Het is niet wat het lijkt: Ook in Goes: Straatspeeldag WILLY f l SCU IN Dl 116 HST I ^ZeeeAnd Expositie Reimerswaalse Dorpen op Zuid-Beveland i r i I KL Schaapskudde hoopt nog dit jaar met de bouw te kunnen beginnen y W I BH Geslaagde Familie- Personeelsfeesten ’Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues I1 I SCHEEDEOOIII) GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 00. 2 T/M WO. 8 juni MH H I MM weekblad voor zuid- en noord beveland ,Ebiw>coopdrg .ii,pn f 2,50 spnjien j juni kunt u Sfc Woensdag 1 juni 1994 - 46e jaargang no. 22 Kindervakantiekamp Humanitas Deze week: (Van een onzer redacteuren) NISSE -- Het is nèt als met het verzinnen van een slagzin of een reclameslogan. Het lijkt eenvoudig, maar toch: je life De lokatie van de schaapskooi. Z? 1 cP Wie anders dan 3e WEEK Van den Dongen PARKET Nieuwe kansen FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG Speciale aandacht in De Bevelander voor de braderie in 's-Gravenpolder die zaterdag 4 juni a.s. wordt gehouden. Het feest wordt omgeven door tal van spec taculaire attracties, waaronder het beklimmen door alpinisten van de kerktoren. Over braderieën gespro ken: begin juli is er één in de Goese binnenstad. Onderdeel daarvan is Bungee Jumping, waarover organisator Edwin Moens van de Goese braderie het een en ander vertelt in dit nummer van uw weekblad. Z Zo zal het toekomstige bezoekerscentrum van de Zeeuwse Schaapskudde eruitzien. Het lijkt op een échte hooiberg, maar in werkelijkheid is het een ontvangstruimte van 2 verdiepingen hoog. IEDERE AVOND 19.30 UUR Na aanvang van de hoofdfilm, kunnen wij helaas geen bezoekers meer toelaten. Bloemdijken Goes ^Lange Kerkstraat 44^ Herderin Marjan Bosgoed met twee van haar bordercollies. Verbonden S’ J? Het bezoekerscentrum zal gebouwd worden vóór de linkerschuur. Dat is de schuur zonder ramen. (FOTO'S: Rotary Goes/Reimerswaal en Stichting Zeeuwse Schaapskudde). É1' 01100-50520 TE Maquette Presentatie I I -wrY <i HÊJNKENSZANI) STOOMTREIN <1OOMTKHN NISSE X-H1.ERI NIIOI K .V*’ OVEZANDE Hét adres voor bel! Oll'JÓ-!)22b k het van zie advertentie pag. 15 KL,. t JAAR. WON. Op de begane grond is een expositieruimte gedacht, plus voorzieningen als toiletten, keu ken en bar. De bovenverdieping wordt geschikt gemaakt voor ontvangst en voorlichting van grotere groepen tot 75 personen. Er kunnen hapjes en drankjes worden verzorgd. moet er maar op komen. Dat geldt ook voor het architec tenbureau De Putter uit Kapelle, dat voor het toekomstige bezoe kerscentrum van de Zeeuwse Schaapskudde te Nisse een ori gineel ontwerp moest verzinnen. deze lokatie (Vlissingen-Oost) ook schaapskuddes op de schor ren langs het Sloe. U zult zich dus ongetwijfeld verbonden voe len met de huidige Zuidbeve- landse Schaapskudde", was zo ongeveer het verkooppraatje. En een flink aantal industrieën toon den zich welwillend. Zeeuws Documentatiecentrum is te zien op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek tij dens de normale openingsuren: maandag 17.30 - 21.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 21.00 uur en zaterdag 10.00 - 13.00 uur. Bij de foto: De Adr. Butijnweg te Rilland in februari 1935. Sinds kort doen zich nieuwe kan sen voor voor de Schaapskudde. De aanwijzing van de Zak van Zuid-Beveland als z.g. waarde vol cultuur landschap (WCL) door het ministerie van Land bouw en Visserij biedt onver hoopt een goede kans op een aantrekkelijke subsidie (50%) bij de bouw van het bezoekerscen trum. De conclusie van de Rotary en van de Stichting Schaapskud de was dan ook de afgelopen weken: "De bouw en de exploi tatie van het bezoekerscen- mogelijk te maken. De hulpher- der was tot nog toe altijd een principiële dienstweigeraar, die op deze wijze zijn verplichte ver vangende dienst deed. object voor fotografen. Het folkloristische feest rond de kudde, het Schaapscheerders- feest van Nisse, trekt jaarlijks gemiddeld 10.000 bezoekers, die komen kijken hoe de scha pen worden geschoren. I VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES! Iflili] en Feeslcciilruni A A R L A M> NIH de stormvloed in 1953 te zien. Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan de mobili satie in 1915 in Bath, het bezoek van koningin Juliana op 13 augustus 1953 te Rilland, de intocht van de Calgary Highlan ders troepen in 1944 in Krabben- dijke en molen De Nijverheid in Waarde. De tentoonstelling De verdieping heeft rondom een doorlopende raamstrook, die een fantastisch uitzicht geeft op het omringende Zuidbevelandse landschap. De schaapskudde omvat zo'n 220 ooien van het Suffolk-ras. Tijdens de lammerperiode ver blijven de schapen in de schaapskooi aan de Nieuwe Kamerseweg. De kooi is een replica van een Zeeuwse schuur. Buiten de lammertijd trekt de kudde 7 dagen per week over de bloemdijken in de Zak van Zuid- Beveland. Dagelijks begraast de kudde zo'n 5 km dijk. De herder in, Marjan Bosgoed, wordt in haar dagelijks werk bijgestaan door getrainde bordercollies. De kudde is in de loop der jaren een populaire recreatie ve en toeristische attractie geworden. Ze is een dankbaar "Het indrukwekkende monument van Steven Spielberg Een film met een onontkoniiihar l-^ w nu "...eel daara DE VOl "Een achterlaat. Schindler’s List is het eerste volwassen meesterwerk van Steven Spielberg.” - AIAFMEX DAÓBI.M) een filmprestatie om een dag stil van te blijven. Diep respect is gepast voor Steven Spielberg." "Deze film is er voor bestemd een permanente plaats in onze herinnering te krijgen." - \F.U YORK FIMh De vijfde Nationale Straatspeel dag brengt op zaterdag 8 juni ruim 100.000 kinderen op de been. Zo’n duizend straten in het hele land worden afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen voor één keer veilig buiten kun nen spelen. De Nationale Straat speeldag is een initiatief van Pressiegroep Kinderen Voorrang (voorheen Stop de Kinder moord). Deze organisatie zet zich in voor veilig en kindvriende lijk verkeer. nii.uwi.ands n i i k en een speciale kookstaf vormen de garantie voor een wellicht onvergefelijk kamp. Het vakantiekamp wordt gehou den van 2 t/m 8 juli. Er kunnen dit jaar kinderen mee in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Per deelnemer vragen we een bijdrage naar draagkracht van minimaal 95,-. Er kunnen maximaal 70 kinderen mee! Daarom snel opgeven wanneer je mee wilt. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij Karin en Bram Nonnekes, Nazareth 7, 4471 AA Wolphaartsdijk, tel. 01198-1655. De opgaven moe ten vóór 15 juni binnen zijn!! s-GRAVENPOLM^ Er kwam een begin van een oplossing in zicht, toen de de Rotaryclub Goes/Reimerswaal een adoptieproject dicht bij huis bleek te zoeken. De Rota ry bleek wel oren te hebben naar het bieden van hulp aan de Schaapskudde bij het financieren van het toekomsti ge bezoekerscentrum. De Rotary en de Stichting Zeeuwse Schaapskudde bena derden de industrieën in het Sloe-gebied. "Vroeger liepen op Het resultaat was eenvoudig en voor de hand liggend. Schapen eten gras en hooi. Dus het werd een hooiberg. Die past boven dien in het landschap als een handschoen om je hand. Voor de goede orde: het gebouw LIJKT een hooiberg, maar IS dat in werkelijkheid niet. Een bezoekerscentrum in de vorm van een hooiberg: hoe ver zin je je het? Architect ir. L.M. de Putter vertelt daarover in een presentatie: "Het totaalbeeld moest naar mijn idee een harmo nieuze compositie in het land schap opleveren. Geen opval lend en flitsend gebouw, maar een onopvallende en ingepaste architectuur". trum zijn best wel ’rond’ te krij gen". Bovendien doet zich via de Post- codeloterij/Stichting Doen ook mogelijkheden voor tot subsidië ring. Dat hangt weer samen met het feit, dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (vertegenwoordigd