.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Kreatief Natuurlijk op Fort Ellewoutsdijk De vereniging voor natuur- en milieueducatie, (IVN), organi seert van maandag 25 t/m zater dag 30 juli op het Fort Ellewouts dijk een natuurvakantie met als thema "kreatief natuurlijk" voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Het is de tweede IVN- natuurvakantie op het fort. In de week van 18 t/m 23 jaar. Tijdens de vakantieweek wordt er 's och tends gewerkt op terreinen van Natuurmonumenten. De midda gen en avonden worden besteed aan bijvoorbeeld schrijven, toneelspelen of muziek maken. Je kunt dan bijvoorbeeld in het 'De jaren '30: Tholen in beeld' Noodkreet uit de tussenhaven... Normaal op veldtocht bij Kasteel Batavia Nieuw windmolenpark op Noord-Beveland Viet-Hoa Wemeldinge heropend Voorkom dit door j Castratie-Sterilisatie Veilingen Zuid-West onderzoeken mogelijkheden voor één veilingvereniging TUSSENHAVEN r (oMmin)®© Leven in zand, wind en water: in duinen van Neeltje Jans Woensdag 20 juli 1994 11 DE BEVELANDER FOTO VAN DIA MM Expositie Kapelle Orgelconcerten Bonsaishow in Kapelle J -I* I Van bescheiden eethuis TO 0% tot n riant restaurant VERSCHOORE Zuid- ZWN-veilingen KLAAR IN 1 MINUUT! Wie over de Zeelandbrug Mid- den-Zeeland verlaat of binnen komt treft rechts of links, in elk geval aan de Oostzijde van de Noordbevelandse oprit/afrit van Met feestelijk vertoon is vorige week in Wemeldinge Vietna mees Chinees Indisch restaurant Viet-Hoa heropend. Dat gebeur de door burgemeester J. van Bommel van Kapelle. Het restau rant is eigendom van de heer en mevrouw Han-Cuong-Chau en Thi-Lo-Lam. Zij arriveerden tien jaar geleden als bootvluchteling in ons land en slaagden erin om "uit het niets" een restaurant op te bouwen dat landelijke bekend heid geniet. "We moesten gewoonweg uit breiden, omdat de mensen veel te lang moesten wachten. Vooral in 't weekend", aldus Mevr. Thi- Lo-Lam. Het resturant aan de Prinses Julianastraat startte in 1984 als een bescheiden eet huisje. Na de jongste uitbreiding telt het 100 zitplaatsen. Er is bovendien een zaal op de eerste verdieping waar bij grote drukte 20 mensen kunnen plaatsnemen en er is een terras voor nog eens 30 mensen. "U moet vooral schrijven dat we heel veel hulp In het gemeentehuis van Kapelle is nog tot en met 29 juli een expositie te zien van foto's van Gildo Houtekamer uit Kruinin- gen. De tentoonstelling is inge richt in de hal van het raadhuis en is te zien op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang vrij. van te wagenmaker met stevige cein tuurs en op het gezicht een bril die je nu ook weer volop ziet. Toendertijd werd de kleding nog gerepareerd en één portret toont ons een arbeider in een verstel de manchester werkmansbroek met lap op lap. Kinderen speel den toen nog met een glazen potje en een blikje en stonden zomers in een teil met water. Zondags droeg men zondagse kleren, de meisjes gingen 1 keer per week naar de handwerkver- eniging, de fiets remde met een blokje op de voorband, de slager kwam voorbij wandelen met 2 levende varkens, iedere werk- Het Samenwerkingsverband Zuid-West Nederland (ZWN) gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van uiteindelijk één veiling vereniging. Dit Samenwerkingsverband wordt gevormd door Veiling Holland-Zeeland, Veiling De Kring, Groenteveiling Westland, RBT Veiling Breda en Veiling Utrecht. De besturen van deze veilingen menen dat een fusie de meeste mogelijkheden biedt om de belangen van de gezamenlijke leden optimaal te behartigen. De vijf betrokken veilingen waren in 1993 samen goed voor 62% van de totale omzet van CBT-veilingen. Onderstaand een cijfermatige kennisgeving met de vijf betrok ken veilingen. Aantal leden man droeg een pet en de haven arbeiders losten een schip met zand nog gewoon met een schop en