Provincie Zeeland Inspraak Gebiedsgerichte projecten Integratie gehandicapten 599,- AANBIEDING JULI BOUWMARKT v. MARIS 59,- 49,95 (ji'econ.de.LLe. 1^ kapelle biezeiinge Desiree 2,80 ƒ13,50 39,50 5,50 0,85 299,- VERLIEFD, VERLOOFD, VAKANTIE, DESIREE 1,50 119,- Onderzoek naar criminaliteit Alle afgeprijsde artikelen nu voor de HALVE PRIJS (laatste week opruiming) SUN SHINE p.m. Palen 7x7, lang 2.70 p.st. Tuinschermen v.a. p.st. p.m. Gipsplaten Rachels p.m. Verder laag in prijs: Vloerdelen 1.9x9 cm Lingerie - speciaalzaak 4 Hartman Lotus a 99,- 1 Ovale tafel a 129,- 4 Prima kussens a 69,- (div. dessins) 1 Parasol, van 940,- voor Dijkwelsestraat 36, Kapelle UW ADRES VOOR: Andere data Karolingische burchten GESLOTEN vanaf vrijdag 22 juli t/m maandag 8 augustus HOUTSTOK PARASOLS 4 HARTMAN LOTUSCLUB 99,- p.m2 Drukgeïmpregneerd en geschaafd GRENENHOUT Planken 1.9x15 cm, lang 3.60-4.00 rï777T>nu 299,- Woensdag 20 juli 1994 DE BEVELANDER 9 tevens verhuur betonmolens v.a. Kerkplein 53 - KAPELLE - Telefoon 01102-43032 STAPELSTOEL Jardin Bali van 24,95 (nergens goedkoper) PARASOLS v.a. Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) - ook voor hulp wanneer u zeif besluit te gaan verbouwen - onderhoud en het opknappen van allerhande zaken en ruimtes in en rond uw woning of bedrijfspand Het leven zit vol momenten van geluk. Momenten die nog meer waarde krijgen met Desiree. Want Desiree omringt het leven met liefde. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 ONDERHOUDS- EN KLUSSENBEDRIJF MOLHOEK VOLKUNSTSTOF TUINBANK 4 VOLKUNSTSTOF JARDIN TOLEDO Wij zijn wegens vakantie L. v. Koeveringe 1 5 5 p/st In de serie artikelen over het provinciale milieubeleidsplan Kerend Tij Twee (KT2) gaat het deze keer over de projectmatige aanpak van een aantal gebieden in Zeeland. De artikelen komen uit de brochure Kerend Tij Twee. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. TUINSET x JARDIN PRIMA OVALE TAFEL -jr- nu 75," bordeauxrood en blauw Abdij Nieuws f i l winkelen zonder parkeerproblemen In oktober is het weer zo ver. Dan valt burgemeester Assel- bergs van Zierikzee de eer te beurt de ZIG-prijs 1994 (Zeeuwse prijs voor Integratie van Gehandicapten) te mogen uitreiken. Maar voor het zover is zal de jury uit de voorgedragen personen of instellingen eerst drie kansheb bers nomineren, waarna vervol gens wordt uitgemaakt wie uitein delijk de prijs ontvangt. De prijs bestaat uit een oorkonde en de bronssculptuur 'Etoile' van Rini Dado. Voordragen tot 1 september Tot 1 september kunnen personen of organisaties voor de prijs wor den voorgedragen bij de Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbe leid (ZSG), Magnolia 3, postbus 79, 4460 AB Goes. De voordracht moet schriftelijk gebeuren en op maximaal twee velletjes A-4 moet beschreven staan waarom de voorgedragene en zijn of haar werk in aanmerking zou kunnen komen. Om tot een goed oordeel te kunnen komen heeft de jury een aantal criteria opgesteld. Zo moet het project origineel en vernieu wend zijn, moet bij voorkeur ge bruik worden gemaakt van alge meen geldende voorzieningen, moet het een voorbeeld zijn dat is na te volgen en moet het ontwik keld zijn binnen Zeeland. Integreren van mensen met een handicap in de Zeeuwse samenleving kan op veel ma nieren. Bijvoorbeeld door bij de toeganke lijkheid, bruikbaarheid en bereik baarheid van gebouwen rekening te houden met voorzieningen voor gehandicapten; door er voor te zorgen dat informatie voor ieder een is te lezen; stimuleren van deelname aan het arbeidsproces; door het bieden van sport- en re creatiemogelijkheden. Het gaat kortom eigenlijk om allerlei zaken in het dagelijks