D.A. van Gilst 2195,- LI FAUTEUIL 59,- 898,- 1495,- 2380,- 1695,- 2295,- 2395,- I275,- I. VAN DER WEELE Wtpdboy I295 I 165,- 560,- 1795,- 1490,- 3380,- j4c Kapelse Dog Eg PI iiMTEKORTINGENt n I JltSTS II40,- 2755,- o meubel HOME CENTER POORTVLIET STA/T IN C I WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND W' WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND o o ...35,- ...10,- 12,95 5,- WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND PARKET INBRENG ANTIEK GEVRAAGD S' WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND DE LAATSTE AANBIEDINGEN Katoenen nachthemden slechts diverse shovvi y I 40,- St. Adriaanstraat 12 Goes tel. 01100-14152 ANTIQUITÉS B. WITTE VLASMARKT11 MIDDELBURG 1395,- Ij '1 B I I Katoenen pyjama's Damesslips voor Dameshemdjes vanaf Washandjes 4 voor.... iTSp^ méér plezier van je meubels, voor minder geld! iSSt ~~A w V A 1 DE BEVELANDER Woensdag 10 augustus 1994 6 n AANNEMERSBEDRIJF O IS 1 •J» i j *1 Idsrzar^rsi' 1 nieuwbouw verbouwen O o PITRIET i TERRAS- MOLENSTRAAT 10-12, POORTVLIET TEL. 01662-2445 Dinsdag tZm donderdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur zondag en maandag gesloten. EEN OPENBARE VERGADERING A. Plesmanweg 2a - 4462 GC Goes Telefoon 01100-16677 s< DRESSOIR ORLEANS. SOLIDE y BANKSTEL 1 CALIBRA Loop eens binnen bij c SPEK KA HOUSTC - -xvj I i renoveren groot en klein onderhoud het maken van kozijnen en trappen al uw hout kan op maat gezaagd en geschaafd worden isolerende beglazing inbraakveilig hang- en sluitwerk tekeningen maken bouwvergunningen aanvragen alles tegen betaalbare prijzen BROODKAST BOSTON 4 LOZINGSVERGUNNING AANVRAGEN GULDENS VOORDEEL! - - WIJZIGING REGLEMENTEN PERSOONSREGISTRATIE OMSLAGEN (GESCHOT) EN VERONTREINIGINGSHEFFING BESCHIKKINGEN BOEKENKAST DALLAS Nu voor HONDERDEN Goes, 10 augustus 1994 systeem bij: -j 5; A if 1 S A 1 T- wtvBOU'M ilS-SSjtS w //- IN VERBAND MET DE NIEUWBOUW OM EXTRA VOOR DEEL VOOR U! SPECIALE RUIMTE- KORTINGEN. PROFITEER NU! I I HEBBEN WIJ RUIM TE NODIG. DAAR- Tegen meerprijs in blank patine Hoorzitting Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van de aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden die nen zij dit binnen een week kenbaar te maken door con tact op te nemen met het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41000) het dagelijks bestuur voomoemd, mr. drs. J.A. de Visser, secretaris ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf van de algemene vergadering zal plaatsvinden op 6 sep tember 1994 om 20.00 uur in het waterschapshuis, Nassaulaan 8 te Goes. In de vergadering komt onder andere aan de orde het akkoord arbeidsvoorwaarden 1994/1995, aanpassing Wachtgeld- en Uitkeringsverordening. De agenda van deze vergadering ligt vanaf 23 augustus 1994 ter inzage in het waterschapshuis. De openbare vergaderingen van de hieronder genoemde commissies worden gehouden in het waterschapshuis om 20.00 uur: op 9 augustus 1994 de commissie Waterkeringen, Wegen en Waterbeheer op 25 augustus 1994 de commissie Middelen, Juridische Zaken, Belastingen en Invordering op 30 augustus 1994 de commissie Algemene, Bestuurlijke en Personele Aangelegenheden. Goes, 8 augustus 1994 ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf 3 - 2 BANKSTEL TYPE DUKE 44 geheel leder nu voor 2695,- inruil bankstel 500,- BP prijs DRESSOIR CHIEL Blank eiken, blank patine, E 50 van 1395,- voor 990,- inruil kast 200,- BP prijs 790,- - MASSIEF EIKEN STOEL RIVA blank eiken of E 50 met lederen zitting, van 325,- voor 280,- LEDEREN FAUTEUIL LOUNGE Bordeaux, van 2198,- voor BANKSTEL CASINO Bloemstof, 21A - 2 zits van 1895,- voor BANKSTEL JAVA Stof, 3- 2 zits voor 2880,- inruil bankstel 500,- BP prijs TOOGKAST MARCEL E50 van 3145,- voor 1995,- inruil kast 300,- BP prijs AANBOUWWAND I-2-3E50 van 5750,- voor 4550,- inruil kast 300,- BP prijs 4250,- BUFFETKAST Sch. donker, anbk grenen van 2698,- voor 2195,- BOEKENKAS’ YORK Geloogd grerer van 1140,- voor 990, BANKSTEL CtRMEN 3- 2 zits, stof Bmbay, grenen van 2675,- voor v« VI BANKSTEL PHONIX 3- 2 zits, leder, in diverse kleuren leverbaar voor 2895,- inruil bankstel 500,- BP prijs TOOGKAST LOCARNO E 50 van 3390,- voor 2595,- inruil kast 300,- BP prijs 2295,- Met opzet nu voor in massief eiken met verstelbare zitkussens voorzien van interieur- S vering. Leverbaar in blank, donker op blank patiné. L C v« VI Voor inlichtingen: Tel. 01180-14105 De dijkgraaf van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland maakt bekend dat Dit zelfde bankstel ook in stof voor G v. v< Jacob Valckestraat 11 4461 KB Goes Tel. 01100-12041 PARKETSCHUURMACHINE NODIG? Huur een A Nu 1 - Voor onze eerstvolgende veiling op 23/24 augustus a.s. in de Schouwburg in Middelburg Inbreng van: goud/zilver/klokken/meubelen/ porselein/aardewerk/glas en allerlei boeken/ sieraden/schilderijen/tekeningen die betrekking hebben op Zeeland Kurhaus, BP meeneemprijs 3- 2 COMBINATIE LEDER MODEL KRETA nu voor 2995,- inruil bankstel 500,- BP prijs 2495,- MASSIEF BLANK EIKEN E.K. STOEL HARRY van 298,- voor BROODKAST GUSTAAF E 50 van 2590,- -/- inruil kast BP prijs 1895,- KOMPLETESETVAN 4 RIETEN STOELEN