Mies en Theo Prins brengen duizenden huisdieren naar laatste rustplaats; VI n e JMONTEL WILLY a 4 Politie Brandweer !4W Ambulance!v Bel snel 06-11. w 0 J175,- SfHÏNDIIIfib' E Rï fesMi SENSATIONELE «WK UITVERKOOP TOPMERKEN KOSTUUMS, PANTALONS, ENZ. t O.A. JOOP!, DANIEL HECHTER, NIK BOLL. GOES: GANZEPOORTSTRAAT 11 t.o. XENOS 32 H' c Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 8 juni 1994 - 46e jaargang no. 23 i axel aanderen GRAND THEATER GOES 01100-15165 r ■R. De Bank van Nederland l - (Van een onzer redacteuren) HEINKENSZAND Ingeklemd tussen autosnelweg en heerst er rust. Het grafje van tekkel Heidi. F i Hét adres voor Z IEDERE AVOND 19.30 UUR Bel! 01195-9226 M/xn Voor Maar t. f 4e WEEK A spoorlijn. Aan de noordzijde raast het autoverkeer onaf gebroken voorbij. Aan de oostzijde passeert enkele keren per dag een goederentrein uit het Sloegebied. En toch Dwergpoedels Trouw Mies en Theo Prins op hun dierenbegraafplaats. Altijd bij je Collecte van Anjerfonds 2* .d Kistje Jachtveld j. C. LèaA." dat "Een npp> - achte 1 eerste volwastffméésterwerk van j Steven Spielberg." j een filmprestatie om een dag jB stil van te blijven. Diep respect is gepast voor Steven Spielberg." "Deze film is er voor bestemd een permanente plaats in jF I onze herinnering te krijgen." C FILMPROGRAMMA VANAF 00. 9 T/M WO. 15 juni Afgedekt Parly en Feestcenlrum SCHMEOORD Van Oudsher..." Tegenop gezien i 4 Z >1 ie Onder ieder xy ii pot zeeuws-vla i steentje ligt een verhaal, EEN JONGEN VAN 15 JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. Hoeveel gaten en holen zouden al die katten en honden zelf gegraven hebben? Nu delft Theo Prins (49) al bijna acht jaar lang een laatste rustplaats voor al die rusteloze viervoeters, die nu ein delijk rust hebben. Een graf voor de gravers. De kiem van de dierenbegraaf plaats en van het huisdierenuit vaartcentrum (Huiduc) van Mies en Theo Prins ligt overigens niet in Heinkenszand, maar in 's-Gra- venpolder. Op de plek waar nu de tennisbaan ligt, stond vroeger het huis van Mies' ouders, de familie De Vroe. Daar had Mies (49) aan het eind van de jaren zestig al een kennel van dwerg en toypoedels. Omdat 'dwerg' in het Engels 'goblin' is, heette de kennel Goblin Farm. Zo heet sinds de jaren zeventig ook het dierenpension aan de Boerendijk bij Heinkenszand. 'Goblin' is óók nog altijd de naam van de tennis vereniging van 's-Gravenpolder. Hoeveel leden zouden die naam geving nog kennen? Omdat in het dierenpension de vraag van leven en dood vaak aan de orde kwam ("Waarheen met het dier, als het komt te overlijden?"), rijpte langzaam het idee bij het echtpaar Prins om een uitvaartcentrum annex die renbegraafplaats op commercië le basis te beginnen. En zo geschiedde. En dagelijks komen er baasjes en bazinnetjes naar het dieren kerkhof aan de Boerendijk bij Heinkenszand. Ze leggen er een bloemetje neer. Ze kijken even treurig voor zich uit. Ze laten de traantjes even de vrije loop. "Dierenliefhebbers hebben vaak over een lange reeks van jaren intussen het huisdierenuitvaart centrum (afgekort: Huiduc) van de advertenties en van de fol ders die bij de dierenartsen lig gen. Toch komen de huisdieren op veel verschillende manieren aan op hun 'eeuwige jachtvel den' aan de Boerendijk. Als een dier overleden is, zorgt de die renarts (op verzoek) dat het dier door Mies en Theo wordt opge haald, nog dezelfde dag. Soms