SHARP VIEWCAM SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT R VOORDELIGER Halve marathon op Noord-Beveland nu: 2399. Wandeldriedaagse rolstoelers vanuit huis Poelwijck Atletiek in de avond 06-11$* KWS Goes sponsort Halve Marathon Wolphaartsdijk Voor het Ne derlands Kam pioenschap Halve Mara thon, dat op zaterdag 23 juli a.s. in Wol phaartsdijk wordt georga niseerd, heeft zich weer een sponsor ge meld. KWS- Zeeland, het bedrijf dat zich richt op werk zaamheden op het gebied van weg- en water bouw, heeft haar naam ook aan het belang rijkste Zeeuw se atletiekeve- nement van 1994 verbon den. Direkteur Dieleman vond het NK Halve Marathon getuigen van een grote uitstraling waar- Filmpost De betere kijk. 3.155,- overhandigd aan Huize den Berg te Goes KNVB: grootse plannen trainerscursussen, ook op Zuid-Beveland Nationaal kampioenschap ’’gymspringen” in Goes WAT DOEN ZIJ VAN HET BUURTCAFÉ ERMEE Glas, hup in PiC1 de glasbak Fietstocht over de Bloemdijken Woensdag 22 juni 1994 15 DE BEVELANDER Wederom een record-opbrengst familie Wisse-toernooi Parkietenshow Barbershop in De Manhuistuin 9e Manhuistuin concert Gospelduo Kapasi Gastgezinnen gezocht Fuchsiatentoon- stelling Fietspuzzeltocht Goes, Ganzepoortstraat 9 tel. 01100 11512 Rommelmarkt en ringrijden 3 Rozenkruisers Verlies voor oprichters Tovaal Orgelconcert Nederland en Ceylon De Piek Expositie de Bult Bloemenconcert Openluchtdienst Varen en wandelen in de natuur 8e Manhuistuin concert Nationale Zeelandiaren te Goes Nachtmarathon Rommelmarkt te Kruiningen Rommelmarkt Open Huis "Bonte Koe" Interland op groot beeld in H'zand ALARM /jB ALS ELKE SECONDE TELT s «HARP Op zaterdag 25 juni organiseert de Parkieten Speciaal Club regio Midden - Zeeland een babyshow in het verenigingsgebouw Amici- tia, Willemsstraat 2 te Kloetinge. De leden komen daar met 200 eigengekweekte jonge graspar kieten, agaporniden en grote parkieten van 1994. Keurmees ters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zullen de vogels keuren en bespreken met de leden. Tevens is er een grote loterij. Belangstellenden zijn wel kom, open: van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Donderdag 30 juni zullen de bar- bershopkoren "The Goose City Singers" en "The Gaggling Gan ders Gang een concert verzor gen in de Goese Manhuistuin. Het dameskoor bestaat dit jaar 1-0 jaar en staat onder leiding van Leen Marijs. Het mannenkoor telt 33 leden en staat onder lei ding van Sjaak Hoekstra. Samen staan zij garant voor een interes sante en gevarieerde uitvoering. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. De Man huistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. Op zaterdagavond 25 juni zal het gospelduo Arjan en Efi Knevel een evangelisatie-avond leiden in de Open Hof in Vlissingen. De aanvang is 19.30 uur. De organi satie is in handen van het Chris telijk Centrum Zeeland. tuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zus terstraat 11. Bij slecht weer tij dens de concerten wordt uitge weken naar de Grote Kerk. Ter afsluiting van het seizoen 1993/1994 is er op zaterdag 25 juni a.s. wederom een gezellige dans- en ontmoetingsavond voor alleenstaanden (tot 45 jaar). Deze avond wordt gehouden in wijkgebouw De Spinne te Goes. Aanvang: 21.30 uur. Voor infor matie kunt u bellen: 01109 - 251 In augustus wordt voor de elfde maal het Int. Volksdansfestival Borsele gehouden. De organisa tie deelt mee dat men nog op zoek is naar gastgezinnen, waar de deelnemers uit Portugal, Tsjechië, Frankrijk en Schotland kunnen overnachten. Ze worden gezocht in de regio Goes, Kapel- le en Borssele. Inl. bij Ria Hart man, tel. 01100-13719 of Betsy de Jonge, tel. 