1995,- 1275,- B 1 139,- 1140,- 2185,- 2695,- 59,- 1 Gids over metaal- en electroservice van KvK's in Zeeland 1295,- s1655^- g I >u I Ik 1 1075,- 2555,- ROTAN2 2240.- ^1795,- ■■■■■■■■■■■■■Mi IP 2495,- 1695,- 1 infolijn 01662-2^5 r---. Js,, S..,M 1 ■u M WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND ROTAN LIGSTOEL il E Si EF^ Sr« Praxis als sponsor tijdens braderie Inschrijving open voor Bungee Jumping in Goes EeêSfe.® V Woensdag 1 juni 1994 DE BEVELANDER O I if» i 1 1 I H I Mi I* 1 b i ->«< ROMANTISCH GRENEN i grenen grenen BOEKENKAST DALLAS PITRIET STOEL 99,- SLj I 7 M I i L 2 DRESSOIR ORLEANS. MASSIEF EIKEN BUFFETKAST breed 131 cm, hoog 203 cm, diep 45 cm, nu voor 2485,- inruil 300,- BP prijs VITRINEKAST TEXAS MASSIEF EIKEN TOOGKAST inclusief verlichting. Breed 175 cm, hoog 212 cm, diep 45 cm.Nu voor 2995,- inruil 300,- BP prijs PITRIET TERRASFAUTEUIL 3+2 ZITSBANK ASTRA Ir al SPEK KAST HOUSTON I I i. SOLIDE BANKSTEL CALIBRA in massief eiken met verstelbare zitkus sens voorzien van interieur- vering. Leverbaar in blank, donker op blank patiné. Nu als 3-1-1 3880,- inruil 500,- PITRIET EETKAMER- STOEL type Sharon, nu BP prijs van 229,- voor 165,- I WW BANKSTEL DENA Sn£ 'ii' ïi i A MASSIEF EIKEN KABINETKAST BROODKAST BOSTON AANVRAGEN w, BANKSTEL BERDINA 18 r MASSIEF EIKEN DRESSOIR, breed 175 cm hoog 106 cm diep 50 cm, nu voor 1995,- inruil 300,- Wil r—w r -- 17 r. J.. iS1 Is I I. I II. BP prijs III. F ji IV. ii V. VI. Antwerpen Goes, 1 juni 1994 - M GRENEN LH poortvliet 1 4 SUPERLAGE BP PRIJS Dinsdag t/m vrijdag koopavonu - Het dagelijks bestuur voornoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris Nu voor H. 199cm, B. 132cm, D. 44.5cm Nu voor s Met opzet nu voor •1 if. H. 199cm, B. 132cm, D. 44.5cm Kurhous, BP meeneemprijs Perfect zitkomfort in diverse moderne en romantische meubelstoffen. Nu BP Jubileumprijs il ■«iïT7 ,S| H. 90cm, j i B. 176.5cm, j D. 49cm i H. 155cm, B. 102cm, D. 54cm H- <1 «I 1 werkt aan de totstandkoming van de gids. Deze bedrijven hebben zeer gedetailleerde informatie over hun dienstenpakket beschikbaar gesteld. Onder toe leveranciers worden overigens bedrijven verstaan die produkten of bewerkingen op maat uitvoe ren, volgens plan of model van de opdrachtgever. Het uitbren gen van de 'toeleveringsgids' is een vervolg op de bedrijvencon- tactdag die de Zeeuwse Kamers en de Vlaamse Ontwikkelings maatschappijen vorig jaar voor de metaal- en electrosector op touw hebben gezet in Sas van Gent. Vanwege het enthousiasme dat op deze bijeenkomst aan de dag werd gelegd, verwachten de Kamgrs van Koophandel dat veel opdrachtgevers gebruik zul len maken van het boekwerk. De gids is óók beschikbaar voor Zeeuwse ondernemers die zich op een snelle en goedkope wijze willen oriënteren op de mogelijk heden die de regionale metaal- en electrobedrijven bieden. Indien de gids in een behoefte voorziet zijn beide Kamers van Koophandel van plan om over enkele jaren een nieuwe "toele veringsgids" te publiceren. ft ■l Eén dezer dagen is de gids "Toe leveranciers in de metaal- en electrosector Zeeland" versche nen waarin de produkten en diensten van Zeeuwse bedrijven in de metaal- en electrosector voor het voetlicht worden gebracht. Met deze gids kunnen snel en eenvoudig bedrijven gevonden worden die specifieke bewerkingen kunnen uitvoeren. De gids is samengesteld door de Zeeuwse Kamers van Koophan del met als doel de mogelijkhe den van de Zeeuwse metaal- en electrobedrijven meer bekend heid te geven onder Vlaamse opdrachtgevers. Daarom is de publicatie inmiddels verzonden aan mogelijke opdrachtgevers in Vlaanderen. Ook verschillende bedrijven in Zuidwest-Nederland kunnen een exemplaar tegemoet zien. Dö beide Zeeuwse Kamers hebben deze uitgave vervaardigd in het kader van de Euregio Schelde- mond, dat het project financieel steunde. De Euregio Schelde- mond is een samenwerkingsver band tussen de provincies Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Een 