Provincie Zeeland Zeeuws kapitaal I i Chantelle WARMTECENTRUM ZEELAND Q Inkopenrace tegen de tijd bij Méérmarkt De Jonge De familie Schaalje uit de lepe- straat te 's-Gravenpolder heeft waarschijnlijk nimmer in zo'n hoog tempo zijn inkopen gedaan als vorige week. Begrijpelijk. Want de fam. Schaalje was win naar geworden van een grote verloting die rond Koninginnedag ter plaatse was gehouden en de hoofdprijs was twee minuten lang gratis winkelen bij Méér markt De Jonge. De verloting Zeeuwse broeders Hoofdprijs verloting 's-Gravenpolder NA EEN WEEK GRATIS 'MET WIL JE GEEN DAG MEER ZONDER! Q) Jeremiasse Ze zeggen dat Paauwe F Paouwrl IN BEROEP INSPRAAK VOOR DE RECREATIE, BOOT OF CARAVAN WEL DEGELIJK SPARTA Woensdag 1 juni 1994 DE BEVELANDER 15 T inrttftinfyv l SPARTAMET VRIJBLIJVEND OP ƒ125,00 ƒ122,50 497,00 82,50 355,00 Ganzepoortstraat 28, Goes, tel. 01100-16063 i Wij bazuinen het rond: Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 ƒ64,95 39,95 PARKET Van den Dongen Vertel het gerust door,... Kerend Tij Twee en Ruimtelijk beleid landelijke gebieden zijn twee provinciale hebben wij voor u Div. Grills en barbecues v.a. Div. Gaskookplaten 1-2-4-pits Grote kookbranders 10.000 kc Butaangas geisers met electronische ontsteking Div. Butaangaskachels 5 kg kampeerfles incl. vulling Koelbox 12/24 volt ideaal voor vrachtwagen of onderweg Drukregelaars, fittingen, koperbuis, kranen, gasslang Dealer: Shellgas, Primagaz, Campinggaz, 5 kg kampeerflessen Vervang voor uw veiligheid om de 2 jaar uw gasslang. Westhavendijk 3 Goes, tel. 01100-28052 TWEEWIELERS B.V Paauwe gaat dus verhuizen. Daarom zijn er bij de Paauwevestiging aan het Goese Schuttershof forse kortingen: ■20 -30 -40 -50 -60 -70%!!! beleidsstukken waar de zorg voor het milieu in Zeeland nadrukkelijk op de voorgrond staan: duurzaamheid, daar gaat het om. Tot eind juni is er inspraak mogelijk op beide beleidsplannen. PROEF Abdij Nieuws I Visdieven ||H GOES YERSEKE TERNEUZEN Mg nadat u zelf eerst geweest bent om Bijpassende bikinislip in Ivoor 38-40-42 1 i Wij hebben per 1 juni onze stek aan de Loskade verlaten. U vindt ons straks op een nieuwe, perfekte, lokatie. We zijn voor korte tijd alleen telefonisch bereikbaar. Maar u kunt ons bellen voor een afspraak. Dan komen wij met monstermateriaal bij u thuis. Hieronder ziet u het toekomstige adres voor kwaliteitsparket. In Zeeland gaat het goed met de gewone ook elders in het land tal rijk voorkomende vogelsoorten. Veel minder goed gaat het met vo gelsoorten die nestelen in de ty pisch Zeeuwse landschappen als duingraslanden, schorren, zilte graslanden, inlagen en kreken. Dat is de conclusie van de schrij vers van het 432 pagina's dikke boek Broedvogels van Zeeland. Het boek is het resultaat van een onderzoek naar broedvo gels in Zeeland. Het onderzoek is uitgevoerd en gefinancierd door de provincie Zeeland. Om de Zeeuwse vogels meer kans te geven stellen de onderzoekers een aantal maatregelen voor per landschapstype. Zo vinden de schrijvers dat Zeeland weinig aan eengesloten duingebied heeft. Dat is niet goed voor bijvoorbeeld de wulp, de tapuit, de grauwe klau wier en de grauwe kiekendief. Om daar wat aan te doen zou het goed zijn de duinen niet verder te ontsluiten en is het te overwegen een aantal gebieden te sluiten voor het publiek. De grote stern, dwergstern en vis- dief leven op de slikken en zand platen. De toekomst van deze vo gels ligt vooral in de voordelta, zeker als daar broedeilanden wor den aangelegd. Voor de schorren in de Oosterschelde geldt dat de natuurwaarden voorrang moeten krijgen ten behoeve van onder meer de kluut en bontbekplevier. Bosvogels als spechten krijgen meer kans door onnatuurlijke naaldbossen om te vormen tot loofbossen. Dat gaat dan wel ten koste van de vogels die in naald- De auteurs beschrijven onder meer de vroegere en huidige 190 soorten broedvogels en 24 broedvogelgemeenschap- pen. Per gemeenschap is aangegeven wat typische combinaties van vo gelsoorten zijn