Ina de Schipper, Zeelands eerste vrouwelijke keurmeester van amateur-bieren: ïi vv Politie Brandweer Ambulance! Bel snel 06-11. Continental Singers weer in Zeeland Kunstzinnige vorming biedt ca. 50 kursussen Ruilfolie en zakgoed- inzameling een succes I f Biirtnöe Opstap-Havo, nieuw in Zeeland! I Qz beaettorv weekblad voor zuid- en noord beveland ZOMER IN ZEELAND VAKANTIEBIJLAGE NOORD-BEVELAND zie pag. 5 t/m 8 Woensdag 27 juli 1994 - 46e jaargang no. 30 I (Van een onzer redacteuren) \JlM 'j Conditie Tuinvormgeving Beginners Begeleiding Krant H VERSCHOORE NVVH Goes Trappisten t/A. A| fNIEUWE '94-'95^ KINDER- KOLLEKTIE "Pils is geen bier" Natuurprodukten Goes Lange Kerkstraat 44^ Maximum Ina de Schipper keurt kritisch een glas amateurbier. zondag14.00 u. woensdag..14.00 u. BELB/OS GRAND THEATER GOES 15165 06-9363 FILMPROGRAMMA VANAF 28 JULI T/M WO. 3 AUG. 1994 E ■O Pils is voor mij geen bier vraag is naar een tussenstap. 75-jaar jubileum aktie 2- I 4 5^-4 w Bij een aankoop van minimaal 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! Maar dat zijn natuurlijk uitzonde ringen. De meeste zelfgebrou- wen bieren die Ina de Schipper- Kloosterman (41) als kersverse keurmeester krijgt aangeboden om te proeven, zijn heerlijk van smaak. Want de Zeeuwen leren steeds beter bier brouwen. "Het valt me overigens wel op, dat de zwaardere bieren in ons land behoorlijk terrein winnen. Onder de naam speciaalbieren zijn ze tegenwoordig in elke supermarkt te vinden. Ik leid daaruit af, dat het bier steeds méér standing en aanzien krijgt. Je kunt ervan genieten, zoals een ander van wijn geniet". Overigens mag Ina de Schipper zich nog niet allround noemen. Ze heeft enkele weken geleden haar diploma bierkeurmeester gehaald, heeft daarna twee maal 'meegelopen' met een andere keurmeester. De échte routine moet dus nog komen. De eerste kursus die start is de kursus Tuinvormgeving. Deze kursus trok eerder in het voorjaar grote belangstelling, zodat die in het vroege najaar wordt her haald. "Een prima tijd voor zo iets,” vindt organisator Martin Schieman. "Wie in de tuin iets veranderen wil kan nu een door dacht plan leren maken en dat na de bloei- en oogstperiode realiseren.” Via een inleiding in de tuinarchitektuur aan de hand van dia’s wordt in de eerste twee lessen een overzicht gegeven van mogelijkheden en stromin gen in het ontwerpen van tuinen. In de derde les gaan de deelne mers op excursie om tuinarchi tectuur met eigen ogen te bele ven. Vervolgens begint het prak tijkgedeelte van de kursus. Na een stukje theorie ontwerpen de kursisten een eigen tuin. De laat ste lessen gaan dan over de ‘vul- volgde ook de opleiding tot keur meester. Zó is 't gekomen ling’ van het ontwerp, de voorbe reiding van de aanleg, de aanleg zelf en het onderhoud. Dankzij de inbreng van Europatuin is er ook gelegenheid om praktisch bezig te zijn. In september beginnen verder nog een tiental beginnerskursus- sen op het gebied van tekenen/ schilderen, werken met textiel en een fotografiekursus. Speciale aandacht wordt gevraagd voor een kortlopende oriëntatiekursus waarin beginnende deelnemers kennis maken met zeer uiteenlo pende technieken. Naast schil deren en tekenen met verschil lende materialen komen ook druktechnieken aan bod zoals lino, kartondruk en zeefdruk. Van de totale hoeveelheid was tweederde kuilfolie en éénderde zakgoed. Inmiddels is alle mate riaal gesorteerd, geperst en aan- Bovendien merken Das docen ten dat cursisten het beter doen als zij een duidelijk doel voor donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. De