Stilte over Zeeland Si Goes in Beeld op de NCRV-Televisie Opnieuw Zomerschool voor ouderen in Goes ■as ALLE FOTO'S 2x AFGEDRUKT MB I. GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF DO. 23 T/M WO. 29 juni n Zomerfeest te Kattend ij ke m.! - 11 weekblad voor zuid- en noord bevelahd Woensdag 22 juni 1994 - 46e jaargang no. 25 GRIEKSE BOOTTOCHT met warm en koud buffet en 2 bands op VRIJDAG 5 AUGUSTUS 65,- p.p. "...Speurneus..." ’s-Heer Hendrikskinderen in de sneeuw Zuidbevelandse boogschutters Op visite in de molen Troost voor zieken INFORMEER NAARDE NIEUWE MOGE LIJKHEDEN VOOR VERJAARDAGS FEESTJES! FOT Reserveer tijdig 01100-15715 11! Gezinsfietstocht O VERSCHOORE (van een onzer redacteuren) Een kwart eeuw geleden overleed de Goese kunstenaar Johan Melse. Al die tijd koesterden zijn kinderen het werk. Een schetsboekje op zak Een monument Op 25 juni: Aan de zeedijk JULIA ROBERTS DENZEL WASHINGTON Magdalenastraat 5 Goes Tel.: 01100-15715 I Iedere avond 20.00 u. bied voor het kleine. de "school" een definitieve EEN JONGEN VAN 19 JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. Johan Melse ontleende veel van de onderwerpen aan zijn direkte omgeving. Zo tekende hij hoeve Olmenstein, de boerderij van oma Kole van zijn echtgenote Adriana de Jonge aan de Abbe- kinderse Zandweg. Verschillen de malen verbeeldde hij molen De Korenbloem in Goes, waar zij niet. Hij tuurde en blies op zijn hoorn. Ineens zag hij een boei en was het 'op naar Katse Veer!' Toen heeft hij een grote plaat gemaakt van de lichtboei. Wat hem trof was het licht dat de weg Onder de titel "Stilte over Zee land, De Wereld van Johan Melse" is in het museum te Goes vanaf 11 juni een over zichtstentoonstelling te zien van het veelzijdige werk van de kunstenaar Johan Melse (Goes 1887-1974). Aan de Goese Ambachtsschool leerde hij het vak van schilder en decorateur. In Den Haag werkte hij in het atelier van Ype Wenning aan decors van diverse opera's. Hij was verder betrokken bij de restauratie van het Panorama Mesdag. In Den Haag raakte hij bevriend met de broers Anton en Henri Pieck. Na enke- woon geslaagd: "De deelnemers van toen gaven zich meteen op voor dit jaar. Voor die groep komen we dus nu met het nieu we thema". Nieuwe belangstellenden kun nen meedoen in de eerste week waarin men terugkomt met "Zee land vroeger en nu". Inmiddels zijn er ruim dertig deelnemers maar er zijn nog plaatsen over. De eerste week is van 4 tot en met 8 juli, de tweede van 11 tot en met 15 juli. De Zomerschool speelt zich af in het gebouw van het Oosterschelde College in de Zusterstraat in Goes. Belangstellenden kunnen een brochure aanvragen en/of zich aanmelden bij het Oosterschelde College in Zusterstraat 11Goes. 01100-31170. De kosten van deelname voor een hele week bedragen f 100,- inclusief excur sies en een afsluitende barbecue in de Manhuistuin. De houtsneden van Johan Melse werden door zijn vriend Gunning geplaatst in Pniël, een tijdschrift voor het christelijk gezin. Hij nam zich geen blad voor de mond en was een warm pleitbezorger van Ie jaren als tekenleraar te Hoogeveen te hebben gewerkt keerde hij terug naar Goes, waar hij werd aangesteld aan de Ambachtsschool en de Vak school voor Meisjes. Hoewel hij tekende en schilder de, vond hij in het maken van houtsnedes zijn grootste artis tieke bevrediging. Hierin beeld de hij zijn omgeving in ruwe zwart-witblokken uit: aanleg steigers, kerktorens, trekpaar- de