leven die voor mensen belangrijk zijn. Voor de ZSG, samen met ziekte kostenverzekeraar CZ-groep uit Middelburg initiatiefnemer voor de prijs, reikt het doel verder dan het in het zonnetje zetten van iemand die zich verdienstelijk heeft ge maakt. De prijsuitreiking is ook een manier om bekendheid te ge ven aan mogelijkheden die er zijn om gehandicapten te laten deelne men aan het maatschappelijk le ven. De prijswinnaar moet immers iets voor elkaar hebben gebokst dat als voorbeeld kan dienen voor anderen. Vier fasen Een gebiedsgericht project kent KT2 stelt dat gebiedsgerichte projecten alleen zin hebben als de problemen bij voortdu ring aanwezig zijn en als be leid vanuit één overheidslaag niet leidt tot de beste oplos sing. Intensieve en langdurige samen werking tussen alle betrokken par tijen, tot uitdrukking komend in een bundeling van menskracht, geld en beleid is dan geboden. Kenmerkend is dat gebiedsgericht beleid berust bij meerdere deelne mers die niet tot elkaar in hiërar chisch verband staan. De provincie rekent tot haar taak het bevorderen dat bij de start hel dere afspraken worden gemaakt voor overleg, besluitvorming en wederzijdse informatievoorziening. Essentieel is dat alle betrokkenen erkennen dat het perspectief van zich zelfstandig voltrekkende ont wikkelingen binnen een gebied on aantrekkelijk is. Om ook de belangen vanuit de in valshoek milieu veilig te stellen, vragen een aantal, over het alge meen grote gebieden, om een projectmatige aanpak. Dat is wen selijk omdat er sprake is van ver schillende activiteiten en belangen die met elkaar op gespannen voet staan. vier fasen: probleemverkenning (1); opstellen van een plan van aanpak (2); detaillering plan en uit voering (3); evaluatie (4). In het plan van aanpak wordt in beginsel aandacht geschonken aan alle relevante sectoren: ver keer en vervoer, industrie, land bouw, recreatie/toerisme en na tuurbeleid. Het kan overigens voorkomen dat op één gebied zowel het milieube- schermingsbeleid van toepassing is als het projectmatige beleid. Meestal is dit een gevolg van het onderbrengen van een op zichzelf doorgaans strak begrensd milieu- beschermingsgebied in een groter projectmatig geheel. Ook kan het Jjn dat een gebied zowel de sta tus milieubescherming als project matige aanpak verdient. KT2 laat zien welke gebieds gerichte projecten momenteel in welke fase verkeren en waar de provincie bij is betrok ken. Fase 1: grensoverschrijdend pro ject Kanaalzone. Fase 2: Zuidkust Schouwen; kreken Zeeuwsch- Vlaanderen. Fase 3: kust West- Zeeuwsch-Vlaanderen; Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen; Schouwen- West; Zwaakse kreekrest; Voor delta; Westerschelde. Fase 4: Oosterschelde; Zoommeer; Greve- lingen. De beweegbare spoorbrug over het Kanaal door de Oude Arne is aan vervanging toe. De NS willen het liefst een vaste verbin ding. Daarmee vervalt de bereikbaarheid over water van onder meer Arnemuiden. Provincie en gemeente Middelburg houden in spraak over de plannen. Tegelijkertijd wordt de mogelijk heid geboden een reactie op het NS-verzoek te geven. Door een vaste verbinding vervalt via het water behalve de bereik baarheid van Arnemuiden ook die van Nieuw- en Sint Joosland. Daar om heeft NS bovendien gevraagd dit stuk van het vaarwater aan het openbaar scheepvaartverkeer te onttrekken. Voordat GS en B&W van Middel burg een beslissing nemen stellen zij belanghebbenden -ondermeer de bewoners van de woonboten en de jachthavenvereniging van Nieuw- en Sint Joosland in de gele genheid hun standpunt hierover kenbaar te maken. Behalve dat schriftelijk kan worden gere ageerd, wordt 23 augustus, 20.00 uur, een