempotjes enz. Verder worden er altijd prijs-enveloppen ver kocht met schitterende prijzen, die door de middenstand in 's-Gravenpolder en Kapelle ter beschikking zijn gesteld. De opbrengst komt geheel ten goe de aan noodhulp Ruanda. Maar aan die publicatie ging een heleboel werk vooraf. En niet alleen onderzoekswerk in kerke lijke, gemeentelijke, provinciale en rijksarchieven. Jeanne Coppoolse heeft, zoals zoveel mensen in de derde levensfase, zich eerst moeten oriënteren. Wat vind je interes sant om na je pensionering te gaan doen? Welke hobby past het best bij je? Ze vertelt, dat ze na haar 61e jaar eerst een cursus Theologi sche Vorming heeft gevolgd en dat ze daarna Hebreeuws is gaan studeren bij (onder andere) het LOL Ze kreeg in de loop der jaren óók het verzoek om ouder ling te worden in de hervormde kerk van Schore. Ze accepteer de. In 1992 is die genealogie in boekvorm uitgegeven". 'Mondriaan en Toorop temidden van hun tijdgenoten in Domburg', die in Middelburg te zien is. Bei de tentoonstellingen zijn voor het publiek opengesteld van zater dag 17 september 1994 tot en met 15 januari 1995. In samen werking met het streekvervoer in Zuid-west Nederland biedt de Nederlandse Spoorwegen tij dens de duur van de tentoonstel lingen een Rail Idee Zeeland Mondriaan 1994 aan. Deze dag tocht bestaat uit de treinreis van en naar Middelburg, een passe partout voor beide tentoonstellin gen en busvervoer tussen Mid delburg en Domburg. De aan schaf van een Rail Idee Zeeland Mondriaan 1994 biedt de bezoe ker een korting over het geheel van circa 25 procent. De ruimte op de bussen en de trein werd door de betrokken ondernemin gen gratis aan de Stichting Zee land Mondriaan 1994 beschik baar gesteld. Maar dat was nog niet alles. Ze schreef een paar jaar geleden ook in voor de cursus Oud Schrift, die gegeven werd (en wordt) door Leen Moerland van het gemeentearchief van Goes. Mevrouw Coppoolse over die keus: "Ik heb nogal wat energie en die wil ik graag benutten. Ik ben geen mens om achter de geraniums te gaan zitten". in een ver verleden ooit uitge leend en niet teruggebracht". Het kerkgebouw ging na de Reformatie (op Schore in 1619) geruisloos over van de katholie- Dit eerste, 700 jaar oude gebouw werd in 1914 gesloopt. De twee de kerk, op dezelfde plaats, werd se-stamboomonderzoek. geeft je een kijkje in het leven Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag deel vormen over de mensen en hun historie. Vaak zal dat oor- jaar precies 375 jaar gele den.... 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. i.*' lange vorstsfraat 40 4461 JP goes telefoon: 01 100-1 1272 Gegevens over de kerkgebou wen die ooit in het midden van het dorp hebben gestaan, zijn wèl bekend. Het meest oor spronkelijke kerkgebouw dateert uit de 13e eeuw. Het moet al vóór 1251 gesticht zijn, toen zich op Schore een katholieke parochie had gevormd. SQUASH ’’Racketcentrum Kapelle” SCHORE - "Ik houd niet van hele dagen koffiedrinken en kletsen. Ik ben liever zinvol bezig". Overigens is het onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelij ke gemeente Schore niet een voudig. Want volgens mevrouw Coppoolse ontbreken veel waar devolle documenten in de archieven. Dat maakt het zoeken moeilijk. "Ik weet niet, hoe het komt dat het kerkelijk archief incompleet is. De ontbrekende stukken zullen wel niet opzette lijk verdonkeremaand zijn. Maar ja, hoe ging dat vroeger. Mis schien zijn delen van het archief ------ -- - - M J intussen achter de rug (21 augustus j.L), maar voor Jeanne Coppoolse begint 'de hele geschiedenis' pas. Ze heeft met de kerkeraad afgesproken, dat ze het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente zal uitplui zen en op papier zal zetten. Ze is intussen al twee jaar oriënterend bezig met dat archiefonderzoek, ze denkt voor het hele karwei nóg wel 4 tot 5 jaar nodig te heb ben. Vanaf vrijdag 19 augustus rijden 6 bussen van de vervoerscombi- natie Carlier/ZWN over de Zeeuwse wegen en door West- Barbant met stickerreclame voor de tentoonstellingen die dit najaar in Middelburg en Dom burg te zien zijn in het kader van het Mondriaanjaar 1994. Ook een trein van de Nederlandse Spoorwegen is dan beplakt en wordt de komende tijd ingezet op het traject Roosendaal-Vlissin- gen. Naast een wervende tekst zijn op de bussen en de trein de werken 'Duin V' en 'Boom' van Piet Mondriaan afgebeeld. 