WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Jubileumboekje bij 150 jaar Dorpskerk te Heinkenszand M. Poulisse winnaar 24 Leuke katten wachten in asiel op een nieuw tehuis Theaterprogramma Reimers waal voor nieuwe seizoen Concert Woord en Daad door Mannenkoren te Goes Nisse uit slaap gehaald Oranje-troostboeket bij Fleurop-bloemist ABN-AMRO-cadeaubon I Zeeuws Orkest in Goes Bij De Anemoon in De Spinne Goes Zaterdag a.s. in M. Magdalenakerk Tijdens Beleggingsbeurs in Goes I* i 7 te Woensdag 22 juni 1994DE BEVELANDER Kaartverkoop Abonnement het schaapscheerdersfeest draait. Op bijgaande foto's van Anton Dingemanse een indruk van de geslaagde dag in de Zak van Zuid-Beveland, waar 't leven nog goed is en de klok weer even stil bleef staan. naar Nisse te krijgen. Dit jaar was dat wederom het geval, 't Was iets te koud voor het strand, te warm om in de stad te zijn, dus togen duizenden Zeeuwen en toeristen naar het schilderachtige Nisse. Al vroeg in de ochtend werd het dorp dan ook ingenomen door dieren en mensen. Dat zijn immers degenen om wie Afgelopen zaterdag werd het anders zo vreedzame dorpje Nisse al vroeg uit zijn slaap gehaald. Er werd weer een schaapscheerdersfeest gehouden. En hoewel het een jaarlijks terugkerend eve nement betreft, blijken er steeds weer voldoende ele menten in het feest te zitten om een heel groot publiek f f 1 f i V ■r> f 1 Zelfs de bloemisten spelen in op het WK-voetbal. De Fleurop-win- kels in ons land, waarvan Bloe- menhuis De Anemoon in De Spinne te Goes er één is, zijn een actie gestart waarbij Oranje- boeketten centraal staan. De actie is speciaal bedoeld om huisgenoten, die niet zo enthou siast zijn dat de TV doorlopend op moet staan voor voetbal, eni ge troost te verschaffen. De heer Zuidhof van "De Anemoon" ver telt: "Wij zijn een actie gestart waarbij voetballiefhebbers hun huisgenoten, die niet zo van voetbal houden, een prachtig oranje-boeket kunnen aanbie- er tijdens een lezing een duidelij ke uiteenzetting gegeven over opties en futures". "De ABN AMRO bank is zelf ook heel tevreden, want de Beleggers- beurs werd door vele beleggers en aspirant-beleggers bezocht". Aldus de heer Maat. Directeur Particulieren van de ABN AMRO Bank, de heer D. Maat (midden) overhandigt de cheque aan de heer M. Poulis- se. De heren worden geflan keerd door enkele organisato ren van de Beleggersbeurs. Links de heren Th. Bijzet en R.G. van Veen en rechts de heer I.C. v.d. Male. Kaarten 22,50, CJP/-pas 65 ƒ20,00. Tot 16 jr. 10,-. Ver krijgbaar bij de plaatselijke VVV- kantoren, Muziekcentrum Goes en voor aanvang der concerten a/d kerken. 3868588. Maar er zijn nog meer manieren om het asiel te helpen, u zou kunnen overwegen om in plaats van een jong katje, een volwassen kat aan te schaffen. Er zitten 24 leuke lieve katten al langere tijd te wachten op her plaatsing. En doordat er nog steeds mensen zijn die met gewone katten fokken, voor de lol, zullen deze asielkatten over behoorlijk wat geduld moeten beschikken. En zal onze pen ningmeester nog meer kunst en vliegwerk moeten uithalen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Gemeente vertelt: "De Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt is bereid gevonden een aantal Zeeuwse liederen ten gehore te brengen. Een paar liedjes zijn speciaal geschreven ter gele genheid van deze presentatie. Verder zal één van onze rasech te vertellers uit de streek een paar verhalen "doen" over het rij ke Zeeuwse verleden, ook op kerkelijk gebied. Het