kruiwagen. De foto's zullen bij velen herinneringen oproepen en de jongeren kunnen zich ver bazen over die heel andere wereld van vóór 1940. Ope ningstijden Zeeuwe Bibliotheek: Maandag 17.30-21.00 uur; Dins dag t/m vrijdag 10.00-21.00 uur; Zaterdag 10.00-13.00 uur. Bij de foto: Koninginnedag te Sint Annaland in 1938. Een var ken voor de winnaar van het mastklimmen. Voor meer informatie over deze intensieve vakantieweek en/of om je op te geven, kun je bellen naar: IVN, Plantage Middenlaan 2C, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam, tel.: 020-6228115, fax: 020-6266091. (Voor infor matie kun je ook bellen naar één van de kampbegeleiders: Bart van der Waal, 010-4515737 of Tamar Kopmels, 020-6920659). FOTO Middelburg, Lange Geere 28 01180-34225 Goes, Grote Markt 7 01100-16159 FUSIE BIEDT MEESTE MOGELIJKHEDEN De doelstelling van het Samenwerkingsverband Zuid-West Neder land is het realiseren van een optimale prijsvorming tegen de laagst mogelijke kosten. Uit een aantal eerste, oriënterende onderzoeken is naar voren gekomen dat een fusie de meeste mogelijkheden biedt om deze doelstelling te bereiken. De veilingbesturen verwachten dat een daadwerkelijke fusie niet eerder dan over twee tot vier jaar zijn beslag zal krijgen. In de algemene ledenvergaderingen van 1995 zul len de betrokken veilingen naar verwachting een eerste stap in de besluitvorming nemen. Overigens zal ook in de aanloop naar de fusie gezocht worden naar mogelijkheden om de onderlinge samenwer king optimaal te benutten en waar nodig wordt de samenwerking al in dat stadium gestructureerd. FOTO DIR ECT VAN VOORWERP(EN) (Niet hoger dan 1 <ni) Op donderdag 21 juli a.s. geeft de organist Dirk Jansz. Zwart het tweede orgelconcert van dit sei zoen in de fraaie, oude Hervorm de kerk van Dreischor. Het pro gramma bestaat deze avond uit composities van Sweelinck, J.S. Bach, J.L. Krebs, Mendelssohn, Reger en de concertgever. De aanvang is 's avonds om 8 uur. Dit is het tweede concert van een serie van zes orgelavonden die Dirk Jansz. Zwart dit seizoen tot en met 18 augustus a.s. in Drei schor geeft. £3— >ii< Veiling Holland-Zeeland Veiling De Kring Groenteveiling Westland RBT Veiling Breda Veiling Utrecht Totaal van alle CBT-veilingen 1.943 1.118 2.610 1.372 590 7.633 36% Aantal mede werkers 291 183 317 160 84 1.035 49% asrel. Tenminste dat doen de fat soenlijke mensen, maar er zijn er ook die de jonge katjes in een doos aan de weg of in de tuin van het asiel zetten. En dat hoeft helemaal niet, men kan ze altijd afgeven. Het asiel is nooit vol! We kunnen altijd nog wel een plaatsje vinden. Maar wanneer het katjes zijn die men niet met de handen aan kan raken, omdat ze verwilderd zijn, dan is het beter om deze diertjes naar een dierenarts te brengen. Voor hen is er geen toekomst, niemand wil een schuw katje hebben. Dus in het asiel slapen nooit gezonde en goed plaatsbare katten of honden in!!! Men komt momen teel veel katten brengen die al langere tijd in de buurt rondzwer ven. Deze katten worden soms al maanden lang gevoerd, maar nu gaat men op vakantie dus dan moeten ze opeens naar het asiel. Wanneer er bij U een kat Met de komst van allround-muzi- kant Jan Kolkman (gitaar, zang, sax en harmonica) voelt de band liters nieuw bloed door de ade ren stromen. Kolkman maakte al deel uit van de allereerste samenstelling (1975), speelde nadien dikwijls mee op lang- Omzet 1993 (mln.) 305 ƒ467 971 7 328 121 ƒ2.192 62% Westhavendijk 140 Goe: tel. 01100-12473 X All,lik— komt aanlopen, meldt dit dan onmiddellijk aan het asiel! Dan overleggen we met u wat er gaat gebeuren. Het beste is dat het dier dan zo gauw mogelijk naar het asiel gebracht wordt, waar meteen wordt gekeken of het dier voorzien is van een getatou- eerde code in de oren. Mensen die hun huisdier kwijt zijn melden dat (hopelijk) ook meteen aan het asiel. Soms blijkt het gevon den dier al in onze administratie als vermist te zijn opgegeven. Maar het komt nog steeds veel voor dat mensen niet aan het asiel doorgeven dat hun huisdier is weggelopen. Daardoor blijven er veel gevonden dieren zitten, die pas na enkele weken geplaatst kunnen worden. Per jaar worden er 300 katten gevon den en naar het asiel gebracht, daarvan worden er gemiddeld maar 20 door hun baasje als ver mist gemeld en weer opgehaald. Heeft u overlast van verwilderde katten, dan neemt u ook kontakt op met het asiel. Voor ruim 30 volwassen katten en 10 kittens zoeken we op korte termijn nieu we baasjes. Een kat, van welke leeftijd dan ook, kost in het asiel: ƒ125,- hierbij is een inenting, ontworming, tatouage dieren paspoort en de sterilisatie of cas tratie inbegrepen. (N.B. een ste rilisatie van een niet-asielkat kost al 125,-). Was u van plan om met uw kat te gaan fokken, dan nodigt de beheerder van Dieren asiel "Tussenhaven" u uit om nu in het asiel een paar dagen mee te werken. Zodat u met eigen ogen kunt zien wat het gevolg is van het ondoordacht fokken met katten. Laat uw katten zodra ze 9 maanden oud zijn steriliseren of castreren en voorkom daar mee veel dierenleed. Dat betekent dat er nu katten langere tijd in een kleinere opvangkooi moeten blijven zit ten. En het gaat nog maar steeds door. Soms komen er per dag 5 katten bij. Nu ook al kittens. Zomaar voor de "lol" gefokt en dan blijkt dat men ze niet zo gemakkelijk zelf kan plaatsen. Dan brengt men ze naar het die enorme belangstelling was de jongste uitbreiding van het restaurant in Wemeldinge drin gend gewenst. "Je kunt mensen die willen komen eten niet te lang laten wachten.", zo is de bood schap van Viet-Hoa. Vandaar dat het restaurant nu is uitge breid van 50 naar 100 zitplaat sen. Afgelopen weekeind bleek wederom dat die uitbreiding geen onnodige luxe is. "Want vrijdag en zaterdag waren wederom alle tafels bezet. We vragen aan de mensen om tevo ren te reserveren.", aldus de eigenares. Overigens kan men bij Viet-Hoa niet alleen terecht voor een groot aantal specialitei- ten-menu's, ook wordt in deze vakantieperiode dagelijks vanaf 17.00 uur een Vietnamees buffet verzorgd. "We proberen om zo goed mogelijke kwaliteit te bren gen, maar proberen ook de prij zen laag te houden.", aldus de heer en mevr. Chau-Lam. En daar slagen ze uitstekend in, gezien 't feit dat Viet-Hoa bekendheid geniet in Wemeldin ge, Brussel, Parijs, Amsterdam, om enkele plaatsnamen te noe men. hebben gekregen van mensen hier uit Wemeldinge en van het gemeentebestuur", zo vertelt de eigenares. Dat is ten dele waar. Van de andere kant weten bezoekers van het restaurant inmiddels dat de riante zaak is kunnen opbloeien dankzij de enorme inzet van het hele gezin."Dat is wel zo", beamen de eigenaars van Viet-Hoa. "Want het gebeurt wel eens dat we 's nachts om drie uur zelf pas kunnen gaan eten, omdat we er 's avonds geen tijd voor hebben gehad." Het verhaal van de fami lie Chau-Lam is al vaak geschre ven. In 1980 werd het gezin als bootvluchteling ergens in de Chi nese Zee opgepikt door een schip van Smit Lloyd. Na veel omzwervingen kwam de familie in ons land terecht en uiteindelijk in Wemeldinge. Daar liepen ze Frans Hoogesteger tegen 't lijf. Eén van de opvarenden van de Smit Lloyd 19 die het gezin des tijds uit zee opgepikten. Hij en andere stonden met raad en speelplaten en verliet eind 1993 de wereld van de dansorkesten om gitarist Robert Colenbrander te vervangen in de Achterhoekse band. Kolkman had grote invloed bij de totstandkoming van de nieuwe CD en laat zich ook op het podium gelden. Het motto "Gas d'r bi-j" geeft al enigszins aan, wat het hökerslegioen dit jaar te wachten staat: energieke rock van de koude grond, die overal gegarandeerd voor dam pende zaten