.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Mexx Youth Store Goes geopend aan Ganzepoort Restaurant De Oude Sluis: Kerkelijke Gem. Schore bestaat 375 jaar Geslaagde kindervakantieweek in De Goese Polder Nat. Ziekendag met De Zonnebloem Goes 2.046, Prijsuitreiking bij ABN Amro- vestiging in Goes aanwinst voor Wemeldinge Open huis Oosterschelde College met presentatie programma en kursussen Donderdag 25 augustus te Goes Zondag a.s. speciale Kerkdienst Zaterdag a.s. toeristische snuffelmarkt te Vlissingen Legerwinkels te Goes vanaf heden weer open Cursussen Engels in Goes Retourtje SydneylMelbourne 7 Woensdag 17 augustus 1994 DE BEVELANDER iilw&nieatai Vliegtickets. Regel 't op het ,z postkantoor Veelheid Krqnt Overal Fusie Scholen in Goes Basis PP- Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 De sfeer tijdens de lessen is door Foto: H. van Teijlingen e Informeer naar onze 2750 andere bestemmingen. Telefonisch boeken is mogelijk. blijkt niet druk rond de Leenlijn, waarbij bellers door het afmaken van een slag zin konden meedingen naar dui zenden gulden extra vakantie geld. Ook een relatie van het ABN Met meer dan vijftig kursussen springt het aanbod van de afde ling Kunstzinnige Vorming er wat getal betreft nogal uit. Engel Reinhoudt, die betrokken is bij de organisatie van de Open Avond, beaamt dat en zegt dat de kreatieve kursussen de laatste jaren erg in trek zijn. "Bovendien worden er jaarlijks nieuwe ideeën in kursusprogramma’s omgezet. Een voorbeeld daarvan is de kur- sus tuinvormgeving die in sep tember begint. Maar ook de ande re afdelingen laten zich niet onbe tuigd. Hun aanbod is misschien niet zo spectaculair maar wel van groot belang. Kijk maar naar wat de basiseducatie allemaal doet”. erg aangenaam. Mensen kijken uit naar de groepsbijeenkom sten”. dingwinkel concept is dat de kon- sument graag winkelt in een wat grotere winkel en de auto par keert in de buurt. De winkel zelf straalt ruimte en vrolijkheid uit. Konsumenten willen dat een dui delijk aanbod van maten en seg menten op een logische en over zichtelijke wijze getoond worden. Bovendien vormen voorkomen de en vriendelijke medewerkers een belangrijk onderdeel voor deze Youth Store. Een aardig aantal kerkgangers is, zoals helaas in veel gemeenten, terug gelopen. Deels is dit te wijten aan een stukje vergrijzing, maar ook de desinteresse voor de kerk in 't algemeen. Schore probeert dit op te vangen door een samen- verwerkingsverband met Hans- weert aan te gaan. De diensten worden gezamenlijk om en om gehouden. De huidige voorgan ger is pastor Fred. Bergwerff. Hij onderdeel van deze winkel is de speelhoek. T.v. met Nintendo komputerspelletjes en My First Sony zorgen er voor dat de moe ders rustig kunnen winkelen. Het winkelinterieur is zodanig ont worpen dat duidelijk de afdelin gen Mexx Teens, Kids en Mini- mexx tot hun recht komen. De kleding van Mexx is kleurrijk, zo dat deze kleding een leuk kon trast vormt met het blank houten interieur in de winkel. zal zondag 21 augustus een spe ciaal aan dit feestelijk gebeuren gewijdde eredienst leiden. Voor deze dienst verschijnt er een kleine brochure, handelend over het ontstaan van de kerkelijke gemeente Schore-Vlake. Een ieder die zich om welke reden dan ook betrokken voelt bij de gemeente wordt van harte uitge nodigd. De dienst begint om 09.30 uur met aansluitend koffie drinken. AMRO-kantoor aan de Singel- straat in Goes viel in de prijzen. De slagzin