Provincie Zeeland Van meten naar weten 5>- 5>- 495,- 1785,- 1480,- 1795,- I295,- I655,- 795,- 1595,- 2395,- 2295,- 95- 650,- 99 - F495,- 795- voor J 1395,- 995,- Gezond slapen hoeft niet duur te zijn! meubel T IN DE STEIGERS! IM infolijn 01662-2445 Verkeersdrukte Woensdag 10 augustus 1994 7 DE BEVELANDER K. liP*1' O o Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 O O O o SPEK KAST HOUSTON lil VITRINEKAST TEXAS Nu voor FLEXA HALFHOOGSLAPER. AUPING De NS willen de beweegbare spoorbrug over het Kanaal door de Oude Arne 140 x 200 voor 180 x 200 voor LEDIKANT MET BOVENBOUW EN NACHTKASTJES IN 3 KLEUREN. vervangen door een vaste. Gaan de plannen door dan zijn Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland niet meer bereikbaar voor de scheepvaart. pjJWWflfl MEENEEMPRIJZEN f SHOWROOM MATRASSEN! FLEXA STAPELLEDIKANT MDF BEDKOMBINATIE “TAIGA” in alpine wit. Nu inclusief goedgekeur de hoofd+voetverstelbare lattenbodems en 2 SG40 kwaliteitsmatrassen 140 x 200 kompleet SCHUIFDEUR LINNENKASTEN LEDIKANT ORION. 4-SEIZOENENDEKBED van zuiver wol! MASSIEF GELOOGD LEDIKANT BODEM DUO DE LUXE. Abdij Nieuws Als de klok.. u Schorren van de Heen Spoorbrug over Kanaal door Oude Arne It-r-Z* OPRUIMING»^1 J- 6" YORK voor Op landelijk niveau zijn doelen gesteld op milieugebied. Alge meen geredeneerd houden die doelen in het op termijn en stapsgewijs terugbrengen van de verontreiniging van lucht, bodem en water tot niveaus waarvan mag worden aange nomen dat ze niet (meer) schadelijk zijn voor mens, plant en dier. Uiteraard is het niet alleen een kwestie van saneren van wat vroe ger fout is gegaan, maar ook van beheersen waar we nu mee bezig zijn: voorkomen dat het milieu ver der wordt aangetast. Dikwijls gaat het om bijzonder in gewikkelde vraagstukken. Zo heeft de verzuring van het mi lieu uiteenlopende oorzaken en veroorzakers. Bodemverontreiniging vindt vaak zijn oorsprong in werkwijzen die vele tientallen jaren geleden niet als gevaarlijk werden gezien. In ons geïndustrialiseerde land vin den ingewikkelde chemische pro cessen plaats, die enerzijds zor gen voor economische welvaart, maar die anderzijds de kwaliteit van het milieu kunnen aantasten. Gespiegeld aan de omvang van het vraagstuk en de grote ver scheidenheid aan problemen en op elkaar inwerkende factoren, kan het niet anders dan dat het milieubeleid lange termijnbeleid is. Het realiseren van de landelijke doelstellingen is -voor wat de over heid betreft- in de praktijk een zaak van provincies, gemeenten en waterschappen. Om goed aan de slag te kunnen moest veel in ventarisatie plaatsvinden op lokaal en regionaal gebied. Zo heeft Zeeland weliswaar de uit straling van een recreatieprovin- cie, maar het is tegelijkertijd een van de zwaar geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Dat heeft forse gevolgen voor één Zeeuws milieubeleidsplan. Een karaktertrek van Kerend Tij Een (KT1) was "meten van milieu problemen"; KT2 heeft het karak ter van "weten van milieuproble men" en ook: hoe pakken we de zaken aan? Er zijn nog meer ka rakterverschillen tussen KT1 en 2. Tijdens de looptijd van KT1 diende de organisatie te worden opge bouwd. Dat is nu gebeurd en in KT2 is zodoende de inzet van mensen en middelen concreter toegespitst op de verschillende werksoorten. KT2 is ook beter "controleerbaar” op te behalen resultaten. Er is een lijst opgenomen van (120) te on dernemen activiteiten. Er is een methodiek ontwikkeld om syste matisch per milieu-item de om vang van de milieuverontreiniging te volgen en die te vergelijken met resultaten van het provinciale be leid. In termen van het milieube leidsplan heet dit "de prestatie-in- dicatie". Verder ruimt KT2 een grotere plaats in voor zelfregulering, ofte wel "een beter milieu begint bij je zelf". Het formaat van KT2 is wat forser dan zijn voorloper. Dat is niet het gevolg van breedvoerige beschou wingen, maar dat komt doordat het milieubeleidsplan "completer" is gemaakt. Completer, doordat de volgende plannen en program ma's in KT2 zijn opgenomen: pro vinciaal afvalstoffenplan, beleids plan waterbodems en bagger specie, meerjarenplan verwijde ring gevaarlijke afvalstoffen, grondwaterbeleidsplan, bodemsa- neringsprogramma, intentiepro- gramma bodembeschermingsge- bieden, ontwerp intentieprogram- ma stiltegebieden en de beleids nota natuur en milieu-educatie. der stad Arnemijen in 1786 de werf van Steven Bonman over droegen aan Jacobus Meer man moest er al een oude werf zijn geweest, melden ge schiedvorsers. Arnemuiden, aan de mond van de Arne, behoort tot de oudste zee havens van Zeeland. Lange tijd vormde het voor de zeeschepen de enige toegang tot Walcheren. De vele Zeeuwse VOC-schepen die in Middelburg werden gebouwd, konden uitsluitend via de Arne open water bereiken. Door haar gunstige ligging aan de oostzijde Het draaipunt ligt buiten de brug en dat maakt dat er be halve een balansarm twee bal- lastbiokken nodig zijn om het evenwicht in de lengte en in de dwarsrichting te realiseren. Bovendien is er sprake van een dubbele brug: voor ieder spoor één. i Inspraak Wie bezwaar heeft tegen de plan nen kan tot 26 augustus zijn/haar mening schriftelijk kenbaar maken bij het College van Gedeputeerde Staten, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Dinsdag 23 augustus, aanvang 20.00 uur, is er een openbare hoorzitting in het Dorpshuis, Veerstraat 2, in Nieuw- en Sint Joosland. De binnengekomen schriftelijke en mondelinge meningen worden be trokken bij de verdere besluitvor ming. Als de besluitvorming uiteindelijk door Provinciale Staten (PS) is af gerond hebben belanghebbenden nog de mogelijkheid tot het indie nen van bezwaar- en beroepschrif ten. Dat geldt voor de NS als PS besluiten een streep te halen door hun plannen, dat geldt voor ande- van het eiland bood Arnemuiden een veilige rede. Na 1870 is de maritieme beteke nis van Arnemuiden sterk terugge lopen. In dat jaar werd begonnen met de aanleg van de Sloedam, noodzakelijk voor de aanleg van de spoorlijn naar Middelburg. Wel werd in 1873 het Kanaal door de Oude Arne geopend, maar onder tussen waren de meeste vissers al uitgeweken naar Veere en Vlis- singen. De Nederlandse Bruggen Stichting trouwens meldt dat de betrokken brug een uniek exemplaar is die eigenlijk thuishoort op de monu mentenlijst. De brug stamt uit het begin van deze eeuw. De afgelopen drie weken is het op de Zeeuwse wegen drukker geweest dan in dezelfde perio de vorig jaar. De groei be draagt 10 procent. Per etmaal passeerden bij diverse verkeerslichtinstallaties gemiddeld zo'n 100.000 auto’s tegen 90.000 vorig jaar. De drukste dag was donderdag 21 juli. Er werden toen 120.000 auto's geteld. Ver ondersteld wordt dat toen extra verkeer uit België afkomstig was, doordat 21 juli daar een nationale feestdag is. De topdag van 1993 viel op dezelfde datum. Dit blijkt uit gegevens van de pro vinciale directie milieu en water staat. De directie verricht tellingen via de lussen voor elf verkeerslichten in Zeeuwse wegen. Elke nacht worden de met de verkeerslicht- computers verzamelde gegevens via modems doorgeseind naar het hoofdkantoor van de directie in Middelburg. Uit de telpunten tus sen Middelburg en Vlissingen blijkt dat in de weekeinden minder ver keer wordt geregistreerd. Uit het telpunt bij Biggekerke kan worden afgeleid dat de pieken liggen tij dens de uren van aankomend en vertrekkend strandbezoek. De vrij dagse tellingen geven een indica tie van de wisseling van verblijfsre- creanten. Alle stukken liggen ter inzage in Middelburg bij de directie milieu en waterstaat van de provincie, Groene Woud 1, de dienst stads ontwikkeling van de gemeente Middelburg, Vlissingsestraat 21 en in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg re belanghebbenden als PS ak koord gaan met de plannen van de spoorwegen. In de serie artikelen over Kerend Tij Twee (KT2), het ontwerpmi- lieubeleidsplan van de provincie, volgt vandaag het laatste en af sluitende verhaal. De artikelen zijn ontleend aan de brochure Ke rend Tij Twee, op hoofdlijnen samengevat. De brochure