Ecclesia Una Sancta, de gedachte dat de kerken die zich beriepen op Christus de eenheid meer zouden moeten benadruk ken dan de verdeeldheid. Zijn werkkamer hing vol met werken van Melse, die hij in zijn blad van een commentaar had voorzien. Johan Melse ontving veel reac ties op 'Lijden is groeien', een illustratie die hij had gemaakt om zieken en stervenden te troos ten. Veel van zijn werk had ook Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Terneuzen Goes, Grote Markt 7 De tentoonstelling loopt van 11 juni tot en met 24 september 1994. Te zien: dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00 uur, zaterdag van 13.00-16.00 uur. Middelburg, Lange Geere 28 Grieks specialiteiten restaurant Op zaterdag 25 juni organiseert de TC Rilland voor de 2e keer een gezinsfietstocht. Net als vorig jaar is de afstand ongeveer 50 kilometer. De tocht is geheel uitgepijld. De tocht loopt door de polders van de Zuid-West-hoek en de bossen rond Bergen op Zoom en Huybergen. Starten kan tussen 13.00 en 14.00 uur, in Rilland bij café 't Bruintje aan de Hoofdweg of in Huybergen bij café de Kroon. De kosten bedra gen 3,50 per persoon. Voor nadere informatie: tel.: 01134- 2547. een religieuze dimensie. Een versleten vat in de sneeuw noemde hij 'een sieraad Gods'. Hedenavond, woensdag, zendt de NCRV-Televisie een pro gramma uit over Goes in de serie "Het gezicht van Nederland". De uitzending, waarin Goes centraal staat, begint om 19.29 uur op Nederland 1 De belangstelling van de Neder lander voor de ontstaansge schiedenis van eigen land, stad of dorp is groeiende. In toene mende mate willen mensen weten welke gebeurtenissen en feiten hebben bijgedragen aan Het oeuvre was zo omvangrijk, dat veel van de tekeningen, schilderijen en houtsneden door de familie op zolder werden bewaard. 'Ik heb zoveel ge maakt, wat moeten jullie daar nu mee?', vroeg hij nog toen hij naar rusthuis Randwijk verhuisde. Het werk van de houtsnijder, die zijn hoogtepunt beleefde in de derti ger jaren, raakte na zijn overlij den in 1968 in de vergetelheid. Totdat zoon Jan en kleindochter Hanny Louise op het idee kwa men een expositie te organise ren in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. Jan Bruijns schreef er een boek bij, over het leven en werk van Johan Melse: 'Stilte over Zeeland'. Hij kwam op het idee een monument op te richten voor Johan Melse. Een kunstenaar, die als geen ander Zeeland in vele facetten belicht te, wordt aan de vergetelheid ontrukt. In zijn tijd was Johan Melse een bekend kunstenaar. Als er in Goes decors voor een toneel stuk, een affiche of reclameop- stelling moest worden ontwor pen, was hij de aangewezen per soon. Hij maakte in 1944 ook een gedenkplaat voor de slacht offers van de inundatie op Wal cheren, waarvan de opbrengsten bestemd waren voor de slacht offers in Westkapelle. Landelijk was hij bekend vanwege zijn bij dragen aan tal van christelijke gezinsbladen en kunsttijdschrif ten. En vanwege de ruim 60 illu straties in Nederlandsche Volks kunde, een leesboekje voor de zesde en zevende klas van het lager onderwijs. Hij ontwierp het offerblok en de doopvont in de hervormde kerk in Goes en won een prijs in een landelijke ex libris-prijsvraag. De leraar aan de Goese Ambachtsschool, die in 1900 zelf de eerste leerling was die zich aanmeldde voor de schildersafdeling, maakte in zijn vrije tijd veel tekeningen en schil derijen. Hij blonk vooral