Provincie Zeeland Zeeland Waterland Verzuring Grenadierweg 7, Middelburg .(Industrieterrein Arnestein). WOONIDEEËN OM ZO MEE WEG TE LOPEN uur COMMISSIES GELOOGD GRENEN MEUBELEN BANKSTELLEN EETHOEKEN VERLICHTING LINNENKASTEN KLEIN MEUBELEN 1-2 PERS. LEDIKANTEN WANDEN SALONTAFELS VELE BURO'S Bloktijden i zijn toegankelijk en welke niet, wanneer is het hoog- of laagwater: op deze vragen en tal van andere wordt ingegaan in de brochure Zeeland Waterland. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 a.s. donderdag 9.00 uur - 21.00 uur Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het zwemwater, mag iedereen een boot besturen, is windsurfen overal toegestaan, welke gebieden in de Oosterschelde Abdij Nieuws I MIDDELBURG/GOES HOUDT EEN GROTE MAGAZIJN STUNTVERKOOP ALLES ALVE PRIJZEN Vaak exklusief gemaakt LET OP HET JUISTE ADRES EN OPENINGSTIJDEN Deze week het tweede artikel in de serie over Kerend Tij Twee (KT2), het provinciale milieubeleidsplan. Deze keer gaat het over verzuring. De artikelen komen uit de brochure Kerend Tij Twee, op hoofdlijnen samen gevat. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. In het zuiden van Zeeland is de zu re neerslag groter dan in het noor den. Dat is een gevolg van de in vloed van de Vlaamse industriegebieden en van de Vlaamse veehouderijen in de buurt van de grens. Overigens daalt de hoeveelheid zure neerslag sinds 1980 als resultaat van de afname van uitgestoten zwaveldioxyde in Nederland en het omringende bui tenland. De landelijke doelstelling is de zu re neerslag in het jaar 2000 be langrijk te hebben teruggedron gen. Dit zal voor Zeeland nagenoeg worden bereikt. Aanvan kelijk waren de verwachtingen po sitiever, maar jammer genoeg daalt in het buitenland de uitstoot te langzaam, terwijl er in Neder land problemen zijn met stikstof- oxyde en ammoniak. Verkeer De aanpak van het probleem richt zich op verkeer en vervoer, land bouw en industrie. Beperking van de “automobiliteit" vereist alternatieven, met name versterking van het openbaar ver voer. Hiertoe is een vorm van sa menwerking in het leven geroepen (Vervoerregio Zeeland), waarbij overheden en particuliere vervoer ders samenwerken. De provincie wil in overleg met de betrokken partijen beleid ontwikke len om toch mogelijkheden te heb ben voor uitbreiding van veehou derij, zonder dat de milieugrenzen voor ammoniak worden overschre den. Uiteraard betekent dit dat de huidige situatie eerst moet verbe teren. Tevens wordt gesteld dat er ge bieden zijn waar beperkingen gel den: de Kop van Schouwen en de Manteling op Walcheren. In het dekzandgebied bij Sint Jansteen moet worden voorkomen dat ver mindering van de ammoniakneer- slag vanuit België wordt "benut" om er vanuit Zeeland weer wat bij te doen. Verplaatsen van bedrijven met steun van de overheid mag er niet toe leiden dat opnieuw moet wor den gesaneerd. Het ziet er naar uit dat voor de meeste natuurgebieden in Zeeland de neerslag van stikstof onder het kritieke punt blijft, maar de bood schap blijft de hoeveelheden zo laag mogelijk te houden. De verzurende neerslag vanuit de industrie wordt voornamelijk aan gepakt met vergunningen in de hand èn afspraken die vrijwillig tot stand zijn gekomen tussen indus trie en overheid. Aangestipt wordt dat energiebesparing in huishou dens ook leidt tot minder verzu ring. Zeer Zeeuws is dat de scheep vaart een bijdrage van beteke nis levert aan het gehalte zwa veldioxyde en stikstofoxyde in de buitenlucht. Realiteit is dat de provincie hierover niets heeft te vertellen omdat dit een (inter)nationale kwestie is. Oosterschelde