van de heer en mevrouw Koudenberg 'Ik ben goed voor extra krediet, het is ABN AMRO die dit het voorde ligst biedt' vond de jury duizend gulden waard. Dinsdag 9 augus tus was een feestelijke dag voor de heer en mevrouw Kouden berg. De prijs werd op die dag uitge reikt door de heer D. Maat, Directeur Particulieren van het ABN AMRO Rayon Goes. Bij de foto: (v.l.n.r.) de heer D. Maat (directeur Particulieren ABN AMRO Rayon Goes, de heer F.A.J. Oele (cliëntenadvi seur Particulieren en de fami lie Koudenberg. Belangstellenden die naar de Open Avond komen maken kans op een grote, gratis mand met levensmiddelen. Wie niet kan komen en toch informatie wil kan 'de Klinker’ aanvragen, een krant met een compleet overzicht of een brochure per afdeling of kurus. Het adres is Zusterstraat 11 in Goes. Telefoon: 01100- 31170. Op zaterdag 20 augustus a.s. zal voor de vierde en tevens laatste keer dit zomerseizoen te genieten zijn van de voordelige aanbiedin gen en vele attrakties op de toeristische snuffelmarkt, die speciaal voor de op Walcheren vakantie houdende toerist wordt georgani seerd. Evenals de vorige toeristische snuffelmarkten op 7 en 23 juli en 6 augustus jl. zal de toeristische snuffelmarkt van 20 augustus a.s. wor den gehouden op het Stadhuisplein te Vlissingen. Op deze zeer groots opgezette openlucht rommelmarkt zullen circa 150 marktkra men bemand worden door hoofdzakelijk partikuliere kooplui die op een ontspannen manier proberen hun overtollige huisraad voor een redelijke prijs van de hand te doen. Wat er precies te koop zal worden aangeboden kan tevoren nooit worden voorspeld. Dit is één van die aantrekkelijke elementen aan de snuffelmarkt. In ieder geval zal men er kunnen vinden: antiek, curio sa, rommel, snuisterijen, kleding, hoeden, petten, fietsen, gereed schap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen, meubilair, schoenen, strips en boeken, grammofoonplaten enz. enz. Tevens is er voor de bezoeker gezorgd voor het natje en droogje, zoals een hamburgertje, Vietnamese loempia, frietje, pilsje of chocolademelk, een oliebol of een ijsje. Kortom het is een markt voor jong en oud. De toeristische snuffelmarkt is voor het publiek geopend van 13.00 tot 20.00 uur. De winkels van het Leger des Heils te Goes zijn vanaf deze week weer open. Dinsdag 16 augustus, gisteren, kon men er na een periode van zes weken vakantie weer voor het eerst terecht. Gedurende de vakantieperiode is door de inwoners van Beve- land veel kleding aangevoerd, terwijl ook de meubelhal weer aardig gevuld is. Door deze grote aanvoer is er door diverse vrij willigers ook gedurende deze periode volop gesorteerd. U kunt er van verzekerd zijn dat een prima aanbod van goede tweede hands kleding tegen zeer geringe prijzen te koop is. Ook een mooie sortering aan goede meubels is aanwezig. Wegens het aanschaffen van een prachtige grote container is men in staat uw aangevoerde kleding te ontvangen. Wilt u meubels etc. afstaan, dan gelieve u te bellen naar 01100-13427. Kledingwinkel en meubelhal, Leliestraat 24 te Goes zijn geopend: Dinsdag: 9.00-12.00 uur, 13.00-15.00 uur; vrijdag 9.00-12.00 uur. aldus de eigenaars. Bijzonder in trek blijkt het viergangen-menu "De Oude Sluis" te zijn dat wordt gebracht voor zestig gulden. Het wordt wekelijks aangepast en is gericht op de seizoenen. Verder biedt men een suprise-menu en is er een gevarieerde kaart, waarbij zowel vlees- als visge rechten ruim aan bod komen. Het voormalige café-biljart "De Scheepvaart", waar het restau rant is gevestigd, heeft een gron dige verbouwing en renovatie ondergaan. Er is gepoogd een huiskamer-sfeer te creeëren en daarin is men uitstekend geslaagd. Het restaurant biedt vijftig plaatsen en met name op en sketches en natuurlijk ook samenzang. 