Rommelmarkt voor verdere restauratie r.k. Kerk Goes J WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Erebogen voor het bruidspaar te Goes Drukke haringparty in regenachtig Goes Winnende Daks-etalage Van Westen Menswear ABN AMRO Bank Goes organiseert beleggersbeurs Culturele Prijs Goes voor De Koperen Tuin 183 189 901 123 DELAAGSTE BENZINE-PRUS VAN ZEELAND! Hl Retourtje Casablanca Tien jaar ontmoetingen tussen Goes en Weimar "Voor een creatieve uitgeverij" op.' op.' Fm 41 7 vanaf PP- Vliegtickets. Regel het op't SUPER DIESEL postkantoor SUPER PLUS GEEN L98MAAR Op.' Woensdag 1 juni 1994DE BEVELANDER Lezingen Open Dag cactussen Avondvierdaagse Yerseke Vol bewondering -WINKELCENTRUM DE BUSSEL \GOES- ZUID Opslagruimte Buitenaktiviteiten Postzegelen in Kloetinge Prijsvraag EURO LOODVRIJ Op.' - W Sn 699 Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 LITER LITER LITER jf 1 r Informeer naar onze 2750 andere bestemmingen. Telefonisch boeken is mogelijk. procent gelukt is volgens de internationale jury. De etalage bij Van Westen Menswear werd daarom uitgeroepen tot 1e prijs winnaar. Ondanks de regen werd de jaar lijkse haringparty bij de Stads- schuur te Goes vorige week druk bezocht. Daar was goede reden voor. De haring was van uitste kende kwaliteit en ook het gratis geschonken begeleidende drankje liet zich uitstekend sma ken. De Goese haringparty, die steeds wordt gesponsord door een aantal actieve ondernemers, was overigens weer goed geor ganiseerd, en de vele bezoekers liepen dan ook geen nat pak op. PER LITER met het geldbedrag dat bij de prijs hoort. De bedoeling is een Melse-monument op te richten. Johan Melse was in 1900 de eer ste leerling op de schildersafde- ling van de Ambachtsschool in Goes. Daarna studeerde hij ver der en haalde hij zijn MO-akte tekenen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in 250,-. Gevraagd wordt de slot- koers te voorspellen van het aandeel ABN AMRO per 10 juni 1994. Voor meer informatie over de beleggersbeurs en over de lezingen kunnen geïnteresseer den contact opnemen met Mw. C. Verbeemen, telefoonnummer 01100-45555. GEEN 2.09 MAAR GEEN 1J4’ MAAR Tijdens de beleggersbeurs wor den er tevens lezingen gehou den door beleggingspecialisten van de bank. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: ’Beleggen en de fiscus’ en ’Beleggen in opties’. Geïnteres seerden wordt aangeraden tijdig een plaats te reserveren. De verschillende lezingen vinden De Nederlands-Belgische ver eniging "Succulenta" bestaat dit jaar 75 jaar. De liefhebbers van cactussen en vetplanten, waar van er ook velen in Zeeland zijn te vinden, houden daarom zater dag 4 juni a.s. open huis. De afdeling Zeeland laat bij monde van Rinus Spee weten, dat men zaterdag a.s. welkom is op een tiental adressen op Walcheren en Zuid-Beveland. Men kan terecht tussen 10.00 en 16.00 uur. Op Zuid-Beveland wordt op de open dag cactussen gehou- j den bij J. de Jonge aan de Schel- destraat 16 te Goes, bij C. Mar- kusse, Koos Vorrinkstraat 31 te Goes, H. Weezepoel, Schelde- straat 97 te Goes, H. v.d. Linde, Prunusstraat 55 te 's-Gravenpol- der en bij G. Spee, Diepenee- straat 4 te Borssele. De toegang is gratis. gedenken. Zaterdag gaat de groep met 2 bussen op stap. Het reisdoel is afhankelijk van het weer op die dag en wordt pas dan betaald. De dag wordt afgesloten met een salade buffet annex bonte avond. Zondagmorgen 5 juni om 9.30 uur is er in de Oosterkerk aan de Bergweg in Goes een spe ciale kerkdienst in het kader van deze 10 jaar ontmoetin gen Weimar-Goes. In deze dienst zal voorgaan ds. Marij ke Janse de Jonge (nu predi kante in Wassenaar). In deze dienst vieren we ook met elkaar de maaltijd van de Heer. De cantorij van de Gere formeerde Kerk o.l.v. Leonard Eversdijk verleent haar mede werking. Belangstellenden zijn van harte welkom in deze dienst. Wij hopen dat ook tij dens dit feestelijke weekend de kontakten worden verdiept en dat we steeds meer "Samen op Weg" gaan, hier in Goes en met onze Weimar vrienden. In Weimar zal het feest