WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK ziekenhuis in Baraolt Vrijwilligers werken deze zomer weer aan 89 csurpet-lsm Meulenberg Woninginrichting in nieuw pand te Kamperland 895 K95 2495 Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis MEDISCHE DIENST O Recente Grafiek in Ziekenhuis Goes Emil van Beek deed praktijk op in bakkerij RVI Goes/Tholen samen Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 11S Sterke uitbreiding op nieuwe lokatie ?S?' met plancius college MDGO Oriëntatie Goese scholieren Snuffelmarkt op stadhuisplein Vlissingen Woensdag 20 juli 1994 DE BEVELANDER 7 iefhur’UtnS SlïC ihffAnH'UttU voor 23 en 24 juli 1994 I7 I GOES: A. Joachimkade 30 - 32 Tel. 01100 - 335 70 Geop. Ma. 13.00-18.00 uur Di. t/m Vr. 9.00-18.00 uur Za. 9.00-17.00 uur Do. tot 21.00 uur. Waarom Carpet-land gordijnen: VREDESBURO 1 1, lO'JH'jaJHVW MARCDF.RECT HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: land vakantie 18 t/m 30 juli Comité Baraolt te Goes heeft dit jaar weer twee enthousiaste ploegen verzameld, die een deel van het ziekenhuis van Baraolt in Roemenië opknappen. De eer ste ploeg vertrok op 14 juli, de tweede ploeg op 28 juli. In de afgelopen jaren zijn al vele nood zakelijke verbeteringen aange bracht op andere afdelingen van het regionale ziekenhuis, zodat de medici op een -voor Neder landse begrippen- normale wijze mensen uit Baraolt en omgeving kunnen verplegen. Dit jaar worden de afdeling chi rurgie en het laboratorium aan- Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.T. Casteleijn, v.d. Spiegelstraat 35, Goes, tel. 06-527 713 98. risch vormingswerk in Goes en Tholen blijft functioneren, waarbij ook ingespeeld zal worden op nieuwe ontwikkelingen in het vormingswerk. Voor het Plancius College opent dit ook de moge lijkheid om opleidingen in Goes te beginnen. Voor de start van de opleiding Oriëntatie en Schake len (O&S) in augustus was ondanks de zeer goed verlopen fusiebespreking de voorberei dingstijd te kort. Het is de bedoe- linge daarmee nu in augustus 1995 te beginnen. Ook zal onderzocht worden in Rotterdam vormingswerk aan te bieden. Door deze institutionele fusie kunnen deze vormen van reformatorisch onderwijs in Zee land voor de toekomst behouden en uitgebreid te worden. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in ’s-Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. MAATSCHAPPELIJK WERK: CHINTZ GORDIJNSTOF! Fraaie effen gordijn stof, in 10 kleuren. Breedte 120 cm. Per meter VAN Vol bepakt en beladen staan de deelnemers 's morgens voor de ingang van het terrein. Zodra de poorten opengaan gaan zij op zoek naar hun reeds lang van te voren besproken kraam. Daar wordt alles uit de tassen, kisten en dozen gehaald en netjes neergezet. Dit is het tafereel dat vooraf gaat aan de snuffelmarkt die op 23 juli a.s. op het parkeer terrein van het stadhuisplein in Vlissingen te vinden is. Nadat alle spullen zijn uitgestald, kan om 13.00 uur de stroom van kopers, worden toegelaten. Op zoek naar iets waarvan zij meestal zelf nog niet weten wat het is, laat staan weten ze waar ze het zullen vinden. Het is zodoende een gekrioel van men sen die rondlopen in de hoop tegen iets leuks aan te lopen. En dan nog vaak tegen een schap pelijke prijs ook. Laat dat oude weegschaaltje dat oma vroeger ook had en dat je zo mooi vond, nu net daar staan. Of die postze gel die nergens te krijgen is, die ligt hier misschien voor een prik je op de markt. Van allerlei soor ten prularia en voorwerpen wor den er aangeboden in de hon derd en vijftig kraampjes die er op het doorgaans kale terrein staan. Voor een natje en een droogje kan de bezoeker terecht bij de verschillende eet- en drink- standjes. Het terrein is geopend van 13 tot 20 uur. Verder krijgt het medisch perso neel in verschillende vormen informatie over het laatste medi sche nieuws. Het ziekenhuis heeft een belangrijke functie op regionaal niveau, daarom is het noodzakelijk om hier blijvend steun aan te geven. De toegang van de tentoonstel ling is gratis, alle dagen geopend en voor iedereen leuk om te zien. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003 STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. zaak overgenomen. Door uitbrei ding van onze activiteiten zoch ten we meer ruimte. Die vonden we aan de Ruiterplaatweg te Kamperland, waar een geschikte bal voor onze woninginrichting- zaak beschikbaar kwam. Die Grootste keus. Meer dan 3.000 mogelijkheden in gordijnen en zonweringen. Enorme voorraad. De meeste gordijnstoffen zijn direkt uit voorraad mee te nemen. Voordeligste prijzen. Door massale inkoop de voordeligste prijzen van Europa. Op maat maken en ophan gen. Desgewenst wordt alles gemaakt en opgehangen door vakmensen. Heldere presentatie. Alle pro- dukten zijn voorzien van een duidelijke infokaart met o.a. wasvoorschriften. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Gem. spoednr. 01100-50288. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijda'g 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: zat. 23-7: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijns- plaat. Tel. 01199-5304 en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenker ke, 01107-2565; zon. 24-7: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. WOONKAMER TAPIJT! Fraai gemêleerd lus- sentapijt. Foamrug. Breedte 400 cm. Per str. mtr. GELEGD VAN gepakt: er zal o.a. worden geschilderd en betegeld. O.a. het sanitair en de riolering wordt vernieuwd. Ook worden de wan den opnieuw afgetimmerd. Voor allen die het interessant vinden te weten hoe deze werkreizen verlopen, zal er op woensdag 21 september een Evaluatie-lnfor- matieavond plaatsvinden, waar bij er naast workshops een spre ker uitgenodigd wordt. Met betrekking tot de invulling van deze info-avond hopen wij u nog nader te informeren. Comité Baraolt, uitgaande van de Chris telijke Gereformeerde kerk te Goes, heeft dit project enkele jaren geleden geadopteerd. Het is de bedoeling om het zieken huis in Baraolt duurzaam te ver beteren: in eerste instantie bete kent dat, dat het gebouw en alle voorzieningen leefbaar worden gemaakt. Alle derde klassers van Groot Stelle, school voor voorberei dend beroepsonderwijs, maken kennis met het bedrijfsleven. Het onderwijs en het bedrijfsleven streven ernaar om praktijk en theorie dichter bij elkaar te bren gen, vandaar dat alle leerlingen een week lang zich kunnen oriënteren in een bedrijf. We vol gen de praktijkweek van Emil van Beek uit de afdeling con sumptieve techniek. Hij deed zijn praktijkervaring op in de bakkerij van Sjaco's broodboetiek in Kapelle. De heer J. Poley, eige naar en stagebegeleider vindt de arbeidsoriëntatie een goede zaak: "De leerlingen maken ken nis met de werkelijkheid en die is heel anders dan op school. Ze zien dat er in de praktijk vaak heel hard gewerkt moet worden". Emil: "Vorig jaar fietste ik regel matig langs de winkel en ik vond het eigenlijk wel leuk om deze richting te kiezen. Na mijn voor bereidende beroepsopleiding wil ik direct in een bakkerij gaan werken. Het liefst in deze bakke rij hier op het dorp. Er wordt heel veel werk met de hand gedaan en er worden veel verschillende rouleert, heeft inmiddels ver schillende namen gekregen zoals bijvoorbeeld "Prenten voor Patiënten" of "Kunst als Medi cijn". Zeer kleurrijke en dynami sche bladen van ruim twintig, bij na allemaal zeer bekende, kun stenaars. Etsen, zeefdrukken, maar ook minder bekende tech nieken zoals de boardsnede drukken van de Amsterdammer Fon Klement, die met een aantal zeer optimistische klaprozen (coquelicots) aanwezig is. Iedere kunstenaar (Karei Appel, Theo Wolvecamp, Herman Brood, Anton Rooskens, Jan van Die men, etc.) is vertegenwoordigd met twee tot vier bladen grafiek. Voor de grafiekliefhebber is op deze tentoonstelling ook werk te zien van Jan Cremer, Corneille en de Belgische kunstenaar Jan Cobbaert. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1, 's-Gravenpolder,' 01103-3050 De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel^. 01100-15255. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.SO IT.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter. Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om de verhuizing voor te bereiden en de hal in te richten tot een geschikte toonzaal en winkel." Het gehele assortiment van Meulenberg Woninginrichting kon als gevolg van de uitbreiding worden aangepast. De collectie werd zowel in de breedte als diepte uitgebreid. Nieuw is nu ook een afdeling waterbedden. Verder heeft men de mogelijk heid om stoffering van de woning te leasen. De zaak richt zich niet alleen op levering aan particulie ren. Ook neemt projectwerk een belangrijke plaats in bij Meulen berg. Zo wordt de zaak vaak ingeschakeld bij het inrichten van recreatiewoningen en door de campings in de regio. Naast de gebruikelijke