kursus Tuinvormgeving be gint op vrijdagmiddag 9 septem ber in Goes en omvat 8 midda gen. Docente is tuinarchitecte Margriet Driessen. De kursus kost 225,00. Belangstellenden voor deze kursus of voor een andere, kunnen het beste de kur- suskrant aanvragen en bellen naar het Oosterschelde College: 01100-31170. Op donderdag 25 augustus staat er een Open Avond op het programma waar informatie gegeven wordt over het totale aanbod van het Oos terschelde College. de cursist en het aanbod van de school steeds beter op elkaar af te stemmen. Verder overleggen docenten onderling regelmatig om de gezamenlijke aanpak bij te stellen en waar nodig te verbe teren. Op deze manier leren docenten en cursisten van elkaar. Voor meer informatie: tel. 01184-66186. tie f25,- kraslot: >n! Aktie loopt lot 31 aug. 1994 Middelburg, Lange Geere 28 NVVH Goes en omstreken deelt haar leden mee, dat ondanks de vakantie de sociëteit in de Bonte Koe normaal doorgaat. Men hoopt dat veel leden komen. Bij mooi weer koffiedrinken in de tuin. WEMELDINGE -- Soms trekt ze wel eens een vies gezicht. Dan smaakt het bier niet naar bier, maar naar gras. Of naar zwavel, kaas of zeep. Wie zich op het brede terrein van de kunstzinnige vorming wil ont wikkelen hoeft komend seizoen niet stil te zitten. De afdeling kunstzinnige vorming van het Oosterschelde College, voor heen het R.E.C., biedt vanaf september meer dan vijftig ver schillende mogelijkheden aan. In een krant is het complete aan bod opgenomen. Van tekenen tot toneelspelen en van boetse ren tot een excursie naar Brus sel. En zelf? Wat drinkt ze zelf het liefst? Ze heeft haar favorieten op rij: de vier Belgische bieren uit de kloosterbrouwerijen (Chimay, Rochefort, Westmalle en West- vleteren). Ook La Trappe uit het Nederlandse trappistenklooster in Zundert mag ze graag. Maar haar duidelijke nummer één is de Brugse Tripel. "Het is weliswaar geen kloosterbier, maar de smaak is lekker vol, de afdronk is kruidig en het produkt is erg fris. Héérlijk!". Zo is er in huize De Schipper altijd wel leven in de brouwe rij.... Maar kritische beoordelingen door kundige keurmeesters blij ven nodig. Ruikt en schuimt het bier goed? Zijn de grondstoffen goed gebruikt? Is er steriel gebrouwen? geleverd bij de herverwerker Wavin Re-Use in Helmond. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap, de openbare lichamen OLAZ en AVZV en de Reinigingsdienst Schouwen-Dui- veland zijn tevreden over de start van het inzamelsysteem. Na de tweede inzamelronde vindt een evaluatie plaats. Deze vindt dit jaar plaats in de week van 5 tot en met 9 december. De inzamel punten en tijden worden vooraf weer bekend gemaakt. A V ■W- A-l -V. - M n- a v IXJ Gedistribueerd door Columbia TnStar Films (Holland) b.v. De eerste inzameling van kuilfo lie en zakgoed in de eerste week van juni is hoopgevend voor de toekomst. Bijna 300 landbou wers in Zeeland hebben het ini tiatief genomen om aan de inza meling mee te doen. De totale ingezamelde hoeveelheid kwam bijna op 40 ton. Een paar jaar geleden schreef ze zich ook in voor een cursus 'dier proeven', waarbij de amateur- bierbrouwers leren eikaars bovengistende (lichte en zwaar dere) bieren op smaak te beoor delen. En na die proefcursus Ina de Schipper heeft het in de loop der jaren allemaal leren onderscheiden. Onlangs slaag de ze voor de cursus 'keurmees ter van bieren', samen met enke le streekgenoten: Nico Vonk (Goes), Frans Moonen (Hein- kenszand) en Bert Maerssen (Veere). Ina hoort tot de allereer ste vrouwelijke bierkeurmeesters van Nederland. Wanneer we spreken