haalt het echtpaar een overleden dier bij de mensen thuis op. Soms ook wordt het dier door de 'nabestaanden' zelf gebracht. Emoties? Jawel, maar dat is niet erg. Daar zijn ze aan gewend in huize Prins, ook al zien veel baasjes de dood van hun dier 410 gulden (voor een zeer grote hond). Grotere grafstenen of zer ken zijn voor rekening van het baasje zelf. Na drie jaar wordt het grafje geruimd, maar desge wenst kan het voor 50 gulden per jaar onderhoud) intact blijven. Niets dan goed van de doden. Het geldt ook op de dierenbe graafplaats. Er zijn mensen, die elke week op bezoek komen om het graf van hun trouweling te verzorgen. Sommigen komen eenmaal per jaar. En weer ande ren komen een paar keer, en dan niet meer. "Dat is voor ieder ver schillend. leder houdt zijn dier op zijn manier in ere. We stellen in elk geval wèl vast, dat het bezoek hier ruimschoots hoger is dan op een mensenbegraaf plaats....", aldus Mies. "Terecht, dat die mensen hun hond niet bij de dierenarts in een container willen zien verdwijnen. Want dan wordt het kadaver afgevoerd door een destructie bedrijf, gekookt, drooggeslin- gerd, en vermalen tot meel. Dat meel is de basis voor veevoeder. Veel mensen weten dat niet. Zij denken, dat hun huisdier wordt gecremeerd, als je het bij de die renarts achterlaat. Nou, mooi niet, hoor". Op het graf van een Duitse her der (Bronko) staat veelbeteke nend: "Hij was trouwer dan een mens". Voor een sint-bernhard- hond hebben baasje en bazinne tje deze toepasselijke tekst gekozen: "Je was groot. Maar nóg groter was je liefde en trouw". Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. nooit. Zo kan het gebeuren, dat sommige mensen een betere band hebben met hun huisdier* dan met hun kinderen. Als zo'n dier dan doodgaat, heb je een drama. Niks meer en niks min der". VOOR HN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES! Als we na de gesprekken nog even over de dierenbegraaf plaats wandelen, komen Mies en nu een- ineens Komende week wordt de jaarlijk se collecte van alle Anjerfondsen in Nederland gehouden. Ook in alle gemeenten van Zeeland gaan vrijwilligers langs de huizen voor een bijdrage. De bijdragen komt ten goede aan initiatieven op het gebied van cultuur en natuur- en milieubehoud. Zo konden het afgelopen jaar bij voorbeeld de volgende initiatie ven mede mogelijk gemaakt wor den: - aanschaf lichtinstallatie van de Amateurcomedie in Zierikzee; - een concert ter ere van het 100- jarig jubileum van Gemengde Zangvereniging Excelsior in Yer- seke; - de inrichting van een educatie ve ruimte van het bezoekerscen trum van de Imkerij in Poppen- damme; - de publikatie "West Zeeuwsch- Vlaanderen 1939-1946"; - vitrines voor het streekmuseum in Hulst; Culturele verenigingen in elke Zeeuwse gemeente, die vrijwilli gers beschikbaar stellen, mogen 1/3 van het eigen deel van de opbrengst van de collecte zelf besteden. Ook op deze wijze komt de bijdrage zeer goed terecht. Zo kan een Harmonie- vereniging bijvoorbeeld nieuwe instrumenten of uniformen aan schaffen of een aankomend jubi leum uitgebreider vieren. Een bij drage aan de collecte van het Anjerfonds is dus een bijdrage aan een actief en leefbaar Zee land. Haar indruk is, dat mannen hun verdriet over een gestor ven huisdier méér en gemak kelijker uiten dan vrouwen: "We hebben eens een beer van een vent hier gehad, 2 meter groot, stoer, bodybuildersty- pe. Hij