70-tal Zeeuwse toeleveranciers in de metaal- en electrosector hebben meege- Afhankelijk van de belangstel ling zal tijdens de braderie die op 6, 7 en 8 juli a.s. te Goes wordt gehouden één of meer dere dagen Bungee Jumping plaatsvinden. Praxis treedt daarbij als sponsor op en er zal kunnen worden gesprongen vanaf grote hoogte aan de Industriekade. Edwin Moens, organisator van de Goese braderie vertelt: "Deelnemers kunnen zich van af heden aanmelden. De kaar ten voor een spectaculaire sprong kosten 100 gulden. Ze kunnen worden gekocht aan de Info-balie van Praxis te Goes. Het is de eerste keer dat Bun- gee-Jumping op De Bevelan- den zal plaatshebben en ik ver wacht dat er duizenden bezoe kers op af zullen komen". Overigens heeft Bungee Jum ping voorwaarden gesteld om naar Goes te komen. Wil het spectaculaire onderdeel van de braderie doorgang kunnen vin den, dan dienen er zich min stens 25 deelnemers vooraf te melden. De organisatie van de Goese braderie en Praxis heb ben daarover afspraken gemaakt met het Team Holland 2,5-2 zits kombinatie. Blank of donker eiken. Met interieurve ring! Nu 3055,- inruil oud bankstel 500,- SK! Fauteuil BP prijs Honing eiken tegen meerprijs. erkenning van zijn veiligheids systeem. Door het nauwkeurig onderzochte veiligheidssys teem van Jochen Schweizer Bungee Jumping is vandaag de dag het mee springen voor iedereen mogelijk". Niettemin blijft Bungee Jum ping een spectaculaire aange legenheid. Zowel voor degene die de sprong durft wagen als voor het publiek. Bij Bungee Jumping beleeft de springer binnen enkele seconden bui tengewoon emotionele momenten die eindigen in een hoogtepunt. Het oordeel van alle springers, als zij weer met beide benen op de grond staan is: "Super!". Ed Buys van het Holland Team van Bungee Jumping Jochen Schweizer vertelt: "Door de inzet van de nieuwste materialen en de modernste produktietechnie- ken wordt het gevaar tot een minimum beperkt. Eén Duitse veiligheidsnorm schrijft voor, dat een systeem, dat mensen moet dragen, minstens het zesvoudige moet kunnen hou den van dat wat zich in extreme situaties voor zou kunnen doen". Breed 166 cm, hoog 203 cm, diep 50 cm. Nu voor 2540,- inruil 300,- BP prijs Nu voor 1885,- H. 208.5cm, B. 142cm, D. 54cm Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende aanvragen zijn binnengeko men: A. Van Werkgroep Damse Strand te Yerseke, voor een ontheffing op basis van de Verordening Waterkering en Waterbeheersing Zeeland voor het plaatsen van een schommel op de zeedijk, plaatselijk bekend als Damse Strandje te Yerseke; B. van P.M. Hage- van Bokhoven te Driewegen, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het inne men van een standplaats met een verkoopwagen op de zeedijk tussen Kattcndijkc en Wemeldinge in de gemeente Goes; C. van C.N. van Schaik te Woerden, vooreen ontheffing op basis van de VWWZ voor het leggen van een aan tal dammen, plaatselijk bekend St. Pieterspolder te Kruiningen; D. van A. Claesscns te Kwadcndamme, voor een ont heffing op basis van de VWWZ voor het leggen van twee dammen en het verbreden van een dam, plaatse lijk bekend Vrielingwcg en Vrouwenweg te Hocdckcnskcrkc; E. van J.M. Murrc te Yerseke, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het rapen van schelpdieren; F. van J. de Winter te Baarland, voor een ontheffing op basis van dc VWWZ voor het verbreden van een dam, plaatsclijk bekend Hcrvcrkavclingswcg te Baarland; G. van Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ont heffing op basis van dc VWWZ en dc Wet Verontreiniging Oppervlaktewater voor het leggen van laagspanningskabcl enz, plaatsclijk bekend dc Vccrscwcg en Ruitcrplaalwcg te Kamperland; H. van P.C. Otte te Goes, voor een vergunning op basis van dc WVO voor het lozen van afvalstoffen, plaat sclijk bekend Bedrijventerrein Eindcwegc te ’s-Hecr Arcndskcrkc; I. van Bouwbedrijf Nonnckcs te Goes, voor een ont heffing op basis van dc Wegenverordening Zeeland voor het