.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Hoedekenskerke in teken J Op Stap in De Zak van Zuid-Beveland Volop activiteiten op en rond Steiger Hoedekenskerke In september te Goes 3e editie Para Norma Tiffany glaskunst in Ambachtscentrum IELAAGSTE I I BENZINE-PRUS Sim Bolus speelt 'Wat 'n schat!' Internationale jeugddienst met Amerikaanse picknick Zondag 14 augustus is er een internationale jeugddienst in Sportpunt Zeeland te Goes. De dienst begint om 10.00 uur en iedereen is welkom. De dienst is onderdeel van het International Youth Camp dat deze week plaatsvindt in Sportpunt Zeeland. De dienst wordt door deelne mers van het kamp zelf georga niseerd. Voorganger is Ds. Geor ge Brucks, voormalig directeur van Youth For Christ-Nederland. Direct na de dienst is er een Amerikaanse Picknick waaraan ieder mee kan doen, maar dan wel onder voorbehoud dat de deelnemers zelf eten meebren gen I Voor koffie en fris wordt gezorgd. Ongeveer 150 jonge ren van 15 tot 18 jaar uit verschil lende landen in Europa en Loc "Bison" weer in dienst bij SGB van Reisvaerdig Beveland 187 193 905 125 VAN ZEELAND! WBE bestrijdt botulisme Open viswedstrijd van visclub 't Lege Net Ploegkampioenschappen zaterdag 3 september \|\|A Fietsexcursie woensdag 17 augustus Leuke korting voor lezers van "De Bevelander" MEER BETTEN'. Graffiti op Kapelse Dag Op 20 augustus te 's-Gravenpolder Reductiebon op stap in Zak Zuid-Beveland Woensdag 10 augustus 1994 25 DE BEVELANDER shoe A nieuw:) bltee/pnieuuib SUPER DIESEL a. a. 11.00 12.00 12.15 12.45 14.15 17.00 17.15 17.20 18.05 0)0.' FOTO VAN FOTO Rotaryclub Walcheren en gehandicapten sport Korting voor lezers van De Bevelander 14.00* -WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID SUPER PLUS GEEN 202MAAR 0)0.' II EURO LOODVRIJ 0)0.' 16.10* 17.00* 1 LITER LITER LITER LITER TOT 200% VAN 50% <n>nujl VERSCHOORE De Heer Mevrouw Adres Plaats Telefoon... Datum: 17 augustus 1994 Aantal personen: N.B. de bon is geldig voor 1 persoon Datum Handtekening f 5 KLAAR IN 1 MINUUT! Postcode Meldt zich aan voor de fietsexcursie "Op stap in de Zak van Zuid-Beveland" Goes Hoedekenskerke Hoedekenskerke Oudelande Oudelande Hoedekenskerke Hoedekenskerke Goes v. a. v. a. v. v. 11.45 12.30 13.30 13.45 14.00 16.30 16.45 werkgroep de afwerking van de Bison ter hand geeft genomen. De SGB heeft diep in de buidel moeten tasten om deze werk zaamheden uit te laten voeren. Dank zij de steun van zowel een aantal Zeeuwse bedrijven, waar onder Perfecta Chemie en Verf Verkoop Zeeland als het Dona- teursfonds van de Stoomtrein Goes-Borsele zijn de financiële lasten voor de SGB draagbaar gebleven. Niettemin blijven gif ten voor het herstel van deze locomotief uitermate welkom. De bon opsturen naar: Camping Scheldeoord, Landingsweg 1,4435 NR Baarland of bij aanvang van het programma overleggen (bij telefonische aanmelding 01193 - 9226) begint om 12.30 uur, in de Wil- helminapolder op gronden van "De Koninklijke maatschap tus sen Eigenaren van Gronden in de Wilhelminapolder", gelegen aan de Krukweg ten oosten van Wilhelminadorp. Tevens zullen er antieke tractoren meeploe gen, en waarschijnlijk ook paar- den-ploegers. Deze wedstrijd is een kwalificatiewedstrijd voor de nationale kampioenschappen in 1995. De Nationale ploegkam- pioenschappen van 1994 zullen gehouden worden op 16 en 17 september te Zeewolde. m.u.v. zachte krab en er wordt gevist per cm. De organisatie staat dit jaar weer garant voor een grote prijzentafel. De organisatie heft geen entree, maar zal ter dekking der