programma is zo samengesteld dat er ruim schoots gelegenheid is voor onderlinge ontmoeting. Omst reeks 12.00 uur zal deze - niet alledaagse - bijeenkomst worden afgerond. Het jubileumboekje zal vanaf komende week te koop zijn bij Boekhandel Hoogen- doorn in de Dorpsstraat te Hein- kenszand. Het kan ook telefo nisch worden besteld bij de heer H. van den Berge, tel: 01106 - 2931. Half augustus presenteert de werkgroep Culturele Evenemen ten in de gemeente Reimerswaal haar nieuwe programma voor komend seizoen. Dan komt het programmaboekje uit. Daarop vooruitlopend, kunnen we u in De Bevelander al een indruk geven van het programma dat wordt geboden. Ondanks de beperkte middelen is men erin geslaagd een aantrekkelijk en gevarieerd podiumaanbod te brengen. Het ziet er als volgt uit: 16 september: Margriet Eshuijs, "the leading ladysinger of the lowlands" en Maarten Peters samen in een grandioos theater concert. Dorpshuis "de Zaete" te Yerseke. Aanvang 20.00 uur. 1 oktober: Cabaretier Job Schu ring met een try-out van zijn nieuwe theaterprogramma "Wat heb ik het toch goed!". Dorpshuis "Kaj Munk" te Hansweert. Aan vang 20.00 uur. 13 oktober: Theatergezelschap Flairck, De Symphomanen, met een schitterend theaterconcert onder de naam "Kamers", "Ons Dorpshuis" te Kruiningen. Aan vang 20.00 uur. 22 oktober: Cabaret op niveau met Kees Torn: "Laat maar waaien" en Hester Hoofman: "Een slimme meid", respectieve lijk winnaars van het Leids Caba retfestival in 1994 en 1993. Dorpshuis "De Meiboom" voor sponsoring en relatiemarke- ting begint en zelf regelmatig bloemen aan zijn vrouw geeft, is erg enthousiast over de actie. Hij weet als geen ander wat het is om als voetballiefhebber, er steeds voor te moeten zorgen dat ook je huisgenoten enthou siast blijven voor deze mooie sport. Zelf heeft hij nu een heel ander probleem: van der Kerkhof gaat naar Amerika om in ieder geval de eerste twee wedstrijden van Oranje bij te wonen. "Hoe ik dat goed maak met mijn vrouw? Met een oranje-boeket via Fleurop natuurlijk!" met een "heitje voor een karwei tje" verdiend hadden. Ook zou het leuk zijn als verenigingen of organisaties een aktie kunnen organiseren. Zaterdag heeft de Voetbal Vereniging Wolfaartsdijk een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst is voor het asiel bestemd. Het asiel krijgt al veel hulp waar niet voor betaald hoeft te worden. Gedurende alle dagen in de week moeten er mensen zijn die schoonmaken en voeren. Dit zijn medewerk sters die dit geheel belangeloos doen. Heeft u wat tijd over in de ochtenduren, dan is er de moge lijkheid om het vrijwilligersteam in het asiel te versterken. Vooral op de woensdagmorgen, don derdagmorgen en vrijdagmorgen kunnen we nog wat hulp gebrui ken. Wanneer er honden in het asiel komen die vachtverzorging nodig hebben, dan komt de gedi plomeerd hondentrimster Marjan Bosgoed, om deze honden te trimmen, dit doet ze ook geheel belangeloos voor het asiel. De honden zien er na zo'n trimbeurt uit alsof ze naar een tentoonstel ling gaan. Het maakt de kansen voor deze honden groter om snel een nieuw baasje te vinden. Dit soort hulp is onontbeerlijk voor een asiel. U kunt ook het asiel steunen door donateur te wor den, u ontvangt dan ieder jaar een financieel overzicht van het asiel. De minimum bijdrage is f 12,50 per jaar. Het is nog nooit zo nodig geweest als nu!!! RABO bankrekening: 320596699 t.g.v. Stichting Die renasiel Goes of giro rekeningnr. "Kaj Munk" te Hansweert. Aan vang 20.00 uur. 24 februari: Cabaret De Kuil met het nieuwe programma "Lekker als je niet weet wat er in zit" (of "de ondergang van een fastfood- bedrijf"), een programma met veel muziek, poëzie en humor. Dorpshuis te Waarde. Aanvang 20.00 uur. 11 maart: Zeeuwse avond met Engel Reinhoudt en de Zeeuwse Vlaamse groep "Ambras". Waar Ambras komt is het feesJ! Gratis koffie met een bolus!! Dorpshuis "Luctor et Emergo" te Rilland. Aanvang 20.00 uur. 25 maart: Concert door Het Christelijk Kamper Mannenkoor "Door eendracht verbonden" o.l.v. Klaas-Jan Mulder. Organist Henk van Putten en solist: tenor Aart Mateboer. Nederlands Her vormde Kerk te Yerseke. Aan vang 20.00 uur. 8 april: Populair concert door Dance Big Band "The Ever greens" o.l.v. Jacques Laroes met na afloop bal. Dorpshuis "De Zaete" te Yerseke. Aan vang 20.00 uur. 29 april: Opus One brengt het schitterende gedanste verhaal "Porgy Bess" van George was dit jaar zelfs winnares van de ’’Zilveren Vriendenkrans” van de vereniging van Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Gastdirigent van deze concert serie is Ernst van Tiel, o.a. vaste dirigent en artistiek leider van het Amsterdams Promenade Orkest. De ’’agenda” ziet er als volgt uit: Zierikzee do. 23 juni Nw. Kerk 20.00 uur, Goes vr. 24 juni Grote Kerk 20.00 uur, Veere za. 25 juni Grote Kerk 20.30 uur. Kort geleden zijn de nieuwe hon- den-speelplaatsen feestelijk in gebruik genomen. Het asiel beschikt nu over 4 speelplaat sen. Het asiel bestaat 8 jaar en heeft in die tijd de funktie van een dienstverlenend bedrijf waargemaakt. Dienstverlenend naar de inwoners van Noord en Zuid Beveland toe. Weggelopen huisdieren kunnen wanneer ze gevonden worden, door de poli tie dag en nacht in het asiel weg gezet worden. Het asiel doet dan alle mogelijke moeite deze die ren bij hun eigenaar terug te bezorgen. Als er geen asielen zouden zijn, dan zouden er hier toestanden zijn zoals in sommi ge vakantielanden rond de Mid dellandse Zee, waar alle zwerf dieren op straat lopen en voor veel overlast zorgen. Het asiel heeft nu veel ervaring in het her plaatsen van honden en katten, leder jaar vinden gemiddeld 150 honden en 300 katten een nieuw baasje via ons asiel. Maar al dit werk wordt steeds duurder en het wordt bijna onmogelijk vol- Wel is het zo dat de heer Poulis se af en toe in bescheiden mate wat aandelen koopt en verkoopt. De gewonnen 250,- heeft hij gelijk belegd in het nieuwe ABN AMRO Latin Amerika Equity Fund, waarop men nog tot 29 juni a.s. gratis kan inschrijven. Buiten dat het prettig is om de prijs te winnen, is de heer Poulis se bijzonder tevreden over de ABN AMRO Beleggersbeurs, waar zowel cliënten als niet- cliënten zich volledig konden laten informeren over allerlei zaken op het gebied van beleg gen. "Het was goed verzorgd, veel deskundige adviseurs, die goede adviezen gaven", oordeelt de heer Poulusse. "Tevens werd Zaterdag 25 juni a.s. zal er in de Maria Magdalena-kerk te Goes een concert gegeven worden door de gezamenlijke mannen koren uit Tholen en Yerseke. Mannenkoor "Rehoboth" en Mannenkoor "Ethan" hopen dan gezamenlijk o.l.v. hun dirigent R.J. Rijkse een optreden te ver zorgen t.b.v. de stichting "Woord en Daad". De koren worden begeleid op het orgel door de organist Bram Bout uit Tholen. Deze organist heeft jarenlang les gehad van de bekende W.H. Zwart uit Kam pen. Hij is tevens al jaren vaste koor- 20.00 uur. Deze vindt plaats via de VVV- kantoren te Yerseke en Sint Maartensdijk en het gemeente huis te Kruiningen tien dagen voor de