01106-1996. Op het festival zelf komen we bin nenkort in De Bevelander nader terug. Een Fuchsiashow voor kwekers en liefhebbers uit heel Zuid- west-Nederland wordt gehouden in Oud-Beijerland. Er zijn meer dan 250 verschillende soorten te zien op de tentoonstelling, die meer dan 1000 bloeiende fuch sia's bevat (waaronder bomen van 2,5 meter hoog). Plaats: Oostdijk 180, Oud-Beijerland, gelegen aan de invalsweg vanaf de A29. Geopend: van 7-16 juli van 10-18 uur. Vrijdag tot 21 uur, zaterdag 16/7 tot 16 uur,'s zon dags gesloten. bedrijf op een goede wijze voor het voetlicht kan treden. Foto: Dhr. J.P. Dieleman van door ook zijn in Goes gevestigde KWS-Zeeland en Frans Verwei Er worden tijdens de wedstrijd een aantal prijzen verloot op het rugnummer. Ook is na afloop voor iedereen een leuke herinne ring. Echter geduwd door vrijwilligers en familieleden. Ook mensen uit het dorp of andere belangstellen den kunnen met deze wandel tocht mee lopen, of rijden. Uiter aard dienen zij zelf voor een rol stoel te zorgen. Het is een festijn geworden waar veel bewoners naar uitzien". Mocht u belangstelling hebben om aan deze Rolstoelwandel- driedaagse mee te doen, zowel als deelnemer of als "duwer" dan kunt u kontakt opnemen met R. Hoogesteger of M. de Dreu, tel: 01106 - 1820. Voor de deelne mers bedragen de kosten voor deze 3-daagse wandeltocht 5,- inklusief de diverse konsumpties en de medaille. De tocht wordt gehouden op 27, 28 en 29 juni a.s. De start is om 18.00 vanaf Verzorgingshuis "Poelwijck" in de Slotstraat in 's-Heer Arends- kerke. van de organisatie-kommissie bij de ondertekening van het kontrakt. (Foto: Willem Mieras). EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 23 JUNI T/M 30 JUNI 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEA TER 24 juni: Grote Kerk, 20.00 uur: Uitvoering van het Zeeuws Orkest o.l.v. Ernst van Tiel; soliste: Marianne Boer, piano. Programma: Wag ner: Siegfried Idyll, Beethoven: 3e pianoconcert, Gade: Nachtklange von Ossian, Smetana: die Moldau, Borodin: Polowetser dansen. 26 juni: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert door fanfare "Adven do" uit Wolphaartsdijk o.Lv. Ary Goud. 28 juni: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 28 juni: "Nieuw Zorgvliet", 19.30 uur: Openluchtconcert door fanfare "Advendo" uit Wolphaartsdijk o.l.v. Ary Goud. 29 juni: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5- 8 jaar. 29 juni: Ambachtscentrum woensdagmiddag, 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij', voorstelling door poppentheater 'Sim Bolus' uit Goes. 30 juni: Manhuistuin, 20.00 uur: Concert door de barbershopkoren "The Goose City Singers", o.l.v. Leen Marijs en "The Gagling Gan ders Gang", o.l.v. Sjaak Hoekstra. Mac "Scheldegouwen" organi seert op zondag 26 juni a.s. een fietspuzzeltocht voor het hele gezin. De route is te volgen via een eenvoudige routebeschrij ving en onderweg kunnen er vra gen voor kinderen, aparte vra gen en opdrachten gesteld wor den. Voor de kinderen is er altijd prijs, mits de kontrolekaart inge leverd is. De inschrijving en start, van 13.00 tot 14.00 uur is bij buurthuis "De Schuur", Middel- burgsestraat 113 te Oost-Sou- burg. De lengte van deze tocht is 22 kilometer en de deelnemers moeten uiterlijk om 16.30 uur de kontrolekaart bij de finish inleve ren. De prijsuitreiking is zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer. Voor informa tie: 01180-34371. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192-1242). juni: Lunchcafé: Handwerktechnieken van Riet Kruitbosch-Somers (info: 01100-28795). juni: Bibliotheek: Schilderen op zijde en aktiviteitencentrum "de Schalken" uit Kloetinge. (info: 01100-13620). juni: Bibliotheek: Schilderijen, zijden shawls en keramiek van het akti viteitencentrum uit Goes, (info: 01100-13620). 