BISTRO TAFELTJE voor binnen en buiten. BP prijs Nu voor PITRIET EETKAMERSTOEL type Sharon, nu BP prijs van 229,- 160,- GRENEN EETHOEK Tafel 150 x 80 cm 4 stoelen, Lonny riet Kompleet voor 795,- VITRINEKAST 1074 A Geloogd grenen van 1750,- voor -Rotterdam 5^^V\-Dordrecht i Steenbergen Breda ^^^^^^^^iHalsJeren^Roosendaal Antwerpen «1“ÜSSI z Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland deelt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende mee. Op 3 augustus 1994 is onder voorschriften een vergun ning verleend ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag van Auto- en demontagebedrijf Otte te Goes, voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigen de of schadelijke stoffen, afkomstig van het Auto- en demontagebedrijf Otte, bedrijventerrein Eindewege II te 's-Heer Arendskerke via het vuilwaterrioleringsstelsel van de gemeente Goes op zuiveringstechnische werken van het waterschap. In de vergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Ter inzage De vergunning en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage: - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkre gen; - op de gemeentesecretarie van de gemeente Goes, Oostsingel 2 te Goes, ma. t/m do. van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrij, van 09.00 uur tot 12.00 uur. Beroep/voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.6 Wet milieubeheer staat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedu rende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Goes, 10 augustus 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, mr. drs. J.A. de Visser, secretaris, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf. Het dagelijks bestuur van waterschap Noord - en Zuid- Beveland; gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9, van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende aanvragen zijn binnengeko men: A. van Jan Prins Zeeuwsche Banier te Yerseke, voor een vergunning op basis van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren voor het lozen van koelwater afkomstig van de mosselconservenfabriek op de weg sloot, plaatselijk bekend Grintweg te Yerseke; B. van Maatschap Vermuë te Heinkenszand, voor een ontheffing op basis van de Verordening Waterkering en Waterbeheersing Zeeland voor het leggen enz. van een dam, plaatselijk bekend OudelandseWeg te Heikenszand; C. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een middenspanningskabel, plaatselijk bekend Stroodorpseweg en Stekeldijk te Kamperland; D. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een laagspanningskabel, plaatselijk bekend Lange Zuidweg te Borssele; E. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een waterleiding, plaatselijk bekend Groenedijk te Ovezande; F. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een middenspanningskabel enz., plaatselijk bekend Stekeldijk/Ruiterplaatweg te Kamperland; G. van PTT Telecom te Breda, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leg gen enz. van een telefoonkabel, plaatselijk bekend Tholseindedijk en het Donkere Wegje te Kruiningen; bouman potter Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, maakt bekend dat bij besluit van 3 augustus 1994 de reglementen persoonsregistratie geschot en verontreinigingsheffing gewijzigd zijn. De wijzigingen houden een aanpassing in aan de Waterschapswet. Ter inzage De wijzigingsbesluiten met toelichting liggen vanaf mor gen gedurende vier weken ter inzage op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzonde ring van de avonduren, aldaar een mondelinge toelich ting op de stukken worden verkregen; De wijzigingsbesluiten treden in werking met terugwer kende kracht tot 1 januari 1994. Goes, 10 augustus 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven; I aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een KB-installatie, plaatse lijk bekend Domeinplaatweg te 's-Heer Arendskerke; aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op basis van de VWWZ voor het leggen enz. van een laagspanningskabel in de zeedijk, plaatselijk bekend Jacobahaven te Kamperland; III aan De Pieterspolder BV te Woerden, ontheffing op basis van de VWWZ voor het leggen van 5 dammen, plaatselijk bekend St. Pieterspolder te Yerseke. bezwaar Belanghebbenden betreffende het onder II en III genoemde kunnen tegen de verlening van deze ont heffing tot en met 17 september 1994 een gemotiveerd en van dagtekening voorzien bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8, 4460 AC te Goes. Nu als 3- 1-1 3880,- inruil 500,- GKNIN k beroep Belanghebbenden betreffende het onder I genoemde kun nen tegen de verlening van deze ontheffing tot en met 4 september 1994 schriftelijk beroep instellen bij gedepu teerde staten van Zeeland, postbus 6001 4330 LA Middelburg. BROODKAST ROOSENDAAL blank of E50, massief front voor 1595,- inruil kast 300,- BP prijs 1295.- BRASIL EIKEN MET LEER in blank donker of blank patine als 3- 2 zits, nu voor 3255,- inruil oud bankstel 500,- BP prijs DRESSOIR OLAF in blank, donker eiken voor 1090,- inruil kast 200,- BPpri\89Ó,- POORTVLIET

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 6