over 'bier' hebben we het niet over de gewone pils, die in alle super markten in de schappen staat, maar over zelfgebrouwen zware bieren. "Pils is voor mij geen bier. Pils drink je voor de dorst. Echt bier drink je voor je plezier, om te proeven, om van te genieten", zegt de nieuwbakken keurmees teres. Sinds ze mede de scepter zwaait op een akkerbouwbedrijf annex mini-camping aan de Oude Ruis weg worden in huize De Schip per veel natuurprodukten eigen handig verwerkt tot taarten, Tot zeven jaar geleden dronk Ina de Schipper nooit bier. Ze was wél een groot liefhebber van likeurtjes. Tegenwoordig drink ze niets anders dan (zelfgebrou wen) bieren. "Het is allemaal op gang gekomen, toen ik met Ad Schoenmakers eens over zijn hobby sprak. Hij vertelde toen, dat hij op een bierbrouwerscur- sus zat. We verbouwden zelf gerst, dus dat leek me óók wel wat voor mij. Ik heb toen een cur sus bierbrouwen gevolgd bij De Deltabrouwers. Toen ik geslaagd was, werd ik lid en later bestuurslid van de vereniging. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. Nu is de vereniging op Noord- en Zuid-Beveland lekker groot gegroeid: 85 leden". Moet de keurmeester 's avonds per taxi naar huis gebracht wor den? Ina weert lachend af: "Wel nee, al die kleine slokjes zijn bij elkaar nauwelijks 1 a 1'/z flesje. Dat haalt de 0,5 promille bij lan ge na niet. Toch wachten we na een keuring voor alle zekerheid altijd een paar uren, voordat we per auto naar huis gaan. In de tussentijd gaan we meestal even lekker eten". Aanvankelijk vertelt Ina de Schipper, dat ze met het bier brouwen in aanraking is geko men via de 'goeroe' van het bier brouwen op Zuid-Beveland, Ad Schoenmakers uit Goes, maar achteraf blijkt de achtergrond toch breder. "Als je in de land bouw werkzaam bent (het gezin De Schipper woont op een boer derij tussen Kattendijke en Wemeldinge - red.) ben je in het algemeen erg geïnteresseerd in het verwerken van natuurpro dukten. Mijn oma brouwde vroeger op warme dagen al bier voor het werkvolk. Bierbrouwen was in die tijd vrouwenwerk. Het recept van toen bestaat nog, het was heel simpel. Het was niet zulk goed bier, maar er zat wat alcohol in en het hielp goed tegen de dorst". boorden in hun neus... en vonden olie! Bij wedstrijd-bierkeuringen (in Zeeland doorgaans van de Deltabrouwers) behoort overi gens niet alleen het bier in opperbeste conditie te zijn. Dat geldt óók voor de keur meester! Ina eet die dag géén kruiden, zij rookt niet, en zij moet uitgerust op de keuring verschijnen. Pas dan reageren de menselijke smaakpapillen neutraal. Pas dan kunnen de deelnemende bierbrouwers dus rekenen op een zuivere, objectieve beoordeling. Afgezien van een groot aantal uiterlijke kenmerken (waaronder kleur, koolzuur, schuimkraag) moet het ter keuring aangebo den bier ook uitvoerig worden getest op smaak. Dat gebeurt volgens een vast patroon van beoordeling, waarbij achtereen volgens dienen te worden vast gesteld: de a) geur- en smaakas- sociaties, b) de basissmaak, c) de body, d) het mondgevoel en e) de nasmaak. Smaak en nasmaak dienen hetzelfde te zijn. Omdat een bierkeurmeester (anders dan een wijnkeurder) een slokje bier moet doorslikken, kan een bierkeurmeester nooit meer dan 15 tot 20 bieren per dag proeven. Anders krijgen de laatst gekeurde bieren geen 'eer lijke' beoordeling meer Don Bluth's '-T Volg Je Hart En Alles Is Mogelijk. XL" V Geheel Nederlands Gezongen En Gesproken. Jozef door God te laten gebrui ken op manieren waarvan ze misschien nog nooit hebben gedroomd. Continental Singers bestaat uit 