kosten Een beknopt overzicht van de activiteiten van de ruim 100 deel nemers: astrologie, reikitherapie, edelsteentherapie, handlijnkun- de, homeopathie, kinesiologie, magnetiseren, reflexologie, acu punctuur, regressietherapie, ufo- logie, bandstemmen, iriscopie, paranormaal genezen, pende len, paragnosten, psychometrie, kaartleggen, auralezen/tekenen, kleurentherapie, muziektherapie, droomduidingen, klankschalen therapie etc. Openingstijden Para Norma '94 Goes: Vrijdag 9 september: 14.00 - 22.00 uur. Zaterdag 10 september en zondag 11 sep tember: 10.00 - 18.00 uur. Toe gangsprijs: 12,50 p.p. Voor nadere informatie: Inter-Expo Zeelandhallen Goes, tel. 01100- 21020. FOTO Middelburg, Lange Geere 28 01180-34225 Goes, Grote Markt 7 01100-16159 van elk origineel tot max. A4 deze zomerperiode is het voor mensen die hier aanrijden van belang te weten dat de zaak open is. Dat is de reden dat we later in het seizoen de verbou wing en inrichting verder willen afronden". De nieuwe eigenaar is blij met de komst van een -nog bescheiden- veerverbinding tus sen Hoedenkenskerke en Ter- neuzen. waar fietsers gebruik van kunnen maken. "Het is een voorzichtige aanzet en ik ben blij dat het bootje vaart. Het is moge lijk een aanloop naar verdere toeristische activiteiten in de toe komst", aldus de eigenaar van café De Steiger. Daarnaast biedt het etablissement op het haven plateau verkoeling aan reizigers die deze zomer en rit maken met de oude stoomtram. Komende vrijdag 12, zaterdag 13 en zon dag 14 augustus zal op het havenplein een feesttent zijn te vinden, waar live-optredens zijn, afgewisseld door disco en karao ke. FOTO DIRECT VAN VOORWERP(EN) (Niet hoger dan 1 cm) GEEN 2AZ MAAR GEEN 1.356 MAAR foto tijdschrift, tekening, etc. FOTO VAN DIA Van 50% tol 200% (Max formaat 29.7 x 21 cm) Ben je creatief. Heb je wat mee te delen en wil je een keer lekker met spuitbussen te keer gaan. Dat kan, en wel op de Kapelse dag op 27 augustus aanstaande. De Stichting Open Jeugdwerk Kapelle bestaat nl. dit jaar 25 jaar en wil dat graag op een actieve wijze vieren. Individueel of in een groepje kun je die dag een paneel van 120x240 cm beschil deren. Tevens nodigen we jonge creatieve bouwers uit een object van bamboe, touw en plastic te bouwen. Voor informatie en inschrijfformulieren kun je terecht op het gemeentehuis in Kapelle (onderdeel jeugd- en jongeren werk, 01102 - 41230 toestel 74). Tijdens de Internationale Surf- week voor Gehandicapten orga niseert de Rotaryclub Walcheren een fundraisingsactiviteit. Het doel hiervan is om geld in te zamelen voor de promotie en ontwikkeling van de gehandicap tensport in de provincie Zeeland. Op het programma voor de fund raisingsactiviteit, op 13 augus tus, staan roeiwedstrijden van de diverse serviceclubs in Zeeland. Rotary Walcheren meent met de organisatie van deze activiteit een bijdrage te leveren aan de gehandicaptensport, waarvan de ontwikkeling meer kosten met zich meebrengt dan in de valide- sport. De Zeeuwse Sportraad ontvangt vanuit deze Rotary Walcheren ondermeer financiële ondersteuning voor de Interna tionale Surfweek. De Stichting Educatief Toeris me Zeeland Oranjezon organi seert i.s.m. Camping Schel deoord deze zomer een aantal themadagen voor allen die de Zak van Zuid-Beveland beter willen leren kennen. Na een inleiding gaat u op de fiets door dit mooie gebied onder het motto: Op stap in de zak van Zuid-Beveland. De Zak van Zuid-Beveland, dat wil zeggen het gebied ten zuiden van de autosnelweg Bergen op Zoom-Vlissingen, is bijzon der rijk