Cactuskwekers Sjaak de Jonge en Herman Weezepoel werden toevallig eikaars buren: VADERDAG WAARDEBON WILLY Politie4W Brandweer 14W Ambulance! Bel snel 06-11. Natuurweekend bij het Verdronken Land Zomerschool voor ouderen in Goes NÏHNDIIh'S HST Expositie alcohol in bibliotheek Wemeldinge van Saefthinge PARFUMERIE VAN BIEM EN SCHELDEOORD Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 15 juni 1994 - 46e jaargang no. 24 we hebben voor vader zóveel leuke ideeën GRAND THEATER GOES 01100-15165 VOOR 7,50 the very special (Van een onzer redacteuren) klokstraat 10 goes LAATSTE WEEK 75-jaar jubileum aktie Onenigheid Meedoen v.a. do. 16 juni IEDERE AVOND 19.30 UUR Na aanvang van de hoofdfilm kunnen wij helaas geen bezoekers meer toelaten. De tweede week Enthousiast aktie Ongenaakbaar Woning kopen.... FILMPROGRAMMA VANAF DO. 9 T/M WO. 15 juni Niet ongevaarlijk Goes, Grote Markt 7 Middelburg, Lange Geere 28 Programma Herman Weezepoel (staand) en Sjaak de Jonge (zittend): hun hobby is een voortdurende 'prikactie'. Stekeligheden in de Scheldestraat Hét adres voor Bel! VAN 12,50 passende lijst FOTO 1 Bij een aankoop van minimaal 25,- ontvangt u in al onze zaken een kraslot: u ziet meteen wat u kunt winnen! hij zich over de veelheid aan kleuren.. En ook hij was vanaf dat moment 'verkocht'. En ver knocht. Sjaak kweekt en verzamelt, naar eigen zeggen, alles wat hij te "Wat ook vaak voorkomt, is het veranderen van geslachts namen van cactussen. De zin De conclusie van de 'stekeldie- ren' uit de Scheldestraat: "Het interesseert ons feitelijk niet, welke namen er op de labels De kosten van deelname bedra gen 100,- per week, inclusief alle ekskursies enz. Wie belang stelling’ heeft om mee te doen aan de Zomerschool, kan een brochure met het uitgewerkte programma aanvragen bij het Oosterschelde College, Zuster straat 11, Goes. Tel. 01100- 31170. Op hetzelfde adres kan men zich ook aanmelden voor deelname. staan. We houden gewoon de oude namen aan. Ze kunnen verdikke volgend jaar wel wéér nieuwe namen verzinnen. Kom nou! Wij kweken voor ons ple zier, niet voor de namen". De vereniging Succulente is bereikbaar via Antwoordnummer 1810, 1300 WEAImere. De afde ling Zeeland heeft circa 50 leden) van de Zomerschool openen. Verder staat die eerste dag de geschiedenis centraal met een verhaal van de heer M.P. de Bruin over de ontwikkeling van de bevolking en de cultuur in Zeeland. De tweede dag staat het Zeeuw se landschap op het programma. Na een inleiding van de heer Beenhakker gaan de deelne mers met de bus er op uit om met eigen ogen de ontwikkeling in het landschap te kunnen erva ren. Woensdag houdt dr. A. de Vin uit Zierikzee een lezing over de Zeeuwse dialecten en staan er verder oude films en een quiz op het programma. Donderdag is de dag van de landbouw en visserij. Na een verhaal wordt onder leiding van de heer J. Markusse een bezoek gebracht aan een modern land bouwbedrijf. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan een visserijprojekt. Op vrijdag gaat dr. Jan Zwemer in op de meer recente verande ringen in het Zeeuwse en wordt een bezoek gebracht aan een modern industrieel complex in het Sloegebied. De eerste week sluit af met een barbecue in de Manhuistuin achter het gebouw van het Oosterschelde College (REC). (Aan de 'open dag' van de ver eniging Succulenta werd óók deelgenomen door de volgende leden op Noord- en Zuid-Beve- land: C.A. Markusse, K. Vorrinkstr 31 Goes, G. Spee, Diepeneestr 4, Borsse- le, H. M. van der Linde, Prunusstr 55, 's-Gravenpolder. VOOR TEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES* Party- en