üêtt WAARDEBON üf Geldig tot 31 juli 1994 VAKANTIEGANGERS OPGELET! UKT Fietsen op Walcheren en Noord-Beveland Sterkste bedrijvengroei op De Bevelanden GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 21 T/M 27 JUL11994 O co HALVE PRIJS NU voor slechts NAKED GUN Overzicht van d& ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT ZOMER IN ZEELAND!! VAKANTIEBIJLAGE NOORD-BEVELAND zie pag. 15 t/m 17 LAATSTE WEEK OPRUIMING (t/m do. 28 juli) XvERSCHOORE Kindertelefoon op zoek naar "oude" bellers jijedenis in Heinkenszand; Rapport K.v.K. over 1993 stelt vast: '4 10.00 GRIEKSE BOOTTOCHT met warm en koud buffet en 2 bands op VRIJDAG 5 AUGUSTUS 65,- p.p. "...Duo..." Woensdag 20 juli 1994 - 46e jaargang no. 29 ex. De 150 jaar oude Dorpskerk van Heinkenszand. E UJ LU Lange Vorststraat 12 - 4461 JP Goes FOTO LAST MINUTE - AANBIEDING RICHARD GERE SHARON STONE «mi» Verboden te slapen! 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Trein (Van een onzer redacteuren) Zeldzaam fonds Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag NEDERLANDS .GESPROKEN HEINKENSZAND - "En de vergadering scheidde in liefde". Het klinkt saai. En dat was het ook. Zelden werden de vergaderingen ontsierd door emoties. 3-PAK 100 ASA 24 OPN NORMALE ADVIESPRIJS ^95 FOTO VERSCHOOREPRIJS _JA95 Diverse artikelen ,00£',s24 Mverschoore Blasius de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto Samenwerking ANWB en VVV Commissie '-’EVV fy De mensen, die het boekje over 'hervormd Heinkenszand' samenstelden, allen gekleed in de stijl van pakweg 100 jaar geleden. V.l.n.r. dominee Egbert Rietveld, Herman van den Berge (zittend), Rienus Geuze, Jan de Ruiter en Kees van Damme. Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. L i "En de vergadering scheidde in liefde Gelukkig hebben de samenstel- Koetsier L. Moelker kreeg zo'n tachtig jaar geleden een tele gram: "Haal me om 4 uur van de trein. Dominee Krul". Dominee Krul was een geliefd predikant, die enkele jaren eerder in Hein- kenszand had gewoond. Hij was verhuisd naar Indonesië. Maar nu kwam hij ineens terug.... Toen koetsier Moelker bij het Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 Toen hij uit Heinkenszand ver trok, moet hij de gedenkwaardi ge woorden gesproken hebben: "Ik wil dit dorp nooit meer zien". Toen hij later nog eens met een rijtuig op de route 's-Heeren- hoek-Goes het dorp Heinkens zand passeerde, hield hij conse quent zijn hoed voor zijn gezicht, totdat hij het dorp weer uit was. De man van Het Woord was ook een man van zijn woord.... lijke dienstverlening (+221). Ook in 1992 was dat het geval. De sector werd gevolgd door de ver zorgende dienstverlening (+112), de sector "overig" (+93), de groothandel (+72), de indus trie (+39), de detailhandel (+39) en de bouw (+6). Ten opzichte van het voorafgaande jaar was er sprake van een afname van de groei bij de industrie en de bouw. De groothandel en de wassenen zijn en hebben misschien zelf al kinderen. Ter gelegenheid van 10 jaar Hoewel eerder in dit artikel de indruk werd gewekt, dat in kerke lijk Heinkenszand de eeuwen ongemerkt en ongeschonden voorbijgleden, is er toch één 'relikwie' dat de geschiedenis heeft overleefd, tot op de dag van vandaag. Dat is het z.g. Hurgronjefonds. Een zeldzaam fonds! Het werd destijds (in 1776) inge steld bij het overlijden van één van de toenmalige ambachtshe ren, mr. Isaac Hurgronje. Hij stel de een legaat ter beschikking, waaruit elke keer 100 gulden mocht uitgekeerd aan een Hein- kenszands meisje, dat trouwde. Dat meisje moest dan wel min stens 12 jaar achtereen in Hein kenszand hebben gewoond, ze moest in haar dorp belijdend lid maat zijn en ze moest meele vend kerklid zijn. I). RaassEos Van ■Een AvoNTOt» Met Ew Siaartje’ Brengt Je Nu Het Muzikale, Betoverende En Romantische