Provincie Zeeland Verspreiding van schadelijke stoffen 5,- 5,- 495,- 1795,- 1785,- 1480,- 1655,- I 1295,- 795,- 1595,- 2395,- 1395,- 995,- Te kijk en te leen 650,- 495,- 95- 795- 100 Vlissingen-Breskens w 2295,- 99 WW wwl T IN DE STEIGERS! Gezond slapen hoeft niet duur te zijn! infolijn 01662-2445 Wonderlijk Rijk s lil I Woensdag 27 juli 1994 17 DE BEVELANDER s djIjf I Ijl j O1 MEENEEMPRIJZEN SHOWROOM MATRASSEN! 1 O O Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 O O O o 9 VITRINEKAST TEXAS FLEXA HALFHOOGSLAPER. SPEK KAST HOUSTON AUPING MDF BEDKOMBINATIE “TAIGA” in alpine wit. Nu inclusief goedgekeur de hoofd+voetverstelbare van 2095,- voor MASSIEF GELOOGD LEDIKANT BODEM DUO DE LUXE. FLEXA STAPELLEDIKANT I Im In de serie artikelen over het provinciaal milieubeleidsplan Kerend Tij Twee (KT2) gaat het nu om de verspreiding van gevaarlijke stoffen en wat daaraan valt te doen. Het artikel is ontleend aan de brochure Kerend Tij Twee, op hoofdlijnen samengevat. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. SCHUIFDEUR LINNENKASTEN 4-SEIZOENENDEKBED van zuiver wol! LEDIKANT MET BOVENBOUW EN 140 x 200 voor 180 x 200 voor I Nieuws Abdij van 1 188*1 OPRUIMING <-• ft Van degenen die op termijn ge bruik maken van het voetgan- gers/fietsersveer zegt 46% dat het gaat om woon-werkverkeer; bij 15% gaat het om zakelijk verkeer en 54% procent valt onder de ca tegorie overig. Op basis van de gegevens is berekend dat in het jaar 2000 zo'n 2.650 personen per dag met het voetgangers/fietsers- veer zullen overgaan. Daar moet worden bijgeteld dat 1.600 mensen nog niet weten of zij er gebruik van zullen maken. De veergebruikers is gevraagd naar herkomst en bestemming van de reis. Ook naar het doel van de reis is geïnformeerd. Van de voetgangers en (brom)fiet- sers is 69% afkomstig uit Vlissin- gen en 20% uit Middelburg. Voor het overgrote deel zijn ze op weg naar Oostburg (64%) en Terneu- zen (17%). Bij het gemotoriseerde verkeer komt zo'n kleine 33% uit Vlissin- gen en bijna 25% uit Middelburg. Ook hier is de bestemming door gaans Breskens, Oostburg en Ter- neuzen (80%). De resterende 20% is vooral op weg naar Gent, Brug ge en Knokke. Het zakelijke verkeer scoort bij het gemotoriseerde verkeer het hoogst: ruim 54%, bij de voetgan gers en fietsers komt het percen tage op 7. Woon-werkverkeer komt bij de automobilisten op 17% en bij de voetgangers en fiet sers op 23,5%. Op de onder zoeksdag, dinsdag 19 april, maak te 6,4% van de automobilisten een recreatieve rit tegen 7% voetgan gers en (brom)fietsers. Het gemo toriseerde verkeer legt gemiddeld een afstand af van een kleine 60 kilometer. Voor de voetgangers en (brom)fietsers is de gemiddel de afstand een goede 20 kilome ter. Wonderlijk Rijk is de titel van de tentoonstelling die op dit moment is te zien in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle. De ten toonstelling gaat over de wereld van wieren en algen, de oudste vormen van leven op aarde; de wereld van gezaagde zeeëiken, zeesla, vuuralgen, darmwieren. Zowel microscopisch kleine soor ten als kamerhoge algen zijn er te zien. Aansluitend op het thema van de tentoonstelling is er maan dag 1 augustus een strandex- cursie. De start is om 14.00 uur bij het museum. Op het strand is van alles te vin den en kan men veel te weten ko men over wieren en algen. De tocht eindigt om 16.00 uur. De deelnamekosten voor volwasse nen bedragen vijf gulden en jonge ren in de leeftijd van 8-16 jaar be talen drie gulden. In de prijs is de entree tot het museum inbegre pen. Er kunnen maximaal dertig personen meedoen aan de excur sie. Vandaar dat het belangrijk is van tevoren even te bellen met het museum, 01188-2620. Rond de industriële bronnen in Sloe en Kanaalzone komen ver hoogde concentraties voor van fluor, benzeen, ethyleenoxyde, et- heen en polycyclische koolwater stoffen (PAK's). Er worden geen grenzen overschreden maar dat betekent nog niet dat wordt vol daan aan de normen die gaan gel den voor de toekomst. Nagegaan wordt hoe