plaatsvinden van 7-10 oktober 1994". Zaterdag 4 juni krijgt de reeks activiteiten in het kader van de restauratie van de r.k. Maria Magdalenakerk in hartje Goes een vervolg. Er is die dag een groots opgezette rommelmarkt. Afgelopen weken is hard gewerkt aan het inzamelen van materialen voor de rommel markt. De inzameling van spul len is een succes. De organisatie vertelt: "Dit mag wel in het bijzon der uniek genoemd worden, want niet alleen de Parochianen geven 'hun' zolderopruiming aan de Rooms Katholieke Kerk, ook 'niet'-Parochianen uit de naaste omgeving geven iets spontaans. En dit alles voor de noodzakelij ke werkzaamheden aan de koe pel in de kerk. Mevrouw Roos Spelier en de heer Jan van Gas tel zijn de voornaamste initiatief nemers voor dit gebeuren, dat zal plaatsvinden aan de voorzij de van de Rooms Katholieke Kerk op 4 juni a.s. Coördinator Jan van Gastel heeft dan ook de nodige tijd ingestoken. Tesamen met zijn vrouw en andere vrijwilli gers halen zij na de telefonische afspraken de spulletjes op. Omdat er velen zijn die Jan van Gastel kennen, komen er niet alleen 'kleine' prulletjes, maar ook soms de meest waardevolle giften. Zo ook kwam er onlangs een stereo KTV met afstandsbe diening en een heuse Teletekst die buitengewoon werkte. Bij velen die zij kennen is het vaak 'Ome Jan en Tante Joss'. Het Ook dit jaar organiseert de A.V.D. Het Kompas de Avond vierdaagse in Yerseke, en wel van 6 t/m 9 juni a.s. De wande laars kunnen kiezen uit 5 of 10 km. Inschrijven op maandag 6 juni vanaf 1.7.30 uur in het C.B.S. Het Kompas aan de Molenlaan 13, tel.: 01131-1743. Het inschrijfgeld bedraagt 4,25. Op de slotdag worden de deelne mers ingehaald door de muziek, en ontvangen ze een (vernieuw de) medaille. Reden genoeg om het dorp aan de boorden van de Oosterschelde eens wandelend te verkennen. loop. Een groot sukses waren ook de traditionele Kerstmarkt en de Kerkveiling in Lunchcafé "Stadhuis". De Goese Pastoor Kempers hierover: "Ik verwonder mijzelf nog steeds hoeveel wij krijgen van de mensen uit de regio. Onlangs werd een aantal pilaren van de Rooms Katholieke Kerk voorzien van nieuwe steunbal ken. Hierbij werden de steigers in de Kerk geplaatst. Omdat het nog zo kort was voor de Kerst, werden de werkzaamheden dan ook bespoedigd. Maar tijdens de vernieuwing van de balken, kwam er eentje te voorschijn uit het jaar 1906. Hierop stond met timmermanspotlood geschreven wie er in die tijd voor de kerk getimmerd had. Totaal kwamen er 13 balken uit. Ook hierbij kon men de naam e.d. in laten zet ten. Er waren meer parochianen die dit financieel wilden steunen dan de balken het toelieten. Jan van Gastel tot slot: "Uiteraard zal er de nodige sponsoraktie gehouden worden, maar wij weten niet welke vorm dat zal aannemen. De mensen die nog spullen voor de rommelmarkt hebben en die het niet zelf kun nen brengen naar de R.K. Pasto rie, kunnen even een belletje geven: tel.: 01100-27254 of naar de Rooms Katholieke Pastorie (16754), waar Mw. Delhez aan wezig is. Op donderdag 2 juni aanstaande organiseert ABN AMRO in haar kantoor aan de Singelstraat 3 in Goes een beleggersbeurs. De beurs is bedoeld voor zowel mensen die al (actief) beleggen, als voor diegenen die in beleg gen geïnteresseerd zijn. De ABN AMRO Beleggersbeurs is geopend van 19.30 tot 22.30 uur. In de cliëntenruimte van de bank staan een aantal informatie stands opgesteld plus enkele informatiezuilen, die gevuld zijn met op vermogenvorming toege spitste brochures. In de stands worden de navolgende zaken voor het voetlicht gebracht: het samenstellen van een individu ele effectenportefeuille, financië le planning, obligaties, beleg gingsfondsen, fiscaal vriendelijk beleggen op basis van een levensverzekering, Telebank Beleggen en beleggingspublica- ties. Daarnaast zal informatie aanwe zig zijn over de Nederlandse Centrale Vereniging van Beleg- gingsstudieclubs. In de periode van 3 tot 6 juni a.s. - deze week dus - komt een delegatie van 50 mensen uit de voormalige DDR naar Goes. Het gaat om mensen