kans deqoesedolledaaen CGOESl -WINKELSTAD- Maatschap Apotheek Zeeuwse Ziekenhuizen Expositie in PZZ Goes Paula van Buren en Nico van Welzenes Landelijke wedstrijd voor foto-amateurs laatste '(Aanvankelijk had ik het gevoel, dat de tuin mjj niet accepteerde!! i WAARDEBON- efetiepe: ZOMER IN ZEELAND VAKANTIEBIJLAGE NOORD-BEVELAND w weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES 01100-15165 Ik w ADAMS BOOTS van g 150.- H I I I I I - ^'1 Woensdag 10 augustus 1994 - 46e jaargang no. 32 m Uil 1 zie pag. 19 t/m 21 11-12-13 augustus 'Open tuin' Emoties Unieke vorm van Samenwerking Onder meer bij Filmpost Goes Engelse stijl Nisse Derde generatie "M- -- I T I I I I pJSL; ’Tuinvrouwen' I -a IJ. 1 j (Van een onzer redacteuren) ■J"1. Weer normale temperaturen na een reeks van tropi sche dagen, waarbij strand, terras en water verkoe ling moesten brengen. Niettemin ook tal van evene menten die in een vakantieperiode thuishoren. In dit nummer van De Bevelander kunt u er méér over lezen. Zoals de Visserijdagen in Colijnsplaat, Dolle Dagen in de binnenstad van Goes en in Hoede- kenskerke kermis en braderie op het havenplein plus extra ritten van de oude stoomtram. En wie wil fietsen kan in De Zak van Zuid-Beveland terecht Inzendingen Prijsuitreiking HOETINGE NISSE Hebt u wel eens gepro- teerd om kleurenfoto's te remen van al het groen in iw tuin? En merkte u toen <bk, dat op de foto's alles 'tichtsloeg'?. FILMPROGRAMMA VANAF 11 T/M 17 AUGUSTUS 1994 gL - x a-r F De kweeperen-laan in de tuin van de familie Lenshoek te Kloetinge. Een van de kweepeer-bomen (links) is omgevallen en hangt nu over de sloot. (FOTO: Marijke Heuff). In de tuin van de familie Poley te Nisse loopt de oude mest- grafiejan MarijkeJH euff, uitge- Weert, ISBN 905112 433 3, putstraat, evenwijdig aan de gevel van de oude schuur. In het bordertje ervóór bloeit een mengelmoes van witbloeiende planten, Corsicaanse kerstrozen en euphorbia's. (FOTO: Marijke Heuff) TIJDENS DE DOLLE DAGEN: WAANZINNIGE AANBIEDING 1 j - - i V”» 75-jaar jubileum aktie Middelburg, Lange Geere 28 Zondag 14.00 u. 1 "Plotseling kwam toen ook de achterdocht: weet jij veel, wat er Gec.=r :.si'3 car Co'-rrtxa Tr,Sür F*"S :w ó-xj. Bij een aankoop van minimaal f 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! kaliseerd, te weten de bekende tuinen van de familie Lenshoek (Kloetinge) en familie Poley (Nis- het Bestuur. De vorming van deze maatschap heeft geen con sequenties voor het personeel, werkzaam in de drie ziekenhui zen. Reeds geruime tijd bestond er nauwe vorm van samenwerking In die tijd was de Engelse land schapsstijl zeer in zwang en de tuin werd na 1890 dan ook opnieuw ingeplant. De grootva der van de heer Lenshoek nam geen halve maatregelen. Hij wil de bijvoorbeeld per sé rododen drons in zijn tuin hebben, maar de kalkrijke kleigrond maakte dat onmogelijk. Daarom liet hij grote bergen tuinaarde naar Noord- Brabant afvoeren en de vracht- dedigingsberg met een gracht eromheen en een gevechtstoren erop. De bergen en delen van de gracht hebben de eeuwen over leefd. Het geeft aan, dat de beide tuinen op historisch waardevol grondgebied liggen. Inzendingen kunnen gestuurd worden naar het secretariaat van de Internationale Markt onder vermelding van 'fotowedstrijd'. Het secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis van 's-Herto- genbosch, postbus 12345, 5200 De markt is van oudsher een plaats waar