hoorzitting belegd in het dorpshuis van Nieuw- en Sint Joosland. De spoorbrug is versleten en moet om onder meer technische en veiligheidseisen worden vervan gen. Door te kiezen voor een vas te verbinding komen de investe ringskosten op drie miljoen gulden. De bijbehorende exploita tiekosten worden begroot op drie ton. Bij een beweegbare brug zijn de kosten respectievelijk zeven Het dagelijks bestuur van de provincie heeft de belangheb benden langs het Kanaal door de Oude Arne geïnformeerd over het verzoek van de Ne derlandse Spoorwegen de be weegbare spoorbrug over het kanaal te vervangen door een vaste. miljoen gulden en zeven ton, aldus de spoorwegen in hun aanvraag. Het Kanaal door de Oude Arne is in beheer bij de provincie, de ver takking naar Nieuw- en Sint Joos land wordt beheerd door de ge meente Middelburg. De aanvragen van de spoorwe gen en andere stukken liggen ter inzage bij de directie Milieu en Waterstaat van provincie, Groene Woud 1 in Middelburg en bij de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Middelburg, Vlissingsestraat 21 in Middel burg. J.A. v.d. Goeskade 49, GOES, 01100-27107 Openingstijden: maandag 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag 10.00 -17.00 uur Donderdag koopavond (ook voor horeca scherpe groothandelsprijzen) Ooststraat 38 - 4421 EC Kapelle Telefoon 01102-43253 Omdat het zomer is, van 99,- nu Criminaliteit stopt niet bij lands grenzen of provinciegrenzen. Ster ker nog, criminaliteit is vaak inter nationaal georganiseerd. Belgische en Nederlandse autori teiten van politie en justitie weten elkaar best wel redelijk te vinden, maar het kan natuurlijk altijd be ter. Belangrijk ook is te weten hoe veilig of onveilig inwoners van een gebied zich voelen. In het beleid kan daar dan weer rekening mee worden gehouden. Vandaar dat de gouverneurs van de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen en de commissa ris van de koningin in Zeeland een onderzoek willen laten verrichten naar het veiligheidsgevoel van de inwoners van hun provincies; de vraag dus naar de last die door de verschillende soorten criminaliteit wordt veroorzaakt. Het is de bedoeling dat de Gentse hoogleraar B. De Ruyver het on derzoek gaat doen. De professor gaat er trouwens vanuit dat het mogelijk moet zijn dat bestuurders met verdere initiatieven komen om de bewoners een groter gevoel van veiligheid te geven. De hoog leraar is die mening toegedaan omdat er al een samenwerkings- platform is in de vorm van Euregio Scheldemond. Het onderzoek gaat dik anderhalf jaar duren en kost bijna twee ton. Het is de bedoeling dat de drie provincies elk 13.000,- voor hun rekening nemen. De rest van het geld wordt op tafel gelegd door de politie. 1 Ovale tafel, 4 kwaliteitskussens met hoofdkussentje in blokstreep - groen - bordeaux - blauw van 771nu In de data waarop de ten- tooonstellng 'Karolingische burchten in Zeeland' is te zien zijn wijzigingen aangebracht. In Domburg is de tentoonstelling voor het laatst te zien op woens dag 20 juli (was de 21ste). Het begin van de periode Oost burg is donderdagmiddag de 22ste (was de 21ste). De tentoon stelling staat daar tot en met 10 augustus opgesteld in de grote hal van het gemeentehuis. Vanaf 12 augustus (was de elfde) tot 1 september is de expositie te zien in de hal van bureau voorlich ting en burgerzaken van de Ge meente Middelburg. Tuin-Meubelcentrum goudsmids en juweliersbedrijf Biezelingsestraat 35a Kapelle Tel. 01102-44105 •i- 1 ovale Paris tafel 129,- van 525,- nu 599, 4 stoelen, 4 kussens 1 ovale tafel DIVERSE KUSSENS 4 halen 3 BETALEN 4 halen 2 BETALEN HW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9