en feesttenten zorgt. Als de voortekenen niet bedriegen zou de Veldtocht 1994 wel eens kunnen uitgroeien tot gras gewoon lekker tekenen onder een boom. Dit kamp duurt dus van 25 t/m 30 juli vlakbij het dorps Ellewoutsdijk. Het kost 47,50. Kort geleden werd op Noord- Beveland het tot nu toe grootste windmolenpark van de coöpera tieve Windener’gievereniging "Zeewind” in gebruik genomen. Het gaat om het Windmolenpark Noord-Beveland-Oost. daad klaar. In maart 1984 werd de droom van het echtpaar een feit. Ze konden een bescheiden restaurant openen. Viet-Hoa is sindsdien uitgegroeid tot een eethuis met een uitstekende naam. Han-Cuong-Chau staat zelf in de keuken, zonodig terzij de gestaan door zijn vrouw. "Ze hebben me wel eens gezegd dat ik me alleen met m' n kinderen moest bezighouden. Dat zijn er zes. Maar ik heb er behoefte aan om heel hard te werken", aldus mevr. Thi-Lo-Lam die de scepter zwaait in de restaurant. Viet-Hoa is intussen één van de restaurants die een vermelding kregen in de jaarlijkse uitgaven van de culinaire gids "Lekker". "Dat is heel belangrijk voor ons. Want zodra onze naam in de gids stond kwamen er uit heel Nederland mensen bij ons eten.", aldus de eigenaars. "Mensen uit heel Zuid-Oost-Azië die naar Nederland komen, wil len ons restaurant bezoeken.", zo vertelt mevr. Lam. Vanwege FOTO VAN FOTO Van 50% tot 200% (Max formaat 297 x 21 <m> Het lijkt allemaal zand, maar er is veel meer aan de hand! Dat ontdek je als je meegaat met de boetende excursies door de natuur van Neeltje Jans, het stukje natuur op de Oosterscheldekering tussen Schouwen en Noord-Beve- land. Wie eens op stap wil door het zand van Neeltje Jans om het leven in dit piep jonge stukje natuur te ont dekken heeft keuze uit diver se dagen. Er zijn excursies op iedere dinsdag om 10.00 uur tot en met oktober en op iedere vrijdagavond om 19.00 uur tot en met augus tus. Wie liever op de zondag op stap gaat kan iedere der de zondag in de maand mee om 14.00 uur. Dat is op 21 augustus. Groepen kunnen excursies aanvragen in meerdere talen en gericht op verschillende leeftijden bij mevrouw P. Sloof: 01199- De Bonsai Werkgroep West-Nederland bestaat dit jaar vijf jaar. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum wordt zaterdag 23 juli a.s. te Kapelle een Bonsai Show gehouden. De leden pre senteren hier een groot aantal zelf gekweekte bomen in allerlei vormen en afmetingen. Secreta ris E. Steyvers vertelt: "Tevens kunnen bezoekers die een Bon- sai-boompje hebben en niet weten wat ze er mee aan moe ten, ons op deze dag om advies vragen. Ook zal er een videode- monstratie van bekende groot meesters draaien en er zal door ons zelf ook het een en ander worden gedemonstreerd op geboed van snoeien, bedraden en andere technieken". De show in "De Vroone" te Kapelle is zaterdag a.s. geopend van 10.00-17.00 uur. Entree volwas senen ƒ2,50, kinderen tot 12 jaar 1,25. Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Vereniging Zeeu- wind te Goes: 01100-50658. (vragen naar John Springer) koördinator van Zeeuwind), Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes (fax: 01100- 50955). 5431Je hoeft je van te voren niet aan te melden voor genoemde excursies. Het vertrekpunt is de zuidwest hoek van het hoogstgelegen parkeerterrein van Delta Expo (dichtst bij de losse pij ler), bij het bord van Vereni ging Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuws Land- schap. De excursies kosten 7,50 voor volwassenen. Leden en donateurs krijgen 2,50 korting. Kinderen betalen 2,50. Een wande ling door de nog zeer jonge natuur van Neeltje Jans is een avontuur! Op het eerste gezicht lijkt het of er niet zo veel te ontdekken is. Een excursie door het gebied laat echter het tegenovergestelde 'zien. Achter teder duin een nieuwe verrassing: een plant je, een vogel of een prachtig