Euregionale criminaliteit Vrijdag 19 augustus 2.49 M. IJZERMAN DE FRUITSCHUUR EN ZOON BOUWMARKT v. MARIS Provincie Zeeland belle biezelinge Milieufonds 2,80 4.95 3.98 3.98 3.98 3.98 4.98 1.98 NIEUWE AARDAPPELEN 5 kg NIEUWE OOGST UIEN 5 kg JAMES GRIEVE 5 kg BENONI TOMATEN per kg PERSSINAASAPPELS NECTARINES 10 stuks MOOIE ZOETE WITTE DRUIVEN per kg AUGUS BEDING AAN 13,50 39,50 L50 5,50 0,85 PALEN Makkelijker kunnen wij het u niet maken, dus bel snel voor een afspraak. Wij komen graag bij u langs! Druk geïmpregneerd en geschaafd grenenhout: PLANKEN op onze nieuwe winterkollektie Verder laag in prijs: VLOERDELEN 1.9 x 9 cm GIPSPLATEN RACHELS COMMISSIES IN BEROEP FITNESS AEROBIC KWALITEIT BEWIJST ZICHZELF l Botulisme donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. Abdijstraat 2, Biezelinge Tel. 01102-41746 mH 11 DE BEVELANDER Woensdag 17 augustus 1994 p.m. p.m. p.m. p.st. t Nu ook in KAPELLE, Ooststraat 11a, Tel. 01102-44923 Deze aanbieding geldt ook voor onze zaak in Wemeldinge. e 1 r I k U heeft geen last van drempelvrees, ook prima! Bel dan en maak een afspraak voor een gratis introductietraining! Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Openingstijden: Woensdag, donderdag van 10.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 7x7 cm, lang 2.70 m. div. andere lengtes t In een persoonlijk gesprek zullen wij achterhalen wat uw doelstellingen en mogelijkheden zijn en u zal duidelijk worden wat u van ons kunt verwachten op het gebied van aktiviteiten, begeleiding en service. Wij weten zeker dat u daarna de stap zult wagen! Wij zijn ons ervan bewust dat de stap over de drempel van een fitness/aerobiccentrum voor veel mensen helaas nog steeds heel groot is. Daarom komen wij nu tijdelijk naar u toe, zodat u vrijblijvend kunt kennismaken met een van onze instructeurs. De drie provincies die de Euregio Scheldemond vormen gaan onderzoek doen naar grensoverschrijdende criminaliteit. Per provincie gaat dat zo'n 13 duizend gulden kosten. 1.9 x 15 cm, lang 3.60-4.00 Dijkwelsestraat 36, Kapelle Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) p.m2 ■IMK■■■■■■ii tl Tijdens het openingsweekend, 19 en 20 augustus Ooststraat 42, 4421 EC Kapelle, Telefoon 01102-43805 Lid Body Trend Club 20 stuks v.a. Nieuws Abdij statistieken worden geraadpleegd. J 3 9 winkelen zonder parkeerproblemen Jaarlijks is ruim vier ton te beste den. Het geld wordt beschikbaar ge steld voor vernieuwende ontwikke lingen of methoden die het milieu blijvend verbeteren of goed hou den. Activiteiten die het milieube wustzijn vergroten of die leiden tot het breed uitvoeren van milieu plannen komen ook in aanmer king. Verder geldt het fonds voor initiatieven en acties voor natuur- en milieu-educatie en voor het ont wikkelen van duurzame landbouw. Bij de toekenning wordt gekeken of de projecten een brede uitstra ling of een voorbeeldfunctie heb ben, zodat anderen min of meer vanzelf worden aangespoord tot milieuvriendelijk gedrag. Vorig jaar werd onder meer subsi die verleend voor voorlichting over het gebruik van katoenen luiers, voor het voorkomen van vervuiling in jachthavens en voor het maken van een diaklankbeeld voor de Boomfeestdag. Op landbouwge bied waren er onder andere bijdra gen voor het terugbrengen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en voor de inzameling van land bouwplastic. De grootste subsidie - ruim een ton - werd verleend voor het be palen van de milieu-toestand in het midden- en kleinbedrijf om van daaruit per bedrijf een plan voor interne milieuzorg te kunnen op stellen. Regel is dat voor een initiatief of activiteit nooit meer dan één keer subsidie wordt betaald. Voor de jaren daarna moet dus naar ande re middelen worden gezocht of de activiteit moet zichzelf kunnen be druipen. Subsidies