met de voor deze soorten belangrijke landschappelij ke elementen. Van 140 soorten staat op een kaart aangegeven waar ze leven. Behalve grafieken en tabellen bevat het boek veel fo to's van landschappen en vogels. Zestig tekeningen van vogels com pleteren het beeldmateriaal. Broedvogels in Zeeland leent zich ook als naslagwerk. Een register vergemakkelijkt het opzoeken van gegevens. Het boek is te koop bij de boek handel en kost 59,50. bossen leven, maar uiteindelijk neemt de schakering aan bosvo gels toe. Dat kan verder worden bevorderd door nieuw bos bij voorkeur aan te leggen in aanslui ting op bestaande bebossing. directie van de Méérmarkt op de voet kon volgen welke "schade" er in twee minuten tijds werd aangericht. Het resultaat was, dat er voor 373,60 aan inkopen in de wacht werd gesleept. Dat gebeurde door de heer Schaalje, die zijn inkopen efficiënt deed. Een mooi resultaat", aldus Hans de Jonge van de gelijknamige Meermarkt, die deze prijs in het voorzuitzicht had gesteld. Zo is "geïntegreerde land bouw" een vorm van duurzaam heid: de landbouw laat dan im- Duurzaam Het begrip duurzaam zou je kun nen vergelijken met rente. Als je je beperkt tot het gebruik van de rente, blijft het kapitaal in stand en is er altijd voldoende voor de toe komst. Duurzame ontwikkeling wil dus zeggen dat je de rente van het kapitaal van de aardbol ge bruikt, maar je zorgt er voor dat het kapitaal met wordt aangespro ken. Dat kapitaal kan van alles zijn: grondstoffen, planten, dieren, maar ook “onstoffelijke" zaken als rust en stilte. Aantasting van het platteland is hetzelfde als aantasting van het karakter van Zeeland. Om verant woord met het platteland om te gaan hebben Gedeputeerde Sta ten hun voorlopige visie verwoord in de nota Ruimtelijk beleid landelij ke gebieden. Landbouw, recre atie, natuur en wonen zijn elemen ten die steeds terugkeren. De toekomst, daar gaat het om. Om de toekomst gaat het ook in het milieubeleidsplan Ke rend Tij Twee. De toekomst is het meest gebaat bij een duur zame ontwikkeling. mers de kwaliteit van de grond onaangetast door niet of nauwe lijks gebruik te maken van bestrij dingsmiddelen en geen overdosis aan mest te plegen. Zeeuwse boe ren en bakkers brengen aldus een van akker tot bakker geprodu ceerd brood: de "Zeeuwse Vlegel". Ook "recycling" heeft met duur zaamheid te maken: de welbeken de glascontainers zorgen er voor dat verzameld glas opnieuw kan worden gebruikt. Dit geeft in de productie een enrgiebesparing van ongeveer 50%. De composteringsinstallatie in het Sloegebied zorgt er voor dat de omvang van het huisvuil met de helft vermindert door het orga nisch materiaal te verwerken tot compost dat weer aan de natuur kan worden teruggegeven. die energie over heeft. Overigens kan bundeling ook voordelen ople veren als gezamenlijke aanpak van afvalproblemen. Wet en verordening Vorig jaar is de wet Milieubeheer van kracht geworden. Een groot aantal voormalige voorschriften zijn in een wet samengevoegd. Onderwerpen van de wet zijn: lucht, bodem, geluid, veiligheid, energiegebruik en afvalverwer king. De provincie is volgens de wet verplicht een milieuverorde ning vast te stellen. Daarin moet de bescherming van het milieu worden geregeld, inclusief natuur en landschap. De verordening op De recreatiesector is voor Zeeland van groot economisch belang. Duurzame grondstof fen als rust, ruimte, natuur en landschap zijn daarbij brood nodig. Uitputting brengt deze grondstof fen in gevaar. Vandaar een reeks voorstellen om kwetsbare gebie den te beschermen en de huidige druk beter te beheersen. Een schoon milieu is voor de landbouw een bestaansvoor waarde. Vermindering van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmidde len is daarbij geboden. Voor de mest geldt eigenlijk dat de mest productie moet zijn afgestemd op de beschikbare landbouwgrond. Omvangrijke importen van mest passen niet in dit beeld. Een aan trekkelijk perspectief lijkt ook overschakeling op bosbouw. De nota