Jaap Verboom opnieuw Nederlands kampioen 'tweespan mennen': IK GA DOOR WAAR EEN ANDER STOPT ALARM ALS ELKE SECONDE TELT STEUTEL i W I Geslaagde Familie- Personeelsfeesten ■Recepties en diners II 30JULI: TWEESPAN WEDSTRIJDEN IN DE REGIO GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 14 T/M 20 JUL11994 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 13 juli 1994 - 46e jaargang no. 28 1 /<SsEw. 3e WEEK 10 i T>. Hét adres voor Bel! OlUU-JMJb Windsor Zie pag. 3 en 5 Van 25 juli t/m 8 augustus zit Goes zonder toonaangevende zicht-couture en optometrische top-specialisatie! Boogschutter Paplepel ’Boordcomputer' Spelregels Jaap Verboom (links) in volle actie met zijn tweespan. Mid den achter: zijn zus Ankie. Rechts een meerijdend jurylid. (FOTO: MAX MINEKUS) Scharminkel «Koude- en warme buffetten ■Indoor barbecues De tweespan van Jaap en Ankie Verboom gaat 'te water'. (FOTO: MAX MINEKUS) elk geval moet elke koetsier/wagenmenner zijn 'vak' tot in de vingertoppen beheer sen. En dat doet Jaap Verboom. "Het is de aard van het beestje. Het heeft er altijd in gezeten: vechten om te willen winnen. Vechten om niet op te geven. Om dóór te gaan, waar een ander stopt". SHIRTS oo ■jr FI Nu verdient Jaap zijn brood met 75-jjaair jubileum aktie ;merk OPTICIEN Bij een aankoop van minimaal 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! Dat betekent dat op 9 augustus iedereen weer op volle sterkte aanwezig ts om de naam van de zaak waar te maken. Nou ja, we bedoelen dat De Muynck Optiek dan gesloten is. Het is een spreuk die Jaap Ver boom ooit bij een bevriend paar denliefhebber aan de muur zag hangen. De levenswijsheid is hem altijd bijgebleven. Sterker nog: de spreuk is hem aan het hart gebakken. Maar daarmee is het hele ver haal nog niet verteld. Bij de bevriende familie was men óók wel gecharmeerd van doorzet ters. Daarom was aldaar hand geschreven aan de spreuk toe gevoegd: "En van verliezers hou den we niet". Zo denkt Jaap Verboom ook over het leven. En over zijn sport. In de samengestelde tweespan men-sport moet de deelnemer zich bewijzen op de onderdelen dressuur (beheersing), marathon (snelheid) en vaardigheid (wend baarheid). Hoe die onderdelen historisch gegroeid zijn, komt later in dit artikel ter sprake. In (Van een onzer redacteuren) Het verhaal over Lord W is ook een 'verhaal apart'. Jaap: "Die heb ik twee keer moeten kopen, maar ik wilde 'm per se hebben. De verkoper belazerde de boel, maar vraag me niet hoe, want ik heb het nooit begrepen. Het slot van het liedje was wèl, dat ik de koopprijs twee keer heb moeten betalen". "Vraag me óók niet, waarom ik dat dier met alle geweld wilde hebben. Want ook dat weet ik niet. Ik voelde gewoon aan, dat er een heleboel van dat dier te maken was. Ik heb het dier op mijn gevoel gekocht. Moet je eens kijken, wat er nu van 'm geworden is! Je moet een dier met je hart kopen, of je moet 'm niet kopen". De liefde voor paarden is Jaap Verboom niet vreemd. Ze werd hem met de paplepel ingegoten. Hoewel zijn vader en moeder beiden drogist zijn, stamt hij toch uit een familie van paarden liefhebbers. 'Het paard' loopt als een rode draad door de Wol- phaartsdijkse stamboom. Tussen 8.00 en 17.00 uur worden de gebruikelijke drie onderdelen afgewerkt: dres suur ('s morgens), vaardig heid (ook 's morgens) en marathon ('s middags). Op 17 september volgt de laatste wedstrijd in de reeks: dan houdt een andere lande lijke bond, het KNF, in Ter- lucht het provinciale kam pioenschap voor Zuid-Hol- land, Noord-Brabant en Zee land Alle mensen van De Muynck Optiek gaan er twee weken uit Eén week om bij te komen en één week om weer op te iaden Eigenlijk moet Jaap Verboom niet over 'ik', maar over 'wij' spre ken. Niet vanwege zijn twee New Forest pony's, maar vanwege zijn zus Ankie (32) die altijd mee rijdt. Ze is zijn 'groom', die tijdens de wedstrijden (en dan vooral tij dens de marathon) zijn onmisba re helpster is. Ze geeft achter op de wagen instructies, klokt