uit het milieufonds moeten voor 15 januari van het jaar waarin zij gebruikt gaan worden, worden aange vraagd bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, p/a directie milieu en waterstaat, t.a.v. de heer drs. J.C.M. Verkooijen, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Nadere informatie over het fonds is ook bij milieu-mede- werker Verkooijen verkrijg baar: telefoon 01180-31945. Aanvankelijk was de sluitingster- mijn voor de aanvragen gesteld op 1 april. De praktijk heeft inmid dels uitgewezen dat dan in nogal wat gevallen te laat bekend is of Sinds vorige week donderdag wa ren bij het provinciaal coördinatie punt voor botulisme zo'n 25 mel dingen geregistreerd van vogel en vissterfte. Botulisme is een vorm van voed selvergiftiging die (water)vogels, vissen en zeehonden kan treffen zodra de watertemperatuur boven 20 graden Celcius komt. De ziek te uit zich door verlammingsver schijnselen en eindigt met de dood van de dieren. In het vrij war me water kan de bacterie Clostri dium botulinum tot ontwikkeling komen, vooral als het om stil staand, ondiep water gaat. Het botulisme wordt via aan de ziekte bezweken dieren verspreid. Overigens kunnen mensen niet worden besmet met deze vorm van botulisme. op provinciaal geld kan worden gerekend. Vandaar dus de ver vroeging naar 15 januari. De gouverneurs van de Belgi sche provincies Oost- en West- Vlaanderen en de commissaris van de koningin in Zeeland wil len, als handhavers van de openbare orde, nagaan hoe het zit met de criminaliteit rond de grens. Tegelijkertijd wordt nagegaan hoe de bewo ners van de grensstreek den ken over de mate van veilig heid in hun gebied. De uitkomsten van het onderzoek zullen meebepalend zijn voor het treffen van maatregelen en het maken van afspraken over gezamenlijke bestrijding. Het is al duidelijk dat een aantal misdaden in de regio moet wor den toegeschreven aan het drugs toerisme in Zeeuwsch-Vlaanderen met Terneuzen als centrum. Om aan geld te komen voor het kopen van drugs aan deze kant van de grens worden ook auto's aan ge ne zijde daarvan opengebroken. Verder is bekend dat vanuit Oost- Vlaanderen een te ruime belang stelling bestaat voor fietsen in de Kanaalzone. Inzicht in andere vormen van cri minaliteit en de omvang daarvan ontbreken. De bevolking aan weerskanten van de grens wordt gevraagd hoe over de criminaliteit in de buurt wordt gedacht en of zij er zelf slachtoffer van zijn geworden. Be langstelling is er ook voor de me- ning van de bevolking over het op treden van politie en justitie. Van de mensen die beroepsmatig met de bestrijding van misdaad en misdrijf hebben te maken, zoals de politiediensten en justitie, wordt gevraagd of zij een mening hebben over hoe de bevolking denkt over de criminaliteit. Verder wordt hun gevraagd naar de erva ringen die zij hebben met hun col lega's over de grens en wat zij vin den van samenwerking met die collega's. Soortgelijke vragen wor den gesteld aan de bestuurders. Gerechtelijke dossiers en politie- Professor dr. B. De Ruyver van de onderzoeksgroep drugsbeleid, strafrechtelijk beleid en internatio nale criminaliteit aan de Universi- teit van Gent gaat het onderzoek uitvoeren. Hij kan pas aan het werk als de provinciale staten van de drie provincies het onderzoeks geld beschikbaar stellen. Provinciale Staten van Zeeland be slissen over hun financiële aandeel in de kosten - 13.000 gulden - in hun vergadering van 16 septem ber. Maandag 22 augustus, 13.30 uur, komt de statencommissie voor waterstaat en verkeer bijeen. Op de agenda staan onder meer de jaarstukken van de PSD, kre diet verbeteringen aan de ms Prin ses Juliana, krediet reconstructie kruispunt Hogeweg in Hulst, vast stelling wegenverordening Zee land, het regionaal verkeers- en