'Duin V' uit 1909/1910 is één van de topstukken op de gereconstru eerde 'Tentoonstelling van Schil derijen Domburg, Juli-Augustus 1912' in het Marie Tak van Poort vliet Museum te Domburg. Het afgebeelde schilderij 'Boom' werd onlangs verworven door het Zeeuws Museum en maakt deel uit van de tentoonstelling Woensdag 14.00 u. FILMPROGRAMMA VANAF 25 T/M 31 AUGUSTUS 1994 Het is tegen deze achtergrond van theologische en historische kennis dan ook niet vreemd, dat de hervormde kerkelijke gemeente van Schore bij haar aanklopte, toen het 375-jarig bestaan van de kerkelijke gemeenschap in het dorp in zicht kwam. De viering van dat jubileum is Don Bluth’S Volg Je Hart En Alles Is Mogei ijk. Geheel Nederlands Gezongen En Gesproken. Maarer valt dan ook wat te onderzoeken in Schore. Slechts weinig inwoners van de Bevelanden zullen weten, dat de Reformatie in deze regio het eerst vaste voet aan de grond kreeg bijvoorbeeld in Goes en Kapelle, maar daarna al in Schore. De tot dan katho lieke kerkgemeenschap van Schore besloot al in 1619 for meel om over te gaan naar het protestantisme. En dat is dit Een voornaam archiefonderdeel (althans van de Schoorse pro testantse kerk) dat tot op de dag van vandaag zoek is, heeft betrekking op de handel en wan del van dominee Gosuinus van Buitendijk, die van 1701 tot 1712 in Schore predikant was. Er is over de man genoeg bekend, maar niet uit het archief van de kerk van Schore, helaas. "De man raakte in conflict met de kerkelijke leiders omdat hij wat afwijkend gedrag vertoon de en omdat hij afweek van de rechte, gereformeerde kerk leer", aldus mevrouw Cop poolse. "Zo zou hij ooit op zondag hebben deelgenomen aan een spelletje kaart. Van het geld dat hij won, schonk hij nieuwe schoenen aan een arm gezin. Tja, ik weet niet, wat ik daarvan moet vinden. man i met de familie in Indië bewaard gebleven. Die is van essentieel in 1915 in gebruik genomen. Dit belang gebleken bij het Coppool- geschiedenis maar, dan bouwwerk werd in 1940 door se-stamboomonderzoek. Het begrijp je het heden beter. En oorlogshandelingen zwaar geeft je een kijkje in het leven ook de toekomst", beschadigd. Na afbraak werd de derde kerk (de huidige) gebouwd en in mei 1943 officieel in gebruik genomen. Het ontbreken van vitale archief- onderdelen (van de kerkelijke vinden, wordt over vijftig jaar "’t door anderen misschien wel als 'goed' beschouwd". KEANU REEVES BENNIS HOPPER SANDRA ROllOCK "KLETSEN EN KOFFIEDRINKEN Misschien zouden we hem nu van de mensen, het geeft inzicht een prima vent vinden. Over in feiten en gevoelens". Buitendijk is veel bekend, "En wat het onderzoek naar de maar allemaal uit bronnen van Schoorse kerkgeschiedenis buiten Schore. Ik had zo graag betreft: als je alles weet van geweten, hoe de gemeentele- vroeger, kun je je een beter oor den zélf over hem dachten. Ik heb overigens de indruk, dat hij in de eigen gemeente veel deel mild uitvallen. Alles veran- volgelingen had". dert in de loop der tijden, maar elke verandering hoeft niet per se een verslechtering te zijn. Dat hangt er maar vanaf, hoe je er tegenaan kijkt. Wat wij nu 'slecht' Terneuzen Vlissingen Zierikzee Goes Hulst Middelburg FOTO Goes, Grote Markt 7 Middelburg, Lange Geere 28 gemeente van Schore) brengt ken naar de protestanten. Druk haar tot de volgende oproep: bezocht werd de kerk niet: er waren bij 'de start' slechts 19 belijdende lidmaten. "Gooi asjeblief nooit oude docu menten weg. Je weet nu niet, "Iedereen meet actuele hoe belangrijk ze later kunnen gebeurtenissen met de sub- worden. In de familie van mijn jectieve maatstaven van zijn is de hele correspondentie eigen tijd, maar die maatsta ven veranderen nogal eens. Daarom zeg ik vaak: bekijk de maar, 40 SM Xg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1