Feeskenh um W A A 1 A. A IX De tweede week staat in het teken van kunst en kuituur met o.a. bezoeken aan museum, theater, een atelier, film etc. Deze week is, zoals gezegd, reeds volgeboekt. vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede IVERSCHOORE De Zomerschool voor ouderen houdt een kursusprogramma in van vijf aaneengesloten dagen in de vakantieperiode. "Enerzijds staat het leren voorop en valt er heel wat op te steken, anderzijds scheppen we een zodanige sfeer dat het net vakantie lijkt. Dat zit dan vooral in de onderwerpen en in de wijze van presentatie. Sprekers, ekskursies, gesprek ken en gezellige momenten wis selen elkaar steeds af”, zegt Judith Straver die één van de weken optreedt als begeleidster. ”De deelnemers hebben echt een vakantiegevoel alhoewel ze dicht bij huis zijn. We zitten over dag in het gebouw van het Oos terschelde College aan de Zus terstraat of zijn op ekskursie, maar 's avonds gaan de mensen gewoon naar huis. Vorig jaar was het voor het eerst. De deel nemers waren zo enthousiast dat ze zich op voorhand al aan meldden voor dit jaar. De tweede week zit dan nu ook al vol. In de eerste week bieden we hetzelfde programma aan als vorig jaar. Dat zit uitstekend in elkaar en is boeiend van het begin tot het eind”. Belangstellenden kunnen zich voor de eerste week met het the ma "Zeeland vroeger en nu” nog opgeven. r25,- i kraslot: ‘n! H Aktie loopt lol <1 aug 1994 VERSCHOORE Sjaak de Jonge (43), vertegen woordiger, hield altijd al van bloemen en planten, maar hij begon ooit met het kweken van cactussen, nadat hij van een buurman een paar plantjes had gekregen. Nu heeft hij een prachtige, gevarieerde verzame ling in zijn glazen kastje in de tuin. Hij is 'verkocht'. Van een vertegenwoordiger verwacht je niet anders. Geldigheidsdatum: 15-6 t/m 18-6-'94 lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 - goes - noordstraat 6 terneuzen walstraat 109/111 vlissingen Herman Weezepoel (32), huis man, werkte destijds in een supermarkt en mocht altijd de overbodige plantjes uit de bloe- menhoek voor een vriendenprijs mee naar huis nemen. Op een dag zat daar een tray cactussen bij. Toen die stekeldingen begonnen te bloeien, verbaasde SALESOf Lange Kerkstraat 44 Voor het tweede jaar gaat in juli de Zomerschool voor ouderen van start. Dankzij het succes van vorig jaar is het aanbod uitge breid met een tweede week. De eerste van 4 t/m 8 juli heeft "Zee land vroeger en nu” als onder werp, in de tweede week, van 11 t/m 15 juli, gaat het om "Kunst en kuituur in Zeeland”. De Zomerschool is één van de vele ideeën van de Werkgroep Ouderen Educatie die gerugge- steund wordt door de Stichting Welzijn Ouderen en het Ooster schelde college (voorheen het R.E.C.). Tijdens de 'open dag' van kort geleden was het helaas voor de beide cactuskwekers niet zo druk, want het weer werkte heftig tegen. De dag was open, maar de wolken af en toe ook. Soms viel het water met bakken uit de hemel. Dat bood de gelegenheid om de beide buren te vragen naar hun reactie op een citaat van een andere succulentenkweker. "Wat mij aantrekt in de cactus is het ongenaakbare. De verzamelaars zijn ook aparte mensen, vaak met een stekelig karakter!". Sjaak kan het, na lang naden ken, gedeeltelijk eens zijn met het citaat. "Er is bijvoorbeeld ner gens zo veel strijd over de namen van de planten als in de cactuswereld. Sommige planten hebben wel 30 verschillende namen, gewoon omdat ze door de wetenschap op 30 verschil lende manieren zijn gedetermi neerd". Van elke negen Zeeuwen is er eentje