.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. 1.495 Toon-Tuinen-Tholen Juf van Hanekam trouwt Folkloregroep Vsacan vanaf volgende week in Goes Vaste Spoorbrug Goes breidt zijn wapenareaal uit Goes heeft vanaf vorige week zijn wapenbezit uitgebreid. Op donderdag 21 juli is aan de stadshaven, ter hoogte van De Zouterij een zogenaamd 'rol- paardaffuit' geplaatst, met daar op een 80 ponds-kanon. Het kanon, dat dateert uit 1811, was ooit in gebruik als kustgeschut. Voortaan dient het als een impo sant stuk verfraaiing van de Goe- se binnenstad en zal het wapen, evenals z'n collega bij de Sint Maarten (s)brug, vooral dienen als achtergrond bij vakantiekiek- jes van vreedzame toeristen. Met de twee kleine kanonnen aan de Van der Goeskade staan er nu vier wapensystemen aan de stadshaven. VAN ZEELAND Cursussen voor kankerpatiënten 175 Litouwse jongeren vonden al een penfriend aan leerkrachten is het vaak moeilijk om regelmatig te kunnen oefenen, vandaar dat er steeds meer wordt gevraagd naar meer dere penvrienden. Belangstel lende jongeren in Nederland kunnen zich aanmelden via tele foonnummer: 01100 - 31755. Dit is het telefoonnummer van de Stichting Zeeuwse Klederdracht. Deze heeft vorig jaar de eerste 183 189 901 122 Goes zet vraagtekens bij nota provincie Burgemeester en wethouders van Goes plaatsen nogal wat kanttekeningen en vraagtekens bij belangrijke onderdelen van de door de provincie ter inzage gelegde Conceptnota Beleid Landelijke Gebieden. Op stap in De Zak Dankzij initiatieven vanuit Goes Tsjechisch ensemble op toernee Roltoerdriedaagse voor bewoners Huize Randhof Gommeerbeulevu] IELAAGSTE BENZINEPRIJS r Retourtje Jakarta 1NA Kustbatterij aan de Zouterij Zeeuwse en Ghanese jongeren hebben heel wat te delen Woensdag 27 juli 1994 DE BEVELANDER 11 vanaf PP- Vliegtickets. Regel 't op het DIESEL 9 1 1 postkantoor WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES-ZUID SUPER PLUS GEEN T98MAAR SUPER 0/0' EURO LOODVRIJ 0/0' W i\ Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 LITER LITER LITER studenten in Litouwen in Zee- Informeer naar onze 2750 andere bestemmingen. Telefonisch boeken is mogelijk. 19.00 uur 15.30 uur 15.00 uur 20.00 uur 19.00 uur uur vanuit de hal van Randhof. Bij thuiskomst staat de koffie klaar, terwijl de laatste avond er een koffiestop is ingelast. Dank zij het Leger des Heils, Ter Valc- ke en de fa. van Os, uit 's-Gra- venpolder die voor de ontbreken de rolstoelen zorgen, kan dit jaarlijkse evenement plaatsvin den. Mocht de zomer op deze avonden verstek laten gaan, dan wordt de roltoer-driedaagse uit gesteld naar een later tijdstip. Voorstelling op camping ‘De Schotsman’ in Kamperland. Voorstelling op het tennisplein in Westende-Bad in België. Voorstelling op de markt in Gouda. Voorstelling bij het Heemkundig museum in Bredene, België. Voorstelling bij de Zionskerk in Oostkapelle. Voorstelling in het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam. Voorstelling voor het stadhuis in Barneveld. Voorstelling op de markt in Westkapelle. kost 32 gulden per persoon, inclusief lunch en consumptie onderweg. Dagindeling: 10.00 - 10.30 uur ontvangst op camping ver langs de weg. Overwegend plantentuin met een uitgebreid Bij de foto: Ruim 30 jongeren uit de stad Panevezys bezoch- Vakantie of niet: feestelijke trouwpartijen lijden er niet onder. Dat bemerkten Michael Markaban en Hetty Hoek die kort geleden elkaar het ja-woord gaven. Hetty is kleuterjuf aan de Hanekamschool te Goes-Noord. Toen ze samen met haar echtgenoot het bor des van het gemeentehuis van Heinkenszand afkwam, stonden de kleuters klaar om het paar feestelijk in te halen. Dat gebeurde met ereboogjes. De dag werd eveneens feestelijk afgesloten in 's-Gravenpol- der, waar het paar zich heeft gevestigd, met een feest in "Ons Dorpsleven". PER LITER •w GEEN 2DT MAAR GEEN 1.33- MAAR Op 12, 3 augustus wordt in Hui ze Randhof te Goes een roltoer driedaagse gehouden voor de bewoners. Drie avonden achter een wordt er een wandeling gemaakt in de omgeving. Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilli gers, personeels- en familiele den zich beschikbaar gesteld om één of meerdere avonden een bewoner te laten genieten van de omgeving. Het vertrek staat iedere avond gepland om 18.00 Het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft de belanghebben den langs het Kanaal door de Oude Arne geïnformeerd over het verzoek van de Nederlandse Spoorwegen de beweegbare spoorbrug over het kanaal te ver vangen door een vaste. Tegelij- Maar ook het eiland zelf is om deze tijd van het jaar een wonder van schoonheid met als extra; enkele honderden bloeiende bloemzaadpercelen die her en der over het landschap verspreid liggen. De toegang tot de tuinen is gratis. In sommige tuinen staat een kollektebus t.b.v. een goed doel. Zaterdag 30 juli a.s. staan de tuinen voor u open, van 10.00 tot 16.00 uur. Het betreft de volgende tuinen: Proefveld Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen". Ligging: Cecilia- weg te St. Annaland. Meer dan 10.000 m2 éénjarige zaaibloe men. Sortimentstuin plus hon derden kleine proefveldjes. Fam. van de Repe, Kerkeblok- straat 2, St. Annaland. Fuchsia- tuin met ruim 200 verschillende rassen. De Fuchsia's zijn nu op z'n mooist en keurig verzorgd. De Fuchsialiefhebbers mogen deze kans niet voorbij laten gaan. Fam. Koppenhol, "Weidehof", Bram Groenewegeweg 4, Poort vliet. Rustieke tuin met rozen, plantenborders, fruit- en moes tuin. Fam. Balk, "Quo vadis", Zuid- plantsoen 5, Poortvliet. Grote vij- De heer T. van Son schonk het kanon al weer in 1989 aan de gemeente. Hij kreeg het kanon via een visser, die het wapentuig Op verzoek van patiënten is in het programma bij wijze van experiment een midweek opge nomen waarin, naast het educa tieve deel, ook aandacht is voor recreatie. Aan de cursussen wordt meegewerkt door onder meer artsen, psychologen, ver pleegkundigen, diëtisten en, al naar gelang het onderwerp van de cursus, pastoraal werkers, wijkverpleegkundigen en gezins- therapeuten. Daarnaast krijgen deelnemers gelegenheid om eigen ervaringen met elkaar te bespreken. De weekendcursus- sen 'Kanker... en dan?' worden gehouden van vrijdag tot en met zondag in conferentiecentrum Woudschoten bij Zeist en kosten 85,- per persoon. De educatie ve en recreatieve midweek heeft plaats in juni 1995 in Volkshoge school De Hunneschans te Uddel. Belangstellenden kunnen het cursusprogramma opvragen bij de Nederlandse Kankerbe strijding, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Folders over de cur sussen zijn ook verkrijgbaar bij apotheken, bibliotheken, de gemeenschappelijke medische diensten (GMD's), patiëntenver enigingen en ziekenhuizen. Van de 9 weekendcursussen zijn er 3 voor bepaalde groepen patiën ten. Gezien de toenemende belangstelling voor deze thema- weekenden zijn de programma's zodanig uitgebreid dat meer patiënten en naasten kunnen deelnemen. Het weekend voor patiënten die weten dat zij niet meer beter worden, eindigt bij- Onlangs kwamen zo'n dertig jon geren uit de stad Panevezys in Litouwen bijeen in school nr. 7 om zich nader te laten informe ren over het corresponderen met jongeren in Nederland en dan met name in Zeeland. Momen teel hebben al zo'n 175 jongeren een penfriend gevonden in Zee land, West-Brabant en Zuid-Hol- land. In het Duits, Frans of Engels worden dagelijks brieven geschreven, vaak geholpen door de ouders. Uit de vele kontakten, zowel in Litouwen als Nederland, blijkt dat ook veel ouders geïnte resseerd zijn in het corresponde ren van hun zoon of dochter. Vaak worden brieven vergezeld van foto's en kaarten uit de omgeving, want men wil de vriend of vriendin zo duidelijk mogelijk informeren. Tijdens de bijeenkomst in Panevezys trachtten de jongeren hun erva ringen in het Duits of Engels uit te leggen. De één vertelt zeer trots dat er elke week wel een brief wordt geschreven en ze ook regelmatig