Ruimtelijk beleid landelijke gebieden werkt de mogelijkheden van het platteland verder uit. Zo is er een indeling gemaakt naar land schapstypen en wordt per regio een beschrijving gegeven van de ontwikkelingsmogelijkheden. zijn beurt vervangt een hele reeks tot nu geldende regelingen zoals voor bedrijfsafvalstoffen, land schap, geluidhinder en grondwa- terbescherming. De nieuwe veror dening wordt in etappes ingevoerd. De invoering heeft te maken met de vorderingen die worden gemaakt in de themati sche aanpak van Kerend Tij. In de ze aanpak gaat het dan om bij voorbeeld vermesting en gebiedsbescherming. Dinsdag 7 juni houdt de advies commissie bezwaarschriften drie openbare hoorzittingen. De com missie adviseert Gedeputeerde Staten over het besluit dat GS moeten nemen naar aanleiding van het bezwaarschrift. Om 14.00 uur komt de Stichting NCS aan het woord in verband met haar bezwaarschrift over de toekenning van subsidie. Om 14.20 uur gaat het om een bezwaarschrift van de VOGG, af deling Zeeuwsch-Vlaanderen. GS hebben geweigerd een subsidie te verstrekken aan het VOGG. Het VOGG is het niet eens met deze weigering. Vandaar het bezwaar schrift. Om 14.40 uur is een te lage sub sidietoekenning in het geding. Een Goese galerie kan zich niet vinden in de hoogte van de toegekende subsidie en heeft een bezwaar schrift ingediend. De zittingen vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Tot eind juni kan ieder zijn of haar reactie op de plannen toesturen aan GS van Zeeland, postbus 60001, 4330 LA Middelburg. Woensdag 8 juni is er een in spraakavond in hotel Terminus in Goes, donderdagavond 9 juni in het Churchillhotel in Terneuzen. Beide inspraakavonden beginnen om 20.00 uur. Kerend Tij Twee en /of een sa menvatting van dit plan, de nota Ruimtelijk beleid landelijke gebie den (kosten 10,=) en een sa menvatting van deze nota zijn ver krijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel 01180-31400. Langeviele 75 Middelburg 01180 37136 van de kortingskeus te profiteren!! Schuttershof 8 Goes (Donderdag koopavond) OPRIL GROTE MARKT 13, GOES LANGEVIELE 11-13, MIDDELBURG ST. JACOBSSTRAAT 11VLISSINGEN Test een week lang gratis en vrijblijvend de _Spartamet, Sparta's fiets met het duwtje in de •meen op Ze zeggen zoveel. Maar vertellen ze er misschien bij dat Paauwe verhuiskortingen geeft? Warmte-krachtkoppeling is een voorbeeld van goed gebruik van energie. Bij "gewone" energieop wekking gaat zo'n zestig procent van de geproduceerde warmte (bijvoorbeeld in de vorm van stoom) verloren. Als warmte-op- wekking in een bedrijf wordt ge koppeld aan een electriciteitscen- trale wordt tachtig tot negentig procent benut. Mede hierdoor is het v^n belang om industriesecto ren te bundelen. Het energietekort van het ene bedrijf kan worden ge compenseerd door de buurman Paauwe gaat weg uit de Goese binnenstad. Aan de Zuidvlietstraat/Marconistraat wordt 7000 m2 bijgebouwd. Daar komt over een paar maanden het grote Goese wooncentrum met 12.000 m2 stoelen, tafels, bedden, banken, kasten, kapstokken, vloerkleden, gordijnen... met alles om comfortabel, creatief, degelijk en betaalbaar huizen, flats, appartementen naar eigen smaak en portemonnee in te richten. ij) dj> 1 was opgezet door de onderne mers van 's-Gravenpolder die voor komend weekend al weer een grote braderie met veel attracties op stapel hebben staan. (Maar daarover kunt u elders méér lezen). Het winkelen gebeurde na sluitingstijd, zodat het gezin Schaalje in de gele genheid was zich optimaal te concentreren voor deze inkopen- race-tegen-de-tijd, terwijl de rug. Maak kennis met dit fenoi hetsgebied en u bent 'verk(n)ocht'. De Sachs hulpmotor (met hand- of elektrastart) brengt u waar u maar wilt De Spartamet is voorts zo compleet als een luxe fiets maar kan zijn, een city-cruiser-stuur en een dubbel geveerd zadel behoren tot de standaarduitrusting. Kom de Spartamet testen, hij staat bij ons klaar. '.X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15