verslaafd. Dat betekent dat alcoholgebruik, illegaal drug gebruik of gokken het leven van deze mensen voor een groot deel beheerst. Verslaving heeft niet alleen consequeties voor de verslaafde zelf. Ook in de omge ving heeft het zijn gevolgen. Denk maar aan verkeersonge lukken onder invloed van alco hol, schulden die gemaakt wor den, relatieproblemen en crimi naliteit. De meeste mensen raken verslaafd aan alcohol. Eigenlijk is dat ook niet zo ver wonderlijk. Je kunt bij wijze van spreken op elke straathoek alco hol kopen. Alcohol is maatschap pelijk geaccepteerd, vaak wor den mensen zelfs aangespoord "er toch eentje te nemen". Zo kan een enkel drankje tot een gewoonte worden. In Zeeland blijken circa 27.000 mensen deze gewoonte niet meer in de hand te houden. Zij raakten ver slaafd aan alcohol. Een alcoho lisch drankje op zijn tijd kan heel gezellig zijn. Teveel en dagelijks alcoholgebruik doet echter scha de aan het lichaam. Ook is alco hol niet bedoeld als hulpmiddel om in de stemming te komen, problemen te vergeten of moed Toen het echtpaar Weezepoel onlangs op zoek ging naar een nieuwe woning, was er één belangrijke eis: het huis moest een grote tuin hebben. En in de Scheldestraat stonden zulke hui zen Onderhandelingen over een eer ste woning in de Scheldestraat knapten af. In februari konden de Weezepoels tóch een woning in de straat op de kop tikken. Zo kwamen de cactuskwekers naast elkaar te wonen. "Toeval? Ja, maar toch niet helemaal....", zeggen ze. is de lophophora, een klein rond cactusje, waarvan het sap geest verruimend is. In Mexico en Boli via gebruiken de Indianen het als drug. Een bepaalde stof in het sap (mesculine) veroorzaakt aangename hallucinaties, je wordt er high van. In Nederland is de plant om die reden lang ver boden geweest, in Amerika is ze dat nóg. In Nederland wordt in de plant overigens maar weinig mesculine ontwikkeld, omdat de uv-straling hier te laag is. Dat is in het zuiden van de USA en in Mexico wel even anders Sjaak de Jonge en Herman Weezepoel vinden, dat ze een stekelige, maar toch uitgelezen hobby hebben. "Het is een hobby aan huis. Je hoeft er de deur niet voor uit. En in de vakanties kun je gemakkelijk van huis: je geeft de cactussen vooraf maar wat extra water en je kunt probleem loos 2 weken wegblijven. Dat hoef je met huisdieren niet te proberen..:.". Van prikkelbaarheid is tussen de nieuwbakken buren geen sprake. De stekeligheden bewaren ze uitsluitend voor hun hobby. Hun kasjes staan vol met 'prikkers'. De vaak grappig, maar ook bizar gevormde cactussen zijn overi gens niet helemaal ongevaarlijk. Je kunt je vingers eraan prikken, je kunt er een allergie van oplo pen. Maar dat is allemaal 'peanuts' vergeleken bij de inborst van sommige euphor bia's: daarvan is het sap dodelijk, als het gedronken wordt. En als je het in je ogen wrijft, kan je er blind van worden. Een andere 'spannende' cactus Terneuzen Vlissingen Zierikzee aaaaaaaa Goes Hulst Middelburg FOTO Gedeputeerde J. Hennekeij zal met een inleiding de eerste week Elk jaar organiseert het IVN, ver eniging ter bevordering van het milieubeheer, een aantal werk- weekenden voor jongeren tus sen de 15 en 29 jaar. Ook dit jaar en wel in het weekend van 25/26 juni voor de twaalfde keer in en bij het Verdronken Land van Saefthinge. Saefthinge is een uniek brakwatergebied in West- Europa. Het buitendijkse gebied heeft een opvallend ruige plan tengroei en is tevens een broed gebied, overwinterings- en rust gebied voor tienduizenden vogels. Velen hebben mooie her inneringen aan Saefthinge: wer ken in