voorstelling. Het is mogelijk een abonnement met korting te nemen (vóór 9 september 1994). Aanvraagfor mulieren hiervoor kunt u opvra gen bij de gemeente Reimers waal, telefoon 01130-95294. Telefonisch kaarten reserveren kan via telefoonnummer: 01130- 95326. Een programmaboekje met meer informatie over de voorstellingen en algemene informatie is vanaf 15 augustus verkrijgbaar bij de Werkgroep Kulturele Evenementen Rei merswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen. Telefonische infor matie: Jacques Boonman, tele foon 01130-95294. doende geld hiervoor binnen te halen. Momenteel zit het asiel in de stille tijd, nu alweer een paar maanden. Er komen veel vol wassen katten binnen en er gaat bijna niets weg. Alle katten die binnenkomen worden ingeënt, ontwormd, gesteriliseerd of gecastreerd en dan ook nog getatoueerd. De penningmeester van het asiel heeft het eens uitgerekend wat een kat per dag kost in het asiel. Rekening houdend met alle kos ten en dan verdeeld over het aantal verzorgingsdagen per hond en per kat, kost een kat f 18,84 per dag. De katten zitten in deze tijd gemiddeld vijf weken in het asiel, kosten: f 695,- per kat, de nieuwe eigenaar betaalt 125,-. Dus u begrijpt dat onze penningmeester slapeloze nach ten krijgt. Het asiel staat daarom zeer positief tegenover particu liere akties om geld in te zame len. Zo kregen we van Jolijn Boe- vere, Hüde Jelsma, Kristy Karel- se en Sabine Harinck, vier mei den uit Goes ruim f 150,- wat ze Krabbendijke. Aanvang 20.00 uur. 5 november: Kindermiddag met clown Berto in zijn "spektakel- show" voor en met de kinderen en... voor alle kinderen een gra tis consumptie. Dorpshuis te Waarde. Aanvang 14.00 uur. 10 november: Schrijver/bioloog Midas Dekkers, bekend van o.a. "Vroege Vogels", "Pootjes" en "Midas" verzorgt een lezing over de raakvlakken tussen mens en dier; ongetwijfeld bijzonder!. Dorpshuis "De Zaete" te Yerse ke. Aanvang 20.00 uur. 19 november: Concert ter gele genheid van 50 jaar bevrijding met The Deep River Quartet en Het Zeeuws Mannenkoor. Tevens wordt er een tentoonstel ling ingericht over de bevrijdings- periode in Oostelijk Zuid-Beve- land. "Reimerswaalhal" in Kruin ingen. Aanvang 20.00 uur. 10 december: Hans Visser en Vrienden met als soliste de Ame rikaanse gospel- en blueszange- res Marianne Rolle met het pro gramma "One Night hot Music". Dorpshuis "De Zaete" te Yerse ke. Aanvang: 20.00 uur. 18 januari: chansonnière Marjo- lijn Touw met een muzikaal cabaretprogramma "Een boel touw!". "Ons Dorpshuis" te Kruin ingen. Aanvang 20.00 uur. 28 januari: De Belgische chan sonnier Miel Cools met een nieuw soloprogramma (titel nog niet bekend); een heerlijke luis- teravond! Dorpshuis "Luctor et Emergo" te Rilland. Aanvang 20.00 uur. 4 februari: Theater Split met een nieuwe produktie "De Zwarte Pool", een tragi-komedie van Kas Woudstra. Dorpshuis "De Meiboom" te Krabbendijke. Aan vang 20.00 uur. 10 februari: Cabaretier Hans Teeuwen (winnaar van het Camerettenfestival samen met zijn toenmalige partner Roland Smeenk (omgekomen bij een auto-ongeluk), brengt in een hoog tempo en een vitale pre sentatie, zichzelf begeleidend op de piano, zijn nieuwe program ma "Hard en Zielig". Dorpshuis Zaterdag 25 juni a.s. vindt in Heinkenszand de presentatie plaats van een gedenkboekje. Het is uitgegeven in verband met het 150-jarig bestaan van de plaatselijke dorpskerk. De geschiedenis van de voormalige Hervormde Kerk wordt beschre ven door E.J. Rietveld. Het boek je telt 88 pagina's