De Oosterschelde is een weids en open water waar sportieve water sporters goed uit de voeten kun nen. Bij natuurliefhebbers is het gebied bekend om zijn flora en fauna. Er is een grote verschei denheid aan diersoorten. Vis komt er paaien, er liggen rijke voedsel- gebieden voor vogels en er leven zeehonden. Onder meer schorren, slikken en platen, enkele geulen en inlagen binnen de dijken zijn aangewezen als natuurmonument. Vandaar dat de toegang aan regels is gebonden. In grote lijnen geldt dat Roggenplaat en Middelplaat in het westen en het noordelijk deel van de centraal gelegen Vondelingen plaat verboden gebied zijn. De rest van de Vondelingenplaat, de slikken van Dortmans en Van Viane en het Verdronken land van Zuid-Beveland zijn beperkt toegan kelijk, d.w.z., buiten de laagwater- periode is het bevaren of ankeren toegestaan. Wie lamsoor en zeekraal willen snijden op de schorren heeft een Dat Zeeland een prachtig water- sportgebied is, is bekend tot ver buiten de landsgrenzen. Om dat in stand te houden en ook de belan gen van onder meer natuur, scheepvaart en visserij te waarborgen, gelden tal van re gels. In de brochure Zeeland Wa terland is alles op een rij gezet. Kleurrijke kaarten van de belang rijkste gebieden verduidelijken de regelgeving. vergunning nodig. De vergunnin gen kunnen aan het begin van het jaar worden aangevraagd bij de gemeenten rond de Oosterschel de. Bij het Consulentschap NBLF (Natuur, Bos, Landschap en Fau na) van het ministerie van land bouw, natuurbeheer en visserij in Goes, tel 01100-37911, zijn fol ders en kaarten van het natuurmo nument verkrijgbaar. Met een oppervlakte van 11.000 ha. water is het Grevelingenmeer het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Om rust en veilig heid te bevorderen geldt voor mo torboten als algemene regel een maximum snelheid van 9 km/uur. In een beperkt aantal aangewezen gebieden is een maximum snel heid van 20 km/uur toegestaan. Zwemwater Langs de boorden van de Wester- schelde is de kwaliteit van het zwemwater aanvaardbaar. In ver band met de veiligheid echter is het niet verantwoord te zwemmen in een gebied aan beide zijden van de monding van het Kanaal Gent/Terneuzen. Voor het Sloege- bied, het Verdronken Land van Se- aftinge en het Schelde-Rijnkanaal zijn geen typeringen afgegeven. Het water van het Veerse Meer en langs de oevers van Oosterschel de en Grevelingen is zonder meer geschikt zwemwater. Dat geldt ook voor het kustwater van de Noordzee. Calamiteiten daargelaten is de Zeeuwse Noordzeekust op dit moment het schoonste stukje Noordzee tussen Het Kanaal en Denemarken. Varen Niet iedereen mag zo maar in een boot stappen om een eindje te va ren. Voor het besturen van een schip geldt in zijn algemeenheid een leeftijd van tenminste 16 jaar. Deze leeftijd geldt niet voor be stuurders van een zeilschip tot 7 meter, een kano of roeiboot en voor een klein open motorschip korter dan 7 meter dat niet harder kan dan 13 km/uur. Voor dit laatstgenoemde schip geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. Be stuurders van snelle motorboten De vergadering van de staten commissie is in de statenzaal van het provinciehuis in Mid delburg, Abdij 10. De commis sie vergadert in het openbaar en begint met spreekrecht voor het publiek; dat betekent dat wie dat wil het woord kan voeren over een van de agen dapunten om op die manier de statenleden op de hoogte te stellen van zijn of haar me ning. De agenda en de stukken liggen ter inzage in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. nieuwe dienstregeling voor de trei nen is ingevoerd. Dit heeft tot ge volg dat de intercity-trein naar Am sterdam CS vijf minuten later vertrekt en dat er geen intercity- trein meer rijdt om iets over 21.00 en 22.00 uur. Vandaar dat voor beide bruggen de bloktijden rond 21.00 en 22.00 uur vervall- len. Maandag 27 juni is er een ex tra vergadering van de staten commissie welzijn. De verga dering begint om 19.