de landelijk te realise ren vermindering van de uitstoot van stoffen uitpakt voor Zeeland. In KT2 zijn aparte doelstellingen opgenomen om de hoeveelheden benzeen en ethyleenoxyde flink te rug te brengen. Metingen geven een beeld van wat er terecht komt in de buitenlucht en contacten met Gent en Antwerpen moeten inzicht bieden in de "bijdrage" van onze zuiderburen in de luchtverontreini ging. De laatste vijftig jaar zijn steeds meer chemische stoffen bedacht en geproduceerd die schadelijk zijn voor het milieu. Zeker als ze worden gebruikt of weggegooid. Bovendien komen bij de produktie soms giftige afvalstoffen vrij. Die stoffen komen terecht in de lucht, de bodem of het wa ter. De aandacht van de pro vincie gaat vooral uit naar "prioritaire stoffen" (de hoe veelheid moet verminderen), bestrijdingsmiddelen en stof fen die op de zwarte lijst staan (tot "nul terugbrengen). voor In KT2 staan een aantal maatrege len; een greep hieruit: tegengaan van "overstorten", regulering van gebruik van dierlijke mest en be strijdingsmiddelen, geen gebruik meer maken van gecreoseerd hout voor oeverbescherming, geen bestrijdingsmiddelen in of vlakbij watergangen, intensieve handhaving bij de industrie en sti muleren van milieuzorgsystemen. Bodem en water De bestrijding van de veront reiniging van binnenwateren en waterbodems is geregeld in het waterhuishoudingsplan. Bodem en grondwater hebben ook te lijden onder de versprei ding van gevaarlijke stoffen. De oorzaken zijn soms eeuwen oud. In de binnensteden kan de grond behoorlijk zijn vervuild door lood dat beetje bij beetje is meege spoeld met het regenwater via lo den dakbedekkingen, goten en af voerpijpen. Op plekken waar gasfabrieken hebben gestaan vinden we nu cy anide of gemorste bijprodukten als teer. Er is sprake van officiële bodem verontreiniging als de streefwaar- De jongste film, Zeeland bij hoog en bij laag, dateert van begin dit jaar en geeft op het ritme van eb en vloed een beeld van het doen en laten van de inwoners van Zee land. den worden overschreden. Met andere woorden: een bepaalde hoeveelheid mag, maar wordt het maximum overschreden dan kan er gevaar ontstaan voor de ge zondheid van mens, dier of plant. De eerlijkheid gebiedt te zeg gen dat er lang niet altijd ge noeg geld is om alle bodem verontreiniging snel in kaart te brengen, aan te pakken en te saneren. Ook speelt de vraag of de overheid steeds alle kos ten voor haar rekening moet nemen. Meer dan voorheen In de filmzaal van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg, worden groe pen ontvangen die met behulp van een film of diaserie een voorlich tingsprogramma krijgen aangebo den. Alle facetten van het provinci aal bestuur kunnen in zo'n programma aan bod komen. De films en videobanden worden ook uitgeleend voor vertoningen aan groepen. Voorwaarde is wel dat met goede afspeelapparatuur wordt gewerkt. De diaseries zijn op video overgezet. Bij de video banden kan worden gekozen uit de systemen VHS en U-matic. Aanvragen voor het lenen van films en video's kunnen telefo nisch en schriftelijk worden gericht aan het bureau voor lichting, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Wie in de buurt is kan ook even binnenlopen. De ope- Voor informatie over groepsbe zoeken kan contact worden opge nomen met de publieksvoorlich- probeert de provincie dergelij ke werkzaamheden te laten uitvoeren op kosten van de vervuiler. In 2010 moet de totale vervuiling in beeld zijn gebracht en de ver vuiling die bedreigend kan zijn moet zijn gesaneerd of afge schermd. Natuurlijk steekt de pro vincie ook de hand in eigen boe zem. De komende vier jaar gaat ze de terreinen onderzoeken die ze mogelijk zelf heeft vervuild. LADENKAST HOMAR Grenen, antiek patine van 2255,- voor DRESSOIR MALMO Grenen, antiek patine van 2230,- voor BOEKENKAST Sc h. donker, antiek grenen can 1795,- coor kST YORK len intiek grenen CARMEN Bomh.iv, Nu voor i SS/ Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speel- gordijn en matras 90 x 