is, overigens net als het hele ontwerpplan, gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400 SI nbk grenen CtRMEN Btnbay, DRESSOIR MALMO Grenen, antiek patine van 2230,- voor BOEKENKAST Sch. donker, antiek grenen van 1795,- voor LADENKAST HOMAR Grenen, antiek patine van 2255,- voor Nu voor Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speel- gordijn en matras 90 x 200 cm. Nu kompleet van 1245,- Mooi afgewerkte bedbak met afgeronde hoeken inkl. verstelbare spiralen en SG soft matrassen. alles massief wit M.D.F. ombouw en nacht kastjes 140 x 200 van 1995,- voor 1495,- 180x 200 van 2095,- voor Parelmoer - Wit Essen Blank Eiken Ledikant Kompleet met hoek kast en spiegel en 3 deurs kast. Gaan de beginregels van het alou de lied "Als de klok van Arnemui den, welkom thuis voor ons zal lui den" nu nog op, de kans bestaat dat in de toekomst schepen geen doorvaart meer hebben naar de oude vissersplaats. De beweegbare spoorbrug over het Kanaal door de Oude Arne is aan vervanging toe. Vervanging vergt een investe ring van 7 mln.; de jaarlijkse exploitatiekosten komen op zeven ton. De spoorwegen vinden deze kos ten te hoog, waarbij ze onder meer aanvoeren dat het aantal openingen gering is en nagenoeg volledig ten behoeve van plezier vaartuigen zijn. Vandaar dat NS kiezen voor een soort dam met betonnen duiker. De kosten hier van vergen een investering van on geveer 3 mln, waarbij de jaarlijk se exploitatiekosten om en nabij de drie ton liggen. Er is nog een onderzoek van de NS gaande naar de mogelijkheid van een stalen mantelbuis in combinatie met een aarden baan. De daaraan verbon den kosten zijn naar verwachting aanmerkelijk lager dan bij een be tonnen duiker. Om de plannen te realiseren vra gen NS het vaarwater te onttrek- werf van Zeeland, scheepswerf ken aan het openbaar scheep- Meerman. vaartverkeer. Toen de Heeren Schepenen Oude zeehaven In de haven van Nieuw- en Sint Joosland liggen ongeveer 20 schepen die allen lid zijn van de watersportvereniging 'De Nieuw- landse haven'. Bij Arnemuiden hebben een veer tiental woonboten een vaste lig plaats. Bovendien hebben in Arne muiden een paar bedrijven direct belang bij de mogelijkheid Arne muiden per schip te bereiken. Zo ligt er de vermoedelijk oudste - '.‘.Tl—..- MOLENSTRAAT 5, POORTVLIET TEL 01662-2445 Dinsdag t/m donderdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur zondag en maandag gesloten. 4 xTj Bed tafeltje voor r Hoofd voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofd-steun en verstevigde middensector. 80 x 200 voor 650,- 90 x 200 voor 695,- 70 x 200 voor I LiS V JU,- V 140x200 van 345,- 100 160 x 200 kompleet voor 895,- 180 x 200 kompleet voor 995,- Bijpassende Bedtafeltjes per stuk J J "TOm", 90 X 200 Cm, kompleet met latten- bodems, zwaar mas sief grenen. Voldoet aan strengste eisen op i gebied'van veiligheid. Nu van 680,- Tripoli 222 cm hoog in diverse kleuren leverbaar o.a. alpine wit, wit essen, blank, eiken structuur, essen parel moer enz. Nu kompleet bezorgd en geplaatst! 182 cm breed nu voor 845,- 202 cm breed nu voor 895,- 226 cm breed nu voor 995,- 251 cm breed nu voor 1095,- 281 cm breed nu voor 1175,- 301 cm breed nu voor 1225,- Meerprijs spiegeldeur 100,- 152 cm breed nu voor Degelijk ledikant in alpine wit MDF 90 x 200 cm, inclusief lattenbodem Et SG40 kwaliteitsmatras! Nu kompleet van 795,- Voordelen: vocht en temperatuur regulerend, veerkrachtig en soepel, anti-reumatisch, stofvrij. Zomerhelft 25OGR/m2, Voor- Najaarhelft 450 GR/m2. Nu Jubileumprijzen 140x 220 van 380,- voor 125,- 200 x 200 van 490,- voor 150,- 240 x 200 van 628,- voor 175,- 240 x 220 van 690±- voor 200,- voor nu kompleet: 180 x 200 cm. nu voor de prijs van 1595,- 160 x 200 cm. nu voor de prijs van 1495,- MsT1 140 x 200 cm. nu voor de prijs met 2 nachtkastjes in Engelse Country stijl. Nu Superaanbieding 180x200 voor 1195,- 160 x 200 voor 1095,- nu 140 x 200 voor Elektrisch verstelbare bodem Duo de Luxe met 2 motoren. voör a'*'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7