post vanuit Neder land ontvangen. Een ander kan alleen maar meedelen dat er al Momenteel zijn zeven jongeren van de Presbyteriaanse kerk van Ghana met een jeugdleider op bezoek in Zeeland. Zij zijn hier op uitnodiging van de Provinciale commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikke lingssamenwerking in het kader van de jongerenuitwisseling Zee- land-Ghana. Zeeuwse jongeren en werk- groepleden uit de Protestantse kerken hebben een drie weken durend programma samenge steld dat steunt op drie pijlers nl: hoe leven jongeren in Zeeland; wat zijn overeenkomsten en verschillen met Ghana. wat doen de Zeeuwse kerken in de zomer voor toeristen. kennismaking met Zeeland: de dijken, polders, boerderijen en de visserij. Na een kennismakingsweekend werden de gasten verdeeld over de gezinnen van de Zeeuwse deelnemers. Tijdens de eerste \^eek heeft die groep onder meer een bezoek gebracht aan het Lange Janprojekt in Middelburg, waar de kerk er probeert te zijn voor de toerist, die behoefte heeft aan een moment van rust of een gesprek. Daar luisterden zij naar een concert van de Zeeuwse koorschool en werd voorbeeld met een Informatie markt waarop ook familieleden en vrienden van de deelnemers welkom zijn. Het themaweekend voor jonge vrouwen met kanker en hun partner omvat ook afzon derlijke bijeenkomsten voor patiënten en voor partners. Daardoor kunnen er in totaal 40 personen deelnemen. De cursus 'Kanker in het gezin' gaat vooral in op de emotionele opvang van thuiswonende kinderen. Ouders blijken een grote behoefte te hebben aan praktische adviezen op dit punt, bijvoorbeeld als een kind op school problemen krijgt, zich emotioneel niet uit of opeens moeilijk te hanteren is. De cursussen zijn onderdeel van het programma 'Leven met kan ker'. Dit programma is opgesteld naar aanleiding van het Beleidspro gramma 1992-1996 van de Nederlandse Kankerbestrijding en omvat een groot aantal activi teiten op het gebied van Kanker patiënten. 4435 NR Baarland, 10.30 uur inleiding, 12.00 uur lunch, 13.00 uur fietsexcursie, 15.30 uur thee pauze, 17.00 uur einde program ma. Aanmelding: camping Scheldeoord, telefoon 01193 - 9226. Gerard van Damme van genoemde stichting. Bovendien worden vanuit Goes ook andere contacten gesmeed met Pane- De kritiek richt zich op aspecten zoals: de arbitraire keuze van de kernrandzones de beperkte mogelijkheden voor agrarisch toerisme in Zuid-Beveland t.o.v. Walche ren de begunstiging van niet grondgebonden vormen van agrarische bedrijfsvoering die niet correspondeert met uit spraken van de kroon de tegenspraak met de recen- kertijd wordt de mogelijkheid geboden een reactie op het NS- verzoek te geven. Door een vas te verbinding vervalt via het kanaal de bereikbaarheid van Arnemuiden en Nieuw- en Sint- Joosland. Daarom heeft NS bovendien gevraagd dit stuk van het vaar water aan het openbaar scheep vaartverkeer te onttrekken. Voor dat zowel het dagelijks bestuur van de provincie als dat van Mid delburg beslissen op de aan vraag voor de vervanging van de brug en de onttrekking van het water aan het openbaar scheep vaartverkeer stellen zij de belanghebbenden - zoals de bewoners van de woonboten, de jachthavenvereniging van Nieuw- en Sint-Joosland, een scheepsreparatiebedrijf in Arne muiden en het gemeentebestuur van Arnemuiden - in de gelegen heid hun standpunt daarover kenbaar te maken. Behalve dat schriftelijk kan worden gere ageerd, wordt 23 augustus een hoorzitting belegd in het dorps huis van Nieuw- en Sint-Joos- land. De spoorbrug - tussen Arnestein in Middelburg en de gemeente Arnemuiden - is ver sleten en moet om onder meer technische en veiligheidseisen worden vervangen. Door te kie zen voor een vaste verbinding komen de investeringskosten op 3 miljoen gulden. De daarbij horende jaarlijkse exploitatiekos ten worden begroot op drie ton. Bij een beweegbare brug zijn de kosten repectievelijk 7 miljoen gulden en 7 ton, aldus de Neder landse Spoorwegen in hun aan