aan historie en natuur. Dat is te danken aan een eeu wenlange ontwikkeling, die weinig is verstoord door oor- logsrampen en overstromin gen. In de 12e eeuw werden enkele kerneilanden in dit gebied bedijkt. Van het toen Op en rond de oude Veerhaven te Hoedenkenskerke is het komende weekeinde weer ker mis. Bovendien is er in het dorp aan de Westerschelde braderie, de stichting ”'t Reisvaerdig Beve- land" zorgt voor vertier en boven dien heeft de nieuwe directie van café De Steiger op het havenpla teau de nodige live-optredens te bieden. Dat gebeurt in samen werking met Opus Evenemen tenservice uit Goes. Het voorma lig café De Zakzolder is onlangs in andere handen overgegaan. Nieuw eigenaar is de heer M. Rentmeester uit Ovezande die het roer ter plekke heeft omge gooid. Het café aan de oude veerhaven heeft een opknap beurt gekregen. Het grote terras is gebleven, zodat bezoekers kunnen genie ten van het riante uitzicht op de Westerschelde met zijn scheep vaart. De heer M. Rentmeester vertelt: "De zaak is zeven dagen per week open. Met name in 14.55* 14.55* 15.00 15.10* 15.15 presenteren waarbij terwijl de zaterdagavond wordt besloten met een Kermisbal, aanvang 22.00 uur, na de demonstratie van de E.J. -Band. Muziek, dans en gezelligheid derhalve voldoende voor elke demonstraties van de Rotweiler- leeftijd, honden en de mogelijkheid tot ponyrijden. Zaterdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op zondagmiddag weer een verloting organiseren 14.30 tot 16.30 uur zal het om waardevolle, gezellige prij- geheel opgeluisterd worden door zen. De Wildbeheereenheid (WBE) Kapelle e.o.” is een aktie gestart om de gevolgen van het optre den van botulisme te beperken. Vrijwilligers van de WBE zijn begonnen de kadavers van besmette dieren te verwijderen, om zo de verspreiding van de ziekte tot een minimum te beper ken. De WBE heeft een centraal meldpunt ingericht waar meldin gen van verdachte dieren kun nen worden ingediend. Dit meld punt is te bereiken onder tel.no. 01102-41747 of 43340. De botulismebacterie is in vrijwel het hele land in het water aanwe zig. In koele zomers is botulisme nauwelijks waarneembaar. Zo dra de watertemperatuur boven de 20° Celsius komt, vormt deze bacterie een gif. Dit gif veroor zaakt verlammingen die dood door verstikking tot gevolg heb ben. In eerste instantie zijn watervogels in gevaar. Tijdens de laatste grote uitbraak van botulisme in 1976 moesten 50 a 60.000 stuks waterwild worden De grootste prijs is natuurlijk de John Smith Bandenhaltrofee voor de 1e visser met waarde- cheque. Voor de junioren en de dames is een aparte trofee beschikbaar. Inschrijving vooraf voor deze wedstrijd is niet moge lijk. Inlichtingen kan men verkrij gen op tel: 01103-2069 of 2505. schalen, onderzetters, klokjes en sierraden worden op deze manier gemaakt. De Tiffany- glaskunst kan ook als hobby worden bedreven. Daarom wordt er in het najaar gestart met cur sussen. Tijdens de openingstij den van het Ambachtscentrum worden er doorlopend demon straties gegeven: Augustus: iedere dinsdag, woensdag, don derdag en zaterdag. September en oktober: iedere woensdag en zaterdag steeds van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is vrij. In het Ambachtscentrum, in het Hollandse Hoeve-gebied te Goes, wordt sinds kort een nieuw ambacht beoefend. In het glasatelier is nu naast glasbla zen ook Tiffany-glaskunst te bewonderen. Dit is een glas kunst die lijkt op glas in lood, maar het is een fijnere vorm, zodat ook zeer kleine stukjes glas verwerkt kunnen worden. Met