uit de plaatsen Weimar en Ober- weimar, waarmee Gerefor meerd en Hervormd Goes sinds 1983 een partnerschap onderhoudt. Nu dus een twee de lustrum en dat wordt gevierd met een meerdaags feest. Namens de Werkgroep Contacten Weimar Goes, ver telt mevr. H. de Haan-Ver- duyn: "Vrijdagsmiddags ver wachten we een groep van 50 mensen - van 4 tot 83 jaar - Weimar/Oberweimar. Een feestkommissie heeft voor de Werkgroep Kontakten Weimar een feestprogramma in elkaar gezet. Tijdens dit weekend zullen de vriendschapsbanden alle gelegenheid krijgen ver stevigd te worden. Maar ook nieuwe vriendschappen kun nen ontstaan omdat er van beide zijde weer nieuwe men sen bij betrokken zijn. Vrijdag avond is er een thema-avond gepland rondom het thema Bij de foto: De etalage van Van Westen te Goes die voor de eerste prijs in aanmerking kwam. Bovendien wordt ruime aandacht besteed aan de beursintroductie van de aandelen KPN (Koninklij ke PTT Nederland), waarvan de afgifteprijs 6 juni wordt vastge steld, vlak voordat de inschrij vingsperiode begint. Verder zijn er doorlopende videopresentaties over het beleggen bij de ABN AMRO Bank en de Effectenbeurs. Beleggingsadviseurs van de bank zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. zijn rommelkenners bij uitstek. Ook tijdens de feestdagen werd er gereden. Voor de rommeltjes die men krijgt, heeft men opslagruimte ter beschikking gekregen bij de fam. Rijk uit 's-Heer Arendskerke. Hier mag men de loods gebrui ken. De loods biedt de nodige ruimte. Gerard Rijk, de eigenaar van de loods, is bij collega-boe- ren en bij andere mensen bekend om zijn hulpvaardigheid. Zijn er kleine reparaties, dan worden die dan vakkundig her steld of bijgewerkt. Voor de Rooms Katholieke Kerk in Goes die al bijna 'n eeuw oud is, worden er naast de 'rommel markt' ook nog 'buitenactiviteiten' gehouden. In 1989 waren er diverse en dat jaar willen wij nog even aanhalen. De Goese pas toor Kempers liep toen de 4- daagse van Nijmegen. Daarmee 'liep' hij een aanzienlijk bedrag bij elkaar onder het motto 'Haalt ie ’tof haalt ie het niet'. Ook stond de Kerk dat jaar in de steigers en daarbij werd door een vrijwilliger iets verzonnen, zodat de schut ting kon worden voorzien van de nodige reclame, hetgeen de nodige financiële middelen opbracht. Zo ook hebben de Rooms Katholieke Basisscholen hun steentje bijgedragen door het houden van een sponsor- Het plein bij de Stadsschuur was geheel overdekt, zodat de bezoekers ongestoord de kwali teiten van de vers aangevoerde Hollandse Nieuwe konden beproeven. Op bijgaande foto een indruk van de party. De Filatelistenvereniging "De Bevelanden" (voorheen "Philate- lica") houdt donderdagavond 9juni a.s. haar laatste maande lijkse bijeenkomst van dit sei zoen. Vanaf half acht worden de ruim 400 leden én belangstellen den verwacht in de grote zaal van het verenigingsgebouw "Amicitia" te Kloetinge. De jeug dige filatelisten komen om zeven uur bijeen in de voorzaal. Rond half negen wordt weer een club- veiling gehouden, waaraan ook belangstellenden kunnen mee doen. De toegang is gratis. Dit is dè gelegenheid om uw postze- gelmateriaal aan te vullen voor de komende zomermaanden, want het kan ook regenen in juli en augustus. Het komende win terseizoen wordt geopend met een "postzegeldag" op zaterdag 3 september in "De Stenge" te Heinkenszand. Esther Wijs en Geert-Jan van Willegen gaven elkaar onlangs het ja-woord op het Stadhuis aan de Grote Markt te Goes. Na afloop van de plechtig heid werden beiden verrast. De baby's, peuters en basisschoolkinderen van Kinderdagverblijf en Buitenschoolse-opvang uit Ter gelegen heid van het 10O-jarig be staan van het merk Daks hield deze me defabrikant dit voorjaar een speciale etala gewedstrijd. Daaraan werd ook deelgeno men door Van Westen Mens wear, de be kende mode zaak in de Lan ge Vorststraat te Goes. Dea lers van Daks- herenkleding in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Nederland wa ren uitgeno digd deel te nemen. De bedoe ling van de wedstrijd was het creëren