Avontuur Van... Magdalenastraat 5 Goes Tel.: 01100-15715 Reserveer tijdig 01100-15715 "Er viel wel eens een woord, soms proefde je iets van span ningen. Maar meestal waren de onderlinge verhoudingen goed te noemen". De woorden zijn afkomstig uit een boekje, dat is geschreven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het hervormd kerk gebouw in het centrum van Hein kenszand. Het lijkt wel, of de schrijver van de woorden het spijtig vindt, dat de notulen van de kerkeraad nogal 'vlak' zijn. Nooit komt hij de schroeivlekken van de emoties tegen. Nergens vond hij een 'affaire', die de geesten langdurig scheidde. Integendeel, de opmerkelijkste dingen in het pas verschenen boekje 'Dorpskerk Heinkens zand' vallen toch echt in de cate gorie anecdotes. Heinkenszand kende bijvoorbeeld een domi nee, die helemaal geen dominee was.... Grieks specialiteiten restaurant Polaroid HighOefmition i 70^1» 24 Polaroid HighOefmition b ^..24 Polaroid L -ft- HighDelinition H BIJ IEDER PAK TEVENS 7,50 KORTINGSBONNEN I VOOR ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN (DUS 2,50 SIWlO PER FILM) IN DE 1-UUR FOTOSERVICE VLISSINGEN - MIDDELBURG - HULST - TERNEUZEN \J \J Middelburg, Lange Geeré 28 Mevrouw C. Hirsch woont samen met haar vriend. De boodschappen haalt ze iedere week bij Jan Bruijns, want... ze willen sparen. "We zijn een echt duo samen. We werken allebei en we zijn hard aan het sparen", legt onze gesprekspartner uit. We confronteren haar ermee dat er ook veel jonge mensen zijn, die het er juist van nemen en op het standpunt staan dat geld opzij leggen later wel komt. "Dat is bij ons anders en dat is ook de reden waarom ik onze boodschappen hier vandaan haal. Alle beetjes helpen en daar komt bij dat mijn vriend en ik ook nog eens grote eters zijn. Melk bijvoorbeeld is hier erg goedkoop en dat is maar goed ook, want 15 flessen per week is voor ons heel gewoon. Zo is mijn vriend ook zo dol op Duo Penotti. Hij wil niet anders op z'n brood en daar heb je weer zo'n voorbeeld: Duo Penotti is hier het goed koopst. En wat dacht U van deze koekjes... 8 penny wafels voor nog geen 70 cent. Dat zijn pas echte aanbiedingen en daar zoek ik naar. Gewoon goed spul voor de laagste prijs. Dat is Jan Bruijns op z'n best en ons komt het uitstekend van pas!" Maar het boekje gaat eigenlijk over het 150 jaar oude kerkge bouw van Heinkenzand. Op de plek waar de kerk nu staat (Dorpsstraat hoek Stenge- plein) moet al in 1405 een kerk je (tw. een kapel) hebben gestaan. Het werd in 1456 ver heven tot parochiekerk. zakelijke dienstverlening kenden een stabilisering van de groei. De verzorgende dienstverlening, de detailhandel en de sector "overig" zagen de groei toene men. Het aantal arbeidsplaatsen nam toe bij de sectoren detail handel, verzorgende dienstverle ning en "overig". De werkgele genheid bij de andere sectoren nam af. De dynamiek van de bedrijvigheid is per subregio ver schillend. De Bevelanden ken den in 1993 de grootste groei van het aantal bedrijven. Wal cheren volgde op enige afstand. Vervolgens komen Schouwen- Duiveland en Tholen. Alle gemeenten droegen bij aan de groei van het aantal bedrijven. Evenals in de subregio's het geval is, zijn er verschillen tus sen de gemeenten te constate ren. Onderstaande figuur geeft het grootst geweest bij de zake- hiervan een overzicht. De werk gelegenheid groeide het meest op Schouwen-Duiveland (+103). Ook de Bevelanden zagen het aantal arbeidsplaatsen groeien (+84). Op Tholen nam het aantal arbeidsplaatsen af (-26). Op Walcheren was de daling van de werkgelegenheid het grootst (- 118). Deze daling was in zijn geheel te wijten aan de ontwik kelingen in de steden Middelburg en Vlissingen. Mevrouw Hirsch: dat zijn pas echte aanbiedingen...! De kapel werd later vervangen door de grotere