Tiffany kunnen lampen en ramen gemaakt worden in een veelvoud van kleuren. Ook ande re gebruiksvoorwerpen, zoals grip en onverschilligheid af te breken. Het gevarieerde programma- menu van de week bestaat o.a. uit sport en spel, historische trek tocht door Middelburg, dagelijks "Walls Bridges" en "Club" bij eenkomsten met o.a. presenta ties uit de verschillende landen, zingen, spel, theater en discus sie. De echte 'muren' worden afgebroken in de dagelijkse "small groups" waar jongeren uit verschillende landen bij elkaar in de groep zitten. In het program ma is ook een ontmoeting en evenementenmiddag opgeno men met vluchtelingen uit het AZC te Goes. Voor meer infor matie: Stichting Atlantic Bridge, Postbus 22, 4416 ZG Kruinin- gen, tel. 01130-83321 Scheldeoord over de wor dingsgeschiedenis van de streek door de heer I.J. Luteijn volgt een uitgebreide fiets tocht door de Zak van Zuid- Beveland. Datum: woensdag 17 augus tus. Prijs: 32,- per persoon, inclusief lunch en consumptie onderweg. Dagindeling: 10.00- 10.30 uur Ontvangst op Cam ping Scheldeoord, Landings weg 1, 4435 NR Baarland; 10.30 uur Inleiding; 12.00 uur Lunch; 13.00 uur Fietsexcur sie; 15.30 uur Theepauze; 17.00 uur: Einde programma. Aanmelding: Camping Schel deoord, tel: 01193 - 9226. Woensdag 17 augustus, vol gende week dus, is de laatste van een serie van zes fietsex- cursies. Lezers van De Beve lander kunnen een aanzienlij ke reductie krijgen om aan deze interessante en ontspan nende dag mee te doen. ontstane Middeleeuwse land- schap zijn nog fraaie resten over in de buurt van Nisse. In de eeuwen daarna werden steeds weer nieuwe polders ingedijkt, waarbij enkele zee gaten werden afgesloten. Daardoor is het gebied rijk aan binnendijken. Nergens op de wereld liggen er zoveel dijken op zo'n kleine oppervlakte. De ontstaansgeschiedenis van Zuid-Beveland is er nog prach tig af te lezen. Bovendien zijn de dijken uit oogpunt van natuur en landschap erg mooi en interessant. Ze zijn vooral bekend gewor den door hun bloemenpracht in de zomer. Ook in het oude land met zijn weiden en mei doornhagen is er uit oogpunt van natuur veel te zien.. In een programma van een hele dag wordt u rondgeleid door dit fraaie en rustige gebied. Na een inleiding op camping Zaterdag 20 augustus a.s. wordt door Visclub 't Lege Net de jaar lijkse viswedstrijd om de John Smith Bandenhalbokaal gehou den. De wedstrijd wordt gehou den bij het gemaal onder 's-Gra- venpolder, aan de Westerschel de. De inschrijving voor de wed strijd is van 11.30 tot 13.30 bij café "De Smidse" te 's-Graven polder. De wedstrijd begint om 13.45 en eindigt om 16.45 met daarna prijsuitreiking in "De Smidse". Alle aas is toegestaan Tegen inlevering van onderstaande bon betaalt U slechts 17,- voor de excursie "Op stap in de Zak van Zuid-Beveland" i.p.v. 32,-. Lunch en consumptie inbegrepen! Tijdens de manifestatie 't Reis vaerdig Beveland", komende zaterdag en zondag te Hoeden kenskerke, zal de stoomtram Goes-Borsele extra ritten maken. Onder meer zal een dienst worden onderhouden tus sen Hoedekenskerke en Oude lande vice versa. Bovendien zal in dit weekeinde de stoomloco motief Bison nr. 3 weer in dienst komen. Deze locomotief is na een grote herstelling Duitsland weer teruggekeerd in Nederland. SGB-medewerkers leggen deze Van 9 t/m 11 september zullen in de Zeelandhallen te Goes voor de derde maal onderdak bieden aan paranormale en alternatieve therapeuten met consulten en demonstraties alsmede informa ties en adviezen over cursussen, opleidingen, spirituele