van een sfeer die over- eenkomty met het imago van het Britse merk. Iets wat voor 100 plaats om resp. 20.00 en 21.00 uur. Bezoekers van de beleggers beurs kunnen deelnemen aan een prijsvraag en daarmee kans maken op een beleggingsca- deaubon met een waarde van Vrijdag 20 mei is de Culturele Prijs van de Gemeente Goes 1993 uitgereikt aan uitgeverij "De Koperen Tuin". De Culturele Raad kende deze onder andere toe vanwege de creativiteit waar mee uitgeverij De Koperen Tuin te werk gaat. De uitgeverij durft boeken te maken, die andere uit gevers niet zouden doen ver schijnen, zoals "Van gesloten bolwerk tot open stad", dat in his torische stadsplattegronden een beeld geeft van de ontwikkeling van Goes door de eeuwen. 1993 was ook het verschijningsjaar van 'De Ramp, een reconstruc tie' van Kees Slager en 'Jan de Prentenknipper' van Joke en Jan Peter Verhave. Deze boeken hebben de Goese uitgeverij inmiddels landelijke bekendheid bezorgd. De Koperen Tuin werd verder geroemd vanwege de lite raire activiteiten die zij sinds 6 jaar in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Goes organiseert. Op een druk bezochte receptie in de trouw zaal van het stadhuis roemde de voorzitter van de Culturele raad de inzet van De Koperen Tuin. Jan Bruijns van de uitgeverij schetste een beeld van het uitge versvak. Hij stelde dat er in de kleine provincie Zeeland veel uit gevers zijn: drukkerijen, boek handels, archiefdiensten, heem kundige kringen enz. Hij noemde het voor de boekhandel meer dan wenselijk, dat er een maand- GEEN 1.92 MAAR HO PER ^HhMper HH per ^^^IITFR LITER LITER Heinkenszand (dépendance van stichting Kinder opvang "De Bevelanden") mede-leiding en ouders verwelkomden hun met een lied, erebogen en confetti. De baby's, peuters hadden voor deze gelegenheid een sluier of hoge hoed op hun hoofd. ligt een taak voor de Provinciale de verdienstelijke houtsnijder Bibliotheek. 'Het lastigste pro- nog op een andere wijze perma- bleem van het uitgeven in Zee- nent onder de aandacht brengen land is volgens Jan Bruijns niet door een afbeelding van zijn het maken van een boek, maar ploegende Zeeuwse paarden op het aanbieden en distribueren, groot formaat te plaatsen op een vooral als het om een landelijke muur ergens in Goes. Afhanke- uitgave gaat. De Koperen Tuin lijk van de plek, wordt gedacht staat momenteel al zes weken in aan een breedte van 4 tot 8 de jeugdboeken-top 10 van meter. De schildersafdeling van Trouw.'Je wordt opgetild door de Groot Stelle, voortgekomen uit golf aan Mondriaan7publiciteit', de Goese Ambachtsschool waar aldus de uitgever, 'maar het is Johan Melse tekenaar was, zal natuurlijk ondoenlijk alle boek- tegen materiaalkosten de afbeel- handels in het land te benaderen ding op duurzaam plaatmateriaal met één boekje. De stap naar vervaardigen. De Koperen Tuin buiten de provincie is verschrik- stelt het geldbedrag behorende kelijk moeilijk'. Tijdens de recep- bij de Culturele Prijs Goes 1993 tie werd ook bekend gemaakt hiervoor beschikbaar. Met de wat De Koperen Tuin gaat doen gemeente Goes wordt gekeken wat hiervoor de aangewezen plek zou zijn. Afbeelding: een houtsnede van de Goese kunstenaar Johan Melse voor wie De Koperen Tuin een monument wil oprichten. Kunsten in Den Op de foto: een indruk van de Haag. Later werd hij leraar teke- uitreiking van de Culturele nen aan de Goese Ambachts- Prijs van de gemeente Goes school en de Vakschool voor aan de uitgeverij tijdens een meisjes. Johan Melse verwierf bijeenkomst in het stadhuis bekendheid met zijn houtsne- met uitgever Jan Bruijns ach- den. In deze techniek gaf hij ter het spreekgestoelte. vooral uiting aan zijn liefde voor Zeeland. Na zijn overlijden in 1968 raakte de kunstenaar in de vergetelheid. Binnenkort organi seert het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland een expositie van zijn werk en verschijnt er bij De Koperen Tuin een boek: 'Stil- - i L *1 of kwartaal-overzicht van zou te over Zeeland, de wereld van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7