18 juni-16 juli: Kassen TV.-toren: "De Kassen", kunstmanifestatie van de Culturele Raad Goes, m.m.v. Wido Blokland, Tom Classsen en Raffael Rheinsberg (info: 01100-49740). 18 juni-16 juli: Centrum van Goes, Wijngaardstraat: "The Corridor", tentoonstelling van "First Floor" m.m.v. Thorvaldur Thorsteinsson (info: 01100-50499). 18 juni-16 juli: Molenplein en J.A. v.d. Goeskade: Framework Invi tation", stalen konstrukties van uitgenodigde kunstenaars van Trech ter S. (info: 01100-12227). 18 juni-16 juli: J.A. v.d. Goeskade/St. Maartenbrug: "De Cilinder", tentoonstelling van Trechter 5 m.m.v. Maria Roosen (info: 01100- 12227). t/m 25 juni: Grote Kerk: Expositie Goes "En Passant", m.m.v. Ronald Debbaut, Jack Willemsen, Margreet Leydekker en Ilse van Loo. (info: 01198-1720). t/m 25 juni: Galerie "De Hoekweide": Gemengde papiertechnieken van Geert Vrijdag (info: 01198-1152). t/m 30 juni: Galerie "Mi Parti": Projectinrichting van Nederlandse bin nenhuisarchitecten. (info: 01100-31819). t/m 24 juli: Galerie Alie Bekenes: Schilderijen in verschillende tech nieken van Alie Bekenes. (info: 01192-2489). t/m 26 aug.: Galerie "Mi Parti": 'Zomers buitenleven', zomertentoon- stelling met o.a. Hill Driessen (textiel), Wout Wessemius (meubels), Joris Baudoin (tuinmeubilair) en Ineke Otte (schaal- en vaasobjec ten), info: 01100-31819). t/m 24 sept.: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Stilte over Zeeland, de wereld van Johan Melse", grafiek van Johan Melse (info: 01100-28883). Evenals voorgaande jaren orga niseert hengelsportvereniging't Grendeltje" op zaterdag 25 juni weer haar grote jaarlijkse "Rom- mel-Scharrelmarkt" in de Dorps straat te Wemeldinge. Tevens is er ook in de Dorpsstraat het jaar lijks evenement Ring- en stoel- tjesrijden door de plaatselijke Ringrijdersvereniging "Ons Genoegen", die dit jaar haar 75- jarig bestaan viert. Aanvang zaterdag 25 juni om 10 uur. Op maandag 27 juni 1994 geeft het Rozenkruisers Genootschap een lezing getiteld: De weten schap van het Rozenkruis. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7 in Mid delburg. Aanvang 20.00 uur. Het is de laatste lezing van dit sei zoen. 10 km en een aanloopronde van ongeveer 1 km. De tien-kilome- ter-lopers doen een grote ronde, de twee-kilometer-lopes doen weer een deel van het parcours. De start vindt plaats om 15.00 uur voor Pizzeria Al Mare aan de Sophiaboulevard, bij de jachtha ven van de Roompot te Wissen kerke. Inschrijven kan vanaf 14.00 uur in de pizzeria. Was- en kleedgelegenheid is aanwezig. De deelnamekosten bedagen 5,00 voor de halve marathon en de 10 km. Deelname aan de korte ronde bedraagt 3,50. Op sportpark Het Schenge in Goes sloot de Goese Rugbyclub Tovaal het rugbyseizoen af met de traditionele wedstrijd tussen de oprichters en de huidige selektie. De huidige selektie kwam in de eerste helft via Bart Spaas op een 0-7 voorsprong. Na rust liepen de jongeren via Jos Sinke uit tot 0-14 voor René Markusse iets terug kon doen voor de oprichters: 7-14. Vervol gens stootte de jonge garde via Jos Sinke en Jos Commee, spe ciaal overgekomen uit Wales, door naar een 7-26 voorsprong, vóór Tommis van der Tuin de eindstand op 14-26 bepaalde. Het 5e condert van de serie die door de Stichting Orgelcentrum in de Nieuwe Kerk te Middelburg wordt georganiseerd, zal plaats vinden op dinsdag 28 juni en worden gegeven door Bram Beekman, organist van de St. Jacobskerk te Vlissingen. Aan vang 20 uur. Op donderdag 23 juni om 20.00 uur houdt dr. L. Wagenaar