vraag. Het Kanaal door de Oude Arne is in beheer bij de provincie Zeeland, de vertakking naar Nieuw- én Sint-Joosland wordt beheerd door de gemeente Mid delburg. I I meegewerkt aan de middagpau- zedienst. Ook aan de Ooster- scheldewerken werd een dag besteed, 's Zaterdags kreeg de hele groep een rondvaart op een mosselschip aangeboden, waar van men genoten heeft, 's Avonds mosselen eten en Vlaamse spelen doen. Verder werd meegewerkt aan een Openhuisavond van de kerk in Domburg en zal men kennisma ken met het campingpastoraat op vier verschillende campings in Zeeland. Ook is de groep een middag te gast in het Asielzoe kerscentrum in Goes. Bij alle ker kelijke aktiviteiten vormen de jongeren een gelegenheidskoor- tje, dat gospelmuziek vertolkt, terwijl het ritme wordt aangege ven met behulp van Afrikaanse muziekinstrumenten. Toeristen en plaatselijke bevolking hebben veel waardering voor de muziek. Dit deel van de uitwisseling zal op 31 juli worden besloten rriet een feestelijke kerkdienst, die zowel Ghanese als Nederland se elementen in zich zal dra gen. De dienst wordt gehou den in wijkkerk "de Hoogte" aan de Populierenlaan in Goes en begint om 15.00 uur. In 1995 zullen de Zeeuwse jon geren op tegenbezoek gaan. in z'n netten kreeg. Een kanon van de omvang waarom het hier gaat, leg je niet zomaar ergens neer. De conservator van het Leger- en Wapenmuseum ver klaarde dat een kustaffuit-, dat is de stellage waarop een dergelijk stuk geschut hoort te rusten-, een vrije opstelling nodig heeft van 9 meter en dat deze ƒ20.000,- zou gaan kosten. Zowel financieel als ruimtelijk was dit een probleem. De con servator kwam met de in de aan hef genoemde rolpaardaffuit als bruikbaar alternatief. De affuit is gemaakt door de heer A.P. Dirkx, adjunct-directeur van Groot Stelle, die bij onderdelen van de werkzaamheden assis tentie kreeg van enkele van zijn leerlingen. De gemeente heeft alleen de materiaalkosten op zich hoeven nemen. rijk aan historie en natuur. Dat is te danken aan een eeuwenlange ontwikkeling, die weinig is ver stoord door oorlogsrampen en overstromingen. In de 12e eeuw Tieer A. Beenhakker, land- werden enkele kerneilanden in schapsecoloog en historicus, dit gebied bedijkt. Van het toen volgt een uitgebreide fietstocht ontstane Middeleeuwse land- door de Zak van Zuid-Beveland. schap zijn nog fraaie resten over Er wordt een dagvullend pro- in de buurt van Nisse. gramma geboden. Deelname Dinsdag 2 augustus a.s. zal het folklore-ensemble "Vsacan” uit Vsetin (Tsjechië) voor een tiendaags ver blijf in Goes aankomen. De groep brengt een tegenbezoek aan Nederland. Vorig jaar was het Zeeuws folklore ensemble Vodago te gast in Vsetin. Tijdens het verblijf in Nederland zal het ensemble voorstellingen verzorgen op de volgende plaatsen en data: Woensdag 3 aug. Donderdag 4 aug. Vrijdag 5 aug. Zaterdag 6 aug. Dinsdag 9 aug. Woensdag 10 aug. 12.00 uur Donderdag 11 aug. 11.00-15.00 uur 19.00 uur Zaterdag 6 augustus biedt de heer Siereveld uit Coïijnsplaat de groep een boottocht aan over de Ooster- schelde en maandag 8 augustus zijn alle Tsjechen uitgenodigd door Sportpunt Zeeland te Goes. Vrijdag 12 augustus reist het gezelschap door naar Duitsland, waar zij samen met een ensemble uit Litou wen zullen deelnemen aan een Internationaal Folklore Festival. Het ensemble komt uit de streek Walachië in het Oosten van Tsjechië. O.Lv. Oldrich Stroblik brengt de 40 man tellende groep een programma van muziek, zang en dans uit verschillende streken. Tijdens hun ver blijf in Nederland worden alle leden van de groep ondergebracht bij gastgezinnen in Goes en omgeving. Voor informatie over de voorstellingen kan men kontakt opnemen met de heer Gerard van Damme, tel. 01100-31755, fax:01100-28130. Voor de tweede maal dit seizoen zetten de Thoolse tuinen hun poorten weer voor het publiek sortiment aan in- en uitheemse open. planten. Nu met niet minder dan vier tui nen tegelijk waarvan elke tuin met een geheel