WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK VVV Goes-Borsele en Zeeuwse Keverclub Op de Trappers door Zak van Zuid-Beveland Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis MEDISCHE DIENST houdt puzzelrit Bij Vodago Goes: volksdans voor ukkies én volwassenen Avondprogramma van Zomeruniversiteit ANWB wijzen de weg voor actie Tanzania Beach Party Goes in bredere opzet Nieuwe veegmachine en vuilniswagen in Goes Geleverd door Daf-dealer De Groene ep-ttcs Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Woensdag 10 augustus 1994 DE BEVELANDER 9 blwrJrnwuuü Deelname vier avonden gratis Naughty by Night-rit Start te H'zand en Ovezande Altijd op Reis: expositie van 10 architecten CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. VREDESBURO - voor 13 en 14 aug. 1994 bedragen OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF VERLOSKUNDIGEN HUISARTSEN: KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. Van 9 augustus tot en met 1 sep tember zal in de Kloveniersdoe len in Middelburg een tentoon stelling met de titel "Altijd op Reis" te zien zijn. In deze reizen de tentoonstelling wordt het werk getoond van tien architecten en een beeldend kunstenaar, die allen afkomstig zijn uit de voor malige Nederlandse koloniën; vijf van hen zijn geboren in Indo nesië en zes zijn afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antil len en Aruba. De tentoonstelling is verpakt in hutkoffers, voor ieder één. Grote kleurenfoto's laten zien welke projekten in Nederland door de deelnemers zijn gebouwd. Dat is bijvoorbeeld het stadskantoor in Arnhem, maar ook een busstation in Den Bosch. Ook het werk in het moe derland krijgt aandacht. Duidelijk wordt hoe sterk het klimaat de wijze van bouwen beïnvloedt. Bij elkaar is het een kleurige en afwisselende tentoonstelling. De tentoonstelling, die wordt geor ganiseerd door de Bond van Nederlandse Architekten BNA, is te bezichtigen van 9 augustus tot en met 1 september, dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur (met uit zondering van zondag en maan dag) in de Kloveniersdoelen te Middelburg. De toegang is vrij. Ook deze zomer krijgt Goes een Beach Party. Deze wordt volgen de week gehouden. Data: van donderdag 18 tot en met zater dag 21 augustus a.s. De organi satie is in handen van de Evene mentencommissie Grote Markt. De organisatie vertelt: "Dit jaar is gepoogd een extra dementie aan de beachparty te geven door een veelzijdig en spektaculair aan bod te presenteren. De beachparty zal geopend wor den op donderdag 18 augustus om 12.00 uur en zal worden afgesloten met een beachvoet- baltoernooi op zondag 21 augus tus tussen de horeca-gelegenhe- den op de Grote Markt. Deze vier Maandag 22 augustus Een debat met als titel: "Ruimte voor asielzoekers in Zeeland". Aan de hand van een aantal stel lingen zullen met elkaar in debat gaan Dhr. Dr. D. Pinto directeur Inter Cultureel Instituut, Dhr. Drs. E.L. Engelsman, directeur Direc tie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van het ministe rie van WVC, Dhr. Drs. E.A.M. Nazarski, directeur Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en Mw. T. van Herpen voorzitter en actief vrijwilliger van de Stichting Vluchtelingenwerk West Zeeuwsch Vlaanderen. Voorzit ter is Prof. Dr. C.J. Hamelink. geleverd Automo- De uit De wat betreft geluid en uitstoot van uitlaatgassen. In de toekomst kan de vuilniswagen op een sim pele manier geschikt gemaakt worden voor de minicontainers. De totale kosten van aanschaf Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. C. Duvekot, Kloetingseweg 84, 4462 BB Goes, tel. 06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. MAATSCHAPPELIJK WERK: Sinds begin dit jaar heeft Zeeland een eigen Keverclub. Momenteel telt de club 78 leden die liefhebber zijn van de Volkswagen-kever. Op 10 september organiseert de Keverclub Zuid-West-Nederland haar tweede activiteit. Er wordt dan een puzzelrit gehouden met de naam "Naughty by Night". De naam is ontleend aan de naam van de club zelf die "Naughty but Nice" heet. De rit wordt verreden vanaf Panne- koekhuis Dishoek aan de Kaapduinseweg te Koudekerke. De puz zelrit begint om 19.30 uur. Vooraf is er een etentje. Voorinschrijving is mogelijk en wel tot 25 augustus a.s. De puzzelrit staat open voor auto's die zijn gebouwd op een Keverchassis en voor leden. Inl. over de rit te Goes bij Alinda Metz, tel: 01100 - 20106. ook vaak vele nieuwe kontakten gelegd met leeftijdsgenoten uit andere landen. Ook als gastge zin tijdens een bezoek van een buitenlandse groep aan Goes kan men bijzonder leuke kontak ten leggen met de gasten die men in het gezin opneemt. Al vele gezinnen hebben hun gas ten in eigen land bezocht en daar een leuke vakantie kunnen door brengen. Zo'n vakantie is niet alleen gezellig, maar tevens inte ressant en goedkoop. Men ver blijft dan in een gastgezin, dat alle interessante bijzonderheden uiit de