tus sentijden, hangt soms buiten boord, en schreeuwt elke 250 meter de peilpunten (hekje, paal tje, boompje, greppel, opgewor pen hindernis) naar de koetsier. Ze doet dat werk zo goed, dat ze door de juryleden wel eens wordt omschreven als een 'boordcom puter’. Tot slot nog iets over de her komst van het samengesteld "Het is één en al traditie. De stap, de draf, de sneldraf, de hindernissen, de kleding, de opdrachten, de jurering: het is allemaal rechtstreeks afgeleid 'S-HEER HENDRIKSKINDE- REN ’S-HEER ARENDS- KERKE --- "Als je wilt win nen, ga je dóór waar de ver liezer stopt, omdat het te moeilijk wordt". De tweede wedstrijd uit deze serie wordt 30 juli a.s. gehou den. De match telt mee voor het Nederlands kampioen schap van de landelijke bond NKB 106-11 "Het zal wel iets met mijn ster renbeeld te maken hebben: boogschutter. Sterk karakter, maar eigenwijs. Iets willen zien, wat een ander niet ziet. Zo gaat het ook vaak bij het zoeken van geschikte paar den. Ik sport al jaren met paar den, waar een ander niet mee uit de voeten kan. Mijn vrouw en ik kopen vaak een paard, waar niemand iets in ziet. Een lelijk paard. Maar wij maken er vaak een móói paard van, dat zich prachtig presenteert. We leiden dat paard met liefde op, we stoppen er onze eigen ideeën over training in, we maken er een trots dier van en we verbazen ons er achteraf vaak over, dat een ander die verborgen talenten van dat dier niet heeft gezien of niet wilde zien". "Achteraf bleek, dat die aanpak het patent was van mijn leer meester van toen: spring maar in het diepe en kijk maar of je kunt zwemmen. Ik heb toen toch maar een spelregelboekje aan geschaft. En dat hielp. De twee de en derde wedstrijd won ik. Sindsdien ben ik ook 4 keer Nederlands kampioen geweest". "Ik had dit jaar al eerste kun nen worden", zegt Jaap ietwat mopperend. "Zonder dat ik het wist, hadden anderen (kenne lijk zonder het te weten) 's nachts een hengst in de box naast Beauty W gestald. Het dier was daardoor de andere morgen te hengstig bij de dressuur. Bij de dressuur heb ik 't daardoor verknald. Anders was ik op dit Europese niveau op m'n slofjes eerste gewor den". Samen zochten Cathy en Jaap ten zuiden van Goes (De Poel) naar goedkopere en ruimere stal-mogelijkheden voor hun die ren. Toen ze er goed en wel zaten, daagde de gemeente op: "Wij willen die grond graag heb ben voor de nieuwe wijk Over- zuid De kampioensaspiraties werden in de jaren 1991/1992 tijdelijk in de ijskast gezet vanwege de nieuwbouwwerkzaamheden op Terlucht, maar in 1993 pakte Jaap zijn sport weer op. Hoewel hij aan het seizoen begon met een achterstand van twee wed strijden, werd hij toch nog Neder lands kampioen. En op 2 juli j.l. prolongeerde hij die titel. De stal bij de ouderlijke woning aan de Boomdijk was in zijn jeugd al te klein om zijn paarden en paardjes goed onderdak te geven. Daarom moesten enkele ervan elders gestald worden. Daar verbleef ook het paard van Cathy Drijvers uit Lewedorp. Dat leidde enkele jaren geleden tot een tocht naar het stadhuis. In een koets, getrokken door paar den, uiteraard. het fenomeen 'mens en paard'. De stoeterij op Terlucht is gespe cialiseerd in het fokken van rij paarden, het africhten van men en koetspaarden, het lesgeven voor men-diploma's, het lesge ven voor koetsiersbewijzen, het aanbieden van volpensionfacili- teiten en het geven van privé- men-lessen. Cathy werkt ook veel in de stoeterij, ondanks haar 40-urige baan, die haar voor het ministerie van financiën door heel Nederland voert. Het is nu bijna tien jaar geleden, dat Jaap Verboom zich met 'samengesteld mennen' begon bezig te houden. Hij werd opge leid door Wim Vos uit Gapinge (Walcheren) en door Jan Kiljan uit Reusel (NB), maar zijn aller eerste men-wedstrijd werd des ondanks een drama. Voor de organisatoren tenminste. "Ik had nog nooit van spelregels gehoord, dus ik ging met mijn grote smals een scheurijzer over het parcours. Ik reed overal dwars doorheen. D'r