eigen karakter en charme. De ene tuin ademt reeds de sfeervolle rust van de nazomer terwijl de andere nog in volle bloei staat. Natuur en cul tuur gaat hand in hand samen in onze mooie Thoolse tuinen. De Nederlandse Kankerbestrij ding organiseert van september '94 tot mei '95 tien cursussen voor kankerpatiënten en hun naasten, met als titel 'Kanker... en dan?. Er worden onderwer pen behandeld als pijnbestrij ding, werk en verzekeringen, maar ook emotionele verwer king. Het is het vierde seizoen dat de Nederlandse Kankerbe strijding dergelijke cursussen organiseert. GEEN L92MAAR ft PER ftft PER ^faftpER ft PER LITER LITER LITEF te nota Kerend Tij, ook van de provincie, waarin wordt ge steld dat Zeeland voor wat betreft de fosfaatbelasting aan het maximum zit. Er is een tegenstrijdigheid voor wat betreft de beleidslijnen voor de zogeheten stimule ringsgebieden. Deze is in tegenspraak met de door de provincie gedane aanwijzing tot Grote landschappelijke eenheid. De gemeente Goes vraagt de provincie een beleidsvisie te formuleren die rekening houdt met het besluit van de gemeenteraad van Goes van mei '94, met als vertrekpunt terughoudendheid op het gebied van de intensieve vee houderij. drie brieven zijn geschreven, maar nog geen antwoord is ont vangen. Alle reakties worden nauwkeurig geregistreerd en, indien nodig, worden de jonge ren persoonlijk benaderd, zodat problemen bij het corresponde ren zo snel mogelijk kunnen wor den opgelost. Ook steeds meer vrienden en kennissen uit andere steden in Litouwen willen in kontakt komen, contracten gelegd voor de brief- met jongeren in Nederland. De uitwisseling tussen scholieren en 20-jarige 2e jaars medicijnen studente Egle Masuilyte wil land. Contactpersoon is de heer graag in kontakt komen met iemand in Nederland, die ook medicijnen studeert. Zij laat weten dat ze bijzonder graag eens stage zou willen lopen in vezys. Er is tussen beide steden een Nederlandse instelling. De een culturele uitwisseling op 17-jarige Ineta Steponaviciute gang gekomen. zou graag in kontakt willen komen met een jongen in Neder land die geïnteresseerd is in kunst. Zelf hoopt ze in septem ber te kunnen gaan studeren aan ten de informatiedag in School de kunstacademie. Steeds meer nummer 7, waar nadere inlich- jongeren in Litouwen realiseren tingen werden verstrekt over zich dat kennis van een Wester- corresponderen met jongeren se taal belangrijk is voor hun toe- in Nederland en dan met name komst. Door een groot gebrek ook in Goes en omgeving. Ook in augustus is het nog In de eeuwen daarna werden mogelijk onder begeleiding steeds weer nieuwe polders enkele excursies op de fiets door ingedijkt, waarbij enkele zeega- De Zak van Zuid-Beveland te ten werden afgesloten. Daardoor maken. Ze maken onderdeel uit is het gebied rijk aan binnendij- Scheldeoord, Landingsweg 1, van de excursies die dit voorjaar ken. Nergens op de wereld lig- ‘Ar'r k'" 1 en deze zomer worden georgani- gen er zoveel dijken op zo’n klei- seerd door de Stichting Educa- ne oppervlakte. De ontstaansge- tief Toerisme Zeeland Oranjezon schiedenis van Zuid-Beveland is in samenwerking met camping er nog prachtig af te lezen. Scheldeoord onder Baarland. Bovendien zijn de dijken uit oog- Tijdens deze themadagen kan punt van natuur en landschap men dit mooie gebied nader erg mooi en interessant. Ze zijn leren kennen. De fietsexcursies vooral bekend geworden door zijn op woensdag 3 en 17 augus- hun bloemenpracht in de zomer, tus a.s. Ook in het oude land met zijn De Zak van Zuid-Beveland, dat weiden en meidoornhagen is er wil zeggen het gebied ten zuiden uit oogpunt van natuur veel te van de autosnelweg Bergen op zien. In een programma van een Zoom - Vlissingen, is bijzonder hele dag wordt u rondgeleid door dit fraaie en rustige gebied. Na een inleiding op camping Schel deoord over de wordingsge schiedenis van de streek door de A. Beenhakker, en -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11