35, d.m.v. honderden audities geselecteerde, zangers en muzi kanten. Zij werken allen Pro Deo, maar op zeer professioneel niveau. De groep heeft over de hele wereld haar naam geves tigd. Al meer dan 25 jaar geleden werd in Amerika de eerste groep opgericht door Cam Floria, Anno 1994 is de organisatie uitge groeid tot 40 groepen: 18 uit de U.S.A., 22 uit andere wereldde len, waaronder 11 uit Europa. Inmiddels zijn 26 elpees en 11 CD's uitgebracht. Het optreden in Westkapelle begint om 20.00 uur in de Maria- kerk aan de Markt. Kaarten in voorverkoop bij de VVV's te Westkapelle en Domburg. Het Zeeland College, sector digheden die cursisten in deze Das, heeft een nieuwe opleiding, vakken opdoen kunnen zij die van start gaat in het school- gebruiken bij elk vak dat zij ver jaar 1994-1995. Op opstaphavo volgens in de 1 jarige Havo wil- geeft een kans aan mensen die len volgen, het Mavo-D diploma in hun zak hebben. Zij kunnen, in principe, via de spoedopleiding, overdag in Vlissingen na 1 jaar Havo exa men doen. Bij inschrijving van cursisten voor de 1-jarige Havo blijkt echter regelmatig dat er ook ogen hebben. Met behulp van een mentorensysteem en door aan te sluiten bij individuele leer- Veel cursisten hebben al jaren vragen proberen docenten de geleden het Mavo-diploma betrokkenheid van de cursist bij gehaald en voelen zich niet zijn of haar eigen leerweg te ver zeker genoeg om zich in 1 jaar groten. De zelfstandige cursist op het diploma Havo voor te heeft meer kans op succes niet bereiden. Ook kan het zijn dat alleen op de 1 jarige Havo maar hun eindcijfer voor bepaalde ook bij een eventuele vervolgstu- vakken niet hoog genoeg is om die. Omdat de sector Das zich te worden toegelaten tot de 1 steeds meer toelegt op het jarige Havo. Docenten van de onderwijs aan jong-volwassenen sector Das merken in hun lessen krijgen docenten een duidelijk op welke gebieden deze cursis- zicht op de manier waarop deze ten moeten worden bijgespij- groep cursisten het beste kan kerd. Vaak is het niet alleen dat worden begeleid naar eigen ver- zij niet voldoende kennis meer antwoordelijkheid voor de studie, hebben van een bepaald vak, De ervaring van de laatste jaren maar ook dat zij het moeilijk vin- gebruiken de docenten om de den om de studie goed te organi- aansluiting tussen de vraag van seren en om zo efficiënt mogelijk te werken. Om de Havo in 1 jaar te kunnen halen heeft een kandi daat in de eerste plaats een goe de studievaardigheid nodig. In het plan voor de opstaphavo is hiermee rekening gehouden. Het vakkenpakket bestaat alleen uit "kernvakken", Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Econo mie en Biologie. De studievaar- De internationale zanggroep "The Continental Singers" maakt momenteel weer een toernee door ons land. Onderdeel daar van is een optreden op donder dag 4 augustus te Westkapelle, waar de zanggroep zijn nieuwe musical brengt. Deze heeft als titel "Dreamer, the story Joseph". Deze musical, die in Amerika de Dove Award heeft gewonnen, laat het publiek de dramatiek, komiek en het inzicht van de 'dreamer' Jozef beleven. Jozef was een jongen die zo'n 2500 jaar geleden op 17-jarige leeftijd als slaaf werd verkocht door zijn eigen broers, na een valse beschuldiging in de gevan genis kwam, maar dankzij voor spellende dromen uiteindelijk onderkoning van de farao werd. Jozef liet zich door God gebrui ken via zijn dromen. 'Dreamer' roept mensen nu op, zich net als Temeuzen Vlissingen Zierikzee Goes Hulst Middelburg FOTO Goes, Grote Markt 7 L.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1