in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek een lezing over 'Galle, een, VOC-vestiging in Ceylon. Een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760'. De Open universi- teit nodigt haar studenten en andere belangstellenden uit hier bij aanwezig te zijn. Toegangskaarten a 5,- zijn ver krijgbaar aan de zaal. ƒ3.155,- worden overhandigd (vorig jaar 2.845,-). In acht jaar tijd heeft dit toernooi nu al 20.000,- opgeleverd voor goe de doelen. Naast de overhandiging van dit prachtige bedrag was een ander hoogtepunt van deze middag het optreden van ”De Bergmuzikan- ten” (de huisband van Huize Den Berg). Met hun enthousiaste en prachtige optreden hebben ze alle aanwezigen weer een onver getelijk uurtje bezorgt. Ook het weer werkte deze dag gelukkig mee, en daardoor kan teruggekeken worden op een bij zonder leuke, gezellige en spor tieve dag. De einduitslag van het toernooi: 1Fam. Uitterhoeve, 2. RVS/van Oord, 3. Fam. van Steenbergen, 4. Fam. Wisse, 5. Snackbar De Brandpit, 6. Fam. de Groot, 7. Soos ”De Vaete”, 8. Damclub PWG, 9. Snackbar De Smidse, 10. Fam. van Ooijen, 11. Fam. Buijze, 12. Bison Kit. Vrijdag 24 juni zal Chicas del Rock in de Piek, Hellebardier- straat 11-13 te Vlissingen optre den. De entree is 10,-. Zater dag 25 juni zullen de Feenbro- thers optreden. De entree hier voor is 7,50. De aanvang op beide avonden is 22.00. VL-E40S. Video 8 Hi-Fi kwaliteit. Voorzien van digitale beeldstabilisator. Met de ingebouwde, kantelbare kleurenmonitor en luidspreker kunt u uw opnamen direct zien en horen! Inclusief afstandsbediening en accessoires, van:J>799.- In lunchcafé De Bult aan de Gasthuisstraat te Goes zijn diverse aquarellen te zien van Annie Dominicus-van Stel uit Wemeldinge. men aan de gang als trainer in het afdelingsvoetbal. Voor cursisten, die reeds in het bezit zijn van dat diploma bestaat de mogelijkheid om komend seizoen weer deel te nemen aan de cursus trainer coach II, die wordt georgani seerd door de scholengemeen schap Ter Welle (het CIOS) in Goes, met als docent Kees Zwamborn. Ook cursisten van buiten het CIOS kunnen voor deze (gedeeltelijke dag) oplei ding deelnemen. Door de KNVB wordt daarnaast nog een korte opleiding gegeven om te komen tot een diploma jeugdvoetbalspelleider, een op leiding voor beginnende trainers en leiders van lagere junioren en pupillen. Een dergelijke opleiding start 15 september in ’s-Heeren- hoek en mogelijk volgt er daarna nog een JVSL in Westkapelle. Op zaterdag 25 juni aanstaande zal het Middelburgs Kamerkoor haar jaarlijkse zomerconcert geven. Voor dit concert heeft het koor als thema "Bloemen" geko- zeb. Instrumentale medewerking wordt verleend door de harpiste Lenie de Meij, terwijl Ineke Tim merman de verbindende teksten zal spreken. Plaats: Foyer van de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Aanvang 20.30 uur. Deze kampagne is een initiatief van de Stuurgroep Promotie Glasbak L— en Minitramp. Dit kampioen schap vindt plaats in het Sport- punt Zeeland te Goes. Er wordt gestreden op de vol gende onderdelen: tumbling, minitrampoline en dubbele mini- trampoline. De aanvang is om 10.00 uur en de prijsuitreiking is om 17.00 uur. Bij dit kampioenschap draait het om individuele prestaties. Er wordt niet per groep beoordeeld maar per individu. Ook de Springgroep van s.v. Volharding zal meedoen. Verschillende springers van deze groep draai en mee in de top van de nationa le springwereld. Springers van de groep van s.v. Volharding, die begin dit jaar Nederlands kampioen werden bij het groepsspringen, zullen nu bij dit individuele kampioenschap een gooi naar de titel doen. Vorig jaar werd het nationaal kampioenschap in Heerenveen