mensen niet alleen bijeen komen voor het verhande len van produkten, maar ook voor de gezelligheid, voor een praatje. Net als in Nederland zijn markten in Europa en Azië met hun veelzijdigheid aan mensen, produkten, kleuren en geuren een leuk onderwerp om te foto graferen. Suggestie voor de geïnteres seerden: niet alleen de markt is een vorm van ambulante handel! Een deskundige jury beoordeelt de foto's met name op originali teit. Het thema luidt: Fotografeer een (inter) nationale markt. De hoofd prijs is een Nikon F-50,- autofo cus reflex camera. Inzendingen zijn mogelijk tot en met 9 sep tember a.s. GZ 's-Hertogenbosch. Ook kun nen inzendingen afgegeven wor den bij Filmpost. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Minimaal eenmaal per jaar is er bij de Poley's een z.g. open tuin. Evenals mevrouw Lenshoek dat heeft, hebben ook de heer en mevrouw Poley veel emotionele bindingen met hun tuin van het Slot der Nisse. Mevrouw Poley daarover: "We zijn allebei Zeeu wen, Joop en ik. In de tuin is alles, wat een band met Zeeland geeft, voor ons van waarde". "We leven in een mooie omge ving en overal waar je vanuit de tuin heen kijkt, is het liefelijk en onbedorven. Veel land wórdt hier beschermd: het heggengebied rondom Nisse, de slingerende boomdijken. En als ik dan in het najaar de oogst binnenhaal (de appels en de noten), dan voel ik me een beetje boerin. Die ver bondenheid met het land voegt een extra dimensie toe aan ons tuinieren hier op de Zeeuwse klei". sisperiode. Na een ontmoeting met een oude jeugdliefde en kunstbroeder is ze naar Goes gekomen. De natuur rondom Goes is het onderwerp van haar aquarellen. Omdat haar manier van werken heel arbeidsintensief is èn mede door de grote belang stelling van vrienden en kennis sen voor haar werk, is haar col lectie nog niet groot genoeg voor een "grote" expositie. Haar echt genoot, Nico van Wezenes, vult daarom deze tentoonstelling aan met zijn bekende Zeeuwse land schappen. De tentoonstelling kan woren bezocht tijdens kan tooruren. rtS MISIW Volgens mevrouw Poley is de belangstelling van 'het publiek' voor de tuin altijd érg groot geweest. Dat begon al in 1978, na een artikel in 'Groei en Bloei', het blad van de Koninklijke Maat schappij voor Tuinbouw en Plantkunde. "Toen kwamen de tuinclubs van heinde en verre op ons af. Ik kreeg het er Spaans benauwd van, zo'n lawine van mensen alleen voor mijn tuin! Ik heb toen anderen gevraagd, om ook mee te doen. We dragen elk jaar nog altijd een deel van onze inkomsten af aan de plaatselijke kerk". De hele maand augustus is in de expositieruimte van PZZ aan de Oostmolenweg te Kloetinge werk te zien van Paula van Buren en Nico van Welzenes, beiden uit Goes. Het gaat om een 15-tal aquarellen van Paula van Buren en een zevental schilderstukken van Van Welzenes. Paula van Buren, geboren in 1944, is na het behalen van haar diploma modeontwerpen aan de Acade mie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam in het modevak terecht gekomen. Na een suc cesvolle loopbaan in de confec tie en een minder succesvol huwelijk belandde ze in een cri- zich onder je voeten afspeelt? Tenslotte verandert een tuin voortdurend, en bomen hebben ook niet het eeuwige leven". de tuin in 1890 van de toenmali ge ambachtsheer. De familie Lenshoek woonde 's winters in Goes en vertrok 's zomers naar Kloetinge. De prijsuitreiking van de Film- post-fotowedstrijd vindt