zaken op gebied van woninginrichting, kan men er uitstekend terecht voor binnen- en buitenzonwering. Verder werd ook de collectie interieur- stoffen uitgebreid met drie nieu we merken, waaronder de bekende Ploegstoffen. Bij de heropening mochten Hel- na en Piet Wiskerke vele geluk wensen in ontvangst nemen van de grote cliëntenkring en overige relaties. Bij Europa's grootste tapijtspecialist vindt u voortaan ook een enorme kleurrijke keuze aan gordijnen. Wij hebben maar liefst meer dan 3.000 klassieke en moderne dessins, uit voorraad leverbaar in alle prijs klassen en kwaliteiten. Laat u bij Carpet-land inspire- TRENDY GORDIJNSTOF! Katoenen gordijnstof, in 3 kleurstellingen. Breedte 140 cm. Per meter VAN Vanaf heden tot en met 16 sep tember is in de Expogang van het Oosterscheldeziekenhuis, 's Gravenpolderseweg 114 te Goes een tentoonstelling te zien van Recente Nederlandse Gra fiek. In samenwerking met de Stich ting Holland Art Productions is de tentoonstellingscommissie er in geslaagd een bijzondere col lectie hedendaagse grafiek te organiseren. De tentoonstelling, die langs tal van ziekenhuizen EIGENTIJDSE GORDIJNSTOF! Schitterende gordijn stof, in 7 kleuren. Breedte 130 cm. Per meter wz* VAN produkten gemaakt. Ik heb kun nen helpen bij: Appelflappen, gevulde koeken, aardbeienvlaai, taarten, bolussen, roombrood jes, abrikozen sloffen, amandel- broodjes, appelbollen, saucijze- broodjes, bavaroise, puntjes, kadetjes en eierkoeken. Tijdens mijn werkweek heb ik eigenlijk weinig moeten poetsen, ik heb veel in de productie geholpen. Een van de jongens legt het werk eerst uit en daarna mag ik het zelf proberen. Nu en dan deed ik wel eens iets fout of moest ik sneller leren werken. De werk- snelheid is belangrijk omdat er veel producten moeten worden gemaakt. Er moeten ook vaak bepaalde bestellingen worden klaar gemaakt voor klanten. Je moet dan ineens een of meerde re taarten maken. De werktijden zijn anders maar dat is niet zo erg. Als ik later in een bakkerij ga werken dan zal ik ook 's morgens vroeg of 's nachts moeten wer ken. Het is belangrijk dat het gezellig is. In deze bakkerij wer ken vijf jongens, die allemaal via het leerlingstelsel opleidingen hebben gevolgd en dat wil ik later ook". Leger des Heils ZONDAG: 24 juli: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. envoy en mevr, van Riet. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167/C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ''BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIÉNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS'; voor kinderen die zich ‘‘anders" ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- Meulenberg Woninginrich ting heeft kort geleden haar nieuwe pand aan de Ruiter plaatweg 2a te Kamperland in gebruik geno men. Piet en Helna Wisker ke hielden ter gelegenheid van de verhui zing van hun zaak open huis. Op de nieuwe lokatie beschikten ze over een win keloppervlakte van 400 vier kante meter. Dat is vier maal zoveel als in de zaak aan de Noordeindstraat te Wissenkerke. Helna Wiskerke vertelt:"Door de verhuizing naar een nieuwen vooral ook groter pand hebben we ons assortiment flink kunnen uitbreiden. Enkele jaren geleden hebben we in Wissenkerke de ren door de eigentijdse collectie, u vindt er altijd de raamdecoratie die u zoekt. Gordijnen en zonwering in iedere smaak en stijl. En ook voor het op maat maken en ophangen bent u hier aan het juiste adres. Kom snel eens kijken naar Europa's grootste gordijncollectie! 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg.Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: “Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. De besturen van de het Plancius College voor reformatorisch mid delbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (mdgo) in Rotterdam en het Reformatisch Vormingsinstituut in Goes met een nevenvestiging in Tholen hebben besloten per 1 augustus a.s. te fuseren, waarbij het vormingsinstituut opgeno men wordt in het Plancius Colle ge. Op grond van het door de overheid ingezette beleid tot her structurering van het vormings werk voor jeugdigen kan het KVI na ruim 20 jaar niet als zelfstan dig vormingsinstituut blijven voortbestaan. Het gaat nu, zoals dat genoemd wordt, als inge bouwd vormingswerk van het Plancius College in Goes en Tholen door. Dit houdt in dat het reformato- .-*«1 i I r'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7