uit in zijn houtsnijwerk. andere boeken werden door hem geïllustreerd, onder meer "Walcheren onder vreemde heersers", door L.W. de Bree, en diverse dichtbundels van Jan H. Eekhout. Verder was Melse betrokken bij de vormgeving en de illustratie van het protestants-christelijke tijdschrift Pniël van de bekende dr. Gunning. Tal van christelij ke thema's werden door hem gevat in zijn houtsnedes. Uit het huidige karakter van hun woongebied. Met deze belang stelling voor ogen werd de pro- grammaserie 'Het gezicht van Nederland', een verkennings tocht langs dorpen en steden ontwikkeld. De programma's, die twintig minuten duren, belichten de ontstaansgeschiedenis en groei van de meest karakteristie ke gemeenten van ons land, met een accent op de sociaal-econo- mische en culturele ontwikkelin gen na 1945. de gehele 2e set voor maar 25 cent per foto Zijn geboortestad Goes leidde een groot aantal houtsneden en schilderijen, zoals van de kermis op de markt, het stadhuis en de Grote Kerk. Maar ook andere rustieke steden zoals Veere, Middelburg en Brugge. Op het strand van zijn geliefd vakantie oord Zoutelande, waar de familie 's zomers een boerenwoning huurde, tekende hij palenrijen en scheepjes op de golven. Inspira tie deed Johan Melse op in de natuur. Voor en na schooltijd fiet ste hij door het Bevelandse land en legde hij zijn indrukken vast in een klein schetsboekje, dat hij in zijn binnenzak droeg. Later werkte Johan Melse die thuis uit tot houtsneden. 'Hij had dat klei ne schetsboekje altijd bij zich, ook als hij er niet speciaal op uit ging om te tekenen', weet doch ter Alida nog. 'Het moest gewoon zijn oog trekken, zoals koren schoven in helder avondlicht met langerekte schaduwen over het land. Er moest ook altijd een zekere sfeer hangen. Wat hij zag legde hij dan vast en soms kwam hij er in zijn werk pas veel later op terug'. De Hoge Heul in de Poel, de Zwaakse Weel, koren schoven bij 's-Heer Hendrikskin deren: het zijn allemaal plekjes die veel Bevelanders onmiddel lijk zullen herkennen. Over prijsbewust boodschappen doen hoeft men mevrouw Maas niets te vertel len. Ze leest iedere week trouw de adver tenties, vergelijkt en is vervolgens iedere week een paar keer bij Jan Bruijns te vin den. "Zuinig zijn en op de prijzen letten zit er gewoon in. Dat heb ik van thuis meegenoffiën. Het bevalt me uitstekend. Iedere keer opnieuw vind ik het dan ook heerlijk om hier te komen. Alles is goed koop, dus dat zit wel snor, maar dan... dan wordt het een sport om te kijken wel ke extra aanbiedingen er zijn. Iets meene men wat ik niet nodig heb, doe ik zelden of nooit. Het gaat er juist om die artikelen en producten op te snorren, die je echt geboren was. Dochter Alida denkt niet zonder weemoed terug aan de bezoekjes die ze er in haar kinderjaren bracht: 'We gingen vaak naar de Koren bloem', die toen aan de rand van de stad lag. Moeder was er geboren. Na opa's overlijden zet ten ome Foort en ome Leen de zaak voort. Ze woonden in een oud huis met bedsteden. Als we 's zondags op visites kwamen, liepen de mannen de polder in. Hoog op de wallen had je een wijds uitzicht. Je zag ze dan al van verre weer terug komen wandelen. Achter de molen was een steile rand en beneden was het moerassig: daar kon je 's winters heerlijk sleeën. Ze hiel den varkens en kippen en had den een paard. Als dat met z'n rug tegen het huis stond te schu ren, zag je binnen de muur bewegen. Naar de molen liep de Paardeweg, met aan weerszij den kleine huisjes achter leilin- den. Opa had huisjes in de Smal- legangesbuurt die hij verhuurde en ook wat aan de Paardeweg. Een buurtje apart, waar vooral arme mensen woonden. Wat een armoede, verschrikkelijk!' den, de muraltmuurtjes op zee dijken, grillig gevormde knotwil gen. Verder maakte hij op bestelling enige honderden ex- libris. Ook affiches, onder meer van Z.L.M.