r Vrijkaarten van de bank Dezer dagen vond op het kantoor van de VSB-bank aan de Grote Markt te Goes de uitreiking plaats van twee kaarten voor de voorstel ling van The Phantom of the Opera in het VSB Circustheater in Sche- veningen. De heer en mevrouw Maas uit Goes wonnen deze kaarten door het invullen van een zgn. leenenquête die was uitgereikt op de Love Honeymoonbeurs in Heinkenszand op 23 april jl. Uit alle ont vangen enquêteformulieren werd door een notaris het formulier van de heer en mevrouw Maas getrokken. Op de foto overhandigt de heer D. Dahlkamp, rayondirecteur Bevelanden van de VSB Bank, de prijs aan de heer en mevrouw Maas. WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Korstanje Groenten en Fruit nu in riante winkel Vrijmarkt Lewedorp bij De Kleine Piet Zaterdag 11 juni wordt op de Prot.Chr. Basisschool "De Kleine Piet" te Lewedorp weer een vrij markt gehouden. Deze is ge opend tussen 10.00 en 12.00 uur. Op het schoolplein zullen de kinderen dan allerhande spulle tjes te koop aanbieden. Daan Ingelse van de organiserende school vertelt: "Onder spulletjes verstaan we naast de gebruikelij- Proefles in Kapelle Zelf wijn maken Woensdagavond 8 juni, heden, houdt "het Zeeuws Amateur Wijnmakersgilde "Luctor et Fer mento" een gratis proefles in De Vroone te Kapelle. Aanvang 20.00 uur. Dit ter introductie van de nieuwe cursus "Wijnen zelf maken", die na de zomer van start zal gaan. Het Zeeuws Ama teur Wijnmakersgilde "Luctor et Fermento" is 30 november 1974 opgericht. Bij gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organi seert zij enkele grote evenemen ten. Eerste jubileum-hoofdprijs Foto Verschoore is gevallen Landmacht werft voor baan in leger 25 jaar drogisterij Fassaert in Lange Kerkstraat te Goes MEDISCHE DIENST Speciale aandacht voor 65+ Gratis ogentest en oogdrukmeting bij aankoop van bril zonnebril kado op-ttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Goes familiebedrijf ingrijpend verbouwd Mi 11 bhee/rnieuutb voor 11 en 12 juni 1994 i Mobiele banenmarkt in Goes ï- DIERENARTSEN: HUISARTSEN: Voorlichting voor starters Woensdag 8 juni 1994DE BEVELANDER J voor MARC DE RECT no limit 'J V E R L O S K U N D I G E N KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: In de winkel kunnen ze dan direct ontdekken, of ze een prijs hebben gewonnen. De tweede prijzen zijn Sony-Walkmans, de derde prijzen zijn polshorloges. In totaal worden 60.000 kraslo ten uitgegeven. Er zijn maar liefst 2000 prijzen te winnen. De Ondanks het feit dat we al veel jaren in Goes waren, stonden we er verbaasd van dat veel men sen onze winkel met ingang aan de Anjerlierstraat in feite niet of nauwelijks kenden. Daarin is nu wel verandering gekomen. We zitten op een mooi punt en dat is ook te merken aan de groeiende belangstelling", aldus de eige naar. De Kamer van Koophandel orga niseert iedere 6 weken i.s.m. het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf een voorlichtingsbij eenkomst voor startende onder nemers. Tijdens deze bijeen komst komt een groot aantal aspecten aan de orde waarmee een startende ondernemer te maken krijgt. 's Middags krijgt u algemene voorlichting over: het ondernemingsplan de benodigde vestigingsver gunningen) de keuze van de onderne mingsvorm belastingen het opstellen van een commer cieel plan het opstellen van een finan cieel plan de inschrijving in het Handels- register de keuze van een handels naam Na een maaltijd en een pauze worden er 's avonds twee work shops gehouden. In deze work shops wordt aan de hand van twee praktijksituaties ingegaan op het opstellen van een begro ting en het vaststellen van de haalbaarheid van de plannen. De ene workshop betreft het starten van een publieksgerichte onderneming. De eerstvolgende bijeenkomst is op: 21 juni a.s. van 14.00 uur tot ca. 22.00 uur in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Middelburg. Voor aanmelding en/of meer informa tie kunt u contact opnemen met Adri Kievit, tel: 01180 - 73540. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. MAATSCHAPPELIJK WERK: EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES klantenkring opbouwen. We heb ben ons destijds direct aangeslo ten bij de Drogisterij Associatie te Zeist, bekend onder de naam DA. Dat gaf veel naamsbekend heid en herkenbaarheid en bovendien was het een actieve organisatie. Het bleef overigens niet alleen bij de drogisterij. Na enkele jaren werd de zaak uitge breid met een schoonheids- en pedicuresalon. In 1984 volgde een algehele verbouwing die noodzakelijk was als gevolg van de groei. Zoals gezegd werd Drogisterij Fassaert vorig jaar nogmaals sterk uitgebreid, mede als gevolg van de nevenactivitei ten in de vorm van parfumerie, schoonheidssalon en pedicure- afdeling plus zónnebankruimte. Bovendien is de laatste jaren het Openingstijden voor dringende Rilland: wijkgebouw, dinsd.^ 09.op gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes I Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan- OUDERS VAN dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. nis, heeft Korstanje zich aange sloten bij de organisatie van deze naam, welke borg staat voor goede kwaliteit, Ook pre senteert men zich onder die naam samen met vele andere vakgenoten in den lande. Dank zij de verbouwing is de presenta tie van groenten en fruit aanzien lijk verbeterd. Bovendien heeft men uitbreiding gezocht in bij voorbeeld rauwkost-salades en ook de exotische afdeling, waar voor tegenwoordig veel belang stelling bestaat, is uitgebreid. De winkel is enigszins vergroot en heeft nu een oppervlakte van actie begon enkele weken gele den en loopt door tot alle loten op zijn. Iedere bezoeker die de komende weken voor 25,- of meer besteedt, maakt dus nog kans op het winnen van de twee de hoofdprijs, óók een JVC- videorecorder. ruim 35 vierkante meter. Dankzij een andere opstelling is een en ander echter een stuk overzich telijker geworden. "We hadden een beetje ouderwets gezicht. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in Kruiningen Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. W.J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, tel. 06-527 713 98. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100- 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. aanbod van drogisterij-artikelen, zoals geneesmiddelen, haar-, bad-, douche-, deodoranten en gezichtscosmetica sterk uitge breid. De heer en mevr. Fassaert daarover: "Er werd een groot aantal geuren van alle bekende merken aan ons assortiment toe gevoegd. En ook wat perso neelsbezetting betreft moesten we uitbreiden. We hebben dan ook vakbekwame mensen en dochter Monique, heeft even eens het drogisterijdiploma behaald, zodat we in de toe komst de bekende service aan onze klanten kunnen blijven bie den". Zoals gezegd wordt het 25- jarig bestaan door Drogisterij Fassaert gevierd met onder meer aantrekkelijke aanbiedin gen voor de klanten. gaan vervangen. Vanaf 1996 wil de Landmacht jaarlijks gemid deld 5.400 vrijwillige militairen werven. Er is vooral behoefte aan jonge mensen. Om ze over de streep te trekken worden zelfs snuffelstages van enige dagen op een kazerne aangeboden. In de wervingsactie wordt veel aan dacht besteed aan de goede leef- en werkomstandigheden die het Nederlandse leger jonge ren te bieden heeft. Zo krijgt men een gedegen vakopleiding die ook van veel waarde is in de bur germaatschappij, worden de BBT'ers dicht bij huis gelegerd en krijgen zij de nodige privacy. Kamers beschikken over sanitai re voorzieningen en een keuken om zelf een hapje klaar te maken. Geluidsinstallatie en televisie zijn toegestaan. zaterdag 24 september wordt in gemeenschapscentrum De Vroone te Kapelle een internatio nale keuring gehouden. Wijn bier- en likeurmakers uit Neder land, België en Engeland kunnen hun eigen gemaakt produkt inzenden in 51 verschillende klassen, apart voor beginners en gevorderden en laten beoorde len door erkende keurmeesters. Een programmaboekje en in schrijfformulier kunt U aanvra gen op het secretariaat. Tot slot is er op 19 november voor leden en huisgenoten, tesamen met gasten van ons zustergilde uit Hoddesdon (Engeland) een gro te feestavond ter afsluiting van het jubileumjaar. Aanmelding of informatie is ook te verkrijgen op het secretariaat van Z.A.W. Luctor et Fermento, Parallelweg 4, 4462 AL Goes. Tel. 01100-14370. 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Niet in juli en augustus. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borstprothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 Zojuist is een zeer geslaagde Hemelvaart Kampeer Week afgesloten. Meer dan 300 ama teur wijnmakers en bierbrou wers, uit geheel Nederland waren voor diverse activiteiten samengekomen op het recre atieterrein de Speelmansplaten aan de rand van het Zoommeer tussen Rilland en Tholen. Op ke rommelmarktspullen o.m. speelgoed, boeken, plantjes, oliebollen, lekkere hapjes, drank, rad van avontuur, grabbelton, enveioppen-trekken enz. enz." De leiding van de school heeft verder ouders van de kinderen opgeroepen mee te doen met optredens tussen de bedrijvighe den door. Iedereen is zaterdag ochtend welkom. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Gem. spoednr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106- 3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. De eerste van de twee hoofd prijzen in de jubileum-kras- loterij van Foto Verschoore is gevallen! In de vestiging van Foto Verschoo- ”re aan de Gro te Markt 7 in Goes overhan digde Arjen Verschoore een kostbare JVC-videore- corder (winkel waarde/ 800,-) aan prijswin- naar/prijswin- nares Mw. M. Versteeg uit Goes. De kras loterij maakt onderdeel uit van de jubi leumfestiviteiten van het familie bedrijf Foto Verschoore, dat 75 jaar bestaat. Het bedrijf heeft vestigingen in Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Hulst, Zierikzee en Etten-Leur. De klan ten krijgen bij een besteding van 25,- of meer een gratis kraslot. Op zaterdagmiddag 18 juni a.s. organiseert de Koninklijke Land macht samen met het arbeidsbu reau Goes een banenmarkt. Rond het arbeidsbureau staan van 12.00 tot 18.00 uur een aan tal tanks, mobiele kranen en andere grote werktuigen geplaatst. Ook wordt een veld hospitaal ingericht. In het arbeidsbureau wordt door mede werkers van de Landmacht voor lichting gegeven over de onge veer 2000 vacatures die de Landmacht op dit moment heeft. De wervingsactie spitst zich toe op een 200 functies voor lbo- of mavo-gediplomeerden. Bij jongeren is het contract voor 2,5 jaar als Beroeps Bepaalde Tijd (BBT) nog weinig bekend. De BBT'ers zullen na afschaffing van de opkomstplicht per 1 janu ari 1998, de dienstplichtigen met tal acties, over in advertentie De Bevelander meer bijzonder heden zijn te lezen. Drogis terij Fassaert is in de voorbije jaren aanzien lijk uitgebreid, zowel ruimtelijk als wat de acti viteiten betreft. Zo werd vorig jaar nog een grote uitbreiding tot stand gebracht van 60 naar 150 vier kante meter. Dit ten behoeve van de schoonheids- en pedicuresa lons, terwijl er ook een zonne- bankruimte kwam. Drogisterij Fassaert is in de voorbije kwart eeuw in Goes en wijde omgeving een begrip geworden. Op 4 juni 1969 opende de zaak aan de Lange Kerkstraat. Mevrouw Fas saert vertelt: "Het was de laatste particuliere woning in de Lange Kerkstraat waar een zaak werd gevestigd. Vóór die tijd was er een advocatenkantoor. Pas getrouwd, moest mijn man naar de Klokkenberg in Breda, het geen een moeilijke periode was. Want we kwamen geen van bei den direct uit het drogistenvak en we wilden niettemin een goede Leger des Heils ZONDAG 12 JUNI: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. kapiteit D. Krommenhoek. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE“BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u„ buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Deze week is het 25 jaar geleden dat drogisterij Fas saert opende aan de Lange Kerkstraat te Goes. Dat wordt gevierd van waar- een in DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 011 GO- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01 IGO- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. "We waren aan modernisering toe. Het is er nu eindelijk van gekomen. En we hebben veel positieve reacties ont vangen". Aldus vertelt Jacco Korstanje van de gelijkmatige Groenten- en Fruitzaak te Goes. Deze "Echte Groen teman" was tot op heden met de entree ge vestigd aan de Anjelierstraat. Maar als ge volg van een ingrijpende ver bouwing heeft men nu een uit zicht op de Oostsingel ge creëerd. Met tal van openings- aanbiedingen én een uitbreiding van het assortiment is de her opening afgelopen weken ge vierd. Korstanje is een oude vertrouw de naam op gebied van groenten en fruit in Goes en op de Beve landen. De zaak bestaat al vele jaren en Jacco Korstanje behoort tot de vierde generatie die de zaak nu runt. Hij doet dat samen met echtgenote en ouders. Een echt familiebedrijf dus. Boven dien een "Echte Groenteman". Want naast de nodige vakken-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11