15.45 uur: Pauze. Nu onder het genot van een drankje. 16.00 uur: Vervolg ontspan- ningsprogramma. 16.45 uur: Sluiting. Als U hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u inlichtingen vragen of U opgeven tot 3 september bij de volgende adressen: Mw. E. Soe- ters-Nuyten, C. v.d. Lindenstraat 38, 4463 VJ Goes, tel.: 01100- 12754 en bij Mw. J. Rentmmees- ter-Beulens, Albardastraat 50, 4463 VZ Goes, tel.: 01100- 14139. Men verzoekt U wel zelf voor vervoer te zorgen (b.v. kin deren, buren, goede vrienden of een gezamenlijke taxi). Als dit onmogelijk voor U is, zegt U dit dan duidelijk bij uw opgave. Er wordt dan, helaas tegen vergoe ding, voor vervoer gezorgd. Veel groepen en kursussen zijn in Goes, maar als het even kan biedt het Oosterschelde College ook in de verschillende dorpen kursussen aan. Voor combinatie Nederlands en Engels kan men terecht in Heinkenszand en Kruiningen. Spreken in het open baar is gepland in Yerseke, Ver- gadertechniek in 's-Gravenpolder en een kursus voor Medezeggen schapsraden in het basisonder wijs in Kapelle. Op de Open Avond presenteert ook Linea RECta haar aanbod dat bestaat uit kursussen op het gebied van talen, informatica, middenstand, communicatie en management. De kursussen van Linea RECta zijn niet door de overheid gesub sidieerd, de overige kursussen zijn dat geheel of gedeeltelijk wel. De Goese Polder heeft voor de eerste maal meegedaan aan een volledige kindervakantieweek. De organisatie én de kinderen zijn dik tevreden over het verloop van de week. Voorzitter Y. Nijsse van de wijkvereniging vertelt: "De week stond in het teken van Dino-stenen-tijdperk. Dus heb- Hoewel de grenzen binnen de Europese Gemeenschap zijn verdwenen, zullen de talen bin nen de diverse landen altijd blij ven bestaan. Dit blijft een pro bleem als u op vakantie gaat, tenzij u daar iets aan gaat doen. Binnenkort starten er in Goes cursussen Engels. Voor het zeventiende achtereenvolgende jaar worden de cursussen geor ganiseerd door het Instituut AVC. Er is een cursus voor de absolute beginners, waarvoor geen enkele vooropleiding nood zakelijk is en een cursus voor mensen met enige voorkennis. Men gaat er op de cursussen van uit dat de mondelinge taal veruit het meest wordt gebruikt. Aan het spreken en verstaan wordt daarom veel aandacht besteed. Zondag 21 augustus a.s. zal het precies 375 jaar geleden zijn dat in Schore (gem. Kapelle) een protestantse kerkgemeente werd opgericht. De kerkelijke gemeen te Schore-Vlake had toen (1619) een kerkelijke gemeente, maar nog géén predikant. Deze werd vier maanden later op 15 decem ber 1619, bevestigd. De gemeente 'kerkt' ondertussen in z'n derde kerkgebouw. De kerk kwam vorig jaar in 't nieuws door de aktie 'onder de pannen', omdat het kerkgebouw dringend aan een nieuw dak toe was. Het week afgesloten met een mini play-backshow. Er waren acht tien deelnemers. De prijzen van deze wedstrijd werden overigens zaterdagmiddag door de échte burgemeester van Goes, drs. v.d.Zaag, uitgereikt, waarna men de week afsloot met een geslaagde barbecue. de grote verscheidenheid in leef tijd van de cursisten ongedwon gen en daardoor wordt de