gehouden. Uitblinkers van s.v. Volharding waren daar: - Davy Fonteine, 3e plaats tumbling heren; - Irene Buys, 2e plaats tumbling dames; - Laurens van der Perk, 5e plaats minitrampo- line heren; - Esther Kole, 7e plaats minitrampoline dames; - Laurens van der Perk, 3e plaats dubbele minitrampoline heren. Natuurlijk zullen deze spingers hun prestatie van vorig jaar wil len verbeteren. Maar ook de con currentie heeft natuurlijk niet stil gezeten. Dit jaar kunnen we weer veel verwachten van Orion uit Apeldoorn, Swentibold uit Sit- tard en van W.I.K. - F.T.C. uit Heerenveen. Het nationaal springkampioen- schap belooft een spektakel te worden. Publiek kan deze wed strijd bijwonen. De toegangsprijs bedraagt 5,- per persoon. Zondag 26 juni vindt aan de Zwarte Weel in Biezelinge een openlucht kerkdienst plaats. Deze dienst begint om 11.30 uur. Ds. L.C.P. Deventer verzorgt de meditatie met als thema: "Aan vallen". "Wovo Melodica" en "Wovo Musica", o.l.v. Stoffelien den Dekker verlenen de muzika le medewerking. Bij slechte weersomstandigheden is de dienst in de Ned. Herv. Kerk te Biezelinge. Deze dienst is voor bereid door de Interkerkelijke Werkgroep "Kerk naar Buiten". Voor de vijfde maal wordt een rolstoeldriedaagse gehouden. Deze wordt georganiseerd door bewoners en vrijwilligers van Verzorgingshuis Poelwijck te 's- Heer Arendskerke. De wandel driedaagse staat ook open voor deelnemers van buiten het huis. Hij wordt gehouden op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 juni a.s. Marieke de Dreu, die bij de organisatie is betrokken, ver telt: "Vier jaar geleden ontstond het idee om bewoners in de gele genheid te stellen eens een lan gere wandeling te maken langs weilanden en akkers. Zo ont stond een wandeltocht. Een wandeltocht van drie avonden. Per avond wordt er zo'n 5 a 6 km gewandeld. De deelnemers zijn voor het merendeel bewoners van Poel wijck die zittend in een rolstoel deze wandeltocht meemaken. Negen keer neemt Natuurmonu menten dit jaar mensen mee per boot langs haar natuurgebied de Middelplaten in het Veerse Meer. Behalve gevaren wordt er ook gewandeld over een eiland vol prachtige bloemen en met een kolonie meeuwen. Aanmel den vooraf is noodzakelijk. Dat kan op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur bij de familie Wink: 01195-5983. De Vereniging Natuurmonumenten vraagt voor de tochten een vergoeding. Op zaterdag 25 juni starten de vaarexcursies. De eerste is om 10.00 uur, de tweede om 14.00 uur. In de maand juli zijn er excursies op iedere zaterdag om 10 uur en op 9 en 23 juli ook om 14.00 uur. Het vertrekpunt is de Haven de Piet (bij de kanover- huur) aan de Muidenweg tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk. Aan boord zijn versnaperingen te koop. Op woensdag 22 juni organiseert AV'56 te Goes een avondwed- strijd voor senioren/veteranen en junioren A/B/C/D. Het program ma gaat om 18.45 uur van start. De volgende nummers staan op het programma: 5 km voor heren en jongens A en dames. De ove rige categorieën lopen 1500 of 1000 meter. Verder zijn er nog diverse kortere loopnummers voor de diverse categorieën en een aantal technische nummers als discuswerpen, speerwerpen, polsstokhoogspringen en ver springen. De wedstrijden vinden plaats op de kunststofbaan van sportpark 'Het Schenge' te Goes. Op zaterdag 25 juni organiseert atletiekvereniging AV’56 uit Goes een halve marathon (21,1 km) in het Noordbevelandse pol derlandschap. Ook minder goed getrainden kunnen meedoen, voor hen is de mogelijkheid om of 10 km of 2 km te lopen. De halve marathon bestaat uit twee grote ronden van ongeveer Zondag 26 juni zal fanfare "Advendo" uit Wolphaartsdijk een