streek kan laten zien. Ten slotte maken ook veel jongeren gebruik van de mogelijkheid om te corresponderen met leeftijds genoten in andere landen. Een 'penfriend' stimuleert vaak het leren van één of meerdere vreemde talen. Jongeren en tie ners leren ervaren dat via een gezellige vrijetijdsbesteding een wereld open gaat. Tieners en volwassenen, die wat meer tijd willen besteden, kun nen deelnemen in een folklore ensemble. Als danser, danseres of muzikant kan men dan deel nemen aan optredens in binnen- en buitenland. Al vele landen staan vermeld op het reispro gramma van de Goese vereni ging. Tijdens zo'n reis worden Donderdag 25 augustus Een debat met als titel: "De agra rische vrouw in een veranderd platteland". Dit debat, dat in samenwerking met de Neder landse Bond van Plattelands vrouwen afd. Zeeland wordt georganiseerd, richt zich met name op de rol van de agrari sche vrouw in de toekomst. Wat mogen agrarische vrouwen van de toekomstige samenleving verwachten en wat mag de samenleving van hen verwach ten? Zullen zij hun huidige posi tie in het agrarische bedrijf kun nen behouden of zullen zij door de recente ontwikkelingen in de landbouw elders moeten gaan werken om het bedrijf in stand te houden? Medewerking aan dit debat verlenen: Mevr. A Wisse-Maat, Mevr. J.J. de Koning- van Langeraad en Prof, dr. W.S.P. Fortuyn. Voorziter is Mevr. Boogerd- Quaak. Voor de zomervakanties naar de dichterbij gelegen vakantie-lan- den wordt het meest gebruik gemaakt van de auto; ongeveer 75% van de vakantiegangers gebruikt dit vervoermiddel. De Nederlander is en blijft een groot liefhebber van zon, zee en strand. Verwacht wordt dat zijn SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: erkend| Stichting Horeca Onderwijs Postbus 1161, Breda IE? 076-710078 Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Gem. spoednr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin- gen. Tel. 01130-81566. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319 en dr. H. van der Veen, Oost straat 30, Wissenkerke, 01107-2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. een spe- dit De opbouw van de veegmachine is er even vakkun dig opgeplaatst door Johnston/ VDA milieutechniek uit Bergen- schenhoek. De voertuigen vol doen aan alle milieu-eisen voor Velen zijn al op vakantie. Ande ren staan op het punt om te ver trekken, of er worden al weer plannen gemaakt voor een vol gende vakantie. In de nazomer bijvoorbeeld. VVV en ANWB kunnen u daarbij helpen. Er is onder meer een gecombineerd agentschap te vinden in Goes nabij het NS-station. Dit kantoor van de VVV Goes-Borsele is geopend op maandag van 12.00 - 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en op zaterdag eveneens van 9.00 - 17.00 uur. Populairste vakantiebestemming is en blijft deze zomer Frankrijk. ANWB en VVV verwachten dat er circa 1,2 miljoen Nederlanders naar ”La Douce France” afrei zen. Totaal gaan deze zomer 4 miljoen Nederlanders op stap. Zaterdag 20 augustus organi seert de stichting Boot (Borsele ondersteunt ontwikkeling Tanza nia) weer een fietstocht. Ieder een kan meedoen. De organisa tie vertelt: "Degenen die deze tocht vorig jaar gereden hebben, waren erg enthousiast. Vandaar deze herhaling voor iedereen die hem gemist heeft. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn er twee startpunten en drie ver schillende routes waaruit u een keuze kan maken. De startplaat sen bevinden zich in Ovezande (Ovezandseweg, voor het voet balveld) en Heinkenszand (Ste- nevate, voor het gemeentehuis). De routes zijn: a. Eén in de omgeving van Ove zande (16 km), startplaats Ove zande. b. Eén ten zuiden van Heinkens zand (18 km), startplaats Hein kenszand. c. Een combinatie van a en b (35 km), startplaats Heinkenszand of Ovezande. dagen zullen in het teken staan van sport en muziek; tevens wor den er diverse demonstraties gegeven door lifestyle center High Five, Dansschool Janvier, Springgroep Volharding en een modeshow, verzorgd door Beva- huis en Super You. Ook zal dit jaar een beach man/vrouw ver kiezing worden gehouden ver zorgd door Sportpunt Zeeland. Deze festiviteiten zullen, zoals elk jaar, ondersteund worden door drank- en eetgelegenhe den. De aankleding van de beachparty zal in het teken staan van Heineken. Elke avond zal eenieder op de markt kunnen vertoeven met aanwezigheid van live-muziek. Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vllsslngen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 4 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf (je) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. verblijf aan het strand steeds vaker zal worden afgewisseld met sportieve activiteiten en het bezoeken van cultureel interes sante steden en dorpen. In het buitenland is het ”uit eten gaan” voor ca. 65% van de Nederlan ders een belangrijke tijdsbeste ding. Waar men ook naar toe gaat, een vakantie vergt een goede voorbereiding. Een goede voor bereiding maakt een groot deel uit van het vakantieplezier. Bij uw VVV/ANWB-agentschap hel pen de informatrices u graag. Zij kunnen u helpen aan de juiste reisverzekering, de Internationa le Reis- en Kredietbrief, het sup plement voor de aanhanger en het Internationale Kampeercar- net. Verder kan men er ook het Autobahnvignet Zwitserland krij gen en de VIA-kaart voor de Itali aanse tolwegen. Daarnaast vindt u er een uitgebreid assortiment ANWB-kaarten en -reisgidsen. Voor leden is er veel gratis infor matie beschikbaar, zoals route kaarten en landenbrochures. Nieuw bij uw VVV/ANWB-agent schap is een assortiment handi ge reisartikelen. In de laatste week van augustus gaat het avondprogramma van de Zomeruniversiteit Zeeland, gevestigd te Middelburg, van start. Het gaat om vier avonden die deels plaatsvinden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De aanvang is steeds om 20.00 uur en debatten en filmavond zijn gratis toegan kelijk. Het programma ziet er als volgt uit: Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur kunt u zich inschrijven. De routes zijn helemaal beschreven (het is dus géén puzzeltocht), en voor zien van allerlei interessante informatie over natuur en land- schap. Onderweg wordt u getrakteerd op een kopje zuivere koffie of een appel van Zeeuwse bodem. De tocht is voor iedereen toegankelijk. U kunt hem alléén fietsen, met het gezin of met een groep/vereniging. De deelname prijs is 5,- per persoon. Groe pen groter dan 10 deelnemers betalen 3,50 per persoon en kinderen tot 15 jaar ƒ2,50 per persoon. Achterop zittende peu ters of kleuters mogen gratis mee. De opbrengst komt geheel ten goede aan het projekt in Tanza nia "Dorpsontwikkeling in Luegu- ward". Dit project bevordert onder meer de bouw en aanleg van voorraadschuren, graanmo lens, watervoorziening en aanleg voor boomkwekerijen. Woensdag 24 augustus Filmavond: Het Zeeuwse Licht", een filmdocumentaire van Jetske Spanjer en Carolien His- sink over Piet Mondriaan en Jan Toorop en de kunstenaarskolo nie die zich in het begin van de e.euw rond hen in Domburg vormde. Het bureau Reiniging van de gemeente Goes is uitge breid met twee nieuwe voertui gen, een veeg machine en vuilniswagen. De auto's wer den door bielbedrijf Groene Goes. opbouw van de vuilniswagen is er vakkundig opgeplaatst door Haller Benelux b.v. uit Hedel, bekende cialist op gebied. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.SO IT.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- Vrijdag 26 augustus Een debat met als titel: "De Delta als groen blauwe oase?" Zijn er concepten voor de Rijn-Schelde Delta te ontwikkelen die zorg dragen voor een duurzame ont wikkeling van het gebied. Als aanzet worden de resultaten van het symposium voorgelegd aan het panel. Debaters zijn Com missaris der Koningin in Zeeland Drs. W.T. van Gelder, Mr. R.P.M. de Bok, de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Rot terdam, Prof. Ir. J. van den Broeck, hoogleraar Nationaal Instituut voor Bouwkunst en Ste- debouw te Antwerpen en Mr. F.J.M. Houben, Commissaris der Koningin in Brabant. Voorzitter is Dhr. J.C.Th. van der Doef. Dit debat is gratis en vindt plaats in Hotel Arion, Boulevard Ban- kert te Vlissingen. Alle kaarten zijn gratis. Telefonisch te bestel len bij de ZUZ 01180-30327 en aan de zaal af te halen. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg.Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70,14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. Leger des Hells ZONDAG 14 augustus: Heiligingssa- menkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, o.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: Bij Volksdans vereniging Vodago te Goes is na de vakanties weer plaats voor mensen die wil len leren dan sen op muziek uit andere lan den. Zowel de jongsten vanaf vijfjaar, tieners, als volwasse nen en ouderen kunnen mee doen, zo meldt het bestuur. Voor elke leef tijdsgroep zijn speciale pro gramma's gemaakt, zodat jongeren op een speelse wijze kunnen kennismaken met kinderdansen uit heel de wereld en tieners en volwassenen het meer doen voor hun wekelijkse ontspan ning. Naast de wekelijkse lessen zijn er ook mogelijkheden om deel te nemen aan een Interna tionale dansdagen of -avonden. Regelmatig zijn er groepen die zo'n aktiviteit organiseren. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. Gemeenschappelijke GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01 IGO- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. van de wagens 800.000,-. De wethouder van Ruimtelijke Ordening, de heer C.R.M.M. Linssen overhandigde de sleu tels aan de chauffeurs van de Reiniging Maco van Vliet en Har ry Cox. Samen met hun collega's zorgen zij voor de goede naam van de Reiniging in Goes. Vanaf deze week zien de inwoners van Goes de nieuwe wagens in gebruik.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9