en rond het uitgestrekte natuurgebied, kamperen bij de Ischaapskooi, gezellig praten GOES -- Ze hebben dezelfde hobby. Ze kennen elkaar van dezelfde club. Ze houden van dezelfde planten. En sinds kort wonen ze óók nog naast elkaar. Onlangs hield de Nederlandse en Belgische vereniging van lief hebbers van cactussen en ande re vetplanten ('Succulenta') een open dag. Op slechts vijf adres sen op Noord- en Zuid-Beveland waren tuinen en kassen geo pend. In de Scheldestraat te Goes lagen twee van die adres sen pal naast elkaar "Het indrukwekkende monument van Steven Spielberg Een film met een onontkoombare kracht." orniMwn "...een onverwacht on-sentimentele film en mede daardoor zo imponerend.” DEVOLK-KIW "Een film die een onuitwisbare indruk achterlaat. Schindler’s List is het eerste volwassen meesterwerk van Steven Spielberg." een filmprestatie om een dag stil van te blijven. Diep respect is gepast voor Steven Spielberg." 1reKHisMF.1w.10 "Deze film is er voor bestemd een permanente plaats in onze herinnering te krijgen.” xf« tokk mu> vorig jaar werd veranderd in 'parodiacactus'. En om het écht moeilijk te maken, werd onlangs een bepaald type 'parodiacactus' weer verder omgedoopt tot 'pediocactus'. Kunt u het nog volgen? daarvan heb ik nooit begre pen. Het hangt samen met onenigheid tussen de plant kundigen". Als de boeken en de vaktijdschriften erbij wor den gehaald, blijkt dat de geslachtsnaam 'notocactus' pakken kan krijgen: "Als er maar een stekel aan zit". Herman heeft een wat breder terrein gekozen. Hij houdt zich bezig met alle suc culenten (planten, die in hun bla deren of stammen een flinke hoeveelheid water kunnen opslaan). Hij heeft weliswaar een heleboel cactussen, maar bij voorbeeld ook agaves en eu phorbia's. Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. te verzamelen. Niet elke situatie leent zich voor gebruik van alco hol. Alcohol en werk en alcohol en verkeer gaan bijvoorbeeld niet samen. Kortom, met alcohol moet je leren omgaan en dat is niet altijd eenvoudig in een samenleving waar alcohol zo gemakkelijk voorhanden is. Het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs heeft een tentoonstelling samengesteld over alcohol. In deze tentoon stelling komt aan de orde: - het verloop van alcoholgebruik tot alcoholmisbruik; - de gevolgen van alcoholgebruik voor het lichaam; - momenten waarop alcohol echt niet kan; - de mati- gingsstrijd. De tentoonstelling zal van 13 juni tot en met 2 juli te bezichtigen zijn in de openbare bibliotheek te Wemeldinge. Wilt u verdere informatie over alco hol, gokken of illegale drugs, belt u dan gerust eens met de afde ling preventie van het ZCAD. Ook kunt u hier informatie krijgen over de mogelijkheden de ten toonstelling te lenen. ZCAD, afdeling preventie, tel: 01180- 37640. Óf schrijf een briefje naar: ZCAD, afdeling preventie, Postbus 85, 4330 AB Middel burg. rond het kampvuur, en een prachtige en indrukwekkende wandeling maken door het gebied samen met de schaaps herder. Het werkweekend duurt bijna drie dagen: van vrijdag avond 24 juni tot zondagmiddag 26 juni en samen overnachten in tenten. In dit weekend helpt men de beheerder met allerlei werk zaamheden waar hij zelf niet aan toe komt. Met het werk wordt op een gezellige en ontspannende manier een steentje bijgedragen aan het behoud van natuur en landschap. De deelnemersbij drage voor dit natuurweekend is 5,-. Informatie of opgeven voor dit kamp kan bij: Arjen of Gem ma: 01100-32433. plus 10% korting bij gelijktijdige aankoop van F EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1