vakanties, voeding etc. Het gaat om de der de editie van de beurs Para Nor ma. Evenals voorgaande jaren zullen er daglijks een aanzienlijk aantal lezingen met bekende sprekers over de meest uiteenlo pende paranormale en alterna tieve onderwerpen worden gehouden. Geïnteresseerden kunnen vóór aanvang van de manifestatie een overzicht van het lezingsprogramma met de aanvangstijden en onderwerpen op aanvraag toegezonden krij gen. Dit jaar zullen de Zeeuwse Ploegkampioenschappen, een wedstrijd waarin bepaald wordt wie in de provincie Zeeland het beste ploegwerk levert, gehou den worden op zaterdag 3 sep tember in de Wilhelminapolder te Wilhelminadorp. De deelnemers aan deze wedstrijd zijn geselec teerd aan de hand van regionale wedstrijden in Zeeland. Dit jaar zal er geploegd worden in drie categorieën, namelijk; rondgaan de ploegen, 2-scharige wentel- ploegen en 3- en meer-scharige wentelploegen. De wedstrijd Noord-Amerika zijn van 8 tot 14 augustus bij elkaar in Sportpunt Zeeland te Goes voor het "Inter national Youth Camp". Ze komen uit o.a. Denemarken, Engeland, Zwitserland, België, Amerika, Tsjechië en Hongarije. Uit Zee land zijn er 50 deelnemers. De voertaal is Engels. Het kamp is een initiatief van de stichting Atlantic Bridge te Kruin- ingen. Het thema is "building bridges and breaking down wal ls", tegelijkertijd ook de slogan van Atlantic Bridge. Dit is de tweede keer dat de stichting dit kamp organiseert. Vorig jaar trok het kamp 100 deelnemers. Het doel van de week is om bruggen van vriendschap, begrip en geloof in te bouwen en om muren van vooroordelen, onbe- I I Vanaf woensdag 17 augustus a.s. speelt poppentheater Sim Bolus wekelijks de voorstelling 'Wat 'n Schat!' in het eigen mini theater in het Ambachtscentrum (Stadsrecreatiepark 'De Holland se Hoeve') te Goes. De speelda- ta zijn: 17, 27 en 31 augustus, 10, 14, 24 en 28 september en verder iedere woensdagmiddag in oktober. De aanvangstijd van de voorstellingen is steeds 14.30 uur. 'Wat 'n Schat!' is een eigen vrije bewerking van het boek 'Vooruit we gaan schatgraven', geschreven door Janosch. Twee vrienden, Tos en Peer, eten elke dag bloemkool. Hun tuin staat namelijk vol bloemkolen. Op een dag is Tos het beu, hij wil wel es wat anders. Maar daar heb je geld voor nodig en dat hebben ze niet. Daarom besluiten ze om rijk te worden en gaan op zoek naar de grootste schat op aarde, oftewel een schat van goud en geldVoorafgaande aan de voorstellingen worden kinderen die hun verjaardag komen vieren even in het zonnetje gezet. Reserveren is gewenst: 01100 - 12031. dens de herstelwerkzaamheden, die werden uitgevoerd in de werkplaats Meiningen van de Duitse Spoorwegen, bleek dat de stoomketel in beduidend slechtere conditie verkeerde dan voorzien. Om ervan verzekerd te zijn dat deze loc tot ver in de 21 ste eeuw bij de SGB kan wor den ingezet, is besloten een nieuwe ketel voor deze loc te laten constueren. Op 7 mei is de Bison in Nederland terugge keerd, waarna een aantal proef ritten is gehouden en de SGB Zoals gezegd zal de Stoomtram Goes-Borsele komende zaterdag en zondag extra ritten maken in het kader van 't Reisvaerdig Beveland" te Hoedekenskerke. Hieronder de ritten en tijden: ‘De trein die om 14.00 uit Goes vertrekt, rijdt alléén op zondag 14 augustus. dagen de laatste hand aan de afwerking van deze loc, die op zaterdag 13 augustus weer offi cieel in dienst wordt genomen. Bison is in 1928 bij de Belgische fabriek La Meuse gebouwd om als industrielocomotief rangeer- werk te verrichten bij de Oranje