200 cm. Nu kompleet van 1245,- Nu voor Mooi afgewerkte bedbak met afgeronde hoeken inkl. verstelbare spiralen en SG soft matrassen. alles massief wit M.D.F ombouw en nacht kastjes 140 x 200 van 1995,-voor 1495,- 180x200 nu kompleet: 180 x200 cm. nu voor de prijs van 1595,- 160 x 200 cm. nu voor de prijs van 1495, 140 x 200 cm. nu voor de prijs met 2 nachtkastjes in Engelse Country stijl. Nu Superaanbieding 180 x 200 voor 1195,- 160 x 200 voor 1095,-/ nu 140 x 200 voor dat 17 procent van de automobi- Het merendeel van de films is te leen. Ze staan opgesomd in de film- en videocatalogus die kan worden aangevraagd bij het infor matiecentrum van de provincie, 01180-31400. Alle films hebben gemeen dat ze iets van Zeeland laten zien. De een geeft een algemeen beeld van ningsuren van het informatie- het leven in Zeeland, andere rich ten zich op een thema zoals mi- MOLENSTRAAT 5, POORTVLIET TEL. 01662-2445 Dinsdag t/m donderdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur zondag en maandag gesloten. De provincie Zeeland heeft maar liefst 25 films over een reeks van onderwerpen. De oudste film stamt uit 1944 en bestaat uit opnamen van de Noorse officier Per Jonson die betrokken was bij de landin gen van de geallieerde troe pen in Westkapelle en bij de de bevrijding van Walcheren. centrum zijn: werkdagen van 9.30 - 12.30 uur en van 1Ï.30 lieu, ruimtelijke ordening, natuur of -16.30 uur, tel 01180-31400. economie. Wie wil weten hoe het bestuur van de provincie werkt en waaruit de werkzaamheden bestaan, kan ook ting via het telefoonnummer terecht. 01180-31559. Elektrisch verstelbare bodem Duo de Luxe met 2 motoren. Hoofd voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofd-steun en verstevigde middensector. 80 x 200 voor 650,- 90 x 200 voor 695,- 70 x 200 voor "Tom", 90 x 200 cm, ÏIXL:.j-X kompleet met latten- bodems, zwaar mas sief grenen. Voldoet aan strengste eisen op gebied van veiligheid. Nu van 680,- Bed tafeltje voor 4r lattenbodems en 2 SG40 kwaliteitsmatrassen 140 x 200 kompleet voor jT ‘l> in.h Iftx .Al4 i listen zegt de auto te laten staan als de W0V er ligt om vervolgens op de fiets te stappen. De percentages komen uit het rapport Verplaatsingen via veer dienst Vlissingen-Breskens 1994. Het rapport is opgesteld in op dracht van provincie en rijkswater staat door adviesbureau Van Roon uit Den Haag. De gegevens zijn 19 april verzameld op het veer in de richting Breskens. Van de 2.789 passagiers die dag zijn er 1.489 betrokken bij het onder zoek. --- V 140x 200 van 345,- Tripoli 222 cm hoog in diverse kleuren leverbaar o.a. alpine wit, wit essen, blank, eiken structuur, essen parel moer enz. Nu kompleet bezorgd en geplaatst! 182 cm breed nu voor 845,- 202 cm breed nu voor 895,- 226 cm breed nu voor 995,- 251 cm breed nu voor 1095,- 281 cm breed nu voor 1175,- 301 cm breed nu voor 1225,- Meerprijs spiegeldeur 100,- 152 cm breed nu voor Degelijk ledikant in alpine wit MDF 90 x 200 cm, inclusief lattenbodem Et SG40 kwaliteitsmatras! Nu kompleet van 795,- Als de WOV er eenmaal ligt kunnen voetgangers en (brom)fietsers gebruik maken van een voetgangers/fietsers- veer tussen Vlissingen en Breskens. Bijna 70% van de voetgangers en (brom)fietsers die nu gebruik maken van het veer Vlissingen-Breskens zal gebruik maken van de nieuwe veerdienst. Van alle gebruikers op de huidige veerlijn zegt 40 procent gebruik te gaan maken van het voetgan- gers/fietsersveer. Dat komt door- Voordelen: vocht en temperatuur regulerend, veerkrachtig en soepel, anti-reumatisch, stofvrij. Zomerhelft 250GR/m2, Voor- Najaarhelft 450 GR/m2. Nu Jubileumprijzen 140x220 van 380,- voor 125,- 200 x 200 van 490,- voor 150,- 240 x 200 van 628,- voor 175,- 240 x 220 van 690^- voor 200,- voor Parelmoer - Wit Essen - Blank Eiken Ledikant Kompleet met hoek kast en spiegel en 3 deurs kast. 160 x 200 kompleet voor 895,- 180 x 200 kompleet voor 995,- Bijpassende Bedtafeltjes per stuk f f i - voör

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17