en is voorzien van veel illustraties die een aar dige indruk geven van 150 jaar Dorpskerk. Het jubileumboekje is een uitgave van de "Samen op Weg Gemeente Heinkenszand". Ds. Rietveld zal tijdens een och- tendbijeenkomst in de jubileren de kerk een toelichting geven op de uitgave. De bijeenkomst, die om 10.45 uur begint, wordt geo pend door burgemeester Man dos van Borsele. De kerk is van af 10.15 uur geopend voor geno digden. De heer H. van den Ber ge van de Samen op Weg begeleider van mannenkoor "Rehoboth" en sinds kort van Mannenkoor "Ethan". Uit het Thoolse mannenkoor zal tevens de tenor Johan Baay optreden als solist. De gezamenlijke koren tellen 160 leden. De avond zal in het teken staan van de hulp aan de vissers in Vadarevu. Tijdens het appél- woord zal hierover het een en ander worden verteld. De nood in Vadarevu (India), het analfa betisme, honger, ziekte, geen onderwijs, slechte hygiëne etc., schreeuwen om een oplossing. Woord en Daad is hier een aan tal jaren geleden al gestart met Gershwin. Het vertelt over de onmogelijke liefde tussen Porgy, een zwarte schoonmaker en Bess, de blanke nachtclubdan- seres. Dorpshuis "Luctor et Emergo" te Rilland. Aanvang een hulpprogramma, maar er is nog ontzettend veel te doen. Momenteel bedraagt het begrootte budget 150.000,-per jaar. De Zeeuwse comités hebben besloten om dit projekt financieel te adopteren. Na het appèl woord zal voor dit projekt een kollekte worden gehouden. Helpt u ook mee? Het appèlwoord zal deze keer uitgesproken worden door de nieuwe directeur van "Woord en Daad" dhr. Ir. J. Lock. De avond begint om 19.30 uur (deur open 19.00 uur) en de toegang is vrij, leder is van harte welkom. Met als soliste Marianne Boer in het prachtige 3e pianoconcert van Ludwig van Beethoven gaat het Zeeuws Orkest de zomerse- rie in. Marianne Boer werd in Vlissin- gen geboren in 1968. Na de Zeeuwse Muziekschool studeer de zij aan het Sweelinck Conser vatorium te Amsterdam bij Jan Wijn. Reeds vanaf 10-jarige leef tijd heeft Marinanne zeer regel matig opgetreden als soliste en begeleidster. O.a. met Het Zeeuws Orkest speelde zij in 1985 het pianoconcert van Men delssohn. Met de fluitist Maurice Heugen vormt zij een vast kamermuziek-duo. Marianne Boer heeft bij vele con coursen de 1e prijs behaald en den. Hierdoor kunnen de voetbal fanaten 'de pijn van het alleen naar voetbal kijken' tijdens de WK wat verzachten". Tijd voor de voetbal-freaks dus om in actie te komen en de 'gedupeerde' medebewoners te verrassen met een mooi oranje- boeket. Op die manier hopen ze begrip te krijgen voor hun WK- passie en het leed wat te ver zachten. Willy van der Kerkhof bood aan zijn vrouw Antoinette (foto) het eerste oranje-troost boeket aan. De ex-international, die per 1 juli a.s. zijn eigen adviesburo, Willy van der Kerkhof en Partners, Afgelopen donderdag ontving de heer M. Poulisse uit handen van de heer D. Maat directeur Parti culieren van het ABN AMRO Rayon Goes, een beleggingsca- deaubon ter waarde van 250,-. De heer Poulisse kreeg die prijs omdat hij tijdens de ABN AMRO- Beleggersbeurs, die pp 2 juni j.l. werd gehouden, zeer nauwkeu rig de slotkoers voorspelde van het aandeel ABN AMRO per 10 juni 1994. "Een bijzonder knappe prestatie" noemde de heet Maat deze voorspelling, tijdens zijn toespraak. "Als u dit altijd kunt, dan bieden wij u graag een baan aan op onze afdeling Beleggin gen". "Een kwestie van geluk" noemt de heer Poulisse het zelf.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7