concert verzorgen in de Goese Manhuistuin. De muziek vereniging is op 28 oktober 1932 opgericht. De fanfare telt 30 leden en staat o.l.v. Ary Goud. De uitvoering is dan ook beslist de moeite waard. Het concert duurt van 12.00 - 13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuis- Origami ka||jgrafie In de bibliotheek van Kapelle (v.d. Biltlaan) wordt t/m 1 juli een expositie gehouden van werk van Lenie Pieper-v. Waarde uit Lewedorp. Het gaat om Origami (Japanse vouwkunst) en kalligra fie (schoonschrijf kunst). Te bezichtigen tijdens de openings uren van de bibliotheek. Whippets sprinters 23.27 (4). 1Homely Luck's Isandrigo, Bok, Zwijndrecht; 2. Falco, Onderdijk jr„ 's-Gravenpolder; 3. Rocken- billy, Peeters, Kwadendamme; 4. Jee, Franken, Stein. Whippets C. Klasse 24.66 (4): 1. Roy v. 't Oosterhuis, Onder dijk, 's-Gravenpolder; 2. Ansok, Reinhoudt, Goes; 3. Noeska, België; 4. Nico v.d. Aloïsepolder, Alburg, Goes. Whippets B klasse teven 23.24 (7) : 1. Priscilla et Labaro, Hoogerheide, Vlissingen; 2. Homely Luck's Kithara, de Kruis, Zevenbergsehoek; 3. Perle Noir et Labora, Strijk, Ovezande; 4. Lois Lane v. 't Loechtje, Roubos, Bl adel. Whippets B klasse reuen 23.58 (9): 1Quianini, Janssen, België; 2. Nortfield o.t. Rapid Hunters, Janssen, België; 3. Hamar Kut- yua's Ramisch, v.d. Vijver, Bel gië; 4. Moviestar, Strijk, Ovezan de. Whippets A klasse teven 23.34 (8) : 1Homely Luck's Jamaica, v. Luytgaarden, Etten-Leur; 2. Quapucini, Levever, België; 3. Charona v.d. Sytwinde, Beze- mer, Nootdorp; 4. Charmantha v.d. Sytwinde, Bezemer, Noot dorp. Whippets A klasse reuen: 23.61 (5): 1. Veni Vidi Vici's Red- desire, Molenaar, Utrecht; 2. Professional et Labora, Peeters, Kwadendamme, 3. Fit for Firing v.d. Fijolahoeve Armando, Konings St.-Willebrord, Konings, St. Willibrord. Greyhounds A klasse 350 mtr. 21.36 (3): 1. Bono, Harreman, Rotterdam; 2. Bolero, Hendriks, Oss; 3. Amritsar Cheeta, Vene- ma, Hoek van Holland. Tot en met 1 juli kunnen deelne mers zich aanmelden voor de nachtmarathon die in de nacht van 26 op 27 augustus a.s. voor de tiende maal wordt gehouden door de zwemvereniging De Stelleduikers te Heinkenszand. In zwembad Stelleplas zullen in de uren tussen 20.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends weer vele teams strijden om de ereplaatsen. Deze teams zullen dan hun best doen om een zo groot mogelijke afstand te zwem men. Aan dit bijzonder gezellige en sportieve evenement kan nog worden deelgenomen door teams met minimaal 6 deelne mers. Voor opgave en informatie kunt u bellen Jo Hoondert 01106-2396, opgave t/m 1 juli. Ook de achtste editie van het zaterdag 11 juni j.l. door de familie Wisse georganiseerde voetbaltoernooi op het sport veld van de SV Apollo ’69 te ’s- Gravenpolder is weer een suc ces geworden. Dankzij de vele sponsors (geld bedragen en prijzen voor de lote rij), de SV Apollo ’69 (het veld en de kantine etc.), de deelnemen de ploegen (bij elkaar weer zo’n honderd voetballers!!) en de bezoekers kon er aan het einde van de middag aan dhr. Vlieland van Huize Den Berg in Goes het geweldige recordbedrag van Zaterdag 25 juni 1994 organi seert s.v. Volharding het natio naal kampioenschap Tumbling Op zaterdag 25 juni organiseert de zwemvereniging "Zeelandia" uit Reimerswaal een grote rom melmarkt in Kruiningen op de Markt, tussen 10.00 en 16.00 uur. leder jaar is dit een vast gebeu ren voor deze vereniging. Zwem water huren is een dure aangele genheid en zonder de opbrengst van deze rommelmarkt is het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn veel leu ke en interessante dingen te koop. Met de Wereldkampioenschap pen voetbal breken er slechte