deugde werkelijk niks van. Ik deed alles fout. De jury was compleet over de rooie". v - «t, r De paardenliefhebber is onder de Bevelandse sporters een wit te raaf. Er zijn weinig beoefena ren. Er is daarom ook geen ver eniging. Maar Jaap Verboom is al sinds 1985 vrijwel onafgebro ken Nederlands kampioen in zijn discipline. En op Europees niveau werd hij vorig jaar 6e en dit jaar 3e. Jaap Verboom (35) en zijn echt genote Cathy Verboom-Drijvers (32) halen er het voorbeeld bij van hun twee zwarte New Forest pony's, waarmee Jaap op natio naal en internationaal niveau zo succesvol is. De dieren (ze zijn bijna zo groot als een paard) lui steren naar de namen Lord W en Beauty W. Het gaat om een ruin en een merrie. "We hebben Beauty gekocht op een moment, dat ze te lelijk was om aan te zien. Het was een mager, afzich telijk scharminkel. Een ander zou het dier linea recta naar de sla ger gebracht hebben. Moet je nu eens kijken: nu loopt ze interna tionaal. En hoe!" Intussen heeft de geboren Wol- phaartsdijker ook het internatio nale podium bestegen. Twee maal werd hij eervol uitgenodigd om op het Engelse 'koninklijke' kasteel Windsor (zuidwest van Londen) te komen deelnemen aan het tweespan mennen. Het werden onvergefelijke ervarin gen. De wedstrijden op Windsor Castle gelden als Europese kampioenschappen. Vorig jaar werd hij er zesde, dit jaar derde. En volgend jaar....? Er kunnen maximaal 40 equi pes deelnemen aan de wed strijden op Terlucht. Het publiek dat per auto naar het wedstrijdterrein komt, moet parkeren langs de weg van ’s-Heer Hendrikskinderen naar Wolphaartsdijk. En zo kwamen ze, in 1991, terecht op Terlucht, het gehucht tussen 's-Heer Hen drikskinderen en 's-Heer Arendskerke. Ze bouwden er samen een prachtige stal. Met hun eigen handen. "Ik kan intussen beter metselen dan stofzuigen", zegt Cathy breed lachend. tweespan mennen. De sport uit het verschijnsel postkoets komt voort uit de strenge oplei- in Engeland. Het is echt onge- ding die koetsiers van postkoet- loof lijk: één en al traditie", sen kregen. De opbouw van de parcoursen gaat ook daarop terug. De koetsiers van de post koetsen moesten op het onder deel 'dressuur' bewijzen, dat ze hun dieren goed hadden afge richt, op de 'marathon' moesten ze tonen dat ze zonder brokken snelheid konden maken en op het onderdeel 'vaardigheid' moesten ze bewijzen dat ze ook wendbaar en behendig waren in de binnensteden. Party en Feestcenlrum SCHELDEOORD B A A R I. A l\l I> Anderhalve week geleden werd hij bij nationale wedstrijden in Ommen opnieuw Nederlands kampioen in zijn discipline. Toch kwam hij niet in aanmer king voor de titel Sportman/Sportvrouw van het Jaar in de gemeente Goes. "U bent geen lid van een in Goes gevestigde vereniging", kreeg hij te horen. Zijn reactie: "Nee, da's nogal wiedes. Bijna niemand beoefent mijn sport". De naam van de sport is een hele mond vol: samengestelde tweespan men-sport. Anders gezegd: met twee paarden voor een wagen moet de 'koetsier' een groot aantal opdrachten uit voeren. De paardenmenner moet daarbij bewijzen, dat hij onder allerlei moeilijke omstan digheden één is met zijn dieren. Vooral het marathonrijden is voor het publiek bijzonder attractief, omdat de men spannen dan het terrein bij Terlucht verlaten en 'gewoon' de weg op gaan. Het terrein rond de stoeterij van Jaap en Cathy Verboom is dit jaar drie maal het toneel van men-wedstrijden voor 1-, 2-en 4-spannen. De toegang tot het evene ment is de gehele dag gratis. De organisatie is in handen van Cathy, Ankie en Jaap Verboom. 2 voor98,- Melka King, Le Dub Terneuzen Vlissrngen Zienkzee Goes Hulst Middelburg FOTO Goes, Grote Markt 7 □E MUYNCK OPTIEK opticien - oogmeetkundige contactlensspecialist anvc ganzepoortstraat 3. goes Geavanceerde optometrie en toegepaste kunst in brilmonturen Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 14.00-19.00-21.30 u. 20.00 u. 14.00-20.00 u. o O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1