-tentoonstellingen, gaf hij vorm, evenals boekom slagen en gelegenheidsdruk werk. Voor het onderwijsboek "Nederlandsche Volkskunde" maakte hij 8Ö houtsnedes die uitmunten door krachtige expressie en eenvoud. Ook familiebezit wordt een zeer breed overzicht van het werk van Johan Melse getoond, dat bij elkaar een nostalgisch, ver stild beeld van het Zeeland van voor de oorlog geeft, en van de christelijke symboliek die toen geliefd was. Daarnaast komt de techniek van het maken van houtsnedes aan de orde. Aan de hand van houtblokken die in verschillende stadia van bewerking zijn, en met origi- Het Oosterschelde College in Goes opent voor het tweede jaar de Zomerschool voor ouderen. Was het vorig jaar nog een experiment, nu heeft de "school" een definitieve vorm en is bovendien uitge breid met een tweede week. Gedeputeerde A.J. Dijkwel opent maandag 4 juli de Zomerschool 1994 en leidt daarna met een lezing het thema in. Het thema luidt: "Zeeland vroeger en nu". In de tweede week gaat het om het thema "Kunst en Kuituur in Zee land". De Zomerschool voor ouderen is een initiatief van het Ooster schelde College, voorheen R.E.C. Het gaat om een cursus week in de vakantieperiode. De doelstelling is het leren zo aan trekkelijk te maken dat er toch een vakantiegevoel ontstaat. Volgens coördinator Peter Jan sen is dat vorig jaar buitenge- zo'n speurneus. Kijk hier maar eens. Een "—a^es is er goedkoper" kookwekker in de vorm van een appel of peer. Hartstikke handig, leuk en ook heel geschikt om een ander cadeau te doen. Voor de prijs hoef je het echt niet te laten: nog geen vier gulden, terwijl je er normaal bijna tien gul den voor moet neertellen! Dat zijn van die dingen waar je dus heel snel bij moet zijn, want anders vis je gewoon achter het net. Gelukkig kom ik mini maal 2 keer per week. Als Jan Bruijns iedere dag nieuwe aanbiedingen zou hebben, zou ik iedere dag komen...! neel materiaal uit het atelier van Melse, wordt getoond hoe houtsnedes tot stand komen. Tegelijk met de opening van de tentoonstelling komt bij Uitgeverij De Koperen Tuin, onlangs vereerd met de Cultu rele prijs van de gemeente Goes, een boek uit onder dezelfde titel als de tentoon stelling geschreven door Jan Bruijns. De auteur van 'Stilte over Zee land, de wereld van Johan Mel se', Jan Bruijns, selecteerde voor zijn boek maar liefst 120, meest Zeeuwse afbeeldingen en beschreef het leven en werk van de Goese kunstenaar. Daarvoor kon hij putten uit een rijke collec tie tekeningen, schilderijen en houtsneden, alsmede aanteke ningen en citaten en besprekin gen van zijn werk in kranten en tijdschriften. En uit de herinnerin gen van zijn kinderen, met wie de schrijver uitgebreid over hun vader heeft gesproken. Jan Bruijns: 'Als je zo'n boek schrijft, wil je jezelf helemaal in iemand inleven. Je ziet zijn schetsen en ontwerpen en hoe hij die tot houtsneden uitwerkte. Johan Melse was een uitstekend ambachtsman, met een oog voor de mooie dingen in zijn omge ving. Dezelfde dingen waar ik zelf