tij den aan voor mensen, die niet van voetbal houden. Maar ook aan die mensen wordt door de voetbalvereniging 's-Heer Arendskerke gedacht. Speciaal voor die mensen organiseren de evenementen- en jeugdhome- commissie op 25 juni een rom- melmarkt/fancy fair op het sport veld. Natuurlijk zijn ook voetbal liefhebbers welkom. Er zijn vele attracties o.a. een gezellige rommelmarkt, rad van avontuur, verkoop bij opbod (oude school platen), daarnaast leuke spelen voor jong en oud met speciaal voor die mensen, die geen lief hebbers van voetbal zijn, de schandpaal, met daarin verschil lende trainers waarop U uw ongenoegen kenbaar kunt maken. De activiteiten vangen aan om 9.00 uur en duren tot 13.00 uur. Woensdag 29 juni om 14.00 uur organiseert de vereniging Natuurmonumenten een fietsex- cursie langs de natuur van de Bloemdijken in de zak van Zuid- Beveland. Iedereen moet voor zijn eigen fiets zorgen. Aanmel den kan tussen 19.00 en 21.00 uur bij de familie Wink: 01195- 5983. De vereniging vraagt voor excursies een geringe vergoe ding. Al sinds jaar en dag beschermen de Zeeuwen met dijken hun land tegen het water. Dat niet alleen. Als er buitendijks was opgeslibd legden ze daar een nieuwe dijk omheen om hun land verder uit te breiden. Het gevolg is een bont patroon van kilometers dijk, kronkelend door het landschap. De waterkerende functie van veel dijken is inmiddels minder belangrijk. Het zijn nog cultuur historische monumenten, die de geschiedenis vertellen. Maar het zijn ook belangrijke stukken natuur. Daarom beheert Natuur monumenten een groot aantal van deze dijken. In de sfeer van een besloten landschap kun je genieten van de populieren en meidoorns die de dijken markeren en van bij zondere planten als wilde Marjo lein, aardaker, wilde kaardebol en de zeer wollige distel. Op zondagmiddag 26 juni a.s. organiseren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils weer de maandelijkse Open-Huis-middag. Vanaf 14.00 uur staat de deur van de "Bonte Koe" op de Beestenmarkt in Goes weer wijd open voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek, of die gewoon even een kopje koffie komt drinken. We hebben deze middag als muzikale gast het jeugdensem- ble van de "Echo" uit Wilhelmina- dorp o.l.v. dhr. Overbeeke. Ook Radio Goes zal deze middag aanwezig zijn. Ook op 31 juli en 28 augustus is er Open-Huis- middag is. Ook elk donderdag morgen bent U welkom in de Bonte Koe van 10.00 uur tot 11.30 uur. Voor informatie: 01100-33904. Zaterdag 25 juni wordt in het gebouw van Jongerenwerk Hein kenszand de wedstrijd België- Nederland op grootbeeld gebracht. Bezoekers van alle leeftijden zijn welkom om er een oranje-feest van te maken ook het gebouw en de muziek zullen aan de oranje-avond worden aangepast. Het gebouw aan het Stengeplein is geopend vanaf 18.00 uur tot Er wordt een bijdrage gevraagd van 1,- om de kosten te drukken. Binnen de Zeeuwse voetbal bond (KNVB) starten in sep tember weer een groot aantal opleidingen. Vooral op het technische (trainers) gebied zijn er grootse plannen. In Oostburg gaat in ieder geval een cursus jeugdvoetbaltrainer van start, want daarvoor zijn nu al meer dan 20 kandidaten aan gemeld. De toelatingstest voor deze cursus is gepland op 19 augustus. Daarnaast komt er (waarschijn lijk in Kruiningen) een applikatie- cursus trainer coach III, een opleiding van 10 lessen. Even eens in Kruiningen wordt dan een cursus trainer-coach III georganiseerd, waarvoor nog een vijftal kandidaten benodigd zijn. Die cursus duurt 24 lessen van 3 uur (tweemaal per week, maandagavond en zaterdagmor gen) en met het diploma kan o o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15