plaats tij dens de 4e Internationale Markt te 's-Hertogenbosch. Dit evene ment vindt plaats op 7, 8 en 9 oktober. Aan dit uniek en gezellig openlucht evenement in oktober zullen zo'n 400 kooplieden uit tenminste 8 Europese landen typische produkten uit eigen land verkopen. Zo kunnen de bezoe kers op één marktterrein bood schappen doen in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Zweden. Een evenement dat u zeker niet mag missen! Inlich tingen over de wedstrijd zijn onder meer verkrijgbaar bij de Filmpost-zaak in Goes. De inzendingstermijn sluit op 9 sep tember a.s. - kraslot: Jet ver’ verij Zuid-Hollandsche Uitge- krijgbaar in de boekhandel, vers Maatschappij ZHU te prijs f. 49,90). De tuin van de familie Lens hoek wordt verzorgd door mevrouw Ineke Lenshoek-van de Water. Ze vertoeft dagelijks in de 11/2 hectare grote tuin, die achter de woningen aan het Marktveld ligt. auto's namen op hun reis zure, humusrijke grond mee terug. Nog altijd gedijen de rododen drons daarom alleen goed in bepaalde delen van de tuin.... 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Tijdens de schaapscheerders- feesten in juni mag iedereen komen kijken. De toegangsprijs bedraagt eenl paar gulden. Dat geld gaat naar een potje voor onderhoud en restauratie van de (tegenover gelegen) hervormde kerk van Nisse. E is niks moeilijker dan een goene tuin zodanig in beeld te bengen, dat dat alle tinten groen o| de foto's zijn terug te vinden ei dat alle details haarscherp zin te herkennen. Pobeer het maar, en u zult zien d;t al het groen in elkaar over- vbeit, dat het licht van de ver- kterde kant valt en dat er veel te vtel zwarte schaduwvlekken zin. Kortom: u zult één grote, goene massa op uw foto's aan treffen, zonder diepte, zonder daaillering. Al: u het bewijs geleverd wil zien, dat het ook anders kan, meet u in de boekhandel eens kijlen naar het tekst- en fotoboek 'Een wandeling door Zeeuwse tuiien'. Foografe Marijke Heuff heeft in vie Zeeuwse tuinen het groen (maar uiteraard ook de andere klajren) zó indrukwekkend op fob vastgelegd, dat de beelden hast nog mooier zijn dan de tui nen zelf. Ze heeft op een prachtige manier georuik gemaakt van al het aan wezige licht. Het woord 'fotogra- feen' betekent in het Grieks eigenlijk 'schrijven met licht'. Dat ishier in optima forma gebeurd. Hoe oud de tuin van de familie Poley in Nisse is, is absoluut onbekend. Het huis van het gezin was oorspronkelijk het koetshuis van het voormalige Slot der Nisse, bezit van de toenmalige ambachtsheren. Een gravure uit 1696 (in de Kroniek van Smallegange) laat al een grote, formele renais- sance-tuin zien, die vóór het slot lag. Toen Joop Poley en Corrie Poley-Bom in 1973 het pand kochten, was de oppervlakte van de tuin ruim 3000 m2, maar toen ze de 6000 m2 weiland (met kas- teelberg!) erbij konden kopen, werd het bezit bijna 1 hectare groot. De berg is intussen aangewezen als beschermd cultuurmonu ment. Er staan ettelijke bomen op: een linde, twee essen en vijf kastanjes. De slotgracht is niet origineel: ze is in opdracht van het echtpaar Poley gegraven. Ze loopt helemaal rondom. "Wij zijn nu de derde generatie Lenshoeken, die hier woont", vertelt mevrouw Lenshoek in het boek. "Ik kwam hier in 1972, met kleine kinderen. Aanvankelijk Woensdag 14.00 u. Filmpost Goes is één van de zaken die inhaken op de Interna tionale Markt in Beeld die in okto ber a.s. wordt geholpen in Den