ook zo van hou: de Schelde- oever, oude steden en dorpen, het Zeeuwse landschap... De bekende omgeving ga je zien door de bril van iemand die een oog had voor de schoonheid van het eenvoudige'. Jan Bruijns kwam ook op een idee hoe hij het geldbedrag wil besteden, behorende bij de Culturele Prijs 1994 die de Gemeente Goes aan uitgeverij De Koperen Tuin heeft toegekend. Hij nam contact op met de schildersafdeling van Groot Stelle, voortgekomen uit de Ambachtsschool, Hij heeft de school gevraagd een bepaalde prent, van ploegende Zeeuwse paarden, gemaakt door hun oud- leerling en -leraar John Melse, tegen materiaalkosten op een metersgroot formaat uit te voe ren. Geheel volgens de principes van het decoratie-schilderen. Het plan werd enthousiast ont vangen en volgend schooljaar krijgen de trekpaarden een plek je op een blinde muur in Goes, die door de commissie voor ruimtelijke ordening daarvoor wordt aangewezen. Jan Bruijns: "Het publiek zal het zeker waar deren. Het gaat om iets herken baars, vooral voor oudere men sen. Trekpaarden horen bij onze streek en Johan Melse verdient een plaats in Goes en in ons hart. Zo zal hij niet opnieuw in de vergetelheid raken'. Bruijns, Jan, Stilte over Zeeland, de wereld van Johan Melse, De Koperen Tuin, Goes (01100- 31072), 19,90. Vanaf 10 juni te koop in de boekhandel. kunt gebruiken. Wat dat betreft ben ik net Mevrouw Maas: i rr-'i i rilloc ie or nno Het vergeten werk van houtsnijder Johan Melse Op zaterdag 25 juni wordt in het dorp Kazttendijke een heus zomerfeest gehouden. Het mid dag- en avondprogramma zien er als volgt uit: Middagprogramma van 13.00 uur tot 17.00 uur: o.a. vrijmarkt voor kinderen; rad van avontuur met leuke prijzen; demonstraties van de brandweer en Lotus/e.h.b.o.; optreden van muziekvereniging O&U; diverse kramen (kunnen nog besteld worden: 01192-2553). Avondprogramma van 19.00 uur tot 0.00 uur: o.a. stokbrood bak ken; barbecue; rad van avontuur; live muziek. Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. Johan Melse was een man van de waterkant. Hij hield van de zee met verte en was daarom vaak te vinden bij het Goese Sas, de Kattendijkse zeedijk en ook de Westerscheldedijk bij 's-Gravenpolder. Daar, aan de oever van de Schelde, op de grens tussen land en water, speelt het licht dagelijks een spel, in reflecties en contrasten, in langzame en snelle wisselin gen. Het voortdurend verande ren van kleur trok hem, evenals het ruwe van de verweerde per- koenpaaltjes en de betonnen muraltmuurtjes. Hij maakte een reeks van schetsjes van de zee wering en de slikken aan de dijk. Hij vereeuwigde ook schepen bij het havenhoofd van Wemeldin- ge. In de steiger van het Katse Veer boeide hem het ritme van het palenwerk, bij Kattendijke wijst naar de veilige haven', eer- van de muraltmuurtjes en in Wemeldinge de meerpalen op het havenhoofd met in de verte voorbijvarende schepen. Doch ter Alida weet nog hoe haar vader in 1931 inspiratie opdeed voor 'De Lichtboei: 'We waren op de fiets naar Haamstede geweest. Op de terugweg namen we de boot van Zierikzee naar Katse Veer. Het was erg mistig en soms lag de boot even stil. De kapitein vertrouwde het Twee vooraanstaande rechters worden in koelen bloede vermoord Een rechtenstudente komt te dicht bij de waarheid. Een journalist doet alles om haar te spreken Anderen doen alles om haar het zwijgen op te leggen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1