jankte als een kind, en liet zich compleet gaan. Hij verontschuldigde zich oprecht, maar wat ons betreft is dat niet nodig. Als je ver driet hebt, moet je gewoon jan ken. Zo eenvoudig is dat. Bovendien komen hier natuur lijk per definitie mensen, die bedroefd zijn. Ze hebben veel om hun beest gegeven. Anders laten ze 'm hier niet begraven". Als een dood huisdier in het mor tuarium bij de dierenbegraaf plaats arriveert, wordt het dier nog dezelfde dag opgemeten en wordt er bij de plaatselijke tim merman een kistje voor hem gemaakt. Theo delft een graf op maat en de volgende dag wordt het dier begraven. Later wordt er een gewassen grindtegel (met naamplaatje) op het grafje gelegd. Dat alles voor een prijs tussen de 240 gulden (voor een poes of een kleine hond) en de ZIE ONZE ADVERTENTIE; PAGINA 16 De dierenbegraafplaats is, hoor baar en zichtbaar, de tegenstel ling van zijn omgeving. Een ana chronisme bijna. De dingen gaan hier niet meer voorbij, ze stop pen hier. Duizenden dieren zijn naar hier gebracht, nadat het eindstation was gepasseerd. Veel dierenliefhebbers kennen gegraven. Elk dier d'r samen met Mies ingelegd. Begraaf- poes is 24 uur per dag bij je in plaatsen zijn nooit leuk, maar huis. Hij is altijd bij je. Iedereen in ik vind het toch een prachtige In haar eigen woonplaats is ook een Jan Bruijns supermarkt. Deze keer is mevrouw Van Meer 15 kilometer van huis wanneer we haar ontmoeten. "Van tijd tot tijd nemen we gewoon een ander filiaal. Een andere omge ving, ook nog wat andere winkels kijken, dat maakt het zonder veel moeite extra gezellig. Als het wat de boodschappen betreft maar Jan Bruijns is", legt onze spontane gespreks partner uit. We vragen haar dan ook naar haar motieven. "Dat moet U mij vragen, terwijl U steeds al die interviews doet", grapt ze. "Kijk, het is geen geheim dat het hier goedkoper is dan in andere winkels. We zijn nogal prijsbe wust. Van oudsher. Gelukkig hebben onze 4 kinderen dat overgenomen. Ik kan het nu Mevrouw Van Meer: het is geen geheim dat het hier goedko per is dan in andere winkels!" OEVlJ AUjF.MHXDM.BI M) - irKHIil'MHU'BIW SBWKKTIW' Neem z’n verfijnde bekleding, z’n royale zit, z’n fraaie belijning. Ja, deze bank durft elke vergelijking aan. Ook in prijs! Want zegt u nu zelf: zóveel bank voor je geld is per saldo toch buitengewoon voordelig! 21/2 2-zits v.a.2495,- Uw gratis Montèl-catalogus boordevol exclusief en betaalbaar zitkomfort ligt klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. In het mortuarium van de begraafplaats ligt een prachtige Duitse staander. Het dier ligt opgebaard op een tafel, op een draagbaar, gerold in een deken. Hij is zojuist binnengebracht. De volgende dag zal hij keurig in een kist ter aarde worden besteld. Dat gebeurt waardig, zoals bij mensen. Gemiddeld vier tot vijf maal per week wordt op de schitterend onderhouden begraafplaats een betreurd huisdier aan de aarde toevertrouwd, omdat het baasje niet wil dat het dier bij de dieren arts in een container verdwijnt en tot veevoeder wordt verwerkt. r -.j» t,. - f’ BAARLAIM» "jijj i ik vind het toch een prachtige huis is wel eens chagrijnig, maar plek hier. Ze mogen mij d’r zó een hond of een poes is dat tussen leggen". F*"» Theo overziet het ereveld. De laatste rustplaats van boxer Noesje. De tekst op het Zwijgt en kijkt. Laat zijn blik en bordje eindigt met: We missen je