doorvoeren van een riolcringsbuis, plaatsc lijk bekend Rippad te Kamperland; Hoorzitting Belanghebbenden worden in dc gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van dc aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden die nen zij dit binnen een week kenbaar te maken door con tact op te nemen met het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41000). Royaal 3- 2 bankstel, leverbaar in diverse kleuren rundleder. Uitstekend zitkomfort met hoge rug. Nu als 3- 2 2995,- inruil oud bankstel 500,- BP prijs 2495,- i van Jochen Schweizer Bungee Jumping. Deze laatste was één der eerste Europeanen die deze sport beoefende. Edwin Moens vertelt: "Het Bungee- springen komt oorspronkelijk uit de Zuidpacific - van de eilandgroep Vanuatu bij ons als "de Nieuwe Hebriden" bekend, leder voorjaar vindt een groot feest op het eiland Pentecoast plaats, waarbij jonge mannen het zgn. "landduiken" beoefe nen. Uit boomstammen en tak ken wordt tot een hoogte van 30 m. een stapel gebouwd. Jonge mannen laten zich van een platform in de diepte val len. De rekbare liaan hebben zij aan hun voeten bevestigd om de val kort voor de bodem op te vangen. Doel van het springen is, de bodem tot enke le centimeters te naderen. Wie deze heldendaad overwonnen heeft, behoort tot de kring van volwassenen. Eén van de eer ste Europeanen, die deze sport beoefende, was Jochen Schweizer uit München. Sinds 6 jaar besteedt hij zijn aan dacht aan het Bungee sprin gen. In het voorjaar 1991 kreeg hij van de Duitse regering de Prachtig massief EIKEN BANKSTEL voorzien van fraai houtsnijwerk. Leverbaar in blank, donker en blank patiné. De komforta- bele kuipkussens zijn voorzien van interieurvering. Nu als 3- 2 zits 2995,- inruil 500,- BP prijs M BP prijs 3380,- Rotterdam --y\^Dordrecht steenbergen Breda Zierikzee ^^^'afsteran^Roosendaal N f «-Bergen op Zoom 1 VC^UGoes t Middelburg"^ i ZVlissingen - Beschikkingen Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven: aan J. v.d. Guchte te Driewegen, ontheffing op grond van de VWWZ en Wegenverordening Zeeland voor het leggen van een dam plaatselijk bekend Wolfshoekseweg te Driewegen; aan Camping-Bungalowpark Scheldeoord te Baarland, ontheffing op grond van de VWWZ en de Wegenverordening Zeeland, voor het leggen enz. van een plateau Stelcon platen enz. op de zee dijk ter plaatse van dp 29 van de Baarlandpolder; aan J. Vermue te ’s-Heerenhoek, ontheffing op grond van de VWWZ en Wegenverordening Zeeland, voor het leggen van een dam, plaatselijk bekend Stoofweg te ’s-Heerenhoek; aan D. de Geurs te Bruinisse, ontheffing op grond van de VWWZ, voor het rapen van schelpdieren op de bij het waterschap in beheer zijnde waterkerin gen; aan Beveland beheer BV te ’s-Heer Hen- drikskinderen, ontheffing op grond van de VWWZ, voor het leggen van een dam in de wegsloot, plaat selijk bekend parrallelweg van de Nieuwe Rijksweg te ’s-Heer Hendrikskinderen; aan J. Oerlemans te Goes, ontheffing op grond van de VWWZ voor het dempen van een kavelslootje, plaatselijk bekend Westhavendijk te Goes; VII. aan E.A. de Vries en T. Roks te Oosterland, ont heffing op grond van de VWWZ voor het rapen van schelpdieren op bij het waterschap in beheer zijnde waterkeringen; VIII. aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen van een waterleiding enz., plaatselijk bekend Eeweg te Schore; IX. aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ en de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een waterleiding enz. plaatselijk bekend Essedijkje en Oude ’s-Gravenpoldersedijk te ’s-Gravenpolder; beroep Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen tot en met 27 juni 1994 schriftelijk beroep instellen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001 4330 LA Middelburg. BOUMANPOnER méér plezier van je meubels, - donderdag ^opend van^lO.OOWt 1 >d'tot 21.00 uur zatezr^9ag en maandag gesloten. s ■jM ^■c ■r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 18