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: een brief van gede puteerde Dijkwel over de rapporta ge van Accadi, Vlissingen, en het controlerapport van Moret, Ernst en Young uit Middelburg over de jaarrekeningen 1990, 1991 en 1992 van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, een notitie over het rap port van de commissie Welschen, brief GS over het kantoor van de zorgcoördinator Humanistische Stichting Jacob Roggeveen in Mid delburg, verslag ouderenbeleid 1990 t/m 1993 en financiën van de G.R. Zeeuwse Bibliotheek (jaar rekening en verslag 1993, jaar plan 1994, begroting 1995 en de meerjarenraming). Milieu- en kostenbewust vervaardigd, gepresen teerd en verpakt Direkt meenemen van voorverpakte artikelen Voor ruim 40 T rendhopper-zaken tegeljik ingekocht Eenvoudig zelf te monteren Zelf kiezen en combineren Dus ook altijd voordeliger De bedienings- en bloktijden- regeling voor de Stationsbrug in Middelburg en de Draaibrug is Souburg is aangepast. De tijden waarop de scheepvaart geen doorvaart krijgt en de brug gen alleen beschikbaar zijn voor het wegverkeer, de zogeheten bloktijden, verschuiven ongeveer drie minuten. De nieuwe bloktijden bij de Sta tionsbrug in Middelburg zijn van .54 tot .06 en van .22 tot .30. Bij de draaibrug in Souburg zijn de bloktijden van .59 tot .05. De wijziging is nodig omdat er een moeten tenminste 18 jaar zijn. Een klein vaarbewijs is verplicht voor het besturen van zeil- en mo torboten die langer zijn dan 7 me ter en voor motorboten die sneller kunnen dan 20 km/uur. Op de Westerschelde geldt het Scheepvaartreglement Wester schelde. Ook voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen geldt een apart reglement. Voor de overige Zeeuwse wateren is het Binnen vaart Politiereglement van toepas sing. Wie ergens vaart, moet het voor dat gebied geldende vaarre- glement aan boord hebben. Het varen met kleine open vaartuigen is de bekende uitzondering op de regel. Voor verdere bijzonderhe den over het vaarwater is het raadzaam de ANWB-almanakken voor watertoerisme te raadple gen. De brochure Zeeland Waterland bevat voorts informatie over duik sport, sportvissen, windsurfgebie- den en strand. Tal van nuttige adressen en een overzicht van al lerlei voorzieningen completeren het boekwerkje. De brochure is in het Neder land en het Duits verschenen, wordt verspreid door de pro vinciale VW en is tevens ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. De grote verzuurders van bo dem, grond- en oppervlakte water zijn zwaveldioyde (SO2), stikstofoxyden (NOJ enb am moniak (NH3). Ze hebben rechtstreekse, schadelijke ge volgen voor het grondwater en de vegetatie. De industrie, elektriciteitscentrales en het wegverkeer zijn de voor naamste bronnen van stikstofoxy de. Industrie en elektriciteitscen trales zorgen ook voor zwaveldioxyde in de lucht. De landbouw -als producent en verspreider- tekent voor ammo niak. Zwaveldioxyde en stikstofoxyde worden over grote afstanden door de lucht verspreid. Zeeland ont vangt een portie van elders, maar levert andersom ook z'n bijdrage. Bij ammoniak is het anders: het komt dichter bij de grond vrij en verspreidt zich daardoor niet zo ver.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19