Sint Blasiuskerk, maar deze werd in 1842/1843 ook weer afgebroken en in 1844 vervangen door de tegenwoordi ge hervormde kerk, die nu Dorpskerk heet. Het gebouw onderging enkele ingrijpende verbouwingen: in 1967 werd het hele interieur ver nieuwd, in 1985 werd het orgel gerestaureerd, in 1992 werd de vloer vernieuwd om vloerverwar ming aan te leggen. Het kerkgebouw werd aanvanke lijk gebouwd voor katholieke gelovigen, na de Reformatie kwam het in handen van de pro testanten, sinds 1992 is het (Titel: 'Dorpskerk Heinkens zand Honderdvijftig jaar’, door ds. E.J. Rietveld, 88 pag., ver krijgbaar bij boekhandel Hoogendoorn en bij dhr. H. v.d. Berge in Heinkenszand, prijs f. 24,90). De Kindertelefoon Zeeland je worden samengesteld. De mensen van de Kindertele foon zouden het heel leuk vinden om van de inmiddels "oudere" jongeren te horen hoe het nu met ze gaat. Zij zijn benieuwd wat bellen met de Kindertelefoon voor hen heeft betekend. Hebben zij er gehad? Heeft de Kindertelefoon de beller toen verder kunnen helpen? "Oude" bellers kunnen schrij ven npar: Kindertelefoon De ANWB organiseert in samen werking met de VW's van Mid delburg en Noord-Beveland een gevarieerde fietstocht in juli en augustus. Middelburg is als start punt gekozen voor een geva rieerde fietstocht over Walche ren. Wissenkerke is startpunt voor een soortgelijke tocht over Noord-Beveland. Twee fietstoch ten van elk ca. 40 km, die apart zijn te fietsen, kunnen ook wor den gecombineerd tot één tocht van ca. 75 km. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het voetveer Veere (afvaart 10.15/12.00 en 17.00 uur) of Kamperland afvaart 10.45/11.45 en 17.45 uur). Het voetveer vaart niet op woensdag. De tocht gaat dan via de Veerse Dam. De fiets tocht op Walcheren voert langs het Veerse Meer en via de slui- De geschiedenis van de her vormde (vóór de Reformatie: katholieke) kerkelijke gemeen schap van Heinkenszand maakt afgewogen deel uit van het voornoemde boekje over 'de' dorpskerk aldaar. De aan leiding tot de samenstelling was het 150-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. De historie van het kerkgebouw komt dan ook uitgebreid aan de orde. De tekst van de uitgave is geschreven door de plaatselijke hervormde predikant, ds. Egbert Rietveld. Hij kreeg steun van een vierkoppige redactie, die bestond uit Herman van den Ber ge, Kees van Damme, Rienus Geuze en Jan de Ruiter. De pre dikant is overigens onlangs naar Den Briel vertrokken. Iers zich niet beperkt tot de wetenswaardigheden van het kerkgebouw alléén, want dan zou het boekje te 'droog' gewor den zijn. Nee, ze hebben in het tweede gedeelte van het boekje ook alle aandacht voor 'de men sen van de kerk'. Zo is een ontzaglijk grappig reglement boven water gekomen (uit 1851), waaruit blijkt dat ker- keraadsleden zich tijdens de zondagse kerkdiensten voor beeldig dienden te gedragen. Gemeenteleden mochten wel eens in slaap vallen, maar voor kerkeraadsleden was dat streng verboden. Zij kregen zelfs een boete van 10 cent opgelegd, als ze onverhoopt wegdommel den.... Ze waren ook verplicht om aan het begin van de kerkdienst op tijd op hun plaatsen te zitten, namelijk vóórdat de voorzang was geëindigd. Anders kregen ze 5 cent boete. En het was hen óók verboden om tijdens de kerkdienst of tijdens de kerke- raadsvergaderingen tabak te kauwen (boete 10 cent). Don Bluth’S Jr Volg Ji Har i Es Alles Is Mogeiijk. station van 's-Heer Arendskerke verscheen (dat bestond toen nog), zag hij daar niet dominee Krul, maar wel konijnen- en kip- penhandelaar Jan Bek, die uit riep: "Ier ei je domenie Krul!". Moelker boos: "Ak dat 'eweten ao, dan ao'k niet ni 't station 'ekomme". Waarop Bek zei: "Dat wist ok wé. Dirrom 'k 't ok zóó 'edae". Sinds die dag werd Jan Bek op het dorp 'dominee Krul' genoemd.... Maar