Bosch. Filmpost heeft in dat kader een landelijke fotowed strijd uitgeschreven voor ama- teurfotograferen. spectie van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen geko zen voor de maatschapsvorm. Met de totstandkoming van de Maatschap Apotheek Zeeuwse Bogaerts (Stichting Ziekenhuizen is een unieke vorm van samenwerking tussen de Zeeuwse Ziekenhuisgroepen gerealiseerd. (boek: 'Een wandeling door Zeeuwse tuinen’, door Floren tine van Eeghen-Elias, foto- j—Don Bluths df Volg Je Hart En Alles Is Mogelijk. ,1* xiy Geheel Nederlands Gezongen En Gesproken. BO| had ik het gevoel, dat de tuin mij niet accepteerde. Je komt ergens wonen, waar oude men sen woonden. Van wie is die tuin dan eigenlijk?". "Maar in al diejaren ben ik er nu ingegroeid en ik merk dat ik de tuin wil doorgeven aan het nage slacht. Dat merkte ik voor het eerst, toen de tulpeboom dood ging aan honingzwam. Toen voelde ik voor het eerst, dat een tuin niet alleen maar een verza meling plantjes is". 436,-406,- 370,- 330,- J voor R EN MEER TE DOLLE KOOPJES. ALLEEN BIJ J KREUKELMARKT 12 GOES R werkt. Nadat voldoende onder steuning voor het voorstel was verkregen bij medische staven en ondernemingsraden is uitein- bied zal onderling nauwkeurig op delijk, in overleg met de Hoofdin- elkaar worden afgestemd. Het Bestuur van de maatschap bestaat uit de heren P.C.G.F. Bouman, voorzitter (Stichting Oosterscheldeziekenhuizen) G.A.A.M. j"''. Streekziekenhuis Walcheren) en P.M.M. Rademacher (Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch Tuinvrouwen vertellen De drie Zeeuwse ziekenhuis- Vlaanderen). De heer J.W. Har- groepen hebben met elkaar een ting, Hoofd Apotheek, is als amb- Maatschap Apotheek Zeeuwse telijk _secretaris_toegevoegd aan Ziekenhuizen opgericht. Doel is het realiseren van een goede en efficiënte farmaceutische voor ziening in de ziekenhuizen en er zorg voor te dragen dat de geneesmiddelenbereiding in al haar facetten wordt uitgeoefend. De maatschap wil dat doel onder tussen de drie ziekenhuisgroe- andere bereiken door bundeling pen op dit punt. In eerste instan- van de inkoop van geneesmid- tie is een intentieverklaring opge- delen en andere apotheekartike- steld, waarin de wens tot deze len. Tevens exploiteert men samenwerking nader werd uitge- gezamenlijk een produktie-afde- ling en een geneesmiddelenla boratorium. Het beleid van de vier apothekers op het vakge- De fotografe bezocht vier Zeeuwse tuinen, waarvan er Hoe oud de tuin precies is, is niet twee op Zuid-Beveland zijn gelo- duidelijk. Toch is het volgens mevrouw Lenshoek waarschijn lijk, dat de tuin tussen 1840 en 1870 voor het eerst is aange- se). De andere twee zijn te vin- legd. De familie Lenshoek kocht den in Domburg en Veere. Samen met schrijfster Florentine van Eeghen-Elias liet de fotogra fe zich door de 'tuinvrouwen' rondleiden. Een prachtig tekst/fotoboek, waarin de wan delingen door de tuinen zijn beschreven, is daarvan het resultaat. Opmerkelijk is, dat de twee bekende Zuïdbevelandse tuinen ongeveer dezelfde inhoud heb ben, namelijk een bloementuin, een moestuin, een bosgedeelte en een berg. In beide tuinen ligt een flinke bult, vermoedelijk een z.g. kasteelberg, die bij een slot hoorde. Het was een soort ver- amsterdam 25 april 1968 secretaris president Terneuzen Vlissingen Zierikzee <Goes Hulst Middelburg FOTO Goes, Grote Markt 7 gM* -f* 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1