bij vol wassenen vaak aanwezige spreekangst overwonnen. De cursus duurt 24 avonden van een uur en wordt voorafgegaan door een introduktieavond. Op deze avond wordt bekeken op welk niveau de cursus wordt gestart en waar de cursisten het meeste behoefte aan hebben. U bepaalt dus zelf mede de inhoud van de cursus. Er is geen exa men aan de cursus verbonden. Wel bestaat de mogelijkheid aan het eind van de cursus een certi ficaat uitgereikt te krijgen. De cursussen worden gegeven in Wijkgebouw "De Spinne", De Spinne 1401, Goes. Voor alle informatie over bovenstaande cursussen kunt u bellen met mevr. I. Kuipers, tel: 05910- 32222, zaterdagavond gebeurt het wel dat alle plaatsen bezet zijn. Reserveren is in het weekend dan ook aan te bevelen. Verder heeft "De Oude Sluis" een gezel lige, kleine ronde apéritiefbar. Het nieuwe restaurant is onge twijfeld een aanwinst voor Wemeldinge, waar met verwach ting wordt uitgezien naar de realisering van een nieuwe grote jachthaven bij het vroegere slui- zencomplex en waar ook wordt gewerkt aan uitbreiding van de verblijfsrecreatie. Restaurant "De Oude Sluis" is geopend van 12.00-14.30 uur en van 16.30- 21.00 uur. Op woensdag slui tingsdag. Op 1 augustus j.l. zijn de twee openbare basisscholen in de Goe se Polder (De Hanekam en Het Binnenhof) gefuseerd. Zij zullen verder gaan als De Tweemaster. Op vrijdag 19 augustus a.s. gaan zij dit vieren met een grandioze opening. Na een dag vol feestelijkheden voor de kinderen zal de wethouder van Onder wijs, de heer Th. 't Hart, om 14.30 uur de opening verrichten op het schoolplein van de locatie De Spinne (het gebouw van de voormalige Hanekamschool). Tevens zal dan een prijs worden uitgereikt aan de leerling die de winnende naam bedacht heeft in de wedstrijd die de school had uitgeschreven.Inmiddels is bekend geworden dat er een nieuw schoolgebouw gaat komen voor de Tweemaster. De school is daar heel blij mee en men is al druk bezig met de voorbereidingen. Het moet een gebouw worden waarin alle leerlingen, hun ouders en verzorgers en de teamleden zich thuisvoelen en waarin het onderwijs zoals dat op De Twee master gegeven wordt optimaal tot zijn recht komt. In de bouwpe riode wil men proberen de leerlingen zo min mogelijk.te laten ver huizen naar tijdelijke locaties. Mocht dit toch nodig zijn, dan zal in elk geval geprobeerd worden dit zo dicht mogelijk bij de huidige gebouwen te realiseren. ben de kinderen hutten gebouwd. Aangezien we in de wijk niet over een eigen speelter rein beschikken, gebeurde dat op de sportvelden achter De Spinne. Tijdens de week werden een burgemeester en politieagent gekozen. Zaterdag werd de In 1991 introdu ceerde ABN AMRO als eer ste een compu tergestuurde informatielijn over lenen; De ABN-AMRO Leenlijn. Via deze informa tielijn (06-8886, 20 cent per minuut) wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week, snel en discreet ant woord gegeven op de vraag wat men maxi maal verant woord kan lenen. Tiendui zenden kliënten en ook niet- kliënten maakten inmiddels gebruik van de ABN AMRO Leenlijn. Onder het motto: 'Ik ben goed voor....' startte ABN AMRO in het voorjaar een wedstrijd Het res- "De Sluis" aan de Wilhel- minastraat nabij de (jacht) haven en voor malige sluizen. Het restaurant is opgezet door Diana en Ton- ny de Munck en na enkele maanden draaien dat het alleen wordt bezocht door toeristen maar met name ook door mensen uit de eigen regio. "Dat laatste heeft ons