vervoerplan, ontrekkingen aan het openbaar verkeer van gedeelten Donkere Weg in Reimerswaal en Hogeweg in Tholen en het onder zoeksrapport duurzame verkeers veiligheid in West-Zeeuwsch-Vlaan- deren. De statencommissie voor econo mie houdt een vergadering op donderdag 25 augustus, aanvang 15.30 uur. Gesproken zal o.a. worden over de verlenging van het Euregiopro- ject E3 (milieu in de Kanaalzone), nota en antwoordnota Lawaaispor- ten, de evaluatie subsidies land bouw- en visserijprojecten en over een subsidie innovatieproject in de transportsector. Vrijdag 26 augustus vergadert, vanaf 9.30 uur, de statencommis sie ruimtelijke ordening. Agen dapunten o.a.: regionaal verkeers- en vervoerplan, een bijdrage aan projectteam Groen (landschaps- aangelegenheden), voorberei dingsschema landinrichting 1995, De statencommissie welzijn ver gadert op maandag 22 augustus, 9.30 uur. Belangrijke agendapunten zijn de startsubsidie voor centrale op vang van allochtone leerlingen in de Bevelanden, het Plan van Scho len Voortgezet Onderwijs 1996- 1998, de bezuinigingsvoorstellen onderwijs Zeeland 1994, de aan passing van het woonzorgcentrum Ter Mortiere in Arnemuiden, de in stelling van een stimuleringsfonds verzorgingshuizen, een subsidie voor een publikatie over Tien jaar Forum-manifestaties. startnotitie actualisering streek plan Zeeland, procedurevoorstel streekplanuitwerking Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen, windener gie, lawaaisporten en 2e fase Eu- regioproject E3. De statencommissie milieu gaat om 14.00 uur ter vergadertafel: presentatie van milieu-educatie- centra, verlenging Euregioproject E3, lawaaisporten, windenergie, subsidie vereniging voor natuur- en milieu-educatie en het regionaal verkeers- en vervoerplan. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De commissies voor welzijn, economie en ruimtelijke ordening vergaderen in het provin ciehuis, Abdij 6, Middelburg. De commissies voor waterstaat en verkeer en voor milieu vergaderen in het gebouw van directie milieu en waterstaat, Het Groene Woud 1Middelburg. De vergaderstuk ken liggen ter inzage in het infor matiecentrum, Abdij 9, Middel burg. Om 10.00 uur buigt de commissie zich over het plan Joossesweg, 2e herziening, van de gemeente Westkapelle. Een campingeige naar is het hier niet mee eens: hij zou plaatsen moeten inleveren t.b.v. een nieuwe camping. Donderdag 25 augustus houdt de hoorcommissie bestemmingsplan nen twee openbare zittingen in het provinciehuis, Abdij 6 te Middel burg. In de eerste zitting, aanvang 9.15 uur, wordt het wegenplan S14 van de gemeente Vlissingen bespro ken. De Vlissingse Schoolvereni ging heeft hiertegen een bezwaar schrift ingediend wegens te verwachten onveiligheid voor scholieren. Om de ziekte onder de waterdie ren zoveel mogelijk te beperken, is het nodig dat de dode exempla ren zo vlug mogelijk worden opge ruimd. En dat wordt bereikt door de sterfte en de plaats, waar dat wordt geconstateerd, zo snel mogelijk te melden bij het pro vinciale coördinatiepunt: Di rectie milieu en waterstaat provincie Zeeland, telefoon 01180-31127. Wie denkt botulisme vastge steld te hebben, wordt daarom gevraagd de medewerkers van de directie daarvan op de hoogte te stellen. Er is een samenvatting van de be palingen uit het milieufonds met daarbij een formulier voor het aan vragen van een bijdrage uit het fonds. De samenvatting is verkrijg baar bij het provinciaal informatie centrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. k 5 1 I i Wie activiteiten of initiatieven ontplooit voor een beter milieu kan aanspraak maken op een bijdrage uit het provinciaal milieu fonds. Er moet eerst wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. --Mmni. 10% KORTING -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11