allemaal'. zijn gedachten over de begraafplaats dwalen. Prijst Theo nog even terug op de bij- zijn tuinman, die alles zo mooi zondere band die mensen met onderhoudt. En dan filoso- hun huisdieren hebben. "Kinde- fisch: "Ik heb hier elk gat zelf ren gaan de deur uit, maar die ren blijven. Een hond of een v eenmaal niet uitstaan om voor exact hetzelfde product of artikel bij een ander meer te moe ten betalen. Diefstal is een groot woord, maar mensen die niet op de kleintjes letten, laten zich in feite bij de neus nemen!" De prijs dus. Dat is wat het zwaarst weegt? "Voor een groot deel wel ja, maar U moet niet denken dat we de kwaliteit uit het oog verliezen. Over het algemeen nemen we merkartikelen en is het niet zo dat we alléén naar de prijs kijken. Aan rommel of rotzooi heeft niemand behoefte. Daarom ben ik vanaf het prille begin klant van Jan Bruijns!" De dierenbegraafplaats van Mies en Theo Prins is een eiland van stilte. Het 'eiland' wordt omspoeld door de geluiden van de samenleving erbuiten. Maar toch: het kerkhof ademt sereni teit. Onaantastbaarheid. R EEN ONVERGETELIJK 'J AVONTUUR. Ier J lief en leed met hun dier gedeeld. Mens en dier hebben samen vaak veel meegemaakt: overlij- dens, ziektes, scheidingen, etc. Er zijn veel mensen, vooral ouderen, die (bij wijze van spre ken) met hun dier opstaan en ermee naar bed gaan. Ze eten samen, ze gaan samen op pad. Ze zijn jarenlang onafscheidelijk. Als een dier dan overlijdt, willen de baasjes/bazinnetjes een waardig afscheid. En als ze dan ook nog een tastbare herinnering willen, kunnen ze hun dier hier laten begraven", aldus het echt paar. Ze vatten al die verhalen vaak samen met de constate ring, dat er 'onder ieder steentje een verhaal ligt'. Toch steekt Theo niet onder stoelen of banken, dat hij er aanvankelijk behoorlijk tegenop zag. "Ik voorzag, dat we in aanraking zouden komen met veel emoties en veel leed. Ik heb me langdurig afgevraagd, of ik dat wel zou kunnen verdragen. En of dat wel mijn levensvervulling moest zijn". Uiteindelijk heeft hij er langzaam naar toe kunnen leven, want het helemaal uitwerken van het idee (veel elders georiënteerd!) duur de zo ongeveer drie jaar. En de afwikkeling van de vergunning- procedures duurde ook nog eens twee jaar. "In de loop van die periode heb ik me bovendien gerealiseerd, dat je het leed, het verdriet en de pijn van een ander niet moet ontlo pen. Als de dokters en de ver pleegsters in een ziekenhuis dat óók zouden doen, zouden we allemaal gauw dood gaan. Daar om zijn we uiteindelijk toch met dit dierenkerkhof begonnen". En het loopt intussen als een trein. Binnenkort wordt de service uit gebreid, omdat de bouw van een eigen crematorium aanstaande is. Zo kunnen de dierenliefheb bers, net als in de mensenwe reld, kiezen voor begraven of cremeren. Eigenlijk wilde het echtpaar Prins zo'n voorziening vanaf het begin. Maar ja, grote! investeringen kunnen maal niet allemaal gedaan worden Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. van verre aankomen. "Gelukkig mag je dieren uit hun lijden ver lossen, als ze niet meer te red den zijn. Veelal slapen dieren dus niet helemaal onverwacht in. Veel baasjes bellen gewoon van te voren op, om te vragen, hoe ze moeten handelen, als ze hun dier hier willen laten begraven. Ze zijn er dus ruim vooraf al mee bezig", aldus Mies.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1