er waren ook hervormde predikanten, die in het dorp min der geliefd waren. In het geval van dominee Netelenbos (stand plaats 1921-1928) was dat abso luut wederzijds. De man was even netelig als zijn naam deed vermoeden. Het aantal bedrijven in Midden- en Noord-Zeeland is constant aan veranderingen onderhevig. Voortdurend worden er bedrijven gestart, worden er bedrijven opgeheven en verhuizen er bedrijven naar elders of komen juist naar Midden- en Noord- Zeeland. Deze veranderingen bepalen voor een groot deel de dynamiek van de bedrijvigheid en geven een beeld van de eco nomische vitaliteit van de regio. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland vormt de basis bij de beschrijving van de dynamiek van de bedrij vigheid in deze rapportage. Sinds 1987 is het aantal bedrij ven in Midden en Noord-Zeeland met ruim een kwart gegroeid tot bijna 13.000. Vanaf 1991 is er sprake van een versnelling van de toename. Begin 1993 ston den er 12.263 bedrijven inge schreven in het Handelsregister. In het afgelopen jaar zijn daar 582 bedrijven bijgekomen. De groei van het aantal bedrijven bestaat uit twee componenten: de natuurlijke aanwas (oprichti- gen minus opheffingen) en het migratiesaldo (immigratie minus emigratie). De natuurlijke aan was bedroeg in 1993 566 bedrij ven, hetgeen het resultaat is van Deze unieke 'huwelijksgift' bestaat heden ten dage nóg. leder meisje dat voldoet aan genoemde voorwaarden, krijgt een bedrag uitgekeerd. Tegen woordig is het bedrag zelfs 500 gulden. Maar de laatste tiental len jaren zijn er nauwelijks uitke ringen gedaan.... zen naar het historische stadje Veere. Op Noord-Beveland voert de fietstocht gedeeltelijk over fietspaden langs het Veerse Meer, de Oosterschelde en langs het Noordzeestrand. Natuurlijk kunnen de fietstochten onderbroken worden voor het maken van wandelingen, deze worden vermeld in de routebe schrijving. Routebeschrijveingen zijn verkrijgbaar bij Museum schip "Schorpioen", a/d Loskade in Middelburg; geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In Noord- Beveland bij de VVV, Voorstraat 37; geopend maandag t/m zater dag van 09.00 tot 17.00 uur, op zondag bij HCR De Kroon, Voor straat 17, geopend vanaf 08.00 uur. Deelname is voor Toerac- tiefkaarthouders gratis; overige deelnemers betalen 3,50 gebouw in gebruik bij de gecom bineerde Samen-op-Weg-kerk van hervormden en gerefor meerden. 1147 oprichtingen en 581 opheffingen. Ten opzichte van 1992 betekent dit een lichte groei van het aantal oprichtingen (+26) en een daling van het aantal opheffingen (-68). Het saldo van migraties kon in 1993 positief worden afgesloten met een aan tal van 16 bedrijven. Binnenko mend bedroeg het aantal bedrij ven 106, een gelijk niveau ten opzichte van 1992. Bedrijven vertrokken naar bestemmingen buiten Midden- en Noord-Zee land, hetgeen een afname is van 24 bedrijven in vergelijking met het voorafgaand jaar. De werk gelegenheid die de groei van het aantal bedrijven met zich mee bracht bleef per saldo beperkt tot 43 arbeidsplaatsen. In 1992 waren dat nog 538 arbeidsplaat sen. Bekeken per sector is de groei van het aantal bedrijven bestaat dit najaar 10 jaar. Meer dan 15.000 keer heb ben kinderen en jongeren gebeld over grote en kleine problemen naar het gratis nummer 06-0432. Over verliefdheid, gepest worden of zomaar voor een babbeltje. Maar ook over mishandeling en incest, pro blemen of school en over de echtscheiding van hun ouders. Veel van de kinderen en jon geren die ooit gebeld hebben ven naar: zullen inmiddels (jong) vol- Zeeland, Postbus 89, 4330 AB Middelburg. Graag ver melden of het verhaal, des gewenst anoniem, gebruikt Kindertelefoon zal een boek- mag worden voor het boekje. iets aan GOES F BIB «Sb

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1