enigszins verrast, maar we zijn er natuurlijk erg blij mee. Want het houdt in dat we ook buiten de zomerpe riode belangstelling krijgen", aldus Diana en Tonny die beiden de nodige ervaring hebben in de horeca. De naam De Munck is immers nauw verbonden aan het Yer- sekse restaurant "De Sportvis ser" en ook hebben beiden de nodige ervaring opgedaan in het restaurant "De Branding". "Je kunt stellen dat de kaart dan ook enigszins in die richting gaat, al hebben we gestreefd naar een eigen karakter voor onze zaak", Vanaf heden kunnen deelne mers zich aanmelden voor de Nationale Ziekendag die ook in Goes wordt gehouden. De Zon- nebloem-afdeling Goes viert deze dag op zaterdagmiddag 10september a.s. in wijkgebouw De Spinne te Goes-Noord. De middag biedt veel gezelligheid en is bedoeld voor zieken, gehandicapten en huis-gebon- den ouderen van alle gezindten. Het programma ziet er als volgt uit: 13.30 uur: Ontvangst met koffie en cake. 14.00 uur: Korte gebedsdienst m.m.v. ds. Horjus en pastor Paul Verbeek. Pauze met koffie of thee. 15.00 uur: Ontspanningspro- gramma, verzorgd door de medewerk(st)ers van onze eigen Goese Zonnebloem met liedjes Wemeldinge heeft er sinds enige tijd een nieuw restau rant bij. gaat om taurant Oude Op donderdagavond 25 augustus a.s. houdt het Oosterschelde Col lege haar jaarlijkse Open Huis, om informatie te geven over al haar kursussen en aktiviteiten voor volwassenen. Het Oosterschelde College - ont staan uit de fusie van het Regio naal Educatief Centrum en het Scaldis College - zet van 19.00 - 21.00 uur haar deuren open in de Zusterstraat 11 te Goes. Goes heeft er weer een modezaak bij. Kindermode deze keer. Het gaat om een nieuwe Mexx Youth Store welke is te vin den op het adres Ganze- poortstraat 11. Vorige week donderdag werd de nieu we kinderkle- dingzaak ge opend. Goes heeft hiermee de primeur van de Youth Store voor Zeeland. De zaak past in de formule die door Mexx voor de Noordeuro- pese markt is ontwikkeld. Begin 1990 heeft de sector kinderkle ding in Nederland een sterke groei doorgemaakt. Deze groei werd gerealiseerd in de betere grootwinkelbedrijven en kinder kleding speciaalzaken. Met suc ces opereren thans in Rotter dam, Gouda en Eindhoven Youth Stores en de volgende winkels in Almere, Apeldoorn en Utrecht gaan dit jaar nog open. Kenmerkend voor dit kinderkle- De Basiseducatie biedt aan men sen die een achterstand ervaren in hun kennis en vaardigheid op het gebied van taal, rekenen, sociale vaardigheden en algeme ne ontwikkeling de kans om dat goed te maken. Dat kan door deel te nemen aan één van de vele groepen die er zijn. Om beter te leren lezen of schrij ven of om als beginner op een gedegen manier Engels te gaan leren. Ook start er weer een rekengroep. In de Bruggroep kun nen mensen terecht die aan een opleiding willen beginnen maar niet goed weten welke of aarze ling hebben of ze het wel aan kunnen. Ook voor buitelanders die Neder lands willen leren zijn er tal van mogelijkheden. Engel Reinhoudt: "Het gaat jaar lijks om honderden mensen die via deze groepen zich een goede basis verschaffen voor een ver dere opleiding of funktie in de maatschappij. De basiseducatie doet er ook alles aan om het leren zo aangenaam en makkelijk mogelijk te maken. Het is bijna gratis, er is vergoe ding mogelijk voor kinderopvang, de tijden zijn aangepast en de sfeer in de groepen is in de regel f! - 'Tty/''-'’ A O.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7