landschap. De moeite van het ontdekken waard. de meest opwindende toernee, die de vijf boerenrockers in hun negentienjarig bestaan maakten. Ook aan het media-front doet Normaal zich dit jaar gelden. Voor radio en tv vervult de band louter live-optredens. De groep rekent erop dat de vonk overslaat en het vorig jaar gevestigde bezoekersrecord (197.296) aan flarden gaat. "Oerend hard en as 't kan een betjen meer", zingt Bennie Jolink, "Gas d'r bi-j, de tent mot op en neer!". Het optreden in Westkapelle begint om 21.30 uur. de brug de vier nieuwe molens aan. Ze staan fier in het land schap. De vereniging Zeeuwind is een kleinschalige organisatie van mensen die investeren in duur zame energie. De op dit moment 2200 leden van Zeeuwind inves teren in schone windenergie door geldleningen beschikbaar te stellen van minimaal ƒ150,- tot een veelvoud van duizend gulden. De investeerders zijn zowel idealisten als realisten. Ze beleggen hun geld in een scho ne, milieuvriendelijke en grond- stoffenbesparende energievoor ziening. Dat ze thans in Zeeland hun vijfde en grootste energie- park in gebruik kunnen nemen is een teken dat de combinatie van realisme en idealisme hier aan slaat. Zeeuwind-molens staan thans bij Bath (3 x75 kW), Oostburg (1 x 75kW), Westkapelle (2x 250 kW), Goes Sas (1 x 250 kW) en Noord-Beveland-Oost (4 x 250 kW). Vooral met de Deense Micon Moten heeft Zeeuwind goede ervaringen. Hij wordt wel vergeleken met een Zeeuwse boerenknol, een werkpaard dat het altijd doet. Geen elektroni sche snufjes, die veel beloven maar als het puntje bij het paaltje komt het laat afweten. Daarom is dit nieuwe windmolenpark geheel uitgerust met de Deense Micon-turbines; vier molens met een totaal vermogen van 1 MW (megawatt 1000 kilowatt). Een gemiddelde jaarproduktie van Van 11 juli tot en met 27 augus tus is in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een foto-expositie onder de titel 'De jaren '30: Tho len in beeld' ingericht. Een 60-tal foto's geeft een goed beeld van een plattelandsgemeente uit die tijd. De afdrukken zijn afkomstig uit een collectie foto-negatieven die ruim 50 jaar in sigarenkistjes op een zolder hebben gelegen. Het Zeeuws Documentatiecen trum heeft uit deze unieke schenking een selectie gemaakt die vooral de sfeer uit de dertiger jaren weergeeft. Zo zijn er afbeeldingen van een marskra mer, ijscoman, voddenboer, Momenteel worden er dagelijks katten naar het asiel in Goes gebracht, dit zijn katten die gevonden zijn en katten die om wat voor reden dan ook naar het asiel moeten. Maar het wordt een steeds groter probleem om ze onder te brengen. Normaal gaan katten tien dagen nadat ze binnengebracht zijn van de eer ste opvangruimte naar de ver koop kamers. Maar dat is nu al sinds enkele weken niet meer mogelijk. Alles zit vol en er kan niet meer geschoven worden. De Achter hoekse groep Normaal maakt zich weer sterk voor een optre den in Zee land. Dit als onderdeel van De Veldtocht 1994. Donder dagavond 28 juli treedt Nor maal op bij het Kasteel Batavia Westkapelle, waar een grote feesttent wordt opgetrokken voor dit langza merhand tradi tionele concert. Normaal onderneemt dit jaar zijn veld tocht onder het motto "Gas d'r bi-j". Dat Normaal dit jaar extra gas geeft is bepaald geen goedkope reclamekreet. 450.000 tot 475.000 kW is een reële schatting voor windmolen park Noord Beveland-Oost. Met Zeeuwse nuchterheid wil de vereniging Zeeuwind haar idealen van op duurzaamheid gebaseerde ontwikkeling ver werkelijken. "Leven van de wind" is een traditie in het Neder landse landschap vol molens. Het is ook een modern alternatief dat een steentje, misschien wel een muur bijdraagt aan het bouwwerk van een op een scho ne toekomst gerichte maat schappij. J VIETHOA (Ifefpnhpschpinunu

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11