Provincie Zeeland Statenvergadering 06 - 9292 Grenadierweg 5, Middelburg .(Industrieterrein Arnestein). WOONIDEEËN OM ZO MEE WEG TE LOPEN F Wijziging informatienummers provinciale stoombootdiensten (PSD) COMMISSIES GELOOGD GRENEN MEUBELEN BANKSTELLEN EETHOEKEN LINNENKASTEN KLEIN MEUBELEN MATRASSEN 41 PSD-zaken Milieu en Waterstaat Cultuur en welzijn Het Koninklijk Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen be staat dit jaar 225 jaar. Om dat te vieren is er een speciale tentoon stelling en een congres op touw gezet. De kosten bedragen onge veer een ton. Vanwege het provin ciale belang van de activiteiten stellen GS voor een eenmalige subsidie van 17.500,= te ver strekken in het begrootte tekort van 60.000,=. Het Genoot schap heeft ook elders subsidie aangevraagd. Ruimtelijke ordening Financiële aangelegenheden GS stellen voor de financiering van de Zeeuwse Milieufedera tie (ZMF) te veranderen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat jaar lijks subsidie werd verleend op de zogeheten subsidiabele kosten. Voor provincie en ZMF betekende dat jaarlijks een heel gereken en veel administratief werk. Afgespro ken is nu dat de ZMF jaarlijks een vast budget krijgt. Dat scheelt een ken liggen ter inzage in het infor- hoop administratieve rompslomp en de ZMF krijgt hierdoor ook de mogelijkheid wat gemakkelijker te WANDEN SALONTAFELS VELE BURO’S Woensdag 8 juni 1994 DE BEVELANDER 15 a.s. donderdag 9.00 uur - 21.00 uur a,s. vrijdag 9.00 uur - 18.00 uur a.s. zaterdag 9.00 uur - 17.00 uur Vrijdag 17 juni vergaderen Provinciale Staten van Zeeland. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de vergadering, geheel of gedeeltelijk, te volgen. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 •I Nieuws Abdij De agenda en bijbehorende stuk- I ALLES VOOR HALVE PRIJZEN op °P I Sinds 1 juni beschikt de PSD over een centraal informatienummer: 06 - 9292. Het nummer verstrekt automatisch informatie over de dienstregeling van de PSD, over eventuele wijzigingen, tarieven en De commissie basis- en speci- aalonderwijs van de provinciale onderwijsraad vergadert woens dag 15 juni op het adres Abdij 6 in Middelburg. De vergadering be gint om 14.00 uur. Gesproken wordt over: pedagogi sche academies in discussie; pro ject vrijheid, verdraagzaamheid en anti-racisme; etnische scheidings lijnen in het Zeeuwse basisonder wijs; versterking plattelandsscho- len, preventie jeugdhulpverlenings- onderwijs en schaalvergroting in het speciaal onderwijs. mogelijke algemene informatie. Wat de wijzigingen betreft maakt het niet uit of het nu gaat om wijzi gingen die de PSD al een tijd tevo ren had voorzien en die dus als nog zijn in te plannen in afwijking De Provinciaal Planologische Commissie (PPC) vergadert don derdag 16 juni. De bijeenkomst is op het adres Groenmarkt 13 in Middelburg en begint om 10.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: ontwerp-landinrich- tingsplannen Poortvliet en Axel, projectnota Schouwen-Oost, voor bereidingsschema landinrichting 1995, planologische kernbeslis sing hoge snelheidstrein, ant woordnota windenergie en de ac tualisering van het streekplan. De Provinciale Commissie Mi lieubeheer en Waterhuishou ding vergadert donderdag 16 juni De vergaderingen van de commis sies zijn openbaar. Van iedere ver gadering ligt de agenda en bijbe horende vergaderstukken ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. van de reguliere dienstregeling, of dat het gaat om verstoringen of calamiteiten; bijvoorbeeld omdat de schepen uit de vaart worden genomen vanwege een storing aan de brug of vanwege de weers omstandigheden. De tanefinformatie gaat over tarie ven voor reizigers met het open baar vervoer en voor voertuigen en motoren. Deze tarieven staan ook in de tarievenfolder. Voor in formatie over andere tarieven ver wijst het centrale nummer naar een van de nummers van de aan legplaatsen. De huidige informatienummers verdwijnen per 1 januari van het volgend jaar. Het gaat om de nummers 01184- 67101 (hoofdkantoor Vlissingen), 01184-78899 (aanlegplaats Vlis singen), 01172-3350 (aanleg plaats Breskens), 01130-82828 (aanlegplaats Kruiningen) en 01148-2992 (aanlegplaats Perk- polder). Wie vanaf heden tot de opheffingsdatum een van deze nummers belt wordt verwezen naar het nieuwe centrale nummer. op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De vergadering be gint om 14.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: ruimtelijk beleid lan delijke gebieden, beleidsplan wa terbodems en baggerspecie, pro vinciale milieuverordening, beheersplan Noord- en Zuid-Beve- land. Traditiegetrouw is de staten vergadering in de statenzaal van het provinciehuis in de Middelburgse abdij, Abdij IC. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. De statenleden zullen een reeks besluiten nemen op voorstel van Gedeputeerde Staten. grenzen van het huidige wegge bied. Vandaar dat er geen grond aankopen nodig zijn. soon in de vaktaal, komt voor de ondersteuning van de volwasse neneducatie. Het dagelijks provin ciebestuur stelt voor vier instellin gen aan te wijzen die er voor moeten zorgen dat die ene rechts persoon er komt. De instellingen zijn: ROC Westerschelde uit Ter- neuzen, het Oosterscheldecollege uit Goes, het Educatief Centrum Walcheren uit Vlissingen en het Zeelandcollege te Vlissingen. Instellingen voor jeugdhulpver lening krijgen te maken met wijzi gingen in subsidie. Met name het sparen voor investeringen in de toekomst wijzigt. Op het moment dat de regeling ingaat blijft er geld over. GS vragen de staten er mee akkoord te gaan dat het dagelijks provinciebestuur dat geld gaat ge bruiken voor het oplossen van Voor de bouw van een opslag loods voor mosselschelpen aan de Kanaalweg in Yerseke is het nodig het streekplan te wijzigen. De procedure, inclusief de behan deling van bezwaarschriften, is af gerond. De staten wordt voorge steld in te stemmen met de streekplanafwijking. knelpunten in de jeugdhulpverle ning. matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. schuiven binnen de verschillende begrotingsposten. De provincie is aandeelhouder van de NV Delta Nutsbedrijven. Van daar dat het bedrijf haar jaarver slag 1993 ter goedkeuring voor legt aan de staten. De aandeelhouders krijgen minder di vidend uitgekeerd dan de provin cie had begroot. De vraag is nu of de staten akkoord gaan met een lagere uitkering en het begrotings tekort van ruim 90 duizend gulden willen afdekken door dat bedrag te onttrekken aan de algemene re serve. Voorts wordt voorgesteld in te stemmen met de elfde be grotingswijziging van de pro vincie en nieuwe comptabili- teitsvoorschriften. De NV Westerschelde-Overver- binding legt eveneens de jaar stukken 1993 ter goedkeuring voor aan de staten. Het provinciaal coördinatie centrum voor de rampenbe strijding moet worden voorzien van een noodstroomvoorziening. De kosten bedragen 96 duizend gulden en kunnen worden betaald uit de post 'spoedeisende vervan ging van materieel'. Eenvoud igd zelf te monteren Zelf kiezen en combineren Dus ook altijd voordeliger Milieu- en kostenbewust vervaardigd, gepresen teerd en verpakt Direkt meenemen van voorverpakte artikelen - - - Voor ruim 40 T rendhopper-zaken tegeljik ingekocht Ter voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie op het werk wordt de heer Gulmans voorgedragen als vertrouwensper soon bij de provinciale stoomboot diensten (PSD). Tot slot wordt de staten gevraagd in te stemmen met de derde en vierde wijziging van de begro ting van de PSD en met de verlenging van het sociaal sta tuut herstructurering PSD. De Brabantse waterschappen Hoogheemraadschap West-Bra- bant en Scheldekwartier beheren water dat voor een klein gedeelte op Zeeuws grondgebied ligt. Deze schappen hebben net als het Zeeuwse waterschap Noord- en Zuid-Beveland een interprovinciale status. De reglementen van de twee Brabantse schappen moes ten nog worden aangepast aan de Waterschapswet en aan de reor ganisatie van het waterschapsbe- stel in Noord-Brabant. Dat is nu gebeurd en de statenleden wordt gevraagd in te stemmen met deze procedurele wijzigingen. Het kruispunt in de N 690 in Hulst (Grote Kreekweg/Clinge- weg en Koolstraat/van de Maelstedeweg) is een van de ge vaarlijkste kruispunten in de pro vincie. Het is de bedoeling in 1995 het kruispunt om te bouwen tot rotonde. De staten wordt ge vraagd een krediet beschikbaar te stellen van 725.000,=. De klus kan worden geklaard binnen de De Kaderwet volwassenenedu catie maakt het noodzakelijk dat er een aanspreekpunt, rechtsper- Voorgesteld wordt het woonwa genplan 1993-2000 vast te stel len. Er is nog een tekort aan standplaatsen. Als dat is ingelo pen houdt de provinciale bemoei enis met het woonwagenbeleid ei genlijk op. De komende jaren wil het college ook nog gebruiken om er voor te zorgen dat het opheffen van speciale regels voor woonwa genbewoners soepel verloopt. Zo is er onder meer sprake van dat het beheer van standplaatsen van woonwagens en het huren van een wagen wordt ondergebracht bij een woningbouwvereniging. Op dit moment zijn daar nog aparte in stanties voor. Vaak exklusief gemaakt HOUDT EEN GROTE MAGAZIJN avi iiiviimif Ann STUNTVERKOOP LET OP HET JUISTE ADRES EN OPENINGSTIJDEN i i MIDDELBURG/GOES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15