in het Schaapskudde-bestuur) deelne mer is in de postcodeloterij. "Gaande het ontwerpproces kwam ik uit op het concept van een hooiberg, uitgevoerd in natuurlijke materialen". Het toe komstige gebouw zal bestaan uit twee lagen, die elk 100 vierkante meter groot zijn (10 m x 10 m). Op de Nationale Straatspeeldag laten ouders en kinderen hun protest horen tegen de verkeers onveiligheid en het gebrek aan speelruimte op straat. Voor één keer worden de rollen omge draaid: op 8 juni is de straat er helemaal voor de kinderen. Zo’n duizend scholen, buurtgroepen en speeltuinverenigingen doen mee door in hun eigen buurt een straat af te sluiten voor het ver keer. In Goes worden de aktiviteiten georganiseerd in twee wijken, te weten: Goes-Zuid door de Stich ting Buurtwerk ”Goes-Zuid”, Goes-Oost door de Wijkvereni- ging ”Goes-Oost”. In Goes-Zuid vinden de aktiviteiten plaats in de Bessestraat van half twee tot half vier. In Goes-Oost is dat aan de Bergweg van kwart voor twee tot half vier. Deze beide straten zul len dan volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Deelname aan deze staatspeeldag is mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Evenals voorgaande jaren orga niseert Humanitas weer een kin derkamp voor kinderen uit een oudergezinnen of voor kinderen, die b.v. door ziekte van de ouders niet op vakantie kunnen. Dit kamp heeft een dubbele doel stelling; we willen de kinderen een leuke vakantie bieden en de ouder een weekje ontlasten van zijn/haar zware taak. Het programma is ontspannend, creatief en avontuurlijk. Het kamp zal dit jaar in Hulst gehou den worden. De jongste kinderen slapen in een gebouw, de oud sten in tenten. Voldoende leiding Hooiberg1 als ontvangstruimte voor de gasten Verder werd een systeem van beschermheerschappen en donateurschappen in het leven geroepen door de Rotary. Deze duurzame sponsoring is mede bedoeld om de aanstelling van een tweede, vaste herder(in) Op het eerstkomende Schaap- scheerdersfeest (18 juni a.s.) in Nisse zal de Stichting Zeeuwse Schaapskudde een presentatie verzorgen. In het kraampje van de stichting zal -vermoedelijk- een maquette te zien zijn van het hooibergachtige bezoekerscen trum. In kringen rond de Schaaps kudde is intussen bekend gemaakt, dat de financiering van het gebouw (21/z a 31/z ton) positief verloopt en dat waar schijnlijk nog dit jaar de eerste steen gelegd zal worden. Alles is erop gericht, het bezoekers centrum in gebruik te hebben (of te nemen) tijdens het Schaapscheerdersfeest van volgend jaar. De Stichting Zeeuwse Schaaps kudde heeft al vele jaren drin gend behoefte aan een betere 'presentatie' van haar kudde en van haar werkzaamheden. Op dit moment is er een bezoekers- ontvangstruimte van enkele vier kante meters groot, aan de voor zijde in het schaapskooigebouw aan de Nieuwe Kamerseweg (voor 'nieuwkomers' een beetje onvindbaar tussen Heinkens- zand en Nisse). Het is in de prak tijk vrijwel onmogelijk, om daar op representatieve wijze gasten te ontvangen. En het is helemaal dringen tijdens de drukbezochte beschuit-met-muisjes-dagen, als in het voorjaar de lammetjes worden geboren. Financieel en ruimtelijk was het voor de Stichting Zeeuwse Schaapskudde vrijwel onmoge lijk, om haar voorlichtende en publicitaire taak naar behoren te vervullen. Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. In de serie tentoonstellingen ‘Dorpen op Zuid-Beveland’ staan tot en met 9 juli Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath en Oost- dijk centraal. De door het Zeeuws Documentatiecentrum samengestelde tentoonstelling bestaat uit 10 panelen met foto’s, affiches en prentbriefkaarten. Van de dorpen zijn verschillende dorpsgezichten en opnames van uwi (SI Wl-.CiJ J Ia«i ttft ONVERGETELIJK AVONTUUR. N-254

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1