Nassau-mijnen. Na verwerving door de SGB in 1973 heeft deze loc jarenlang treinen getrokken tussen Goes en Oudelande. In maart 1993 is de locomotief voor een grote technische revisie naar Duitsland getrokken. Tij- Zoals elders te lezen is, staat Hoedekenskerke komend week einde in het teken van braderie en kermis. Overigens is dit een onderdeel van een totale promo tie van het dorp aan de Wester schelde. Het comité Hoedekens kerke wil met de festiviteiten tevens de aandacht vestigen op de stoomtram Goes-Borsele en sinds enkele jaren gebeurt dat in de zomer met een weekeinde dat onder de naam 't Reisvaer dig Beveland" een aantrekkelijke programma heeft te bieden, 't Reisvaerdig Beveland, is zes jaar geleden opgezet om meer mensen er op te wijzen dat Hoe dekenskerke leeft en samen met de Stoomtrein Goes-Borsele dat wil laten merken ook. Om te beginnen is weer een beroep gedaan op de Stichting Zeeuwse Hoogaars die met een boot in de haven zal liggen, zodat deze bezichtigd kan worden en welke, bij hoog water, ook een rond vaart verzorgt. Natuurlijk werkt de Stoomtrein weer mee met een uitgebreid aangepast pro gramma zodat het mogelijk is in een korte tijdsbestek een mooi ritje te maken vise versa Oude lande. Mocht dit nog niet genoeg zijn dan bestaat ook de mogelijk heid een rit te maken in een dub- beldeksbus, die van Hoedekens kerke naar Oudelande rijdt maar daarbij wel elke keer het Party en feestcentrum Scheldeoord te Baarland aandoet. De braderie zal steeds attraktief worden opgeschikt omdat tussen de kramen door een stoomwals rijdt terwijl een tweede masto dont stil staat om bewonderende blikken te stelen. Beide stoom walsen staan in hun Zondagse pak en dat is echt de moeite waard. Hoedekenskerke biedt u verder de mogelijkheid deel te nemen aan waterski-demonstra- ties en een prachtige wandeling door het dorp waarbij het Wien- keltje van Wullempje bezocht HAper HA per Ml per Hw per ™^^flTPR LITER LITER LITER geraapt en vernietigd. Naast watervogels zijn ook andere zoals weidevogels bedreigd. Landbouwdieren en in tweede instantie vis, levend in besmet water, kunnen eveneens worden besmet. Waterhuishoudkundige maatregelen kunnen botulisme helpen voorkomen. Door verho ging van de waterstand of het doorstromen te bevorderen, kan in een aantal gevallen worden voorkomen dat de watertempe ratuur te hoog wordt. Indien ka davers worden gesignaleerd, dienen deze zo spoedig mogelijk te worden verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. Eén gram kadavermateriaal is vol doende voor de dood van bij voorbeeld 40 eenden. Bij het verwijderen van verdacht materiaal (kadavers) is het van belang laarzen en plastic hand schoenen te dragen om besmet ting te voorkomen. Kadavers die nen ter destructie te worden aan geboden en niet te worden begraven. kan worden of één of meer van muziekale optredens van de de prachtige tuinen. Limburgse Big-Band met Mocht het wandelen te veel van showelementen, de E.J. -Band, het goede zijn dan bestaat de welke zowel luister-, meezing- mogelijkheid deze bezienswaar- als dansmuziek speelt. Vrijdag- digheden per paard en wagen te avond kan er gedanst worden tij- bezoeken. Op het evenementen- dens het optreden van twee terrein zullen zich z.g. publieks- bands speciaal voor de jeugd trekkers vooral veel aandacht getrokken zal worden door demonstraties met radiografisch bestuurbare autootjes en modelboten in een extra groot bassin, naast b.v. de GEEN L36MAAR 15.20* 15.30 15.35* 15.45 I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 25